Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 13/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ VÀ S D NG NGU N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C (ODA) C A THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u th u ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph v ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Thông tư s 03/2007/TT-BKH ngày 12 tháng 3 năm 2007 c a B K ho ch và u tư hư ng d n v ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a Ban qu n lý chương trình, d án ODA; Căn c Thông tư s 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 c a B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Thông tư s 01/2008/TT-BNG ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a B Ngo i giao hư ng d n trình t , th t c ký k t và th c hi n i u ư c qu c t v ngu n h tr phát tri n chính th c; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 8605/TTr-SKH T ngày 23 tháng 12 năm 2008; ý ki n th m nh c a S Tư pháp t i Công văn s 3471/STP-VB ngày 05 tháng 11 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c c a thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 (mư i) ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông v n t i, Giám c S Công Thương, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Thông tin và Truy n thông, Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Khoa h c và Công ngh , Giám c S N i v , Giám c Công an thành ph , Giám c S Tư pháp, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Th trư ng các s - ban - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, T ng Giám c và Giám c các doanh nghi p nhà nư c thu c thành ph và các ch u tư ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 4;
 2. - B K ho ch và u tư; - B Xây d ng; - B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); Lê Hoàng Quân - oàn i bi u Qu c h i TP; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND.TP; - TTUB : CT, các PCT; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP; - Văn phòng Thành y và các Ban Thành y; - Các Ban H i ng nhân dân thành ph ; - Các oàn th thành ph ; - VPH -UB: Các PVP; - Các Phòng CV; TTCB; - Lưu: VT, ( TMT-Th) H. QUY NNH V QU N LÝ VÀ S D NG NGU N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C (ODA) C A THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 13/2009/Q -UBND ngày 03 tháng 02 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Quy nh này i u ch nh công tác qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (g i t t là ODA) c a thành ph H Chí Minh. 2. Các chương trình, d án ODA thu c thNm quy n qu n lý c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh bao g m: a) Các chương trình, d án ODA do y ban nhân dân thành ph H Chí Minh là cơ quan ch qu n. b) Các chương trình, d án ODA thành ph n thu c các chương trình, d án ODA c a các B , ngành Trung ương do y ban nhân dân thành ph H Chí Minh là cơ quan ch qu n. i u 2. i tư ng áp d ng 1. T ch c, cá nhân ư c giao nhi m v t ch c, th c hi n các chương trình, d án u tư s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c. 2. T ch c, cá nhân có ho t ng liên quan n công tác qu n lý th c hi n các chương trình, d án u tư s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c. i u 3. Lĩnh v c ưu tiên s d ng ngu n v n ODA V n ODA ư c ưu tiên s d ng cho nh ng chương trình, d án thu c các lĩnh v c: 1. Phát tri n nông nghi p và nông thôn (bao g m nông nghi p, th y l i, lâm nghi p, th y s n) k t h p xóa ói, gi m nghèo.
 3. 2. Xây d ng h t ng kinh t ng b theo hư ng hi n i. 3. Xây d ng k t c u h t ng xã h i (y t , giáo d c ào t o, dân s và phát tri n và m t s lĩnh v c khác). 4. B o v môi trư ng và các ngu n tài nguyên thiên nhiên. 5. Tăng cư ng năng l c th ch và phát tri n ngu n nhân l c; chuy n giao công ngh , nâng cao năng l c nghiên c u và tri n khai. 6. M t s lĩnh v c khác theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . Chương II V N NG VÀ XÂY D NG DANH M C CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA i u 4. Cơ s v n ng và thu hút ODA c a thành ph H Chí Minh 1. Chi n lư c qu c gia vay và tr n vay nư c ngoài và Chương trình qu n lý n trung h n c a qu c gia. 2. nh hư ng thu hút và s d ng ODA c a Chính ph . 3. Quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm c a Thành ph . 4. Chương trình và k ho ch v n ng v n ODA theo các lĩnh v c ưu tiên trên cơ s danh m c d án ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. 5. Các d án c n ưu tiên th c hi n ư c xác nh theo quy ho ch ngành, lĩnh v c trên a bàn thành ph H Chí Minh ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. i u 5. Xây d ng danh m c các chương trình, d án ODA 1. Căn c vào lĩnh v c ưu tiên và các nguyên t c v n ng ODA nêu t i i u 3 và i u 4 c a Quy nh này, các cơ quan, ơn v thu c thành ph xây d ng cương chi ti t chương trình, d án ưu tiên v n ng và s d ng ODA cho các th i h n 5 năm và hàng năm theo m u (Ph l c 2a, 2b, 2c c a Thông tư s 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 c a B K ho ch và u tư) g i S K ho ch và u tư t ng h p, trình y ban nhân dân thành ph l a ch n vào danh m c các chương trình, d án ưu tiên v n ng s d ng ODA c a thành ph . Vi c l p danh m c yêu c u tài tr ph i tuân th các yêu c u ư c nêu t i M c II Ph n II c a Thông tư s 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 c a B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c. 2. Hàng năm và t ng th i kỳ, S K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan xu t, rà soát b sung ho c c t gi m danh m c d án ưu tiên v n ng ODA, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. 3. Trên cơ s danh m c chương trình, d án v n ng ODA ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n, trư c ngày 30 tháng 6 hàng năm, các cơ quan, ơn v xây d ng cương chi ti t c a chương trình, d án c n huy ng ODA trình y ban nhân dân thành ph và g i S K ho ch và u tư t ng h p (theo m u cương chi ti t ư c ban hành kèm theo Thông tư s 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 c a B K ho ch và u tư).
 4. 4. Trư c ngày 01 tháng 8 hàng năm, S K ho ch và u tư t ng h p trình y ban nhân dân thành ph danh m c và cương chi ti t c a các chương trình, d án c n ư c v n ng ODA ki n ngh B K ho ch và u tư ăng ký ưa vào danh m c yêu c u tài tr ODA. 5. Trong trư ng h p nhà tài tr ch ng xu t tài tr cho chương trình, d án không thu c danh m c yêu c u tài tr ODA ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, các S qu n lý chuyên ngành ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Tài chính tham mưu v s c n thi t, hi u qu c a vi c s d ng v n vay i v i chương trình, d án báo cáo y ban nhân dân thành ph xem xét ch p thu n; ơn v ư c y ban nhân dân thành ph giao nhi m v làm i tác ph i xây d ng cương chi ti t chương trình, d án trình y ban nhân dân thành ph . S K ho ch và u tư tham mưu y ban nhân dân thành ph xem xét và g i h sơ chương trình d án t i B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph cho phép b sung vào danh m c yêu c u tài tr c a Chính ph . i u 6. V n ng ODA 1. S K ho ch và u tư là cơ quan u m i giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n công tác v n ng ODA. S K ho ch và u tư có nhi m v : a) ChuNn b n i dung, t ch c ho c ph i h p t ch c các h i ngh v n ng ODA c a Thành ph . Vi c t ch c h i ngh th c hi n theo quy nh t i M c I Ph n II c a Thông tư s 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 c a B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c và theo quy nh hi n hành v t ch c h i ngh , h i th o qu c t . b) Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày k t thúc h i ngh v n ng ODA, tham mưu cho y ban nhân dân thành ph g i báo cáo trình Th tư ng Chính ph v k t qu h i ngh , ng g i B K ho ch và u tư, B Tài chính và B Ngo i giao. c) Ph i h p v i các cơ quan có liên quan làm vi c v i các nhà tài tr nh m v n ng ODA cho các chương trình, d án. d) Là u m i cung c p thông tin v danh m c chương trình, d án v n ng ODA và tình hình th c hi n ODA c a Thành ph n các B , ngành Trung ương và nhà tài tr trong quá trình v n ng. 2. Các ngành, các ơn v có chương trình, d án ngh tài tr có trách nhi m ph i h p v i S K ho ch và u tư chuNn b n i dung c a chương trình, d án v n ng tài tr . Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph th c hi n vi c công b báo cáo v các k t qu h i ngh v n ng ODA ư c nêu t i i m b i u này trên Trang thông tin i n t c a Thành ph . Chương III L P VĂN KI N VÀ TH M NNH, PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA i u 7. Quy t nh cơ quan, ơn v l p văn ki n chương trình, d án ODA 1. Sau khi ư c thông báo b ng văn b n c a B K ho ch và u tư v danh m c chương trình, d án tài tr chính th c, S K ho ch và u tư ph i h p v i S qu n lý chuyên ngành xu t trình y ban nhân dân thành ph ra quy t nh v ch chương trình, d án (g i chung là ch d án) trong th i h n 05 ngày làm vi c. Vi c l a ch n ch d án ph i phù h p v i các i m a, b kho n 1 i u 10 Quy ch ban hành kèm theo Ngh nh s 131/2006/N -CP và hư ng d n c a B K ho ch và u tư t i kho n 3, kho n 4 M c I Ph n III Thông tư s 04/2007/TT-BKH. 2. a) Ch chương trình, d án ch u trách nhi m ph i h p v i nhà tài tr , S qu n lý chuyên ngành t ch c xây d ng văn ki n chương trình, d án ODA, b o m n i dung, ch t lư ng và ti n l p văn ki n chương trình, d án theo quy nh hi n hành; c bi t i v i chương trình, d án ODA s d ng
 5. v n tài tr c a nhóm năm Ngân hàng (Ngân hàng phát tri n Châu Á, cơ quan phát tri n Pháp, Ngân hàng h p tác qu c t Nh t B n, Ngân hàng tái thi t c, Ngân hàng Th gi i) vi c l p văn ki n chương trình, d án còn ph i tuân th quy nh v hư ng d n chung l p báo cáo nghiên c u kh thi d án s d ng v n h tr phát tri n chính th c c a nhóm năm Ngân hàng ban hành kèm theo Quy t nh s 48/2008/Q -TTg ngày 03 tháng 4 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph . Ch chương trình, d án ch u trách nhi m xu t b trí k ho ch v n chuNn b u tư. b) Văn ki n d án u tư s d ng v n ODA ph i ư c xây d ng theo quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng và n i dung quy nh t i i u 13 Quy ch ban hành kèm theo Ngh nh s 131/2006/N -CP. N i dung và k t c u văn ki n d án h tr k thu t s d ng v n ODA th c hi n theo i u 14 Quy ch ban hành kèm theo Ngh nh s 131/2006/N -CP và Ph l c 4a ban hành kèm theo Thông tư s 04/2007/TT-BKH. i u 8. Th m nh các chương trình, d án s d ng v n ODA 1. ThNm nh d án h tr k thu t: Các S qu n lý chuyên ngành làm cơ quan u m i t ch c thNm nh và l p báo cáo thNm nh trình y ban nhân dân thành ph phê duy t i v i các d án h tr k thu t thu c lĩnh v c qu n lý c a các S , ngành. Trong trư ng h p S qu n lý chuyên ngành ư c y ban nhân dân thành ph quy t nh là ch d án thì S K ho ch và u tư làm cơ quan u m i t ch c thNm nh và l p báo cáo thNm nh trình y ban nhân dân thành ph . 2. ThNm nh d án u tư: S K ho ch và u tư làm cơ quan u m i t ch c thNm nh, l p báo cáo thNm nh trình y ban nhân dân thành ph quy t nh u tư các d án s d ng ODA thu c thNm quy n phê duy t c a y ban nhân dân thành ph theo quy nh t i kho n 2 i u 19 c a Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c ban hành kèm theo Ngh nh s 131/2006/N -CP, ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph . S K ho ch và u tư ph i l y ý ki n c a các cơ quan liên quan, l p báo cáo thNm nh trình y ban nhân dân thành ph phê duy t n i dung văn ki n chương trình, d án. Báo cáo thNm nh ph i kèm theo d th o quy t nh phê duy t n i dung chương trình, d án. Các cơ quan ư c S K ho ch và u tư l y ý ki n thNm nh có trách nhi m tr l i b ng văn b n trong th i h n 10 ngày làm vi c. Các cơ quan h u quan tham gia thNm nh ch u trách nhi m v n i dung chương trình, d án liên quan n ch c năng, nhi m v c a mình theo quy nh c a pháp lu t. 3. N i dung và th i h n thNm nh d án: Th c hi n theo quy nh t i Ph n III (ChuNn b , thNm nh, phê duy t n i dung chương trình, d án ODA) c a Thông tư s 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 c a B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c. i u 9. Th m nh thi t k cơ s các d án u tư ThNm quy n thNm nh thi t k cơ s c a các d án u tư s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c ư c th c hi n như i v i các d án s d ng v n ngân sách theo quy nh c a Chính ph và c a y ban nhân dân thành ph . Chương IV KÝ K T I U Ư C QU C T C TH V ODA
 6. i u 10. àm phán, ký k t và i u ch nh i u ư c qu c t 1. Ch d án ch u trách nhi m ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Tài chính, S Ngo i v , S Tư pháp và S qu n lý chuyên ngành chuNn b n i dung i u ư c qu c t v d án ODA c a Thành ph theo các quy nh t i kho n 2.2 i u 2 Ph n I c a Thông tư s 01/2008/TT-BNG ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a B Ngo i giao hư ng d n trình t , th t c ký k t và th c hi n i u ư c qu c t v ngu n h tr phát tri n chính th c; S K ho ch và u tư tham mưu y ban nhân dân thành ph th c hi n các th t c, tham gia các oàn àm phán v i nhà tài tr v i u ư c qu c t c th d án ODA c a Thành ph . 2. Trong quá trình chuNn b n i dung văn ki n àm phán và ký k t i u ư c qu c t c th v ODA, n u có s khác bi t v chính sách b i thư ng, gi i phóng m t b ng, tái nh cư; khác bi t v quy nh trong u th u thì ch d án có trách nhi m báo cáo y ban nhân dân thành ph báo cáo trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 3. Trong quá trình th c hi n i u ư c qu c t c th v d án ODA, n u có nh ng i u ch nh, b sung, Ch d án ph i h p v i các ơn v có liên quan và nhà tài tr chuNn b n i dung i u ch nh b sung báo cáo y ban nhân dân thành ph . S K ho ch và u tư tham mưu cho y ban nhân dân thành ph th c hi n các th t c có liên quan báo cáo cơ quan xu t (B K ho ch và u tư ho c B Tài chính ho c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam) trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Chương V QU N LÝ TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA i u 11. Hình th c qu n lý, th c hi n chương trình, d án 1. Hình th c ch d án thuê t ch c tư v n qu n lý th c hi n chương trình, d án u tư (Ch nhi m i u hành chương trình, d án u tư): ch d án th c hi n theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. 2. Hình th c cơ quan ch qu n tr c ti p qu n lý i u hành th c hi n chương trình, d án h tr k thu t ho c ch d án tr c ti p qu n lý, i u hành chương trình, d án h tr k thu t và không thành l p ban qu n lý d án tr c thu c i v i chương trình, d án h tr k thu t quy mô nh , ơn gi n có t ng m c v n (k c v n i ng) dư i m t t ng Vi t Nam. Cơ quan ch qu n ho c ch d án s d ng b máy chuyên môn c a mình qu n lý, i u hành th c hi n chương trình, d án. 3. Hình th c ch d án tr c ti p qu n lý, i u hành chương trình, d án ODA. i u 12. Thành l p Ban qu n lý chương trình, d án Ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c và t ch c th c hi n c a Ban qu n lý chương trình, d án ODA, trách nhi m c a ch d án i v i Ban qu n lý chương trình, d án ODA th c hi n theo Thông tư s 03/2007/TT-BKH, ngày 12 tháng 3 năm 2007 c a B K ho ch và u tư hư ng d n v ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a Ban qu n lý chương trình d án ODA. i u 13. V n i ng chu n b th c hi n và th c hi n chương trình, d án Ch chương trình, d án căn c vào k ho ch th c hi n chương trình, d án ch u trách nhi m xu t b trí k ho ch v n chuNn b th c hi n và th c hi n chương trình, d án. N i dung xu t căn c vào quy nh t i i u 26 c a Ngh nh s 131/2006/N -CP và các quy nh hi n hành v qu n lý u tư xây d ng. S K ho ch và u tư tham mưu y ban nhân dân thành ph quy t nh k ho ch v n i ng th c hi n các chương trình, d án theo i u 26 c a Ngh nh s 131/2006/N -CP. i u 14. Phê duy t k ho ch th c hi n chương trình, d án
 7. 1. Sau khi văn ki n chương trình, d án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t, Ch d án có trách nhi m ch o Ban qu n lý d án ph i h p v i nhà tài tr rà soát, c p nh t, i u ch nh (n u c n thi t) k ho ch t ng th th c hi n chương trình, d án ODA trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. Ch m nh t sau 05 ngày làm vi c k t ngày k ho ch t ng th ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t, Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph có trách nhi m g i quy t nh phê duy t (b n g c) cho B K ho ch và u tư, B Tài chính và nhà tài tr làm cơ s cho vi c theo dõi, ánh giá quá trình th c hi n chương trình, d án ODA. 2. Trên cơ s k ho ch t ng th th c hi n chương trình, d án ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t, Ch d án phê duy t k ho ch chi ti t th c hi n chương trình, d án năm u tiên và t ng năm ti p theo. i u 15. B i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t 1. Ch d án có trách nhi m ph i h p v i các qu n - huy n có liên quan xây d ng k ho ch, l p phương án t ng th và phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư c a các d án s d ng ngu n v n ODA theo quy nh hi n hành. N u có v n khác bi t gi a quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư c a nhà tài tr và quy nh hi n hành c a Vi t Nam thì Ch d án có trách nhi m làm u m i ph i h p các s - ngành tham mưu cho y ban nhân dân thành ph báo cáo, trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh trư c khi phê duy t văn ki n chương trình, d án. Ch d án có trách nhi m thông báo cho các cơ quan có liên quan và ph i h p v i chính quy n a phương ph bi n công khai n các i tư ng ch u tác ng c a d án v phương án t ng th và phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư c a d án theo quy nh. 2. Trong trư ng h p Ban B i thư ng gi i phóng m t b ng thu c y ban nhân dân các qu n, huy n ư c giao trách nhi m th c hi n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư cho d án: a) Ban B i thư ng gi i phóng m t b ng qu n, huy n có nhi m v : - T ch c th c hi n công tác b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư theo quy nh hi n hành. - Th c hi n báo cáo nh kỳ hàng tháng k t qu tri n khai cho y ban nhân dân qu n - huy n và Ch d án. b) Ch d án ODA có nhi m v : - Bàn giao y các h sơ tài li u liên quan n công tác gi i phóng m t b ng (h sơ thi t k k thu t, h sơ c m m c gi i phóng m t b ng, b n hi n tr ng v trí…) cho Ban B i thư ng gi i phóng m t b ng qu n, huy n. - Theo dõi và ph i h p v i Ban B i thư ng gi i phóng m t b ng qu n, huy n trong vi c gi i quy t các vư ng m c liên quan n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng và b trí tái nh cư. -B o m y kinh phí chi tr k p th i ti n b i thư ng, h tr và tái nh cư. 3. Trong trư ng h p công tác b i thư ng gi i phóng m t b ng ư c ti n hành theo m t ti u d án c l p thì ư c th c hi n theo Quy t nh s 45/2008/Q -UBND ngày 02 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v trình t , th t c và n i dung l p d án b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư s d ng v n ngân sách nhà nư c trên a bàn thành ph H Chí Minh. 4. Trư ng h p các quy nh v b i thư ng, h tr , tái nh cư và gi i phóng m t b ng trong i u ư c qu c t c th v ODA mà Vi t Nam ã ký k t có s khác bi t v i các quy nh hi n hành thì áp d ng theo quy nh c a i u ư c qu c t ã ký. i u 16. V công tác u th u
 8. 1. Giám c S K ho ch và u tư ch u trách nhi m: a) ThNm nh, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t K ho ch u th u các d án ODA c a thành ph do y ban nhân dân thành ph tr c ti p quy t nh u tư, ngo i tr các d án h tr k thu t ã ư c y ban nhân dân thành ph giao cho các S qu n lý chuyên ngành thNm nh d án. b) ThNm nh, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t h sơ m i th u, k t qu l a ch n nhà th u i v i gói th u do Th tư ng Chính ph y quy n cho Ch t ch y ban nhân dân thành ph phê duy t. c) ThNm nh, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t h sơ m i th u, k t qu l a ch n nhà th u i v i gói th u d ch v tư v n có giá tr t 05 t ng tr lên, gói th u mua s m hàng hóa, xây l p có giá tr t 50 t ng tr lên (ngo i tr các gói th u thu c lĩnh v c qu n lý c a các S chuyên ngành ư c quy nh t i kho n 2 c a i u này). d) ThNm nh và ư c y ban nhân dân thành ph y quy n phê duy t h sơ m i th u, k t qu l a ch n nhà th u (k c trư ng h p áp d ng hình th c ch nh th u) i v i gói th u d ch v tư v n có giá tr dư i 5 t ng, gói th u mua s m hàng hóa, xây l p có giá tr dư i 50 t ng thu c các d án ODA (ngo i tr các gói th u thu c thNm quy n phê duy t c a các S qu n lý chuyên ngành ư c quy nh t i kho n 2 c a i u này). 2. Giám c các S qu n lý chuyên ngành (S Giao thông v n t i, S Xây d ng, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Công Thương, S Thông tin và Truy n thông) ch u trách nhi m: a) ThNm nh, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t k ho ch u th u các d án h tr k thu t do y ban nhân dân thành ph quy t nh u tư thu c lĩnh v c s , ngành qu n lý. b) ThNm nh và ư c y ban nhân dân thành ph y quy n phê duy t h sơ m i th u, k t qu l a ch n nhà th u i v i các gói th u thu c các d án h tr k thu t ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t k ho ch u th u. c) ThNm nh, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t h sơ m i th u, k t qu l a ch n nhà th u i v i gói th u d ch v tư v n có giá tr t 5 t ng tr lên, gói th u mua s m hàng hóa, xây l p có giá tr t 50 t ng tr lên thu c lĩnh v c s , ngành qu n lý. d) ThNm nh và ư c y ban nhân dân thành ph y quy n phê duy t h sơ m i th u, k t qu l a ch n nhà th u (k c trư ng h p áp d ng hình th c ch nh th u) i v i gói th u d ch v tư v n có giá tr dư i 5 t ng, gói th u mua s m hàng hóa, xây l p có giá tr dư i 50 t ng thu c lĩnh v c s , ngành qu n lý. Giám c các S nêu trên ch u trách nhi m quy nh ơn v thNm nh k ho ch u th u, h sơ m i th u (h sơ yêu c u) và k t qu l a ch n nhà th u c a các gói th u do mình phê duy t; ư c y ban nhân dân thành ph y quy n x lý các tình hu ng theo quy nh c a Lu t u th u (tr trư ng h p tình hu ng làm thay i các n i dung k ho ch u th u ã ư c phê duy t). 3. Ngoài ra, tùy theo yêu c u c a d án và ngh c a Ch d án, y ban nhân dân thành ph có th xem xét y quy n cho Ch d án thNm nh và phê duy t h sơ m i th u, k t qu l a ch n nhà th u i v i các gói th u c a d án. Ch d án th c hi n quy n và trách nhi m c a Ch u tư i v i công tác u th u ư c quy nh t i i u 61 Lu t u th u. 4. Trư ng h p các quy nh v u th u trong i u ư c qu c t c th v ODA ã ký có s khác bi t v i các quy nh hi n hành c a Vi t Nam thì tuân th i u ư c qu c t c th v ODA ã ký. Ch d án ph i ch o Ban qu n lý chương trình, d án ODA ph i h p v i nhà tài tr l ng ghép trình t , th t c th i h n thNm nh c a nhà tài tr v i th t c trình thNm nh và phê duy t các n i dung v k ho ch u th u, k t qu l a ch n nhà th u theo các quy nh hi n hành c a Vi t Nam. Quy trình l ng ghép này ph i ư c công b công khai cho các bên liên quan n ho t ng u th u.
 9. i u 17. Giám sát, ánh giá u tư S K ho ch và u tư là cơ quan ch u trách nhi m th c hi n công tác giám sát và ánh giá u tư các d án u tư s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c ư c th c hi n như quy nh t i Thông tư s 03/2003/TT-BKH ngày 19 tháng 5 năm 2003 c a B K ho ch và u tư hư ng d n công tác giám sát, ánh giá u tư. i u 18. i u ch nh, s a i, b sung n i dung chương trình, d án 1. Trư ng h p vi c i u ch nh, s a i, b sung n i dung chương trình, d án không làm phát sinh yêu c u thay i v i u ư c qu c t c th v ODA: a) i v i các i u ch nh, b sung n i dung chương trình, d án liên quan n s thay i v cơ ch tài chính trong nư c ho c i u ki n cho vay l i trong nư c, Ch d án báo cáo y ban nhân dân thành ph ; S K ho ch và u tư tham mưu cho y ban nhân dân thành ph l y ý ki n th ng nh t c a B K ho ch và u tư, B Tài chính trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. b) i v i các n i dung i u ch nh liên quan n ph n v n dư phát sinh trong quá trình th c hi n, Ch d án xu t y ban nhân dân thành ph bi n pháp gi i quy t và làm vi c v i nhà tài tr th a thu n phương án s d ng; ng th i, ph i h p S K ho ch và u tư th c hi n các th t c th a thu n v i B K ho ch và u tư, B Tài chính theo quy nh t i kho n 2 M c V Ph n V Thông tư s 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 c a B K ho ch và u tư. c) i v i các i u ch nh, b sung n i dung chương trình, d án làm thay i các n i dung ã ư c nêu trong quy t nh phê duy t Danh m c c a Th tư ng Chính ph quy nh t i i u 8 c a Quy ch ban hành kèm theo Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph ; Ch d án ph i h p S K ho ch và u tư d th o văn b n y ban nhân dân thành ph l y ý ki n th ng nh t c a B K ho ch và u tư, B Tài chính và các cơ quan có liên quan và trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 2. Trư ng h p vi c i u ch nh, s a i, b sung n i dung chương trình, d án làm phát sinh yêu c u thay i v i u ư c qu c t c th v ODA: Ngoài vi c th c hi n các th t c báo cáo B K ho ch và u tư xin Th tư ng Chính ph ch p thu n như ư c nêu trong kho n 1 i u này, Ch d án g i báo cáo y ban nhân dân thành ph v yêu c u s a i, b sung i u ư c qu c t c th v ODA (bao g m c ph l c c a i u ư c qu c t ó) ho c gia h n i u ư c qu c t c th v ODA y ban nhân dân thành ph thông báo, ph i h p v i B K ho ch và u tư xu t trình Th tư ng Chính ph . i u 19. Th c hi n ánh giá chương trình, d án 1. Ch d án có trách nhi m ch o Ban qu n lý d án t ch c th c hi n theo dõi chương trình, d án ư c quy nh t i M c I Ph n VI Thông tư s 04/2007/TT-BKH và báo cáo ánh giá ban u, ánh giá gi a kỳ, ánh giá k t thúc d án theo n i dung quy nh t i M c II Ph n VI Thông tư s 04/2007/TT- BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 c a B K ho ch và u tư. Ch d án có trách nhi m th c hi n báo cáo ph n h i i v i báo cáo gi a kỳ và báo cáo k t thúc d án v y ban nhân dân thành ph và nhà tài tr . i v i các d án nhóm A, Ch d án ph i trình y ban nhân dân thành ph thông qua báo cáo ánh giá gi a kỳ, báo cáo ánh giá k t thúc và báo cáo ph n h i c a Ch d án g i B K ho ch và u tư, B Tài chính. 2. S K ho ch và u tư tham mưu cho y ban nhân dân thành ph ôn c các Ch d án th c hi n báo cáo ánh giá chương trình, d án. Ph i h p v i B K ho ch và u tư xây d ng k ho ch t ch c ánh giá tác ng ( ánh giá sau d án), tham mưu y ban nhân dân thành ph giao nhi m v cho các ơn v có liên quan t ch c th c hi n báo cáo ánh giá tác ng và theo dõi, t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph k t qu t ch c th c hi n. i u 20. Báo cáo th c hi n chương trình, d án ODA
 10. 1. Ch d án có trách nhi m ch o Ban qu n lý chương trình, d án ODA l p và g i báo cáo th c hi n theo quy nh t i M c III Ph n VI Thông tư s 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 c a B K ho ch và u tư và Quy t nh s 803/2007/Q -BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 c a B trư ng B K ho ch và u tư, ng th i Ch d án th c hi n vi c báo cáo nh kỳ hàng tháng, quý, năm v y ban nhân dân thành ph và cho các B K ho ch và u tư, B Tài chính theo quy nh. 2. S K ho ch và u tư là cơ quan u m i l p báo cáo t ng h p v k t qu th c hi n chương trình, d án ODA, th c hi n các i u ư c qu c t c th v ODA thu c thNm quy n c a Thành ph và d th o văn b n cho y ban nhân dân thành ph báo cáo B K ho ch và u tư, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c, B Ngo i giao theo quy nh. i u 21. Gi i quy t các v n phát sinh 1. Khi phát sinh các v n có liên quan thu c thNm quy n gi i quy t c a các S - ngành, Ch d án có văn b n g i cho các S - ngành có thNm quy n xem xét gi i quy t, ng g i S K ho ch và u tư theo dõi. Trong th i h n 07 ngày làm vi c, các cơ quan có trách nhi m ph i có văn b n tr l i ho c có văn b n xu t v i y ban nhân dân thành ph v bi n pháp gi i quy t. 2. i v i các ki n ngh c a Ch d án thu c thNm quy n quy t nh c a y ban nhân dân thành ph , trong th i h n 07 ngày làm vi c sau khi nh n ư c ý ki n ch o c a y ban nhân dân thành ph , S K ho ch và u tư ho c các S - ngành ư c giao nhi m v xu t ph i có văn b n báo cáo cho y ban nhân dân thành ph . N u v n c n x lý thu c thNm quy n c a các B - ngành Trung ương, các S qu n lý chuyên ngành là cơ quan xu t và d th o văn b n cho y ban nhân dân thành ph g i B - ngành Trung ương. i v i nh ng v n phát sinh c n có ý ki n c a nhà tài tr trư c khi trình y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh thì Ch d án có trách nhi m l y ý ki n c a nhà tài tr và báo cáo y ban nhân dân thành ph ý ki n xu t c a Ch d án v bi n pháp gi i quy t. 3. Hàng tháng, Giám c S K ho ch và u tư t ch c h p giao ban v i các Ch d án và Ban qu n lý các d án và các ơn v có liên quan ánh giá tình hình tri n khai các d án và xem xét các vư ng m c c a các d án, t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph . i u 22. Gi i ngân Ch d án là ngư i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v kh i lư ng th c hi n thanh toán cho nhà th u. Ban qu n lý chương trình, d án có trách nhi m l p k ho ch gi i ngân theo Ph l c 7 Thông tư s 04/2007/TT-BKH. Ch d án trình y ban nhân dân thành ph k ho ch gi i ngân hàng năm t ng h p và báo cáo theo hư ng d n c a B K ho ch và u tư. Ch d án ch u trách nhi m ôn c Ban qu n lý d án th c hi n th t c gi i ngân úng theo quy nh v th i gian ã cam k t v i nhà tài tr . S Tài chính, Kho b c Nhà nư c thành ph là cơ quan tham mưu giúp cho y ban nhân dân thành ph ki m tra vi c th c hi n các ch tài chính và thanh toán kh i lư ng gi i ngân cho d án. Chương VI T CH C TH C HI N i u 23. S K ho ch và u tư S K ho ch và u tư là cơ quan u m i qu n lý các ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA). S K ho ch và u tư có nhi m v : 1. Ch trì, so n th o k ho ch thu hút và s d ng ngu n v n ODA c a Thành ph , hư ng d n các cơ quan, ơn v thu c Thành ph xây d ng danh m c và cương các chương trình, d án ưu tiên v n ng ODA, t ng h p danh m c các chương trình, d án ODA trình y ban nhân dân thành ph phê duy t, d th o danh m c cho y ban nhân dân thành ph g i B K ho ch và u tư t ng h p trình
 11. Th tư ng Chính ph phê duy t. Ph i h p v i các ơn v có liên quan chuNn b n i dung tham mưu cho y ban nhân dân thành ph ti n hành àm phán i u ư c qu c t c th v d án ODA. 2. T ng h p k ho ch gi i ngân ngu n v n ODA hàng năm. Ph i h p v i S Tài chính cân i và b trí y , k p th i ngu n v n i ng i v i các chương trình, d án ODA thu c di n ngân sách nhà nư c c p phát cho các giai o n chuNn b d án, chuNn b th c hi n d án và th c hi n d án. 3. Là cơ quan u m i ph i h p các ngành, các c p th c hi n vi c theo dõi, ánh giá, ki m tra ho t ng c a các chương trình, d án ODA. Báo cáo, t ng h p nh kỳ và t xu t tình hình chung v qu n lý, th c hi n các chương trình, d án ODA. 4. Hư ng d n và ph bi n các tài li u hư ng d n nghi p v v v n ng, chuNn b , qu n lý, th c hi n, theo dõi, ánh giá các chương trình, d án ODA cho các ơn v có liên quan và cho các Ch d án, các Ban qu n lý d án. i u 24. S Tài chính 1. Ph i h p v i S K ho ch và u tư trong vi c cân i và b trí v n i ng t ngu n ngân sách th c hi n d án nh kỳ theo k ho ch hàng năm, k ho ch t xu t s d ng v n. Ki m tra giám sát vi c s d ng và quy t toán d án ODA. 2. Qu n lý nhà nư c i v i công tác t ch c h ch toán, k toán ngân sách nhà nư c ngu n v n ODA, t ng h p s li u rút v n, thanh toán và tr n i v i chương trình, d án ODA, báo cáo y ban nhân dân thành ph , các cơ quan B - ngành Trung ương; thNm nh và trình duy t quy t toán u tư các d án ODA theo quy nh. 3. Ph i h p cùng Kho b c Nhà nư c, các t ch c tín d ng có liên quan tham mưu y ban nhân dân thành ph quy nh c th v quy trình th c hi n các th t c gi i ngân cho các d án ODA nh m b o m th c hi n úng các h p ng ã ký. 4. Ph i h p v i C c Thu thành ph hư ng d n th c hi n chính sách thu i v i các chương trình, d án; qu n lý v n và tài s n c a các d án. i u 25. S N i v 1. Là cơ quan u m i ph i h p v i các S - ngành liên quan tham mưu y ban nhân dân thành ph b trí nhân s ch ch t cho các chương trình, d án ODA, hư ng d n các th t c gi i th các t ch c ã k t thúc nhi m v i v i d án ODA. 2. Xây d ng và ban hành các tiêu chuNn năng l c và nghi p v i v i các ch c danh ch ch t c a các Ch d án, Ban qu n lý d án ODA quan tr ng làm cơ s cho vi c b trí, các tiêu chí và ch ánh giá năng l c th c hi n nhi m v c a các Ch d án và tham mưu y ban nhân dân thành ph v mô hình t ch c ho t ng c a các Ch d án và Ban qu n lý d án ODA; ch trì tri n khai công tác tăng cư ng năng l c cho các Ch d án, Ban qu n lý d án ODA c a Thành ph . i u 26. Các S - ban - ngành khác Các S - ban - ngành khác có liên quan n d án ODA có nhi m v : 1. Th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c theo chuyên ngành, gi i quy t các ki n ngh c a các Ch d án thu c thNm quy n x lý c a ngành trong th i h n ư c quy nh. B trí nhân s th c hi n công tác theo dõi v ODA m b o yêu c u qu n lý nhà nư c và ph i h p v i các d án ODA trong ph m vi ngành ph trách. 2. Ph i h p v i S N i v xu t b trí nhân s ch ch t cho các d án ODA quan tr ng thu c lĩnh v c ngành ph trách.
 12. i u 27. y ban nhân dân các qu n - huy n 1. Ph i h p v i các Ch d án tri n khai các công tác liên quan n vi c b i thư ng, gi i phóng m t b ng trên a bàn qu n - huy n qu n lý, b o m ti n th c hi n c a d án. X lý các v n có liên quan n công tác b i thư ng và tái nh cư theo thNm quy n gi i quy t ã ư c y ban nhân dân thành ph quy nh. 2. Ph i h p v i các Ch d án nghiên c u xu t các v n liên quan n dân cư, c ng ng, quy ho ch, b o v môi trư ng trên a bàn trong quá trình th c hi n d án. i u 28. Giám c các S - ban - ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, Th trư ng các ơn v có liên quan có trách nhi m th c hi n Quy nh này. Trong quá trình th c hi n Quy nh này, n u g p khó khăn, vư ng m c, các cơ quan thu c Thành ph , các ch chương trình, d án ODA có văn b n g i S K ho ch và u tư t ng h p trình y ban nhân dân thành ph xem xét, gi i quy t./.
Đồng bộ tài khoản