Quyết định số 13/2008/QĐ-BXD về việc ban hành tập thiết kế mẫu nhà ở công vụ cho giáo viên phục vụ đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 do Bộ Xây dựng ban hành

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
151
lượt xem
15
download

Quyết định số 13/2008/QĐ-BXD về việc ban hành tập thiết kế mẫu nhà ở công vụ cho giáo viên phục vụ đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 do Bộ Xây dựng ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2008/QĐ-BXD về việc ban hành tập thiết kế mẫu nhà ở công vụ cho giáo viên phục vụ đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2008/QĐ-BXD về việc ban hành tập thiết kế mẫu nhà ở công vụ cho giáo viên phục vụ đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 do Bộ Xây dựng ban hành

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 13/2008/Q -BXD Hà N i, ngày 23 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH T P THI T K M U NHÀ CÔNG V CHO GIÁO VIÊN PH C V ÁN KIÊN C HÓA TRƯ NG, L P H C VÀ NHÀ CÔNG V CHO GIÁO VIÊN GIAI O N 2008-2012. B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/ N -CP ngày 04/ 02/ 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Quy t nh s 20/2008/Q -TTg ngày 01/02/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án Kiên c hoá trư ng, l p h c và nhà công v cho giáo viên giai o n 2008-2012; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Vi n trư ng Vi n Ki n trúc, quy ho ch ô th và nông thôn t i Công văn s 457/ KTQH T&NT- HH ngày 29/ 09/ 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này T p thi t k m u Nhà Công v cho giáo viên s d ng cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng c bi t khó khăn thu c các t nh mi n núi phía B c, các huy n mi n núi các t nh mi n Trung, các t nh Tây nguyên, các xã có nhi u ng bào dân t c ng b ng sông C u long và m t s a phương khác ph c v án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v cho giáo viên giai o n 2008-2012. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh & Môi trư ng, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: Như i u 3; VP Chính Ph ; Công báo; B GD & T, B TC; UBND các t nh, Thành ph ; Lưu: VP, V PC, V KHCN. Nguy n Văn Liên
Đồng bộ tài khoản