Quyết định số 13/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
5
download

Quyết định số 13/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2008/QĐ-BCT về việc ban hành quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với choá đèn chiếu sáng đường phố tiết kiệm năng lượng do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2008/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 13/2008/Q -BCT Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V YÊU C U K THU T I V I CHOÁ ÈN CHI U SÁNG Ư NG PH TI T KI M NĂNG LƯ NG B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh nh s 102/2003/N -CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 c a Chính ph v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu ; Căn c Quy t nh s 79/2007/Q -TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu ; Xét ngh c a V trư ng V Khoa h c và Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v yêu c u k thu t iv i choá èn chi u sáng ư ng ph ti t ki m năng lư ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Văn phòng Ti t ki m năng lư ng, các V trư ng, C c trư ng, Th trư ng các ơn v có liên quan c a B , các ơn v tham gia Chương trình dán nhãn ti t ki m năng lư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Các B XD, KHCN GTVT; - C c Ki m tra văn b n QPPL (B Tư pháp) - Website Chính ph - Công báo; - Lưu: VT, KHCN, PC. H u Hào QUY NNH
  2. YÊU C U K THU T I V I CHOÁ ÈN CHI U SÁNG Ư NG PH TI T KI M NĂNG LƯ NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 13/2008/Q -BCT ngày 30 tháng 6 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh: Quy nh này quy nh yêu c u k thu t i v i các lo i choá èn chi u sáng ư ng ph ti t ki m năng lư ng s d ng h p b v i bóng èn phóng i n trong ch t khí i n áp danh nh n 220 V, t n s danh nh 50Hz. i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng cho các i tư ng s n xu t và nh p khNu choá èn chi u sáng ư ng ph tham gia chương trình dán nhãn ti t ki m năng lư ng theo quy nh t i Ngh nh 102/2003/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2003 c a Chính ph v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu . i u 3. Gi i thích t ng Trong quy nh này, m t s thu t ng ư c hi u như sau: 1. Choá èn là b ph n thi t b có tác d ng phân ph i, l c ho c truy n ánh sáng t m t ngu n sáng. B ph n này cũng bao g m t t c các ph ki n c n thi t gá l p, b o v bóng èn và các m ch i n liên quan. 2. Bóng T là bóng èn i n có d ng hình tr . 3. Bóng E là bóng èn i n có d ng hình elip. Chương 2: YÊU C U K THU T I V I CHOÁ ÈN CHI U SÁNG Ư NG PH TI T KI M NĂNG LƯ NG i u 4. Yêu c u k thu t 1. Yêu c u quang h c a) H s hi u d ng c a èn không ư c nh hơn 0,7; b) T m ph n quang ph i có h s ph n quang ban u không nh hơn 0,8; c) Kính b o v ph i có h s truy n qua ban u không nh hơn 0,85. 2. Yêu c u v k t c u
  3. a) Choá èn ư c ch t o theo c p b o v không nh hơn IP 66; b) K t c u k p gi bóng èn c a choá èn ph i m b o gi èn ch c ch n v trí làm vi c, các vít và m i ghép b ng vít, bu lông ph i m b o ch ng t tháo l ng; c) Choá èn ph i s d ng chung ư c cho c hai lo i bóng E và bóng T. 3. Yêu c u ch t lư ng và tu i th a) Các chi ti t kim lo i c a choá èn ph i ư c ch t o b ng kim lo i không g ho c ư c b o v ch ng g ; b) T m ph n quang ph i t h s ph n x không nh hơn 90% so v i ban u, sau 6000 gi s d ng; c) Kính b o v ph i t h s truy n qua không nh hơn 95% so v i ban u, sau 6000 gi s d ng. 4. Yêu c u v an toàn i n a) Yêu c u v an toàn i n i v i choá èn chi u sáng ư ng ph ph i tuân theo yêu c u t i M c 1.3, TCVN 5828-1994 hay các yêu c u k thu t tương ương. i u 5. Phương pháp th nghi m 1. Phương pháp xác nh các ch tiêu k thu t c a choá èn chi u sáng ư ng ph ti t ki m năng lư ng tuân theo các quy nh t i TCVN 5829 - 1994. 2. i v i ch tiêu ki m tra tu i th c a choá èn ư c th c hi n sau khi th sương mu i 72 gi ho c v i m u èn qua 6000 gi s d ng và ch ti n hành làm s ch m t ngoài b ng các bi n pháp lau, r a thông thư ng, m b o không có tác ng làm bi n ib m tt mb ov . Chương 3: T CH C TH C HI N i u 6. Trách nhi m c a t ch c cá nhân 1. Cơ s s n xu t và nh p khNu choá èn chi u sáng ư ng ph có s n phNm áp ng các yêu c u c a Quy nh này và Gi y ch ng nh n phù h p tiêu chuNn t i các phòng thí nghi m do B Công Thương ch nh s ư c xem xét, c p Gi y ch ng nh n s n phNm ti t ki m năng lư ng theo quy nh t i Thông tư s 08/2006/TT-BCN ngày 16 tháng 11 năm 2006 c a B Công nghi p (nay là B Công Thương) hư ng d n trình t , th t c dán nhãn s n phNm ti t ki m năng lư ng. 2. Sau khi ư c c p Gi y ch ng nh n s n phNm ti t ki m năng lư ng và dán nhãn ti t ki m năng lư ng, cơ s s n xu t và nh p khNu choá èn chi u sáng ư ng ph ph i m b o ti p t c th c hi n úng các yêu c u c a Quy nh này.
  4. i u 7. T ch c th c hi n Giao V Khoa h c và Công ngh thu c B Công Thương ch u trách nhi m: 1. Hư ng d n các ơn v ăng ký dãn nhãn s n phNm choá èn chi u sáng ư ng ph th c hi n úng các yêu c u k thu t t i Quy nh này và các quy nh dán nhãn ti t ki m năng lư ng hi n hành. 2. ThNm nh h sơ dán nhãn ti t ki m năng lư ng, trình Lãnh o B c p Gi y ch ng nh n cho s n phNm choá èn ti t ki m năng lư ng phù h p v i yêu c u k thu t t i quy nh này, ki m tra vi c th c hi n dán nhãn và m b o ch t lư ng s n phNm ư c dán nhãn theo quy nh t i Thông tư 08/2006/TT-BCN./.
Đồng bộ tài khoản