intTypePromotion=3

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
64
lượt xem
6
download

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đối với các bộ đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH ĐĂK LĂK Đ c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 13/2008/QĐ-UBND Buôn Ma Thu t, ngày 24 tháng 03 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C ĐI U CH NH D TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY D NG TRÊN Đ A BÀN T NH ĐĂK LĂK Đ I V I CÁC B ĐƠN GIÁ DO UBND T NH BAN HÀNH. Y BAN NHÂN DÂN T NH ĐĂK LĂK Căn c Lu t t ch c HĐND & UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng; Căn c Ngh đ nh s 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph V/v s a đ i b sung m t s đi u c a ngh đ nh 16/2005/NĐ-CP ngày ngày 07/02/2005 v qu n lý d án đ u tư xây d ng; Căn c Ngh đ nh s 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v Qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình; Căn c ngh đ nh s 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 V/v V s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình; Căn c ngh đ nh s 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 c a Chính ph v quy đ nh m c lương t i thi u chung; Căn c ngh đ nh s 167/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 c a Chính ph v quy đ nh m c lương t i thi u vùng đ i v i ngư i lao đ ng làm vi c các công ty, doanh nghi p, h p tác xã, t h p tác, trang tr i, h gia đình, cá nhân, các t ch c khác c a Vi t Nam có thuê mư n lao đ ng; Căn c thông tư s 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng hư ng d n v l p và qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình; Căn c thông tư s 07/2006/TT_BXD ngày 10/11/2006 c a B Xây d ng hư ng d n đi u ch nh d toán xây d ng công trình; Căn c thông tư s 17/2005/TT-BXD ngày 01/11/2005 c a B Xây d ng hư ng d n phương pháp l p và qu n lý d tóan d ch v công ích đô th ; Căn c thông tư s 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 c a B Xây d ng hư ng d n đi u ch nh d toán xây d ng công trình; Theo đ ngh c a S Xây d ng t i t trình s 207/TTr-SXD ngày 11/3/2008; QUY T Đ NH: Đi u 1. Đi u ch nh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong đơn giá kh o sát xây d ng: 1. Chi phí nhân công trong d toán chi phí kh o sát xây d ng công trình l p theo đơn giá ph n Kh o sát xây d ng ban hành kèm theo Quy t đ nh s 36/2006/QĐ-UBND ngày 09/8/2006 c a UBND t nh đư c nhân v i h s đi u ch nh K NCKSXD = 1,285 x 1,2. ĐC 2. Chí phí máy thi công trong d tóan chi phí kh o sát xây d ng công trình l p theo đơn giá ph n Kh o sát xây d ng ban hành kèm theo Quy t đ nh s 36/2006/QĐ-UBND ngày 09/8/2006 c a UBND t nh đư c nhân v i h s đi u ch nh K MTCKSXD = 1,08. ĐC 3. Ph l c kèm theo b ng tính “c t đơn giá” trong đơn giá kh o sát xây d ng (ph l c s 1). Đi u 2. Đi u ch nh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong đơn giá xây d ng công trình ph n xây d ng, l p đ t: 1. Chi phí nhân công trong d toán chi phí kh o sát xây d ng công trình l p theo đơn giá ph n xây d ng, l p đ t ban hành kèm theo Quy t đ nh s 37/2006/QĐ-UBND ngày 09/8/2006 c a UBND t nh đư c nhân v i h s đi u ch nh K NCXDLĐ = 1,285 x 1,2. ĐC 2. Chi phí máy thi công trong d toán chi phí kh o sát xây d ng công trình l p theo đơn giá ph n xây d ng, l p đ t ban hành kèm theo Quy t đ nh s 37/2006/QĐ-UBND ngày 09/8/2006 c a UBND t nh đư c nhân v i h s đi u ch nh K MTCXDLĐ = 1,08. ĐC 3. Ph l c kèm theo b ng t ng h p chi phí d toán xây d ng ph n xây d ng, l p đ t (ph l c s 2).
  2. Đi u 3. Đi u ch nh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các b đơn giá d ch v công ích đô th trên đ a bàn t nh: 1. Chi phí nhân công trong d toán d ch v công ích đô th l p theo các B đơn giá d ch v công ích đo th ban hành kèm theo các Quy t đ nh: s 51/2007/QĐ-UBND, s 52/2007/QĐ-UBND, s 53/2007/QĐ-UBND, s 54/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007; Quy t đ nh s 07/2008/QĐ-UBND ngày 19/02/2008 c a UBND t nh đư c nhân v i h s đi u ch nh K NCVSMTĐT = 1,2. ĐC 2. Chi phí máy thi công trong d toán d ch v công ích đô th l p theo các B đơn giá d ch v công ích đo th ban hành kèm theo các Quy t đ nh: s 51/2007/QĐ-UBND, s 52/2007/QĐ- UBND, s 53/2007/QĐ-UBND, s 54/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007; Quy t đ nh s 07/2008/QĐ-UBND ngày 19/02/2008 c a UBND t nh đư c nhân v i h s đi u ch nh K MTCVSMTĐT = 1,08. ĐC Đi u 4. 1. Quy đ nh chuy n ti p đ i v i các d án đ u tư, công trình, h ng m c công trình mà Ngư i quy t đ nh đâu tư chưa quy t đ nh th c hi n vi c chuy n ti p công tác qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình theo Ngh đ nh s 99/2007 ngày 13/6/2007, thì vi c áp d ng h s đi u ch nh d tóan công trình th c hi n như sau: a) Nh ng d án đ u tư xây d ng đang l p ho c đã l p nhưng chưa đư c c p th m quy n quy t đ nh đ u tư phê duy t thì t ng d tóan, d tóan công trình đư c áp d ng h s đi u ch nh d toán xây d ng công trình theo quy t đ nh này. b) Nh ng công trình, h ng m c công trình đã đư c c p th m quy n phê duy t t ng d toán, d toán nhưng chưa t ch c đ u th u, ch đ nh th u thì ch đ u tư đi u ch nh l i t ng d toán, d toán theo h s đi u ch nh d toán xây d ng công trình c a Quy t đ nh này và th c hi n vi c đi u ch nh theo quy đ nh hi n hành. Nh ng công trình, h ng m c công trình đang t ch c đ u th u, ch đ nh th u thì ch đ u tư đư c ti p t c t ch c đ u th u, ch đ nh th u theo quy đ nh và trình c p có th m quy n phê duy t. Sau đó ti n hành đi u ch nh l i t ng d tóan, d toán theo Quy t đ nh này, trình phê duy t đi u ch nh l i k t qu đ u th u, ch đ nh th u; Nh ng công trình, h ng m c công trình đã hoàn t t k t qu đ u th u thì đư c ký h p đ ng. Sau đó ch đ u tư đi u ch nh l i t ng d toán, d toán, giá gói th u theo Quy t đ nh này, trình phê duy t l i k t qu đ u th u. c) Nh ng công trình, h ng m c công trình đang thi công d dang thì kh i lư ng xây d ng th c hi n t 01/01/2008 đuwocsj áp d ng đi u ch nh d toán xây d ng công trình theo quy đ nh t i Quy t đ nh này và th c hi n đi u ch nh theo quy đ nh hi n hành; Trư ng h p kh i lư ng xây d ng th c hi n t 01/01/2008 nhưng trong h p đ ng các bên đã th a thu n không đi u ch nh giá trong su t quá trình th c hi n, cho phép Ch đ u tư đư c áp d ng đi u ch nh d toán xây d ng công trình theo quy đ nh t i Quy t đ nh này và th c hi n đi u ch nh theo quy đ nh hi n hành, đ ng th i b sung h p đ ng đ đ m b o quy n l i cho ngư i lao đ ng theo quy đ nh. 2. Các công trình thu c các d án đ u tư xây d ng công trình th c hi n theo Ngh đ nh s 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình, ch đ u tư s d ng chi phí d phòng do y u t trư t giá đ đi u ch nh cơ c u chi phí trong d tóan xây d ng công trình. Trư ng h p t ng m c đ u tư đi u ch nh vư t t ng m c đ u tư đã đư c duy t thì ch đ u tư ph i trình c p Quy t đ nh đ u tư xem xét phê duy t; Trư ng h p kh i lư ng xây d ng th c hi n t 01/01/2008 nhưng trong h p đ ng các bên đã th a thu n không đi u ch nh giá trong su t quá trình th c hi n, thì không đi u ch nh; n u, đ đ m b o quy n l i cho ngư i lao đ ng thì ch đ u tư ch đ ng đ xu t c p có th m quy n xem xét quy t đ nh. 3. Đ i v i các kh i lư ng d ch v công ích đô th k t ngày 01/01/2008 đư c áp d ng đi u ch nh d toán d ch v công ích đô th theo quy đ nh t i Quy t đ nh này và th c hi n đi u ch nh theo quy đ nh hi n hành. Đi u 5. Giám đ c S Xây d ng ch trì ph i h p v i các S , ngành có liên quan t ch c th c hi n, ki m tra và báo cáo k t qu th c hi n Quy t đ nh này v i UBND t nh. Đi u 6.
  3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký; Quy t đ nh này thay th Quy t đ nh s 10/2007/QĐ-UBND ngày 08/02/2007 c a UBND t nh, v vi c đi u ch nh d tóan xây d ng công trình trên đ a b n t nh đ i v i các B đơn giá xây d ng do UBND t nh ban hành; Chánh văn phòng UBND t nh, Giám đ c các S , Ngành; Ch t ch UBND các huy n, thành ph và các xã, phư ng, th tr n; Th trư ng các đơn v , t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH T CH Nơi nh n: - Như đi u 5; - TT T nh y (b/c); - TT HĐND t nh (b/c); - B xây d ng (b/c); - CT, các PCT UBND t nh; - UBMTTQVN t nh; L Ng c Cư - Đoàn Đ i bi u Qu c h i t nh (b/c); - V pháp ch - B Xây d ng; - C c ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Công báo t nh; - S Tư pháp; Báo Đ k L k; - Đài phát thanh – Truy n hình t nh; - Lưu VT-NL-TH-TM-VX-NC-CN (CH-300) (DC CP nhân công, máy 03 2008) PH L C S 1 B NG TÍNH “C T ĐƠN GIÁ” TRONG ĐƠN GIÁ KH O SÁT XÂY D NG CÔNG TRÌNH (Ph l c kèm theo Quy t đ nh s : 13/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Đăk Lăk) “C t đơn giá” trong đơn giá kh o sát xây d ng đư c xác đ nh theo công th c sau: “C t đơn giá” = 1 [ C t v t li u + C t nhân công x 1,7 x 1,285 x 1,2 x ( 1 + x F1 ) + C t máy x 1,08 ] x 1,06 H Trong đó: + F1: Ph c p khu v c theo Thông tư LT s 11/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 c a liên t ch B N i V , B LĐTB&XH, B Tài chính, y ban dân t c. + H: H s đ tính kho n ph c p c a khu v c (theo quy t đ nh s 42/2006/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 c a UBND t nh v vi c quy đ nh các h s đ tính ph c p khu v c khi áp d ng B đơn giá xây d ng công trình c a UBND t nh Đăk Lăk) và đư c tính như sau: * Đ i v i các đơn giá s hóa b n đ đ a hình trong công tác đo v chi ti t trên c n thì H = 4,193; * Đ i v i các đơn giá kh o sát còn l i thì H = 3,544. PH L C S 2 B NG T NG H P D TOÁN CHI PHÍ XÂY D NG PH N XÂY D NG, L P Đ T (Ph l c kèm theo Quy t đ nh s : 13/2008/QĐ-UBND Ngày 24 tháng 3 năm 2008 c a UBND t nh Đ k L k) S K t qu Kho n m c chi phí Cách tính TT Ký hi u I CHI PHÍ TR C TI P 1 Chi phí v t li u vl1 + vl2 VL 1.1 Theo đơn giá xây d ng công trình 2006 vl1 ( chưa có VAT )
  4. 1.2 Bù giá v t li u đ n hi n trư ng xây l p vl2 2 Chi phí nhân công nc1 + nc2 NC 2.1 Đơn giá nhân công trong đơn giá 2006 nc1 NC trong đơn giá x 1,285 x 1,2 2.2 Ph c p khu v c tính theo m c lương t i nc2 H1 / H x nc1 thi u 3 Chi phí máy thi công m1 M 3.1 Theo đơn giá xây d ng công trình 2006 MTC trong đơn giá x 1,08 m1 4 Tr c ti p chi phí khác 1,5% x (VL + NC + M ) TT C ng chi phí tr c ti p VL + NC + M + TT T II CHI PHÍ CHUNG PxT C III THU NH P CH U THU TÍNH TRƯ C ( T + C) x t l theo quy đ nh TL Chi phí xây d ng trư c thu ( T + C + TL ) G XD IV THU GIÁ TR GIA TĂNG GxT GTGT GTGT XD Chi phí xây d ng sau thu G + GTGT G V CHI PHÍ XÂY D NG NHÀ T M T I HI N G x t l theo quy đ nh x TRƯ NG Đ VÀ ĐI U HÀNH THI GTGT-XD GXDNT CÔNG (1+T ) VI CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN Theo quy đ nh hi n hành GQLDA VII CHI PHÍ TƯ V N Đ U TƯ XÂY D NG Theo quy đ nh hi n hành GTV VIII CHI PHÍ KHÁC Theo quy đ nh hi n hành GK IX CHI PHÍ D PHÒNG Theo quy đ nh hi n hành GDP Trong đó: P – Đ nh m c chi phí chung (%); TL – Thu nh p ch u thu tính trư c (%) H – H s đ tính ph c p khu v c ( theo quy t đ nh s 42/2006/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 c a UBND t nh v vi c quy đ nh các h s đ tính ph c p khu v c khi áp d ng các B đơn giá xây d ng công trình c a t nh Đăk Lăk) và đư c tính như sau: * Đ i v i nhóm I c a công nhân xây d ng cơ b n thì H = 3,132 * Đ i v i nhóm II c a công nhân xây d ng cơ b n thì H = 3,312 * Đ i v i nhóm III c a công nhân xây d ng cơ b n thì H = 3,631 F1 – Ph c p theo khu v c theo Thông tư LT s 11/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 c a liên t ch B N i V , B LĐTB&XH, B Tài chính, y ban dân t c, hư ng d n m c ph c p khu v c c a các đ a phương đơn v . GTGT-XD T GTGT – M c thu su t giá tr gia tăng quy đ nh cho công tác xây d ng./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản