intTypePromotion=3

Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND-TC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
60
lượt xem
4
download

Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND-TC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND-TC về việc ban hành quy chế quản lý phối hợp thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND-TC

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N 12 Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******* S : 13/2007/QĐ-UBND-TC Qu n 12, ngày 18 tháng 9 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ PH I H P TH C HI N Đ U TƯ XÂY D NG CƠ B N TRÊN Đ A BÀN QU N 12 Y BAN NHÂN DÂN QU N 12 Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh đ nh s 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t đ nh s 109/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ban hành Quy đ nh v công tác qu n lý các d án đ u tư trong nư c; Căn c Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n m t s n i dung v : l p, th m đ nh, phê duy t d án đ u tư xây d ng công trình; gi y phép xây d ng và t ch c qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình quy đ nh t i Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Xét đ xu t c a Phòng Tài chính - K ho ch qu n 12 t i Văn b n s 981/TC ngày 04 tháng 7 năm 2007; Văn b n s 327/BC-TP ngày 24 tháng 8 năm 2007 c a Phòng Tư pháp qu n 12 v vi c báo cáo th m đ nh d th o ban hành Quy ch ph i h p th c hi n đ u tư xây d ng cơ b n trên đ a bàn qu n 12, QUY T Đ NH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch v qu n lý ph i h p th c hi n trong công tác xây d ng cơ b n trên a bàn qu n 12. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 07 ngày k t ngày ký và thay th Quy t đ nh s 78/2004/QĐ-UB ngày 31 tháng 3 năm 2004 c a y ban nhân dân qu n v vi c ban hành và s a đ i Quy đ nh v qu n lý và ph i h p th c hi n trong công tác xây d ng cơ b n; Bãi b các quy đ nh trư c đây c a y ban nhân dân qu n 12 trái v i nh ng quy đ nh t i Quy t đ nh này. Đi u 3. V x lý chuy n ti p: T t c các công trình đ u tư xây d ng hi n đang l p, th m đ nh nhưng chưa đư c y ban nhân dân qu n phê duy t d án ho c phê duy t Báo cáo Kinh t k thu t xây d ng công trình thì t ch c áp d ng theo Quy ch ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 4. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v , Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch, Trư ng Phòng Qu n lý Đô th , Trư ng Phòng Tài nguyên - Môi trư ng, Giám đ c Ban Qu n lý d án Khu v c, Trư ng Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng, Ch t ch y ban nhân dân 11 phư ng, Giám đ c Kho b c qu n 12 và Th trư ng các đơn v liên quan có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH T CH
 2. Đ ng Văn Đ c QUY CH V QU N LÝ PH I H P TH C HI N Đ U TƯ XÂY D NG CƠ B N TRÊN Đ A BÀN QU N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 13/2007/QĐ-UBND-TC ngày 18 tháng 9 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n 12) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi áp d ng c a Quy ch 1. T t c các công trình, d án thu c th m quy n quy t đ nh đ u tư c a y ban nhân dân qu n - đư c đ u tư b ng ngu n v n ngân sách (ngân sách thành ph phân c p, v n khác thu c ngân sách qu n) không nh m m c đích kinh doanh và các d án đ u tư s d ng h n h p nhi u ngu n v n khác nhau nhưng trong đó v n ngân sách Nhà nư c c a qu n có t l l n nh t và chi m t 30% t ng v n tr lên. 2. Các công trình s a ch a, c i t o, nâng c p tr s cơ quan các đơn v trên đ a bàn qu n th c hi n t ngu n kinh phí s nghi p chi thư ng xuyên có t ng kinh phí th c hi n trên 01 t đ ng thì t ch c áp d ng theo Quy ch này. Đ i v i các công trình c i t o s a ch a, tr s cơ quan hành chính s nghi p th c hi n t ngu n v n s nghi p c a qu n có t ng giá tr dư i 01 t đ ng: th c hi n theo quy đ nh c a y ban nhân dân qu n t i Văn b n s 1216/UBND-TC ngày 06 tháng 12 năm 2006. Đi u 2. Ch đ u tư đ i v i d án (ho c công trình) s d ng v n ngân sách Nhà nư c 1. Ch đ u tư là ngư i s h u v n ho c là ngư i đư c giao qu n lý và s d ng v n đ đ u tư xây d ng công trình. 2. Đ i v i các d án do Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t đ nh đ u tư thì Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t đ nh đơn v ch đ u tư theo các quy đ nh hi n hành. Khi Ch t ch y ban nhân dân qu n giao cho đơn v qu n lý, s d ng công trình làm ch đ u tư mà đơn v này không đ đi u ki n v t ch c, nhân l c, th i gian và các đi u ki n c n thi t khác đ th c hi n các nhi m v , quy n h n c a ch đ u tư, thì đơn v th c hi n thuê t ch c tư v n đ giúp đơn v qu n lý th c hi n d án theo đúng quy đ nh. Đ i v i trư ng h p đơn v qu n lý, s d ng công trình không đư c giao làm ch đ u tư thì đơn v qu n lý, s d ng công trình ph i có văn b n c ngư i tham gia v i ch đ u tư đ qu n lý d án đ u tư xây d ng và t ch c ti p nh n công trình đưa vào khai thác s d ng. Ch đ u tư có trách nhi m b trí ngư i c a đơn v qu n lý, s d ng công trình vào v trí phù h p đ đư c tham gia qu n lý ngay t khâu l p d án đ n khi bàn giao đưa công trình vào s d ng đ m b o hi u qu và m c tiêu c a d án. Đ i v i trư ng h p chưa xác đ nh đư c đơn v qu n lý, s d ng công trình thì trong quá trình tri n khai th c hi n d án ph i xác đ nh đư c đơn v qu n lý, s d ng công trình đ tham gia cùng v i ch đ u tư trong vi c nghi m thu và ti p nh n công trình đưa vào khai thác s d ng. 3. Ch đ u tư có nhi m v , quy n h n theo quy đ nh c a Lu t Xây d ng; Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Ngh đ nh s 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph ; Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 c a B Xây d ng và theo các quy đ nh khác có liên quan. Ch đ u tư th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình k t giai đo n chu n b d án, th c hi n d án đ n khi nghi m thu bàn giao đưa công trình vào s d ng. Ch đ u tư có trách nhi m ph i quy đ nh rõ trong h p đ ng vi c th c hi n các bi n pháp ch tài đ i v i đơn v tư v n đ u tư, đơn v thi công công trình đúng theo Ngh đ nh s 126/2004/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2004 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong ho t đ ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng đô th và qu n lý s d ng nhà. Đi u 3. Nguyên t c v qu n lý v n đ u tư xây d ng
 3. 1. Đ th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ngân sách, b o đ m đ u tư xây d ng đúng tr ng tâm: T t c các d án, công trình đ u tư xây d ng trên đ a bàn qu n th c hi n ngoài k ho ch, không có ch trương, không b o đ m quy ho ch do c p th m quy n phê duy t s không đư c b trí v n. 2. Vi c b trí v n đ u tư xây d ng cho các công trình ph i th c hi n theo k ho ch và đ m b o ngu n thanh toán trong năm k ho ch, ph i đ m b o hi u qu cao nh t. Các d án đ u tư xây d ng do y ban nhân dân qu n quy t đ nh đ u tư (các d án nhóm C, d án l p Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình) s đư c cân đ i v n và hoàn thành đúng th i h n quy đ nh: t khi đư c phê duy t d án đ u tư đ n khi hoàn thành, quy t toán công trình không quá 02 năm. 3. Công trình đ u tư xây d ng s d ng v n ngân sách và các kho n đóng góp t nguy n c a dân ph i đư c s d ng đúng m c đích, đư c qu n lý ch t ch theo trình t đ u tư và xây d ng quy đ nh đ i v i t ng lo i ngu n v n. Đ i v i nh ng d án s d ng nhi u ngu n v n mà không th tách riêng các h ng m c ho c ph n vi c c a d án thì d án đó đư c qu n lý theo quy đ nh đ i v i ngu n v n có t l % l n nh t trong t ng m c đ u tư c a d án. 4. Không đư c s d ng v n s nghi p đ đ u tư xây d ng m i. Đi u 4. Qu n lý đ u tư theo quy ho ch 1. D án đ u tư s d ng ngu n v n ngân sách ph i phù h p quy ho ch ngành đã đư c phê duy t, quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a qu n, ph i tuân th các quy ho ch v xây d ng, quy ho ch s d ng đ t c a qu n. 2. Các d án chưa có trong quy ho ch đã đư c duy t ph i có ý ki n th a thu n v đ a đi m, v quy ho ch ki n trúc c a y ban nhân dân qu n (Phòng Qu n lý Đô th là cơ quan đư c phân công tr l i), ý ki n th a thu n c a ngành qu n lý liên quan trư c khi trình Ch t ch y ban nhân dân qu n ch p thu n ch trương đ u tư. Các cơ quan qu n lý chuyên ngành có trách nhi m th c hi n vi c tr l i cho ch đ u tư trong th i gian không quá 05 (năm) ngày làm vi c, k t khi nh n đư c yêu c u c a ch đ u tư. 3. Đ i v i các d án s a ch a, nâng c p, nhưng không làm thay đ i ch c năng và k t c u công trình, không m r ng di n tích xây d ng; không tăng chi u cao; không vi ph m l gi i và không thu c di n ph i di d i do gây ô nhi m môi trư ng thì không ph i th c hi n vi c th a thu n đ a đi m, quy ho ch, ki n trúc. Chương 2: QU N LÝ VÀ T CH C TH C HI N TRONG CÔNG TÁC XÂY D NG CƠ B N Đi u 5. V phân công đơn v đ u m i th m đ nh d án, Báo cáo kinh t - k thu t các công trình đ u tư xây d ng trên đ a bàn qu n Trư c khi phê duy t d án đ u tư, Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình, y ban nhân dân qu n giao trách nhi m cho cơ quan tham mưu th m đ nh như sau: 1. Phòng Qu n lý Đô th : Th m đ nh thi t k b n v thi công và d toán c a các công trình l p d án, Báo cáo kinh t - k thu t do y ban nhân dân qu n quy t đ nh đ u tư. 2. Phòng Tài chính - K ho ch: Th m đ nh t t c các d án, Báo cáo kinh t - k thu t công trình trư c khi trình y ban nhân dân qu n phê duy t. Đi u 6. Kh o sát l p d án, Báo cáo kinh t - k thu t N i dung vi c kh o sát đ l p d án, Báo cáo kinh t - k thu t th c hi n theo quy đ nh c a Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Chính ph t i Chương III - Ngh đ nh s 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 v qu n lý ch t lư ng công trình và hư ng d n c a B Xây d ng t i Thông tư s 12/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 7 năm 2005. Đi u 7. L p, th m đ nh, phê duy t d án đ u tư xây d ng công trình 1. V l p d án đ u tư xây d ng công trình: Sau khi có ch trương đ u tư, ch đ u tư t ch c kh o sát l p d án đ u tư xây d ng công trình, làm các th t c trình duy t d án và tri n khai th c hi n các bư c ti p theo theo quy
 4. đ nh c a Lu t Xây d ng, Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP; Ngh đ nh s 112/2006/NĐ-CP và hư ng d n c a Thông tư s 02/2007/TT-BXD. 2. Th m quy n th m đ nh d án đ u tư xây d ng công trình: a) Ch t ch y ban nhân dân qu n có trách nhi m t ch c th m đ nh d án đ u tư xây d ng công trình trư c khi phê duy t. Đơn v đ u m i th m đ nh d án là đơn v chuyên môn tr c thu c y ban nhân dân qu n theo phân công t i Đi u 5 Quy ch này. b) Th m quy n th m đ nh thi t k cơ s đư c th c hi n theo quy đ nh t i kho n 5 Đi u 1 Ngh đ nh s 112/2006/NĐ-CP. 3. Trình t , th t c th m đ nh, phê duy t d án: a) Ch đ u tư tr c ti p g i h sơ d án (thuy t minh và thi t k cơ s ) và gi i trình v i cơ quan th m đ nh thi t k cơ s (K t qu th m đ nh thi t k cơ s đư c l p theo m u t i Ph l c s 2 c a Quy ch này). Sau khi có k t qu th m đ nh thi t k cơ s , ch đ u tư có trách nhi m t ch c hoàn ch nh và g i h sơ d án t i đơn v đ u m i th m đ nh d án đ t ch c th m đ nh trư c khi trình Ch t ch y ban nhân dân qu n phê duy t. H sơ trình th m đ nh d án c a ch đ u tư bao g m: - K t qu kh o sát, thi t k xây d ng đư c ch đ u tư nghi m thu theo quy đ nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; - K t qu th m đ nh thi t k cơ s c a d án; - T trình th m đ nh d án theo m u t i Ph l c s 1 c a Quy ch này; - D án đ u tư xây d ng công trình: ph n thuy t minh và thi t k cơ s ; - Văn b n ch p thu n v quy ho ch xây d ng đ i v i d án không có trong quy ho ch xây d ng; - B n đ hi n tr ng v trí đ t (do đơn v có ch c năng đo v đúng quy đ nh, th hi n các góc ranh đ y đ trên n n b n đ đ a chính hi n hành); Báo cáo c a y ban nhân dân phư ng v hi n tr ng s d ng đ t và tình tr ng pháp lý đ t; - Các văn b n pháp lý có liên quan (H sơ k t qu ch đ nh th u tư v n, b n photo các h p đ ng tư v n...). b) Đơn v đ u m i th m đ nh d án có trách nhi m ti p nh n h sơ d án c a ch đ u tư và g i t i cơ quan có liên quan đ l y ý ki n t ng h p và th m đ nh d án theo n i dung quy đ nh t i Đi u 10 Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP c a Chính ph . Sau khi đã th m đ nh cơ quan th m đ nh có nh n xét, đánh giá, ki n ngh và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t đ nh phê duy t d án. H sơ trình phê duy t d án c a cơ quan th m đ nh d án bao g m: - T trình phê duy t d án c a cơ quan th m đ nh d án theo m u t i Ph l c s 3 c a Quy ch này, trong đó ph i nêu đư c k t qu th m đ nh d án; nh n xét, đánh giá và ki n ngh v i ngư i quy t đ nh đ u tư; - H sơ c a ch đ u tư trình đ th m đ nh d án theo đi m a kho n này; - Các văn b n th m đ nh c a cơ quan có th m quy n liên quan t i d án. c) Th i gian th m đ nh d án: Th i gian th m đ nh đ i v i d án nhóm C là không quá 20 ngày làm vi c đư c tính t ngày nh n đ h sơ h p l . Đi u 8. Báo cáo kinh t - k thu t Khi đ u tư xây d ng các công trình sau đây, ch đ u tư không ph i l p d án đ u tư xây d ng công trình mà ch l p Báo cáo kinh t - k thu t đ trình Ch t ch y ban nhân dân qu n phê duy t: 1. Công trình xây d ng cho m c đích tôn giáo; 2. Các công trình xây d ng m i, c i t o, s a ch a, nâng c p có t ng m c đ u tư dư i 7 t đ ng, phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành, quy ho ch xây
 5. d ng; tr trư ng h p ngư i quy t đ nh đ u tư th y c n thi t và yêu c u ph i l p d án đ u tư xây d ng công trình. Đi u 9. V vi c l p, th m đ nh và phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t 1. L p Báo cáo kinh t - k thu t: a) Sau khi có ch trương th c hi n, ch đ u tư ti n hành các bư c chu n b đ u tư theo quy đ nh. Căn c vào k t qu kh o sát đư c nghi m thu, ch đ u tư phê duy t nhi m v thi t k , l p ho c thuê t ch c tư v n l p Báo cáo kinh t - k thu t. N i dung, thành ph n c a Báo cáo kinh t - k thu t đư c l p theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 35 Lu t Xây d ng, c th g m: S c n thi t ph i đ u tư, m c tiêu xây d ng công trình; Đ a đi m xây d ng; Quy mô, công su t; C p công trình; Ngu n kinh phí xây d ng công trình; Th i h n xây d ng; Hi u qu công trình; Phòng, ch ng cháy n ; B n v thi t k thi công và d toán công trình. b) Khi l p thi t k b n v thi công trong Báo cáo kinh t - k thu t ch đ u tư có th s d ng thi t k m u, thi t k đi n hình do cơ quan Nhà nư c có th m quy n ban hành. Đ ng th i trong quá trình l p Báo cáo kinh t - k thu t ch đ u tư tr c ti p liên h v i các cơ quan liên quan - đ c p nh t các thông tin chuyên ngành nh m b o đ m n i dung ch t lư ng trư c khi trình duy t. 2. T ch c th m đ nh Báo cáo kinh t - k thu t: a) Ch t ch y ban nhân dân qu n có trách nhi m t ch c th m đ nh Báo cáo kinh t - k thu t trư c khi phê duy t. Đơn v đ u m i th m đ nh Báo cáo kinh t - k thu t là đơn v chuyên môn tr c thu c y ban nhân dân qu n theo phân công t i Đi u 5 Quy ch này. b) Ch đ u tư t ch c th m đ nh thi t k b n v thi công và d toán công trình, trư ng h p c n thi t thì có th thuê tư v n th m tra đ làm cơ s cho vi c th m đ nh. Đ i v i công trình có liên quan đ n môi trư ng; phòng, ch ng cháy, n ; an ninh, qu c phòng thì khi th m đ nh thi t k b n v thi công ph i l y ý ki n c a các cơ quan qu n lý v nh ng lĩnh v c này. K t qu th m đ nh thi t k b n v thi công và d toán đư c l p theo m u t i Ph l c s 4a c a Quy ch này. c) Ch đ u tư có trách nhi m g i h sơ t i đơn v đ u m i th m đ nh Báo cáo kinh t - k thu t đ t ch c th m đ nh trư c khi trình ngư i quy t đ nh đ u tư phê duy t. H sơ trình th m đ nh Báo cáo kinh t - k thu t bao g m: - T trình th m đ nh Báo cáo kinh t - k thu t theo m u t i Ph l c s 5; - Báo cáo kinh t - k thu t g m ph n thuy t minh, thi t k b n v thi công và t ng d toán (d toán công trình); - K t qu th m đ nh thi t k b n v thi công và d toán c a ch đ u tư, kèm theo văn b n góp ý c a các cơ quan có liên quan (n u có); - Các văn b n pháp lý có liên quan (H sơ k t qu ch đ nh các gói th u tư v n, b n photo các h p đ ng tư v n...); - B n đ hi n tr ng v trí đ t (do đơn v có ch c năng đo v đúng quy đ nh, th hi n các góc ranh đ y đ trên n n b n đ đ a chính hi n hành); Báo cáo c a y ban nhân dân phư ng v hi n tr ng s d ng đ t và tình tr ng pháp lý đ t; - H sơ nghi m thu v qu n lý ch t lư ng đ i v i bư c kh o sát xây d ng và bư c thi t k xây d ng công trình (n i dung k t qu nghi m thu c a 02 bư c trên và các căn c nghi m thu - theo quy đ nh v qu n lý ch t lư ng công trình). d) Đơn v đ u m i có trách nhi m g i h sơ Báo cáo kinh t - k thu t t i các đơn v chuyên môn tr c thu c y ban nhân dân qu n đ l y ý ki n v các n i dung có liên quan đ th m đ nh Báo cáo kinh t - k thu t trư c khi trình duy t. Nhi m v th m đ nh và có ý ki n c a các cơ quan chuyên môn liên quan c th như sau: - Phòng Qu n lý Đô th : Rà soát quy ho ch, th m đ nh thi t k b n v thi công và d toán, l p báo cáo th m đ nh theo m u t i Ph l c 4b c a Quy ch này;
 6. - Phòng Tài nguyên - Môi trư ng: Xem xét có ý ki n v thu h i đ t, giao đ t; nhu c u s d ng đ t và tài nguyên (n u có); - Các phòng chuyên ngành: Rà soát quy ho ch ngành và các y u t liên quan đ n tiêu chu n ngành có ý ki n b ng văn b n; - Cơ quan đơn v khác có liên quan đ n công trình. đ) Trong trư ng h p c n thi t, đ b o đ m thu n ti n, ch đ u tư có th tr c ti p g i h sơ Báo cáo kinh t - k thu t và gi i trình v i các phòng, ban chuyên ngành nêu trên đ đư c rà soát th m đ nh trư c khi trình cơ quan đ u m i th m đ nh, t ng h p báo cáo Thư ng tr c y ban nhân dân qu n xem xét phê duy t. Lúc này, h sơ Báo cáo kinh t - k thu t trình cho cơ quan đ u m i th m đ nh s bao g m k t qu th m đ nh, ý ki n nh n xét c a các phòng, ban chuyên ngành. Th i gian th m đ nh Báo cáo kinh t - k thu t t i đa là 20 ngày làm vi c, trong đó th i gian t i đa đ các đơn v tham gia ý ki n là 10 ngày làm vi c. e) N i dung th m đ nh Báo cáo kinh t - k thu t: - Xem xét các y u t đ m b o tính hi u qu , bao g m: s c n thi t đ u tư; các y u t đ u vào; quy mô, công su t, công ngh , th i gian, ti n đ th c hi n; phân tích tài chính, hi u qu v kinh t - xã h i. - Xem xét các y u t đ m b o tính kh thi, bao g m: s phù h p v i quy ho ch đư c duy t; nhu c u s d ng đ t, tài nguyên (n u có); kh năng gi i phóng m t b ng; kh năng huy đ ng v n đáp ng ti n đ ; kh năng hoàn tr v n vay; kinh nghi m qu n lý c a ch đ u tư; k t qu th m đ nh thi t k b n v thi công và d toán c a ch đ u tư. 3. Phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t: a) Sau khi th m đ nh Báo cáo kinh t - k thu t, đơn v đ u m i trình h sơ đ Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét phê duy t. H sơ trình phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t bao g m: - T trình phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t theo m u t i Ph l c s 6 c a Quy ch này, trong đó ph i nêu đư c k t qu th m đ nh Báo cáo kinh t - k thu t; nh n xét, đánh giá và ki n ngh v i ngư i quy t đ nh đ u tư; - H sơ c a ch đ u tư trình đ th m đ nh Báo cáo kinh t - k thu t (thành ph n theo đi m c kho n 2 Đi u này); - Văn b n góp ý c a các cơ quan có liên quan. b) Ch t ch y ban nhân dân qu n có trách nhi m phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t trên cơ s k t qu th m đ nh c a đơn v đ u m i. N i dung quy t đ nh phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t theo m u t i Ph l c s 7 c a Quy ch này. Th i gian phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t là 03 ngày làm vi c. Sau khi Báo cáo kinh t - k thu t đã đư c Ch t ch y ban nhân dân qu n phê duy t, thi t k b n v thi công ph i đư c ch đ u tư đóng d u xác nh n trư c khi đưa ra đ th c hi n các bư c ti p theo và t ch c thi công. Ch đ u tư không ph i l p và phê duy t d toán, t ng d toán sau khi có quy t đ nh phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t c a Ch t ch y ban nhân dân qu n. Đi u 10. Gi i phóng m t b ng, chu n b t ch c thi công - Th c hi n theo Lu t Xây d ng, theo các quy đ nh có liên quan khác. Đi u 11. T ch c đ u th u, thương th o hoàn thi n h p đ ng - Th c hi n theo đúng quy đ nh c a Lu t Đ u th u, Lu t Xây d ng và quy đ nh t i Ngh đ nh s 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph . Đi u 12. Th c hi n đ u tư và k t thúc đ u tư 1. Th c hi n đ u tư (t ch c kh i công công trình): Sau khi có đ y đ các đi u ki n theo quy đ nh đ kh i công công trình (v n, m t b ng...), Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t đ nh kh i công công trình.
 7. - Ch đ u tư ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân qu n v vi c đ m b o ti n đ và ch t lư ng thi công công trình, báo cáo ti n đ thư ng xuyên th c hi n và nguyên nhân, bi n pháp gi i quy t ho c đ ngh gi i quy t các v n đ nh hư ng ti n đ thi công. - Ch đ u tư l p h sơ th t c theo quy đ nh c a B Tài chính đ đư c Kho b c gi i quy t t m ng, thanh toán v n đ u tư hoàn thành giai đo n. - Trong vòng không quá 05 ngày làm vi c k t khi nh n đ h sơ h p l , Kho b c Nhà nư c ki m tra, thanh toán cho ch đ u tư, các nhà th u và thu h i v n t m ng theo quy đ nh. 2. K t thúc đ u tư: - Đơn v tư v n l p thi t k ph i l p và bàn giao quy trình b o trì cũng như ch đ s d ng v n hành công trình khi đưa công trình vào ho t đ ng cho ch đ u tư (ch đ u tư th c hi n ràng bu c t i h p đ ng tư v n thi t k ). - Ch đ u tư l p h sơ hoàn công, nghi m thu và bàn giao công trình đưa vào s d ng. L p h sơ quy t toán v n đ u tư hoàn thành, đ i chi u s li u thanh toán và trình th m tra quy t toán; Đ i v i trư ng h p ch đ u tư không ph i là ch qu n lý s d ng: Sau khi t ch c nghi m thu hoàn thành công trình đưa vào s d ng, đơn v ch qu n lý s d ng nh n bàn giao và qu n lý công trình theo biên b n nghi m thu công trình, v n hành và ho t đ ng công trình theo quy trình b o trì c a đơn v tư v n thi t k . Khi h t th i gian b o hành công trình, ch đ u tư ph i l p h sơ bàn giao cho đơn v ch qu n lý s d ng đ ti p t c qu n lý và có k ho ch duy tu s a ch a b o trì đ nh kỳ. Ch đ u tư và đơn v thi công có trách nhi m th c hi n nghĩa v v thu , b o hành công trình theo quy đ nh và ph i cung c p m t b h sơ hoàn công cho đơn v ch qu n lý s d ng đ ph c v cho vi c qu n lý, s d ng công trình. - H sơ quy t toán v n đ u tư do ch đ u tư l p theo quy đ nh c a B Tài chính. Công tác hư ng d n và th m tra quy t toán do Phòng Tài chính - K ho ch th c hi n và trình duy t quy t toán v n đ u tư b o đ m đúng quy đ nh. Các d án s d ng v n ngân sách Nhà nư c thì v n đ u tư đư c quy t toán ph i n m trong gi i h n t ng m c đ u tư đư c phê duy t. - Th i h n quy t toán v n đ u tư theo quy đ nh t i M c IX, Ph n I c a Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 c a B Tài chính v hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n Nhà nư c: + Th i gian ch đ u tư l p báo cáo quy t toán d án hoàn thành đư c tính t ngày ký biên b n bàn giao đưa vào s d ng: không quá 03 tháng đ i v i các công trình l p Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình; 06 tháng đ i v i các d án thu c nhóm C. + Th i gian th m tra quy t toán v n đ u tư c a Phòng Tài chính - K ho ch: không quá 03 tháng đ i v i các công trình l p Báo cáo kinh t - k thu t; 04 tháng đ i v i các d án thu c nhóm C. Đi u 13. Đi u ch nh, ng ng, đình ch d án đ u tư, Báo cáo kinh t - k thu t 1. Đi u ch nh n i dung d án đ u tư, Báo cáo kinh t - k thu t. - Khi đi u ch nh d án không làm thay đ i quy mô (công su t, di n tích xây d ng, các h ng m c công trình chính, công trình ph và các công trình khác), không thay đ i thi t k cơ s , không làm thay đ i m c tiêu đ u tư và không vư t t ng m c đ u tư đã đư c phê duy t thì ch đ u tư đư c phép t đi u ch nh d án và ph i báo cáo y ban nhân dân qu n. - Trư ng h p đi u ch nh d án làm thay đ i thi t k cơ s v ki n trúc, quy ho ch, quy mô, m c tiêu đ u tư ban đ u ho c vư t t ng m c đ u tư c a công trình đã đư c phê duy t thì ch đ u tư ph i trình Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét, quy t đ nh. Nh ng n i dung thay đ i ph i đư c cơ quan Nhà nư c th m đ nh d án, Báo cáo kinh t - k thu t theo quy đ nh th m đ nh l i. Th trư ng cơ quan tham mưu và Ch t ch y ban nhân dân qu n ph i ch u trách nhi m v vi c tham mưu và quy t đ nh c a mình. - y ban nhân dân qu n không đi u ch nh d án đ u tư đ i v i các d án không th c hi n giám sát, đánh giá đ u tư theo quy đ nh. - Khi th c hi n d án, ch đ u tư ph i ph i h p ch t ch v i đơn v tư v n l p d án, l p thi t k d toán và tham kh o ý ki n c a đ a phương nh m h n ch th p nh t vi c phát sinh h ng m c, kh i lư ng. N u có phát sinh do y u t ch quan, do h n ch v năng l c c a các
 8. cá nhân, đơn v liên quan, y ban nhân dân qu n s xem xét x lý trách nhi m c th c a cá nhân, đơn v tham gia th c hi n d án. 2. Trư ng h p t ng d toán vư t t ng m c đ u tư đư c duy t thì ph i xem xét đi u ch nh l i thi t k t ng d toán ho c phê duy t l i d án đ u tư, Báo cáo kinh t - k thu t. 3. D án đ u tư, Báo cáo kinh t - k thu t đư c đi u ch nh khi có m t trong các trư ng h p sau đây: a) B nh hư ng b i thiên tai như đ ng đ t, bão, lũ, l t, sóng th n; đ ch h a ho c các s ki n b t kh kháng khác; b) Xu t hi n các y u t đem l i hi u qu cao hơn cho d án; c) Khi quy ho ch xây d ng thay đ i tr c ti p nh hư ng đ n đ a đi m, quy mô, tính ch t, m c tiêu c a d án. 4. D án, Báo cáo kinh t - k thu t b x lý h y b ho c ng ng trong các trư ng h p sau: a) D án, Báo cáo kinh t - k thu t s b h y b n u sau th i gian quy đ nh c a c p th m quy n (k t ngày quy t đ nh đ u tư), mà ch đ u tư không tri n khai th c hi n; b) D án, Báo cáo kinh t - k thu t b ng ng n u ch đ u tư t thay đ i m c tiêu c a d án mà không đư c Ch t ch y ban nhân dân qu n cho phép b ng văn b n và ch đư c ti p t c tri n khai th c hi n sau khi làm rõ nguyên nhân, đánh giá l i hi u qu đ u tư đư c Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét và cho phép th c hi n b ng văn b n; c) M i thi t h i do d án, Báo cáo kinh t - k thu t th c hi n tri n khai ch m ho c b h y b ho c th c hi n sai so v i quy t đ nh đ u tư, ch đ u tư ph i làm rõ trách nhi m cá nhân, t p th đ x lý b i thư ng theo quy đ nh hi n hành. Đi u 14. Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng 1. N i dung qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng th c hi n đúng theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph . Các ch đ u tư ph i t ch c th c hi n và ch u trách nhi m theo đúng quy đ nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng t khi có ch trương, đ n khi th c hi n kh o sát, l p d án ho c Báo cáo kinh t - k thu t, thi công và b o hành b o trì công trình xây d ng theo đúng n i dung Ngh đ nh s 209/2004/NĐ-CP. Phòng Qu n lý Đô th có trách nhi m qu n lý nhà nư c, tham mưu cho y ban nhân dân qu n v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng đ i v i các d án do y ban nhân dân qu n quy t đ nh đ u tư ho c c p gi y phép xây d ng. Hàng năm, Phòng Qu n lý Đô th qu n - cơ quan đư c giao trách nhi m qu n lý ch t lư ng công trình nêu trên ph i l p k ho ch ki m tra ch t lư ng công trình và t ch c th c hi n. Sau khi có k t qu ki m tra ch t lư ng công trình, Phòng Qu n lý Đô th tham mưu y ban nhân dân qu n báo cáo hàng quý và báo cáo t ng h p 6 tháng, c năm g i v S Xây d ng đ t ng h p, báo cáo y ban nhân dân thành ph ; th i gian g i báo cáo cho S Xây d ng, đ i v i báo cáo quý không quá ngày 25 tháng th 3 c a quý và không quá ngày 25 tháng 6 và ngày 25 tháng 12 đ i v i báo cáo t ng h p. 2. Trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t khi có ph n ánh b ng văn b n c a cá nhân, t ch c ho c ph n ánh c a các cơ quan thông tin đ i chúng v ch t lư ng xây d ng c a công trình c th , Phòng Qu n lý Đô th ph i t ch c th c hi n vi c ki m tra hi n trư ng; sau khi ki m tra có các bi n pháp x lý (n u có vi ph m). K t qu ki m tra và x lý ph i báo cáo ngay cho y ban nhân dân qu n, các cơ quan ch c năng theo quy đ nh và tr l i cho cá nhân, t ch c ph n ánh. 3. Các cá nhân và t ch c có liên quan th c hi n qu n lý ti n đ , kh i lư ng thi công, an toàn lao đ ng, môi trư ng xây d ng theo quy đ nh t i các Đi u 31, Đi u 32, Đi u 33 và Đi u 34 c a Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph . Đi u 15. Giám sát, đánh giá đ u tư 1. Phòng Tài chính - K ho ch ch u trách nhi m th c hi n nhi m v giám sát đánh giá đ u tư đ i v i các d án thu c th m quy n quy t đ nh c a y ban nhân dân qu n; hư ng d n các
 9. ch đ u tư th c hi n giám sát đánh giá đ u tư; t ng h p báo cáo công tác giám sát đánh giá đ u tư g i S K ho ch và Đ u tư, theo đ nh kỳ. 2. Các ch đ u tư có trách nhi m t ch c th c hi n công tác giám sát, đánh giá đ u tư đ i v i d án đư c giao làm ch đ u tư và đ nh kỳ hàng quý, 6 tháng và c năm báo cáo v Phòng Tài chính - K ho ch đ t ng h p tham mưu g i S K ho ch và Đ u tư. 3. V công tác giám sát c a c ng đ ng: th c hi n theo n i dung quy đ nh t i Thông tư liên t ch s 04/2006/TTLT-KHĐT-UBTƯMTTQVN-TC ngày 04 tháng 12 năm 2006 c a B K ho ch và Đ u tư, Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành quy ch giám sát đ u tư c a c ng đ ng và Ch th s 34/2006/CT-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v t ch c th c hi n công tác giám sát c a c ng đ ng theo Quy t đ nh s 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph . Chương 3: T CH C TH C HI N i u 16. Th trư ng các phòng, ban, ơn v , Ch t ch y ban nhân dân các phư ng t ch c th c hi n các nhi m v theo úng quy nh. Đi u 17. Các quy đ nh khác trái v i quy đ nh t i Quy ch này đ u b bãi b . Các v n đ vư ng m c (n u có) n y sinh trong quá trình t ch c th c hi n Quy ch này liên quan đ n lĩnh v c thu c ch c năng cơ quan chuyên môn nào, cơ quan đó có ý ki n đ xu t y ban nhân dân qu n xem xét ch đ o gi i quy t. Giao Phòng Tài chính - K ho ch ch u trách nhi m t ng h p các vư ng m c, c p nh t quy đ nh hi n hành và tham mưu cho y ban nhân dân qu n k p th i đi u ch nh b sung./. PH L C S 1 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 13/2007/QĐ-UBND-TC ngày 18/9/2007) (Tên ch đ u tư) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : .........., ngày......... tháng......... năm.......... T TRÌNH TH M Đ NH D ÁN Đ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH Kính g i:……(Ngư i có th m quy n quy t đ nh đ u tư)…… Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003; Căn c Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Ngh đ nh s 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s ….. ngày … tháng … năm … c a B trư ng B Xây d ng; Căn c Quy t đ nh c a UBND qu n 12 v vi c ban hành Quy ch …: Căn c (pháp lý khác có liên quan); (Tên Ch đ u tư) trình th m đ nh d án đ u tư xây d ng công trình sau: 1. Tên d án: 2. Tên ch đ u tư: 3. Đ a đi m xây d ng:
 10. 4. Di n tích s d ng đ t: 5. T ng m c đ u tư c a d án: 6. Ngu n v n đ u tư: 7. Hình th c qu n lý d án: 8. Th i gian th c hi n d án: 9. Nh ng ki n ngh : (G i kèm theo T trình này là H sơ d án và các văn b n pháp lý có liên quan) Ngư i đ i di n c a ch đ u tư Nơi nh n: (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và đóng d u) - Như trên, - Lưu:… PH L C S 2 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 13/2007/QĐ-UBND-TC ngày 18/9/2007) (Tên cơ quan th m C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM đ nh Đ c l p - T do - H nh phúc thi t k cơ s ) ******* S : .........., ngày......... tháng......... năm.......... K T QU TH M Đ NH THI T K CƠ S CÁC CÔNG TRÌNH THU C D ÁN .……….. Kính g i: …(Cơ quan, đơn v là đ u m i th m đ nh d án)….. Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003; Căn c Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Ngh đ nh s 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh đ nh s 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Thông tư s … ngày … tháng … năm .. c a B trư ng B Xây d ng; Căn c Quy t đ nh c a UBND qu n 12 v vi c ban hành Quy ch …: Căn c (pháp lý khác có liên quan). Sau khi th m đ nh, (Tên Cơ quan th m đ nh) thông báo k t qu th m đ nh thi t k cơ s công trình như sau: 1. Thông tin chung v các công trình thu c d án: - Tên công trình… - Lo i, c p công trình… - Thu c d án… - D ki n t ng m c đ u tư c a d án… - Ch đ u tư... - Đ a đi m xây d ng… - Di n tích đ t s d ng cho d án…
 11. - Nhà th u l p thi t k cơ s … - Quy mô xây d ng, công su t thi t k , các thông s k thu t ch y u… - Các quy chu n, tiêu chu n xây d ng áp d ng… - N i dung xây d ng và phương án thi t k : + V t ng m t b ng, m t b ng, tuy n công trình, s k t n i v i các công trình h t ng k thu t bên ngoài hàng rào. + V ki n trúc, k t c u ch u l c chính, h th ng k thu t công trình, công trình h t ng k thu t. + V phòng ch ng cháy n , b o v môi trư ng, các n i dung khác có liên quan. + V công ngh (n u có). 2. K t qu th m đ nh thi t k cơ s : - S phù h p c a thi t k cơ s v i quy ho ch xây d ng; s k t n i v i các công trình h t ng k thu t ngoài hàng rào. - Vi c áp d ng các quy chu n, tiêu chu n v xây d ng, môi trư ng, phòng ch ng cháy n . - Đi u ki n năng l c ho t đ ng xây d ng c a t ch c tư v n, năng l c hành ngh c a cá nhân l p thi t k cơ s theo quy đ nh. 3. K t lu n: - Thi t k cơ s đ m b o hay không đ m b o đi u ki n đ tri n khai các công vi c ti p theo. - Nh ng lưu ý, yêu c u đ i v i ch đ u tư (n u có). Th trư ng cơ quan th m đ nh Nơi nh n: (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và đóng d u) - Như trên, - Lưu:… PH L C S 3 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 13/2007/QĐ-UBND-TC ngày 18/9/2007) (Tên cơ quan, đơn v là C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM đ u m i th m đ nh d án) Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : ............., ngày ........ tháng ........ năm ........... T TRÌNH PHÊ DUY T D ÁN Đ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH (Tên d án) ........................................................... Kính g i: ……. (Ngư i có th m quy n quy t đ nh đ u tư)………….. Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003; Căn c Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Ngh đ nh s 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s ... ngày …tháng ... năm … c a B trư ng B Xây d ng;
 12. Căn c Quy t đ nh c a UBND qu n 12 v vi c ban hành Quy ch …: Căn c (pháp lý khác có liên quan). Sau khi th m đ nh, (tên cơ quan, đơn v đ u m i th m đ nh) báo cáo k t qu th m đ nh d án như sau: 1. Tóm t t nh ng n i dung ch y u c a d án: a. Tên d án: b. Tên ch đ u tư: c. M c tiêu đ u tư: d. N i dung và quy mô đ u tư: đ. Đ a đi m xây d ng: e. Di n tích s d ng đ t: g. Lo i, c p công trình: h. Thi t b công ngh (n u có): i. Phương án gi i phóng m t b ng, tái đ nh cư (n u có) k. T ng m c đ u tư c a d án: - Trong đó: + Chi phí xây d ng: + Chi phí thi t b : + Chi phí đ n bù, gi i phóng m t b ng (n u có): + Chi phí khác: + Chi phí d phòng: l. Ngu n v n đ u tư: m. Hình th c qu n lý d án: n. Th i gian th c hi n d án: o. Các n i dung khác: 2. Tóm t t ý ki n các cơ quan, đơn v liên quan: 3. Nh n xét, đánh giá v n i dung d án: a. Các y u t đ m b o tính hi u qu c a d án, bao g m: S c n thi t đ u tư; các y u t đ u vào c a d án; quy mô, công su t, công ngh , th i gian, ti n đ th c hi n d án; phân tích tài chính, hi u qu kinh t - xã h i c a d án. b. Các y u t đ m b o tính kh thi c a d án, bao g m: S phù h p v i quy ho ch; nhu c u s d ng đ t, tài nguyên (n u có); kh năng gi i phóng m t b ng, kh năng huy đ ng v n đáp ng ti n đ c a d án; kinh nghi m qu n lý c a ch đ u tư; k t qu th m đ nh thi t k cơ s ; kh năng hoàn tr v n vay; gi i pháp phòng, ch ng cháy n ; các y u t nh hư ng đ n qu c phòng, an ninh, môi trư ng. 4. K t lu n: a. Đ ngh phê duy t hay không phê duy t d án b. Nh ng ki n ngh : Th trư ng cơ quan, đơn v th m đ nh d án Nơi nh n: (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và đóng d u) - Như trên; - Lưu:… PH L C S 4A
 13. (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 13/2007/QĐ-UBND-TC ngày 18/9/2007) (Tên Ch đ u tư) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : .........., ngày......... tháng......... năm.......... K T QU TH M Đ NH THI T K B N V THI CÔNG VÀ D TOÁN C A CÔNG TRÌNH …………….… (Đ i v i công trình l p Báo cáo KTKT) Kính g i: …(Ngư i có th m quy n quy t đ nh đ u tư)... Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003; Căn c Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Ngh đ nh s 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh đ nh s 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Thông tư s ... ngày … tháng … năm … c a B trư ng B Xây d ng; Căn c Quy t đ nh c a UBND qu n 12 v vi c ban hành Quy ch …: Căn c (pháp lý khác có liên quan). Sau khi th m đ nh, (Tên ch đ u tư) báo cáo k t qu th m đ nh thi t k b n v thi công và d toán công trình…………………….. như sau: 1. Tóm t t các n i dung ch y u c a công trình: a) Công trình: - Lo i và c p công trình: b) Đ a đi m xây d ng: c) Di n tích s d ng đ t: d) Nhà th u l p thi t k b n v thi công: đ) Nhà th u th c hi n kh o sát xây d ng: e) Quy mô xây d ng, công su t, các thông s k thu t ch y u: g) Các quy chu n, tiêu chu n xây d ng đư c áp d ng: h) N i dung thi t k : 2. K t qu th m đ nh thi t k b n v thi công: a) S phù h p c a thi t k b n v thi công v i quy mô xây d ng trong Báo cáo kinh t - k thu t. b) Vi c áp d ng các quy chu n, tiêu chu n v xây d ng, môi trư ng, phòng ch ng cháy, n . c) S h p lý c a gi i pháp thi t k , gi i pháp c u t o. Đánh giá m c đ an toàn c a công trình. d) Các y u t nh hư ng đ n an ninh, qu c phòng. 3. K t qu th m đ nh d toán: a) Tính đúng đ n c a vi c áp d ng đ nh m c, đơn giá, ch đ , chính sách và các kho n m c chi phí theo quy đ nh c a Nhà nư c có liên quan đ n các chi phí tính trong d toán. b) S phù h p kh i lư ng xây d ng tính t thi t k v i kh i lư ng xây d ng trong d toán.
 14. c) K t qu th m đ nh d toán đư c t ng h p như sau: - Chi phí xây d ng: - Chi phí thi t b : - Chi phí khác: - Chi phí d phòng: T ng c ng: 4. K t lu n: a) Đánh giá, nh n xét: b) Nh ng ki n ngh : Đ i di n ch đ u tư Nơi nh n: (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và đóng d u) - Như trên; - Lưu:… PH L C S 4B (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 13/2007/QĐ-UBND-TC ngày 18/9/2007) (Tên cơ quan th m C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM đ nh) Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : .........., ngày......... tháng......... năm.......... K T QU TH M Đ NH THI T K B N V THI CÔNG VÀ D TOÁN C A CÔNG TRÌNH ……………. (Đ i v i công trình l p Báo cáo KTKT) Kính g i: …(Ngư i có th m quy n quy t đ nh đ u tư)... Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003; Căn c Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Ngh đ nh s 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh đ nh s 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Thông tư s ... ngày … tháng … năm … c a B trư ng B Xây d ng; Căn c (pháp lý khác có liên quan); Căn c Quy t đ nh c a UBND qu n 12 v vi c ban hành Quy ch …; Căn c K t qu th m tra thi t k b n v thi công và d toán c a ch đ u tư; Sau khi th m đ nh, (Tên cơ quan th m đ nh) báo cáo k t qu th m đ nh thi t k b n v thi công và d toán công trình…………………….. như sau: 1. Tóm t t các n i dung ch y u c a công trình: a) Công trình: - Lo i và c p công trình: b) Đ a đi m xây d ng:
 15. c) Di n tích s d ng đ t: d) Nhà th u l p thi t k b n v thi công: đ) Nhà th u th c hi n kh o sát xây d ng: e) Quy mô xây d ng, công su t, các thông s k thu t ch y u: g) Các quy chu n, tiêu chu n xây d ng đư c áp d ng: h) N i dung thi t k : 2. K t qu th m đ nh thi t k b n v thi công: a) S phù h p c a thi t k b n v thi công v i quy mô xây d ng trong Báo cáo kinh t - k thu t. b) Vi c áp d ng các quy chu n, tiêu chu n v xây d ng, môi trư ng, phòng ch ng cháy, n . c) S h p lý c a gi i pháp thi t k , gi i pháp c u t o. Đánh giá m c đ an toàn c a công trình. d) Các y u t nh hư ng đ n an ninh, qu c phòng. 3. K t qu th m đ nh d toán: a) Tính đúng đ n c a vi c áp d ng đ nh m c, đơn giá, ch đ , chính sách và các kho n m c chi phí theo quy đ nh c a Nhà nư c có liên quan đ n các chi phí tính trong d toán. b) S phù h p kh i lư ng xây d ng tính t thi t k v i kh i lư ng xây d ng trong d toán. c) K t qu th m đ nh d toán đư c t ng h p như sau: - Chi phí xây d ng: - Chi phí thi t b : - Chi phí khác: - Chi phí d phòng: T ng c ng: 4. K t lu n: a) Đánh giá, nh n xét: b) Nh ng ki n ngh : Th trư ng cơ quan th m đ nh Nơi nh n: (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và đóng d u) - Như trên; - Lưu:… PH L C S 5 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 13/2007/QĐ-UBND-TC ngày 18/9/2007) (Tên Ch đ u tư) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : .........., ngày......... tháng......... năm.......... T TRÌNH
 16. TH M Đ NH BÁO CÁO KINH T - K THU T XÂY D NG CÔNG TRÌNH………. Kính g i: …(Ngư i có th m quy n quy t đ nh đ u tư)… Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003; Căn c Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Ngh đ nh s 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s … ngày … tháng … năm … c a B trư ng B Xây d ng; Căn c Quy t đ nh c a UBND qu n 12 v vi c ban hành Quy ch …: Căn c (pháp lý khác có liên quan). (Tên Ch đ u tư) trình th m đ nh Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình v i các n i dung chính sau: 1. Tên công trình: 2. Tên ch đ u tư: 3. T ch c tư v n l p Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình: 4. M c tiêu đ u tư xây d ng: 5. Đ a đi m xây d ng: 6. Di n tích s d ng đ t: 7. T ng m c đ u tư: 8. Ngu n v n đ u tư: 9. Hình th c qu n lý: 10. Th i gian th c hi n: 11. Nh ng ki n ngh : (Kèm theo h sơ Báo cáo KTKT, k t qu th m đ nh thi t k b n v thi công d toán) Đ i di n ch đ u tư Nơi nh n: (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và đóng d u) - Như trên, - Lưu:… PH L C S 6 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 13/2007/QĐ-UBND-TC ngày 18/9/2007) (Tên Cơ quan, đơn v C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM đ u m i th m đ nh Báo Đ c l p - T do - H nh phúc cáo kinh t - k thu t) ******* S : ………………… .........., ngày......... tháng......... năm.......... T TRÌNH PHÊ DUY T BÁO CÁO KINH T - K THU T XÂY D NG CÔNG TRÌNH ……. Kính g i: ………(Ngư i có th m quy n quy t đ nh đ u tư)……………
 17. Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003; Căn c Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Ngh đ nh s 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s ... ngày … tháng ... năm … c a B trư ng B Xây d ng; Căn c Quy t đ nh c a UBND qu n 12 v vi c ban hành Quy ch …: Căn c (pháp lý khác có liên quan); Sau khi th m đ nh, (Tên cơ quan th m đ nh) báo cáo k t qu th m đ nh Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình ……… như sau: 1. Tóm t t nh ng n i dung ch y u c a Báo cáo kinh t - k thu t: a. Tên công trình: b. Tên ch đ u tư; c. M c tiêu đ u tư: d. N i dung và quy mô đ u tư: đ. Đ a đi m xây d ng: e. Di n tích s d ng đ t: g. Lo i, c p công trình: h. Thi t b công ngh (n u có): i. Phương án gi i phóng m t b ng, tái đ nh cư (n u có) k. T ng m c đ u tư: - Trong đó: + Chi phí xây d ng: + Chi phí thi t b : + Chi phí đ n bù, gi i phóng m t b ng (n u có): + Chi phí khác: + Chi phí d phòng: l. Ngu n v n đ u tư: m. Hình th c qu n lý d án: n. Th i gian th c hi n d án: 0. Các n i dung khác: 2. Tóm t t ý ki n các cơ quan, đơn v liên quan: 3. Nh n xét, đánh giá v n i dung Báo cáo kinh t - k thu t: a. Xem xét các y u t đ m b o tính hi u qu , bao g m: s c n thi t đ u tư; các y u t đ u vào; quy mô, công su t, công ngh , th i gian, ti n đ th c hi n; phân tích tài chính, hi u qu v kinh t - xã h i. b. Xem xét các y u t đ m b o tính kh thi, bao g m: s phù h p v i quy ho ch đư c duy t; nhu c u s d ng đ t, tài nguyên (n u có); kh năng gi i phóng m t b ng; kh năng huy đ ng v n đáp ng ti n đ ; kh năng hoàn tr v n vay; kinh nghi m qu n lý c a ch đ u tư; k t qu th m đ nh thi t k b n v thi công và d toán. 4. K t lu n: a. Đ ngh phê duy t hay không phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t b. Nh ng ki n ngh : Th trư ng cơ quan, đơn v th m đ nh Nơi nh n: BCKTKT
 18. - Như trên; (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và đóng d u) - Lưu:... PH L C S 7 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 13/2007/QĐ-UBND-TC ngày 18/9/2007) (Cơ quan quy t đ nh C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM đ u tư) Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : .........., ngày......... tháng......... năm......... QUY T Đ NH C A....... V VI C PHÊ DUY T BÁO CÁO KINH T K THU T XÂY D NG CÔNG TRÌNH ……………….. Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003; Căn c Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Ngh đ nh s 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s … ngày… tháng ... năm … c a B trư ng B Xây d ng; Các căn c pháp lý khác có liên quan; Căn c Quy t đ nh c a UBND qu n 12 v vi c ban hành Quy ch …: Căn c ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a (cơ quan phê duy t)...; Xét đ ngh c a… (Cơ quan, đơn v đ u m i th m đ nh Báo cáo KTKT)... t i T trình s .…. ngày....., QUY T Đ NH: i u 1. Phê duy t Báo cáo KTKT xây d ng công trình .……… v i các n i dung ch y u sau: 1. Tên công trình: 2. Ch đ u tư: 3. T ch c tư v n l p BCKTKT: 4. Ch nhi m l p BCKTKT: 5. M c tiêu đ u tư xây d ng: 6. N i dung và quy mô đ u tư xây d ng: 7. Đ a đi m xây d ng: 8. Di n tích s d ng đ t: 9. Phương án xây d ng : 10. Lo i, c p công trình: 11. Thi t b công ngh (n u có): 12. Phương án gi i phóng m t b ng, tái đ nh cư (n u có): 13. T ng m c đ u tư: Trong đó: - Chi phí xây d ng: - Chi phí thi t b :
 19. - Chi phí đ n bù gi i phóng m t b ng, tái đ nh cư (n u có): - Chi phí khác: - Chi phí d phòng: 14. Ngu n v n đ u tư: 15. Hình th c qu n lý d án: 16. Th i gian th c hi n: 17. Các n i dung khác: Đi u 2. T ch c th c hi n. Đi u 3. Trách nhi m c a các cơ quan liên quan thi hành quy t đ nh./. Ngư i có th m quy n quy t đ nh đ u tư Nơi nh n: (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và đóng d u) - Như Đi u 3; - Các cơ quan có liên quan; - Lưu:… PH L C S 8 THÀNH PH N H SƠ TRÌNH TH M Đ NH, TH M TRA (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 13/2007/QĐ-UBND-TC ngày 18/9/2007) Bư c II: TH M Đ NH, TRÌNH DUY T BÁO CÁO KINH T - K THU T 1. T trình (theo m u); Các văn b n góp ý c a ngành liên quan (n u có); 2. K t qu th m đ nh thi t k b n v thi công, d toán (theo m u); 3. K t qu kh o sát, thi t k xây d ng (theo NĐ 209/2004/NĐ-CP); 4. B n v hi n tr ng v trí và báo cáo hi n tr ng s d ng đ t; 5. H sơ tư v n (H sơ ch đ nh th u, h p đ ng, gi y đăng ký KD); 6. Báo cáo kinh t - k thu t (thuy t minh, b n v , d toán); 7. Ch trương th c hi n (văn b n ho c k ho ch v n); 8. D toán chi phí qu n lý d án (chi phí A) - đ i v i các ch đ u tư không ph i là Ban QLDA chuyên ngành. Bư c III: TH M Đ NH, DUY T KH Đ U TH U, H SƠ M I TH U 1. Quy t đ nh phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t; 2. H sơ Báo cáo kinh t - k thu t đư c duy t (đi m a kho n 1 Đi u 9); 3. T trình phê duy t k ho ch đ u th u, H sơ m i th u; 4. K ho ch đ u th u, H sơ m i th u; 5. H p đ ng tư v n đ u th u; H sơ năng l c T chuyên gia, quy t đ nh thành l p T chuyên gia c a đơn v tư v n; 6. K ho ch v n, cam k t đi u ki n m t b ng thi công. Bư c IV: TH M Đ NH, PHÊ DUY T K T QU Đ U TH U 1. T trình đ ngh phê duy t K t qu đ u th u; 2. Báo cáo đánh giá k t qu H sơ d th u (k c n i dung làm rõ h sơ d th u); Nghi m thu Báo cáo đánh giá k t qu h sơ d th u. 3. H sơ d th u b n sao c a các nhà th u tham gia (còn nguyên niêm phong), h sơ d th u b n chính c a nhà th u đ ngh trúng th u.
 20. 4. H sơ m i th u đư c duy t, quy t đ nh phê duy t H sơ m i th u. Bư c VII: QUY T TOÁN V N Đ U TƯ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH 1. T trình phê duy t quy t toán; Kh i lư ng đ ngh quy t toán; 2. H sơ hoàn công (b n v hoàn công, các BB nghi m thu…); 3. H sơ quy t toán (các h p đ ng, biên b n nghi m thu thanh lý HĐ - n u có gi a ch đ u tư và các nhà th u, các quy t đ nh phê duy t, các bi u m u và h sơ theo hư ng d n t i Ph n II Thông tư s 33/TT-BTC); 4. Nh t ký thi công; 5. H sơ m i th u; H sơ d th u b n sao c a nhà th u thi công; 6. Báo cáo kinh t - k thu t đư c phê duy t (thuy t minh, b n v , d toán); H sơ nghi m thu k t qu kh o sát; QĐ duy t nhi m v TK; 7. H sơ b i thư ng gi i phóng m t b ng (n u có); 8. H sơ ki m toán, quy t toán, Thanh tra, ki m tra công trình (n u có). TRÌNH T TH C HI N (CÔNG TRÌNH L P BÁO CÁO KT-KT) (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 13/2007/QĐ-UBND-TC ngày 18/9/2007) CÁC ĐƠN V TH C TH I GIAN N I DUNG CÔNG VI C BƯ C HI N TH C HI N I. KH O SÁT Đ L P BÁO CÁO KT-KT, NGHI M THU Ch đ u tư

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản