Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 13/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 23 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A S TƯ PHÁP THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Ngh nh s 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 c a Qu c h i v i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư liên t ch s 04/2005/TTLT-TP-NV ngày 05 tháng 5 năm 2005 c a liên B : Tư pháp – N i v hư ng d n v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c các cơ quan chuyên môn giúp UBND qu n lý nhà nư c v công tác tư pháp a phương; Căn c Ngh quy t s 06/2008/NQ-H ND ngày 02 tháng 8 năm 2008 c a H ND thành ph Hà N i v vi c phê chu n cơ c u t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND thành ph Hà N i; Xét ngh c a Giám c S Tư pháp t i T trình s 02/TT-TC T ngày 13 tháng 8 năm 2008 c a Giám c S N i v t i T trình s 119/TT-SNV-QLSN ngày 05 tháng 9 năm 2008 v vi c quy nh v trí, ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Tư pháp thành ph Hà N i, QUY T NNH: i u 1. Quy nh v trí, ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Tư pháp thành ph Hà N i như sau: 1. V trí, ch c năng S Tư pháp thành ph Hà N i là cơ quan chuyên môn thu c UBND thành ph Hà N i; tham mưu, giúp UBND thành ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t; ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t; ph bi n, giáo d c pháp lu t, thi hành án dân s , công ch ng, ch ng th c, h t ch, qu c t ch, con nuôi có y u t nư c ngoài, lý l ch tư pháp, lu t sư, tư v n pháp lu t, tr giúp pháp lý, giám nh tư pháp, hòa gi i cơ s , bán u giá tài s n, tr ng tài thương m i và công tác tư pháp khác theo quy nh c a pháp lu t; th c hi n m t s nhi m v , quy n h n trong lĩnh v c công tác tư pháp theo s y quy n c a UBND thành ph .
  2. S Tư pháp ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a UBND thành ph ; ng th i, ch u s ch o, ki m tra, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a B Tư pháp. 2. Nhi m v , quy n h n a) Trình UBND thành ph chương trình, k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm v lĩnh v c qu n lý c a S phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch ó sau khi ư c phê duy t; b) V công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t: b.1) Ph i h p v i Văn phòng UBND thành ph trình UBND thành ph phê duy t, i u ch nh chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a UBND thành ph ; b.2) Trình UBND thành ph ban hành các quy t nh, ch th v qu n lý công tác tư pháp trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a Chính ph ; b.3) Tham gia so n th o các d th o văn b n quy ph m pháp lu t do các cơ quan chuyên môn khác c a UBND thành ph ch trì so n th o theo s phân công c a UBND thành ph ; b.4) ThNm nh và ch u trách nhi m trư c UBND thành ph v n i dung thNm nh các d th o văn b n quy ph m pháp lu t do H ND và UBND thành ph ban hành theo quy nh c a pháp lu t; b.5) T ch c th c hi n vi c rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t c a H ND và UBND thành ph ; b.6) T ch c l y ý ki n nhân dân v các d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t theo s ch o c a UBND thành ph và B Tư pháp; c) V ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t: c.1) Giúp UBND thành ph t ki m tra văn b n do UBND thành ph ban hành; c.2) Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t c a H ND và UBND c p huy n; hư ng d n UBND c p huy n ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t c a H ND và UBND c p xã theo quy nh c a pháp lu t; c.3) Trình Ch t ch UBND thành ph quy t nh các bi n pháp x lý văn b n trái pháp lu t theo quy nh c a pháp lu t; d) V ph bi n, giáo d c pháp lu t: d.1) Xây d ng, trình UBND thành ph k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t dài h n, hàng năm trên a bàn thành ph ; t ch c th c hi n k ho ch ó sau khi ư c phê duy t;
  3. d.2) Làm thư ng tr c H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a thành ph ; d.3) Biên so n, phát hành các tài li u ph c v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trên a bàn thành ph theo s phân công c a UBND thành ph ; d.4) Th ng kê và t ch c các ho t ng xây d ng i ngũ báo cáo viên pháp lu t trên a bàn thành ph ; d.5) Hư ng d n, ki m tra vi c xây d ng, qu n lý, khai thác t sách pháp lu t xã, phư ng, th tr n và các cơ quan, ơn v khác trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t; d.6) Ch trì, ph i h p v i S Văn hóa, Th thao và Du l ch giúp UBND thành ph hư ng d n vi c xây d ng hương ư c, quy ư c c a thôn, làng, b n, c m dân cư phù h p v i quy nh c a pháp lu t và th c t c a thành ph ; ) Ch o, hư ng d n, ki m tra chuyên môn, nghi p v i v i công tác pháp ch c a các cơ quan chuyên môn thu c UBND thành ph và doanh nghi p nhà nư c c a thành ph ; e) Hư ng d n, ki m tra công tác hòa gi i cơ s trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t; g) Qu n lý nhà nư c v t ch c, ho t ng công ch ng c a các Phòng công ch ng thu c S theo quy nh c a pháp lu t; hư ng d n, ki m tra chuyên môn nghi p v v ch ng th c c a UBND c p huy n, c p xã trên a bàn thành ph ; h) Giúp UBND thành ph qu n lý nhà nư c v công tác thi hành án dân s trên ph m vi thành ph theo quy nh c a pháp lu t; th c hi n m t s nhi m v v qu n lý t ch c, cán b c a cơ quan thi hành án dân s trên a bàn thành ph theo y quy n c a B trư ng B Tư pháp; i) V qu n lý h t ch, qu c t ch, con nuôi có y u t nư c ngoài và lý l ch tư pháp: i.1) Hư ng d n, ki m tra công tác ăng ký và qu n lý h t ch trên a bàn thành ph ; i.2) Ch u trách nhi m gi i quy t các công vi c v h t ch, qu c t ch, con nuôi có y u t nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t và ch o c a UBND thành ph ; i.3) C p Phi u lý l ch tư pháp và ch u trách nhi m v vi c c p nh t n i dung Phi u lý l ch tư pháp theo quy nh c a pháp lu t; k) V qu n lý lu t sư và ho t ng tư v n pháp lu t: k.1) Trình UBND thành ph quy t nh cho phép thành l p, t ch c l i, gi i th oàn Lu t sư;
  4. k.2) C p, thu h i Gi y ăng ký ho t ng c a Văn phòng Lu t sư, Công ty lu t h p danh, Chi nhánh Văn phòng Lu t sư, Chi nhánh Công ty lu t h p danh, Trung tâm tư v n pháp lu t; Gi y ch ng nh n tư v n viên pháp lu t theo quy nh c a pháp lu t; k.3) Th c hi n ăng ký ho t ng, ăng ký thay i n i dung Gi y phép thành l p t ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam; ăng ký ho t ng c a Chi nhánh Công ty lu t nư c ngoài t i Vi t Nam; k.4) Cung c p thông tin v vi c ăng ký ho t ng c a các t ch c hành ngh lu t sư c a Vi t Nam và t ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam cho các cơ quan nhà nư c, t ch c và cá nhân có yêu c u theo quy nh c a pháp lu t; k.5) Theo dõi vi c thuê lu t sư nư c ngoài, lu t sư Vi t Nam, vi c h p tác hành ngh , vi c nh n lu t sư t p s Vi t Nam c a t ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam, vi c thuê và ho t ng hành ngh c a lu t sư nư c ngoài t i Văn phòng lu t sư, Công ty lu t h p danh Vi t Nam; k.6) T ch c b i dư ng k năng tư v n pháp lu t cho các tư v n viên pháp lu t; k.7) Giúp UBND thành ph ki m tra ho t ng c a oàn Lu t sư, t ch c hành ngh lu t sư c a Vi t Nam, t ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam và Trung tâm tư v n pháp lu t theo thNm quy n; l) Giúp UBND thành ph qu n lý nhà nư c và tr c ti p t ch c m t s ho t ng tr giúp pháp lý cho ngư i nghèo và i tư ng chính sách trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t; m) Giúp UBND thành ph qu n lý nhà nư c v công tác giám nh tư pháp, bán u giá tài s n, tr ng tài thương m i trong ph m vi thành ph theo quy nh c a pháp lu t; n) Xây d ng, trình UBND thành ph chương trình c i cách hành chính trong lĩnh v c tư pháp và t ch c th c hi n chương trình ó; o) Thanh tra, ki m tra vi c thi hành pháp lu t v lĩnh v c tư pháp thu c ph m vi qu n lý c a S , gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng ch ng tham nhũng, lãng phí theo quy nh c a pháp lu t ho c phân công c a UBND thành ph ; p) Th c hi n h p tác qu c t v lĩnh v c tư pháp ph m vi qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t, s phân công ho c y quy n c a UBND thành ph ; q) T ch c nghiên c u, ng d ng ti n b công ngh , xây d ng h th ng thông tin, lưu tr ph c v công tác qu n lý nhà nư c v tư pháp; r) Th c hi n công tác thông tin, báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v trong các lĩnh v c công tác ư c giao theo quy nh c a UBND thành ph và B Tư pháp; s) Qu n lý v t ch c, cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng c a S ; t ch c ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c làm công tác tư pháp trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t;
  5. t) Qu n lý tài chính, tài s n c a S theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a UBND thành ph ; u) Th c hi n các nhi m v khác do UBND thành ph giao. 3. T ch c b máy a) Lãnh o S : S Tư pháp thành ph Hà N i có Giám c S và không quá 04 Phó Giám c S . Giám c S là ngư i ng u S , ch u trách nhi m trư c UBND thành ph , Ch t ch UBND thành ph và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a S ; Phó Giám c S là ngư i giúp Giám c S , ch u trách nhi m trư c Giám c S và trư c pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công. Vi c b nhi m Giám c, Phó Giám c S Tư pháp do Ch t ch UBND thành ph quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do B Tư pháp ban hành và theo các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý cán b . Vi c khen thư ng, mi n nhi m, k lu t và th c hi n các ch , chính sách khác i v i Giám c, Phó Giám c S th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. b) Các phòng chuyên môn, nghi p v và tương ương thu c S : b.1) Văn phòng; b.2) Thanh tra; b.3) Phòng Văn b n pháp quy; b.4) Phòng Ki m tra và x lý văn b n; b.5) Phòng Ph bi n, giáo d c pháp lu t; b.6) Phòng Qu n lý các ho t ng b tr tư pháp; b.7) Phòng Hành chính tư pháp; b.8) Phòng Qu n lý hành ngh lu t sư; b.9) Phòng H t ch có y u t nư c ngoài; b.10) Phòng T ch c – ào t o. c) Các ơn v s nghi p tr c thu c S : c.1) Trung tâm Tr giúp pháp lý Nhà nư c; c.2) Trung tâm D ch v bán u giá tài s n;
  6. c.3) Báo Pháp lu t và xã h i; c.4) Phòng Công ch ng s 1; c.5) Phòng Công ch ng s 2; c.6) Phòng Công ch ng s 3; c.7) Phòng Công ch ng s 4; c.8) Phòng Công ch ng s 5; c.9) Phòng Công ch ng s 6; c.10) Phòng Công ch ng s 7; c.11) Phòng Công ch ng s 8; c.12) Phòng Công ch ng s 9 Các ơn v s nghi p thu c S Tư pháp do UBND thành ph quy t nh thành l p, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng giao d ch, ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. Biên ch Biên ch c a S Tư pháp thành ph Hà N i do UBND thành ph phân b hàng năm, trong ó: biên ch qu n lý hành chính g m Lãnh o S và cán b , công ch c các phòng chuyên môn, nghi p v thu c S ; biên ch s nghi p g m cán b , viên ch c các ơn v s nghi p thu c S . Giám c S Tư pháp căn c s lư ng biên ch ư c giao, có trách nhi m b trí, s d ng cán b , công ch c, viên ch c phù h p v i ch c danh, tiêu chuNn ng ch công ch c, viên ch c nhà nư c theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. i u 2. Giám c S Tư pháp căn c Quy t nh này và các quy nh hi n hành c a pháp lu t, xây d ng Quy ch làm vi c c a S và quy nh nhi m v , quy n h n c a các phòng, ơn v thu c S . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký, Bãi b các Quy t nh trư c ây c a UBND t nh Hà Tây (cũ) và UBND thành ph Hà N i (cũ) ban hành trái v i Quy t nh này. i u 4. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c các S : N i v , Tư pháp, Th trư ng các S , Ban, ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c và các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN
  7. CH TNCH Nơi nh n: -B N iv ; - B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n); - Thư ng tr c Thành y, H ND TP; - Ch t ch, các Phó Ch t ch UBND TP; - oàn BQH TP; - Các Ban H ND TP; - Như i u 4; Nguy n Th Th o - Báo Hà N i m i; - CVP, PVP, Công báo và Website; - Các CVNCTH; - Lưu: Văn thư, Chung NCl (2b)
Đồng bộ tài khoản