Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy định phân cấp, ủy quyền quản lý công tác tổ chức - cán bộ do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH KON TUM c l p - T do - H nh phúc --------- -------------- S : 13/2009/Q -UBND Kon Tum, ngày 05 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH PHÂN C P, Y QUY N QU N LÝ CÔNG TÁC T CH C - CÁN B U BAN NHÂN DÂN T NH KON TUM Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29 tháng 04 năm 2003; Căn c các Ngh nh, Quy t nh và Thông tư hư ng d n c a B , ngành Trung ương v t ch c - cán b ; Căn c Quy t nh s 576-Q /TU ngày 11 tháng 01 năm 2008 c a Ban Thư ng v T nh u ban hành Quy nh v phân c p qu n lý cán b ; Xét ngh c a Giám c S N i v t nh Kon Tum t i Công văn s 1765/SNV-CCVC, ngày 10 tháng 11 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này quy nh phân c p, y quy n qu n lý công tác t ch c - cán b t nh Kon Tum. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký ban hành và thay th Quy t nh s 03/2005/Q -UBND, ngày 02 tháng 02 năm 2005 c a U ban nhân dân t nh v vi c ban hành quy nh phân c p qu n lý công tác t ch c - cán b . i u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh; Giám c S N i v ; Th trư ng các S , Ban ngành và cơ quan thu c U ban nhân dân t nh; Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã; Giám c các doanh nghi p Nhà nư c thu c t nh và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Hà Ban QUY NNH PHÂN C P, Y QUY N QU N LÝ CÔNG TÁC T CH C - CÁN B T NH KON TUM (Ban hành kèm theo quy t nh s 13/2009/Q -UB, ngày 05/02/2009 c a U ban nhân dân t nh Kon Tum)
  2. Chương I: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Công tác t ch c - cán b ph i t dư i s lãnh o c a ng, th hi n úng n quan i m ư ng l i, nguyên t c cơ b n c a ng v công tác t ch c - cán b . Công tác t ch c - cán b c a t nh Kon Tum ư c quy nh t i Quy t nh này g m: công tác t ch c b máy; công tác biên ch - qu ti n lương; công tác qu n lý cán b , công ch c, viên ch c do U ban nhân dân t nh th ng nh t lãnh o, qu n lý toàn di n, có phân công, phân c p. Khi c n thi t U ban nhân dân t nh tr c ti p quy t nh công tác t ch c - cán b c a t nh; i u ng, s p x p, b trí i ngũ cán b , công ch c, viên ch c kh i Nhà nư c trong ph m vi toàn t nh (k c cán b lãnh o, qu n lý doanh nghi p nhà nư c); hu b nh ng quy t nh c a Th trư ng các cơ quan thu c U ban nhân dân t nh, Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã, Giám c các doanh nghi p Nhà nư c thu c t nh n u nh ng quy t nh ó trái thNm quy n ư c giao ho c trái v i ch trương c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c. i u 2. S N i v là cơ quan chuyên môn, tham mưu giúp U ban nhân dân t nh qu n lý chung v công tác n i v c a t nh và ư c u quy n gi i quy t m t s công vi c c th v công tác t ch c - cán b . i u 3. Th trư ng các S , Ban, ngành, cơ quan thu c U ban nhân dân t nh (sau ây g i t t là Th trư ng các cơ quan thu c U ban nhân dân t nh), Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã (sau ây g i t t là Ch t ch U ban nhân dân c p huy n) quy t nh v công tác t ch c - cán b (trong ph m vi phân c p y quy n) ph i th c hi n úng theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v công tác t ch c - cán b ; ng th i ch u trách nhi m trư c U ban nhân dân t nh v các quy t nh c a mình. Công tác t ch c - cán b có liên quan n c p, ngành khác thì Th trư ng các cơ quan thu c U ban nhân dân t nh, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n ph i trao i th ng nh t v i các ngành ó trư c khi quy t nh. Trư ng h p không th ng nh t ư c ph i báo cáo b ng văn b n v U ban nhân dân t nh ( ng g i S N i v ) xem xét quy t nh. i u 4. Các quy t nh v công tác t ch c - cán b ( theo quy nh phân c p y quy n) c a Th trư ng các cơ quan thu c U ban nhân dân t nh, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n có hi u l c thi hành ph i g i v S N i v theo dõi, t ng h p báo cáo c p có thNm quy n. i u 5. i v i nh ng ph n vi c không ư c u quy n gi i quy t thì các cơ quan thu c U ban nhân dân t nh; các huy n, th xã ph i làm y th t c g i v U ban nhân dân t nh (qua S N i v ) xem xét quy t nh. i v i nh ng công vi c ã ư c pháp lu t quy nh thì th c hi n theo úng các quy nh c a pháp lu t. Chương II: NH NG QUY NNH C TH M C 1: T CH C B MÁY i u 6. U ban nhân dân t nh cho phép thành l p, sáp nh p, chia tách, gi i th : 1. Phòng và tương ương thu c S ; các ơn v s nghi p tr c thu c cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh mà nhà nư c không giao biên ch . 2. Phòng và tương ương thu c U ban nhân dân huy n, th xã.
  3. i u 7. S N i v làm u m i t ng h p, ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan thNm nh, ngh , trình U ban nhân dân t nh ho c c p có thNm quy n gi i quy t, quy t nh nh ng n i dung nêu t i i u 6 quy nh này. i u 8. Th trư ng các cơ quan thu c U ban nhân dân t nh quy t nh: 1. Thành l p, sáp nh p, chia tách, gi i th các phòng và tương ương thu c S ; các ơn v s nghi p tr c thu c nêu t i Kho n 1, i u 6 quy nh này, sau khi có s cho phép c a c p có thNm quy n. Riêng Thanh tra S th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Quy nh ch c năng, nhi m v c a các phòng thu c S , các t ch c tr c thu c (tr các chi c c) và xây d ng hư ng d n ch c năng, nhi m v các t ch c c a ngành thu c U ban nhân dân huy n, th xã theo quy nh. 3. Thành l p các ơn v bên trong các ơn v tr c thu c cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh (tr h th ng ki m lâm) sau khi trao i th ng nh t b ng văn b n v i giám c S N i v . i u 9. U ban nhân dân c p huy n quy t nh: 1. Thành l p, sáp nh p, chia tách, gi i th các phòng và tương ương tr c thu c nêu t i Kho n 2, i u 6 quy nh này, sau khi có s cho phép c a c p có thNm quy n. 2. Thành l p, sáp nh p, chia tách, gi i th các t ch c s nghi p, t ch c kinh t tr c thu c và các t ch c th p hơn. 3. Quy t nh quy ch làm vi c và m i quan h công tác c a U ban nhân dân huy n; quy nh ch c năng, nhi m v c a các phòng và tương ương thu c U ban nhân dân c p huy n và các t ch c th p hơn theo hư ng d n c a c p có thNm quy n. M C 2: BIÊN CH VÀ QU TI N LƯƠNG i u 10. 1.Biên ch và qu ti n lương thu c ngân sách Nhà nư c do U ban nhân dân t nh th ng nh t qu n lý, S N i v giúp U ban nhân dân t nh hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c th c hi n biên ch và qu ti n lương trong khu v c hành chính, s nghi p ư c Chính ph giao và H i ng nhân dân t nh thông qua hàng năm. 2. Th trư ng các cơ quan thu c U ban nhân dân t nh, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n căn c biên ch , qu ti n lương ư c giao xây d ng cơ c u ng ch công ch c b o m tinh, g n trình U ban nhân dân t nh (qua S N i v ) xem xét quy t nh. M C 3: QU N LÝ CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C i u 11. 1. Ch t ch U ban nhân dân t nh qu n lý toàn b i ngũ cán b , công ch c, viên ch c Nhà nư c c a t nh và tr c ti p quy t nh các ch c danh sau: - Hi u trư ng các trư ng Trung h c chuyên nghi p. - Hi u phó các trư ng: Cao ng, Trung h c chuyên nghi p thu c t nh. - Phó ch t ch các H i: H i Ch th p t nh, Liên minh h p tác xã t nh, Liên hi p các H i khoa h c - k thu t t nh, các h i xã h i, xã h i nhân o, xã h i ngh nghi p c p t nh, H i Văn h c ngh thu t t nh.
  4. - Ch t ch, Phó ch t ch các h i xã h i, xã h i nhân o, xã h i ngh nghi p h i c p huy n, xã. - Giám c b nh viên a khoa t nh. - Chi c c trư ng các chi c c thu c s . - Ch t ch H i ng qu n tr các công ty nhà nư c. Các ch c danh trên trư c khi quy t nh ph i trao i ý ki n v i các Ban xây d ng ng có liên quan. - Giám c các trung tâm thu c s (các Trung tâm ư c t nh giao biên ch ), k c giám c Trung tâm Y t các huy n, th xã. - Chi c c phó chi c c thu c s . - Giám c, phó giám c doanh nghi p nhà nư c, ch c danh i di n ph n v n nhà nư c t i các Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên, Công ty c ph n, Công ty liên doanh (trong nư c và ngoài nư c); - Trư ng, phó các Ban qu n lý r ng phòng h , r ng c d ng, Vư n Qu c gia, Khu b o t n thiên nhiên thu c t nh. - Trư ng, phó các ơn v thu c t nh (ngoài các ơn v trên). 2. S N i v : a, Làm u m i t ng h p, thNm nh, xu t trình U ban nhân dân t nh quy t nh nh ng n i dung nêu t i i m 1, i u này. b, ư c u quy n quy t nh nh ng v n sau: - Ti p nh n và b trí cán b , công ch c, viên ch c vào khu v c biên ch hành chính, s nghi p thu c t nh theo ngh c a Th trư ng các cơ quan thu c U ban nhân dân t nh và Ch t ch U ban nhân dân huy n. - i u ng cán b , công ch c, viên ch c kh i hành chính Nhà nư c, t S , Ban ngành, cơ quan thu c U ban nhân dân t nh, U ban nhân dân huy n này sang S , Ban ngành cơ quan thu c U ban nhân dân t nh, U ban nhân dân huy n khác theo ngh c a Th trư ng các cơ quan thu c U ban nhân dân t nh, Ch t ch U ban nhân dân huy n. - Thuyên chuy n cán b , công ch c, viên ch c ra kh i khu v c hành chính s nghi p c a t nh theo ngh c a Th trư ng các cơ quan thu c U ban nhân dân t nh và Ch t ch U ban nhân dân huy n. Nh ng cán b , công ch c, viên ch c nêu Kho n 2, i u này không thu c di n Ban Thư ng v T nh u và U ban nhân dân t nh tr c ti p qu n lý. - X p l i lương, chuy n ng ch i v i cán b , công ch c, viên ch c t lo i A1 tr xu ng (tr các ch c danh thu c thNm quy n tr c ti p qu n lý c a Ban Thư ng v T nh y và U ban nhân dân t nh). - Quy t nh nâng b c lương i v i cán b , công ch c, viên ch c lo i A2 (tr các ch c danh do Ban Thư ng v T nh y và U ban nhân dân t nh qu n lý). 3. Th trư ng các cơ quan thu c U ban nhân dân t nh. Th trư ng các cơ quan thu c U ban nhân dân t nh tr c ti p qu n lý cán b , công ch c, viên ch c ang công tác t i ơn v và các t ch c tr c thu c, ngoài ra:
  5. a, Quy t nh i u ng, b trí cán b , công ch c, viên ch c thu c mình qu n lý trong n i b ơn v theo ch tiêu biên ch và qu ti n lương ư c giao. Vi c i u ng cán b , công ch c, viên ch c nêu t i ti t a i m 3, i u 11 ph i th c hi n úng quy nh hi n hành. b, Quy t nh lương i v i cán b , công ch c, viên ch c lo i A1 tr xu ng (tr x p l i lương, chuy n ng ch và nâng ng ch lương) thu c quy n qu n lý. 4. Ch t ch U ban nhân dân huy n. a, Tr c ti p qu n lý cán b , công ch c, viên ch c ang công tác t i a phương mình. b, Quy t nh i u ng cán b , công ch c, viên ch c trong n i b a phương, ơn v do mình qu n lý theo ch tiêu biên ch và qu ti n lương ư c giao (tr các ch c danh do c p trên tr c ti p qu n lý), theo úng quy nh hi n hành. c, Quy t nh lương i v i cán b , công ch c và viên ch c lo i A1 tr xu ng (tr x p l i lương, chuy n ng ch và nâng ng ch lương) thu c quy n qu n lý. Quy t nh x p lương và nâng b c lương cho cán b , công ch c c p xã. i u 12. Tuy n d ng m i, thi nâng ng ch. a, Vi c tuy n d ng m i, thi nâng ng ch cán b , công ch c, viên ch c ph i th c hi n theo quy nh c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý công ch c. b. Căn c k t qu trúng tuy n t i các kỳ thi (thi tuy n, ho c thi nâng ng ch) ho c xét tuy n, Giám c S N i v ra quy t nh tuy n d ng, b nhi m vào các ng ch theo úng quy nh c a Nhà nư c i v i công ch c hành chính, thông báo h p ng i v i viên ch c s nghi p (tr các ch c danh do Ban thư ng v t nh u và U ban nhân dân t nh tr c ti p qu n lý). Riêng Tuy n d ng m i viên ch c s nghi p y t , giáo d c và ào t o th c hi n y quy n như sau: - Sau khi có quy t nh phê chuNn biên ch s nghi p tăng thêm c a c p có thNm quy n, Giám c S Y t , Giám c S GD& T, Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã, xây d ng k ho ch tuy n d ng c a ngành, ơn v mình g i S N i v phê duy t k ho ch tuy n d ng. - Sau khi k ho ch tuy n d ng ư c phê duy t, Giám c S Y t , Giám c S GD& T, Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã, thành l p H i ng thi, xét tuy n và t ch c thi, xét tuy n viên ch c theo úng quy ch tuy n d ng hi n hành. Báo cáo v S N i v phê duy t k t qu tuy n d ng. i u 13. B nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m. 1. Ch t ch U ban nhân dân t nh tr c ti p quy t nh các ch c danh ư c nêu t i i m 1, i u 11, quy nh này và theo quy nh c a Ban Thư ng v T nh u . 2. Th trư ng các cơ quan thu c U ban nhân dân t nh. Quy t nh b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m các ch c danh sau ây: C p phó các ơn v s nghi p tr c thu c mà U ban nhân dân t nh giao biên ch , k c Phó giám c Trung tâm y t các huy n, th xã; Trư ng, phó các ơn v tr c thu c mà U ban nhân dân t nh không giao biên ch ; Trư ng phòng, Phó trư ng phòng chuyên môn và tương ương thu c s theo úng tiêu chuNn chuyên môn nghi p v do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành sau khi trao i th ng nh t b ng văn b n v i Giám c
  6. S N i v (riêng ch c danh Phó trư ng phòng chuyên môn và tương ương không ph i trao i ý ki n v i S N i v ); i v i các ơn v s nghi p ng chân trên a bàn huy n, th xã ph i trao i v i U ban nhân dân các huy n, th xã (n u là ngư i t i ch ). Giám c S Giáo d c & ào t o b nhi m c p trư ng, c p phó các ơn v s nghi p thu c S sau khi trao i th ng nh t v i Giám c S N i v . i v i các ch c danh tr c thu c Chi c c ki m lâm ph i có ý ki n c a S N i v . 3. Ch t ch U ban nhân dân huy n. a, Quy t nh b nhi m, mi n nhi m Trư ng phòng, Phó trư ng phòng chuyên môn và tương ương tr c thu c U ban nhân dân huy n. b, Quy t nh b nhi m, mi n nhi m Hi u trư ng, Phó hi u trư ng các trư ng: Trung h c cơ s , ti u h c, m m non và trư ng ph thông dân t c bán trú. Vi c b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m các ch c danh nêu t i i u này ph i theo úng tiêu chuNn chuyên môn nghi p v do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành và theo úng các quy nh c a ng, Nhà nư c v công tác cán b . Sau khi ký ban hành ph i g i quy t nh v S N i v theo dõi chung. i u 14. Ngh hưu, thôi vi c. Th trư ng các cơ quan thu c U ban nhân dân t nh, Ch t ch U ban nhân dân huy n quy t nh ngh hưu, thôi vi c theo ch chính sách hi n hành c a Nhà nư c i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c quy n qu n lý c a ơn v . i u 15. K lu t. 1. Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh hình th c k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c do U ban nhân dân t nh tr c ti p qu n lý. 2. Th trư ng các cơ quan thu c U ban nhân dân t nh, Ch t ch U ban nhân dân huy n: - Quy t nh các hình th c k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c thNm quy n qu n lý (k c các các ơn v tr c thu c không ư c UBND t nh giao biên ch ) theo úng quy nh hi n hành c a nhà nư c và phân c p qu n lý cán b , công ch c c a UBND t nh. - Sau khi ch m d t hi u l c c a quy t nh k lu t vi c x p lương, b nhi m ng ch, b nhi m ch c v lãnh o i v i cán b , công ch c, viên ch c b k lu t hình th c h b c lương, h ng ch, cách ch c ph i th c hi n theo úng quy nh v nâng lương, nâng ng ch, b nhi m cán b và ư c cơ quan có thNm quy n theo phân c p quy t nh. i u 16. Nh n xét, ánh giá, phân lo i cán b , công ch c, viên ch c. Hàng năm Th trư ng các cơ quan thu c U ban nhân dân t nh, Ch t ch U ban nhân dân huy n, th xã ti n hành nh n xét, ánh giá và phân lo i cán b , công ch c, viên ch c thu c ơn v qu n lý theo quy nh hi n hành c a nhà nư c và U ban nhân dân t nh. Khi có k t qu ánh giá và phân lo i cán b , công ch c, viên ch c g i báo cáo v U ban nhân dân t nh (qua S N i v ) t ng h p, theo dõi ph c v cho công tác cán b . Th t c g i ph i y theo quy nh. M C 4: ÀO T O, B I DƯ NG CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C
  7. i u 17. 1. U ban nhân dân t nh phê duy t quy ho ch, k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c thu c khu v c hành chính, s nghi p c a t nh. 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh: a, C i ào t o, b i dư ng i v i các ch c danh do Ban Thư ng v T nh y và U ban nhân dân t nh tr c ti p qu n lý thu c kh i nhà nư c. b, C cán b , công ch c, viên ch c i ào t o, b i dư ng nư c ngoài. i u 18. Giám cS N iv : 1. L p th t c c i ào t o, b i dư ng các i tư ng nêu t i kho n 2, i u 17 c a quy nh này trình Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh. 2. ThNm nh k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c các S , ban, ngành, U ban nhân dân các huy n, th xã trình U ban nhân dân t nh phê duy t. 3. C cán b , công ch c, viên ch c i ào t o các l p th c s , ti n s (tr các ch c danh do Ban thư ng v T nh y và U ban nhân dân t nh tr c ti p qu n lý). i u 19. Th trư ng các cơ quan thu c U ban nhân dân t nh, Ch t ch U ban nhân dân huy n: 1. Xây d ng k ho ch ào t o, ào t o l i 5 năm và h ng năm i v i cán b , công ch c, viên ch c ơn v mình trình U ban nhân dân t nh (qua S N i v ) xem xét phê duy t. Vi c c cán b , công ch c, viên ch c i ào t o, ào t o l i và b i dư ng ph i căn c vào quy ho ch, k ho ch ã ư c phê duy t và tiêu chuNn nghi p v c a t ng ch c danh, t ng ng ch công ch c. 2.Quy t nh c cán b , công ch c, viên ch c i ào t o, b i dư ng các l p theo k ho ch ã ư c phê duy t (tr các ch c danh do Ban Thư ng v T nh y, U ban nhân dân t nh tr c ti p qu n lý và các l p ào t o th c s , ti n s ). Chương III: CH THÔNG TIN BÁO CÁO VÀ QU N LÝ H SƠ i u 20. Th trư ng các cơ quan thu c U ban nhân dân t nh, Ch t ch U ban nhân dân huy n th c hi n ch thông tin báo cáo thư ng xuyên và nh kỳ theo úng quy nh v th i gian và bi u m u do cơ quan chuyên môn ban hành. i u 21. 1. Cán b , công ch c, viên ch c thu c S , huy n nào do S , huy n ó qu n lý h sơ. Vi c lưu tr qu n lý h sơ theo úng quy nh hi n hành. H sơ cán b , công ch c, viên ch c g m: 1.1. Bì h sơ cán b , công ch c, viên ch c( M u B03 có kích thư c: 250x340x20 mm) 1.2. Quy n lý l ch cán b , công ch c, viên ch c. Ký hi u: M u 01a-BNV/2007.
  8. 1.3. Sơ y u lý l ch cán b ,công ch c, viên ch c. Ký hi u: M u 02a-BNV/2007. 1.4. Ti u s tóm t t. Ký hi u: M u 03a-BNV/2007. 1.5. Phi u b sung lý l ch cán b , công ch c, viên ch c. Ký hi u: M u 04a-BNV/2007. 1.6. Bìa k p b ng kê thành ph n tài li u trong h sơ. Ký hi u: M u 01b-BNV/2007. 1.7. Phi u giao nh n h sơ cán b , công ch c, viên ch c. Ký hi u: M u 02b-BNV/2007. 1.8. Phi u chuy n h sơ cán b , công ch c, viên ch c. Ký hi u: M u 03b-BNV/2007. 1.9. Phi u nghiên c u h sơ cán b , công ch c, viên ch c. Ký hi u: M u 04b-BNV/2007. 1.10. Phi u theo dõi vi c s d ng, khai thác h sơ cán b , công ch c, viên ch c. Ký hi u: M u 05b- BNV/2007. 1.11. Bìa k p ngh quy t, quy t nh v nhân s (như quy t nh b nhi m, quy t nh nâng ng ch công ch c, quy t nh i u ng...) Ký hi u: M u 06b-BNV/2007. 1.12. Bìa k p các nh n xét, ánh giá, ơn thư. Ký hi u: M u 07b-BNV/2007. Ngoài ra h sơ còn có: Các văn b ng, ch ng ch ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v . Các bi u m u trên do S N i v phát hành theo quy nh c a B N i v . 2. H sơ cán b , công ch c, viên ch c ph i ư c gi gìn, qu n lý ch t ch , y , không ư c tNy xoá, s a ch a làm thay i h sơ g c và h sơ b sung. H sơ b m t ph i k p th i báo cáo c p có thNm quy n làm l i y , chính xác, b o m m i cán b , công ch c, viên ch c u có b h sơ nhân s tương ng. T ch c, cá nhân nào làm m t mát, hư h ng, tNy xoá, s a ch a, khai man h sơ thì ph i b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. Hàng năm Th trư ng các cơ quan thu c U ban nhân dân t nh, Ch t ch U ban nhân dân huy n ch u trách nhi m b sung lý l ch cán b , công ch c, viên ch c ơn v mình (theo m u quy nh). H sơ cán b , công ch c ph i ư c lưu tr t i Văn phòng ho c Phòng t ch c - Hành chính c a các cơ quan thu c U ban nhân dân t nh, Phòng N i v thu c U ban nhân dân các huy n, th xã. Chương IV: THANH TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 22. 1. Th trư ng các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã thư ng xuyên ki m tra, ch n ch nh và x lý k p th i vi c th c hi n các quy nh v công tác t ch c - cán b c a t ch c mình theo quy nh. 2. S N i v có trách nhi m thanh tra, gi i quy t và x lý theo thNm quy n ho c xu t U ban nhân dân t nh, B N i v gi i quy t theo quy nh. Chương V: I U KHO N THI HÀNH
  9. i u 23. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n ư c giao t i quy nh này và các văn b n hư ng d n c a Trung ương, Giám c S N i v , Th trư ng các cơ quan thu c U ban nhân dân t nh, Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã, Giám c các doanh nghi p Nhà nư c thu c t nh và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m t ch c th c hi n. Trong quá trình th c hi n n u có nh ng v n phát sinh, vư ng m c báo cáo b ng văn b n v U ban nhân dân t nh (qua S N i v ) xem xét, s a i b sung cho phù h p. i u 24. Giám c S N i v có trách nhi m giúp U ban nhân dân t nh theo dõi, ki m tra vi c th c hi n quy nh này./.
Đồng bộ tài khoản