Quyết định số 13/2008/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 13/2008/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2008/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ" do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2008/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 13/2008/Q -BKHCN Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH XÉT T NG K NI M CHƯƠNG "VÌ S NGHI P KHOA H C VÀ CÔNG NGH " B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Ngh nh s 28/2008/N -CP ngày 14/3/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30/9/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Căn c Thông tư s 17/2004/TT-BKHCN ngày 13/7/2004 c a B Khoa h c và Công ngh hư ng d n công tác thi ua khen thư ng trong lĩnh v c khoa h c và công ngh ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch xét t ng K ni m chương "Vì s nghi p khoa h c và công ngh ". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 334/TCCB ngày 30 tháng 5 năm 1994 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng v vi c ban hành tiêu chuNn t ng thư ng huy chương “Vì s nghi p khoa h c và công ngh ”. i u 3. V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng B , H i ng Thi ua Khen thư ng B , Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Hoàng Văn Phong - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - S KH&CN các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo, Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n QPPL, B Tư pháp - Các ơn v thu c B KH&CN;
  2. - Lưu: VT, TCCB. QUY CH XÉT T NG K NI M CHƯƠNG "VÌ S NGHI P KHOA H C VÀ CÔNG NGH " (Ban hành kèm theo Quy t nh s 13/2008/Q -BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v nguyên t c, i tư ng, tiêu chuNn, h sơ, thNm quy n và quy trình xét t ng k ni m chương “Vì s nghi p khoa h c và công ngh ”. i u 2. K ni m chương 1. K ni m chương "Vì s nghi p khoa h c và công ngh " (sau ây g i t t là K ni m chương) là hình th c khen thư ng c a B Khoa h c và Công ngh ghi nh n công lao c a các cá nhân có nhi u óng góp i v i s nghi p phát tri n khoa h c và công ngh c a Vi t Nam. 2. K ni m chương có hình dáng, kích c , màu s c th hi n c trưng c a lĩnh v c khoa h c và công ngh và phù h p v i quy nh chung c a Nhà nư c. Kèm theo K ni m chương là Gi y ch ng nh n K ni m chương c a B Khoa h c và Công ngh . i u 3. Nguyên t c xét t ng 1. K ni m chương ư c xét t ng cho m i cá nhân m t l n. 2. Không xét t ng K ni m chương i v i các cá nhân ã ư c t ng Huy chương “Vì s nghi p khoa h c và công ngh ” theo quy nh t i Quy t nh s 334/TCCB ngày 30 tháng 5 năm 1994 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. 3. Vi c xét t ng K ni m chương ư c ti n hành hàng năm, m b o công b ng, dân ch , công khai. Chương 2. I TƯ NG, TIÊU CHU N XÉT T NG K NI M CHƯƠNG i u 4. i tư ng xét t ng K ni m chương 1. Cá nhân ã và ang công tác t i các cơ quan, ơn v trong lĩnh v c khoa h c và công ngh , bao g m: t ch c nghiên c u khoa h c, t ch c nghiên c u khoa h c và
  3. phát tri n công ngh , trư ng i h c, h c vi n, trư ng cao ng, t ch c d ch v khoa h c và công ngh , cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh . 2. Cá nhân không công tác trong lĩnh v c khoa h c và công ngh có nhi u óng góp i v i s nghi p phát tri n khoa h c và công ngh . 3. Cá nhân là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài có nhi u óng góp i v i s nghi p phát tri n khoa h c và công ngh . i u 5. Tiêu chu n, i u ki n xét t ng K ni m chương 1. i v i cá nhân công tác trong lĩnh v c khoa h c và công ngh a. Cá nhân ph i có th i gian công tác trong lĩnh v c khoa h c và công ngh t 20 năm tr lên i v i nam và 15 năm tr lên i v i n . b. Các trư ng h p c bi t khi xét t ng K ni m chương không yêu c u ph i áp ng th i gian quy nh t i i m a kho n 1 i u 5 Quy ch này; - Cá nhân ã ư c khen thư ng m t trong các danh hi u và hình th c khen thư ng sau: Huân chương Lao ng, Anh hùng Lao ng, Chi n sĩ thi ua toàn qu c, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú, Gi i thư ng Nhà nư c, Gi i thư ng H Chí Minh v khoa h c và công ngh , B ng khen c a Th tư ng Chính ph , Gi i thư ng sáng t o khoa h c công ngh Vi t Nam; - Cá nhân có sáng ch ; cá nhân ch trì ít nh t m t chương trình, tài khoa h c c p nhà nư c, c p b ã ư c nghi m thu, ánh giá xu t s c và ã ư c áp d ng vào s n xu t, i s ng. - Các cá nhân ã hy sinh khi ang th c hi n nhi m v c a cơ quan, ơn v . c. Vi c quy i th i gian công tác khi xét t ng K ni m chương - M i năm t danh hi u chi n sĩ thi ua c p cơ s ư c quy i thành 1,5 năm tính thâm niên công tác. - M i năm t danh hi u chi n sĩ thi ua c p b , ngành, t nh, oàn th Trung ương ư c quy i thành 3 năm tính thâm niên công tác. - M i năm công tác t i các a bàn có i u ki n kinh t xã h i c bi t khó khăn ư c quy i thành 3 năm tính thâm niên công tác. Danh m c các a bàn có i u ki n kinh t xã h i c bi t khó khăn theo quy nh c a Nhà nư c. - Th i gian công tác i v i cán b ương ch c ư c tính n th i i m ngh xét t ng K ni m chương; i v i cán b ã ngh hưu ư c tính n ngày ngh hưu; i v i cán b ã t tr n trong quá trình công tác ư c tính n ngày t tr n. 2. i v i cá nhân không công tác trong lĩnh v c khoa h c và Công ngh :
  4. a. Cán b công tác t i các cơ quan nhà nư c, ơn v vũ trang nhân dân, ơn v s nghi p công l p, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p t Trung ương n a phương có nhi u óng góp c bi t i v i s nghi p phát tri n khoa h c và công ngh . b. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài và các cá nhân khác có nhi u óng góp c bi t i v i s nghi p phát tri n khoa h c và công ngh . 3. Không xét t ng K ni m chương i v i cán b ang b cơ quan pháp lu t kh i t , ang thi hành án hình s , ang trong th i gian thi hành quy t nh k lu t v i hình th c t khi n trách tr lên ho c ang trong th i gian xem xét x lý k lu t. i v i cán b ã b x lý k lu t ho c b k t án hình s thì ch ư c xét t ng K ni m chương sau 1 năm tính t th i i m h t hi u l c c a quy t nh k lu t ho c h t th i h n thi hành án hình s . Khi tính thâm niên công tác ph i tr th i gian b k lu t và th i gian thi hành án hình s . i u 6. Quy n l i c a cá nhân ư c t ng K ni m chương 1. ư c nh n K ni m chương “Vì s nghi p khoa h c và công ngh ” và gi y ch ng nh n K ni m chương c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh . 2. ư c nh n ti n thư ng ho c hi n v t theo quy nh t i Lu t Thi ua Khen thư ng. Chương 3. TH T C, H SƠ XÉT T NG VÀ T CH C TRAO T NG K NI M CHƯƠNG i u 7. Th t c ngh xét t ng K ni m chương 1. Cá nhân công tác t i công tác ơn v thu c B Khoa h c và Công ngh do th trư ng ơn v ngh B trư ng B Khoa h c và Công ngh t ng thư ng K ni m chương 2. Cá nhân công tác t i các cơ quan nhà nư c, ơn v vũ trang nhân dân, ơn v s nghi p công l p, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p Trung ương do B trư ng, th trư ng cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ho c ngư i ng u t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p Trung ương ngh B trư ng B Khoa h c và Công ngh t ng thư ng K ni m chương. 3. Cá nhân công tác t i các cơ quan nhà nư c, ơn v vũ trang nhân dân, ơn v s nghi p công l p, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p a phương do Giám c S Khoa h c và Công ngh ngh B trư ng B Khoa h c và Công ngh t ng thư ng K ni m chương. 4. Cá nhân là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài và các cá nhân khác có nhi u óng góp c bi t i v i s nghi p phát tri n khoa h c và công ngh c a Vi t Nam do ngư i có thNm quy n quy nh t i m t trong các kho n 1, kho n 2,
  5. kho n 3 i u 7 Quy ch này ngh B trư ng B Khoa h c và Công ngh t ng thư ng K ni m chương. i u 8. H sơ xét t ng K ni m chương 1. Báo cáo thành tích c a cá nhân theo m u quy nh t i Ph l c I c a Quy ch này. Báo cáo thành tích ph i có xác nh n c a th trư ng cơ quan, ơn v qu n lý tr c ti p. i v i cá nhân quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u 4 Quy ch này, H sơ ngh xét t ng K ni m chương ph i có xác nh n c a cơ quan ngh xét t ng K ni m chương v nh ng óng góp và thành tích c bi t i v i s nghi p phát tri n khoa h c và công ngh c a Vi t Nam. Riêng i v i cá nhân là ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, B Khoa h c và Công ngh s xin ý ki n c a các cơ quan có liên quan trư c khi quy t nh t ng K ni m chương. 2. Công văn ngh B trư ng B Khoa h c và Công ngh t ng K ni m chương c a th trư ng cơ quan, ơn v theo quy nh t i i u 7 Quy ch này. 3. Danh sách cá nhân ngh t ng K ni m chương theo m u quy nh t i Ph l c II c a Quy ch này. i u 9. T ch c trao t ng 1. Cơ quan, ơn v ngh t ng K ni m chương t ch c trao t ng K ni m chương theo quy nh hi n hành. 2. B Khoa h c và Công ngh ph i h p các cơ quan liên quan t ch c trao t ng K ni m chương cho các Lãnh o ng, Nhà nư c, M t tr n và các oàn th Trung ương; Lãnh o các b , ban ngành Trung ương; lãnh o các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c y quy n các ơn v t ch c trao t ng. Chương 4. I U KHO N THI HÀNH i u 10. T ch c th c hi n 1. V T ch c cán b căn c quy nh t i Quy ch này ti p nh n, thNm nh h sơ ngh xét t ng K ni m chương và trình B trư ng B Khoa h c và Công ngh xem xét, quy t nh. 2. Sau khi có quy t nh t ng K ni m chương, V T ch c cán b có trách nhi m thông báo n các B , ngành, a phương ti p nh n t ch c trao t ng. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c phát sinh, ngh các ơn v ph n ánh k p th i v B Khoa h c và Công ngh (qua V T ch c cán b ) t ng h p, báo cáo Lãnh o B xem xét, s a i, b sung Quy ch xét t ng K ni m chương cho phù h p.
  6. B TRƯ NG Hoàng Văn Phong PH L C I. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ----------- …, ngày … tháng … năm … BÁO CÁO THÀNH TÍCH ngh t ng thư ng K ni m chương vì s nghi p Khoa h c và Công ngh H và tên: Gi i tính: Nam/N Ngày tháng năm sinh: ơn v công tác hi n nay: Ch c v hi n nay: Trình chuyên môn: Lĩnh v c ư c ào t o: Tóm t t quá trình công tác, nêu rõ th i gian công tác trong lĩnh v c khoa h c và công ngh ho c nh ng óng góp i v i s phát tri n khoa h c và công ngh . (Ghi rõ th i gian b t u công tác). Th i gian Ch c v ơn v công tác Nhi m v ư c giao T năm n năm Nh ng hình th c khen thư ng ã t ư c (Nêu các hình th c khen thư ng ã t ư c trong 5 năm g n nh t)
  7. Cam oan nh ng i u ã khai trên XÁC NH N C A TH TRƯ NG NGƯ I VI T BÁO CÁO ƠN VN (Ký tên) (Ký tên, óng d u) PH L C II. DANH SÁCH CÁ NHÂN NGHN T NG K NI M CHƯƠNG “VÌ S NGHI P KHOA H C VÀ CÔNG NGH ” (Kèm theo Công văn s … ngày … tháng … năm …) TT H và tên Năm sinh Thâm Ch c v ơn v niên công Nam N tác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TH TRƯ NG ƠN VN (Ký tên, óng d u n u có)
Đồng bộ tài khoản