Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH TÂY NINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 13/2009/Q -UBND Tây Ninh, ngày 20 tháng 02 năm 2009 QUY T ÐNNH BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG TRÊN NA BÀN T NH TÂY NINH Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/NÐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v Qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Ngh nh s 112/2006/NÐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/NÐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 209/2004/NÐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Ngh nh s 49/2008/NÐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 209/2004/NÐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Thông tư s 12/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 7 năm 2005 c a B Xây d ng v hư ng d n m t s n i dung v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và i u ki n năng l c c a t ch c, cá nhân trong ho t ng xây d ng; Căn c Thông tư s 16/2008/TT-BXD ngày 11 tháng 9 năm 2008 hư ng d n ki m tra, ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng; Xét ngh c a Giám c S Xây d ng t i T trình s 06/TTr-SXD ngày 05 tháng 01 năm 2009 v vi c ban hành quy nh phân c p qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn t nh Tây Ninh, QUY T ÐNNH: Ði u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn t nh Tây Ninh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký; các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . Ði u 3. Giao Giám c S Xây d ng t ch c tri n khai, hư ng d n và ki m tra các cơ quan, ơn v , a phương th c hi n Quy t nh này. Ði u 4. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các S , Ngành: Xây d ng, Tài chính, K ho ch và Ð u tư, Kho b c Nhà nư c Tây Ninh, Ch t ch UBND các huy n,
 2. th xã và th trư ng các s , ban, ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Ph m Văn Tân QUY NNH V QU N LÝ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG TRÊN NA BÀN T NH TÂY NINH (Ban hành theo Quy t nh s 13/2009/Q -UBND ngày 20 tháng 02 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh Tây Ninh) Chương I. QUY NNH CHUNG i u 1. Nguyên t c và m c tiêu qu n lý Qu n lý nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng là m b o s ki m soát c a Nhà nư c i v i ch t lư ng công trình xây d ng ngay t giai o n kh o sát, l p d án u tư, thi t k k thu t n giai o n tri n khai thi công, nghi m thu bàn giao ưa công trình vào khai thác s d ng và b o hành, b o trì công trình; k p th i phát hi n các sai sót ngăn ng a h u qu gây ra s c ho c lãng phí, th t thoát trong u tư xây d ng công trình, góp ph n nâng cao ch t lư ng, tăng tính thNm m và hi u qu u tư xây d ng công trình. Vi c quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng nh m m c ích: 1. Nâng cao vai trò trách nhi m trong công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng c a các s , ngành, a phương. 2. Tăng cư ng ph i h p gi a S Xây d ng v i các s , ban, ngành và a phương nh m th ng nh t qu n lý tránh ch ng chéo ho c b sót i tư ng qu n lý, k p th i xu t v i y ban nhân dân t nh ban hành các ch trương chính sách, cơ ch qu n lý nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng phù h p v i i u ki n c th c a t ng ngành và t ng a phương. i u 2. Ph m vi và i tư ng áp d ng. Quy nh này phân công trách nhi m trong vi c qu n lý ch t lư ng công trình cho các s , ban, ngành; các huy n, th , phư ng, xã, các Ch u tư, các Nhà th u tư v n, các
 3. Nhà th u thi công, các cá nhân tham gia ho t ng xây d ng công trình i v i t t c các công trình u tư xây d ng không phân bi t ngu n v n trên a bàn t nh Tây Ninh. Chương II. TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N C A CÁC S , BAN, NGÀNH T NH i u 3. S Xây d ng. S Xây d ng là cơ quan tham mưu và giúp UBND t nh th ng nh t qu n lý nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn t nh Tây Ninh bao g m: 1. Trình Ch t ch y ban nhân dân t nh ban hành các văn b n, tài li u nghi p v v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng hư ng d n cho các Ch u tư, các Ban qu n lý d án, các ơn v thi công xây l p và các T ch c tư v n xây d ng, th c hi n các bi n pháp m b o ch t lư ng công trình xây d ng; theo dõi vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t ư c phân c p. 2. Ph bi n, hư ng d n cho các t ch c, ơn v cơ s áp d ng các tiêu chuNn k thu t ch t lư ng g m: Tiêu chuNn Nhà nư c Vi t Nam (TCVN), tiêu chuNn ngành (TCXD) và các tiêu chuNn khác ư c phép áp d ng cho t ng công trình c th , các quy trình, quy ph m k thu t xây d ng. 3. Ki m tra nh kỳ ho c t xu t công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng t i các d án u tư xây d ng công trình trên a bàn t nh Tây Ninh (không phân bi t ngu n v n). 4. Ch trì giám nh ch t lư ng và i u tra s c công trình xây d ng thu c các nhóm B, C trên a bàn t nh, bao g m: Ti p nh n ơn, thư trưng c u giám nh, t ch c i u tra, ánh giá và k t lu n các ch u tư, các doanh nghi p, các t ch c và cá nhân liên quan th c hi n nghĩa v c a mình. - i v i các công trình xây d ng chuyên ngành ph i có s tham gia c a S xây d ng chuyên ngành; i v i các công trình thu c huy n, th , xã, phư ng, th tr n ph i có s tham gia c a cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng c a huy n, th (Phòng Công thương, phòng Qu n lý ô th ); i v i công trình nhóm A xây d ng trên a bàn t nh Tây Ninh, S Xây d ng tham gia cùng B Xây d ng. - i v i các công trình u tư xây d ng b ng ngu n ngân sách c p huy n (ho c do y ban nhân dân c p huy n quy t nh u tư) ho c các công trình ư c u tư b ng ngu n ngân sách c p xã ( y ban nhân dân c p xã u tư), các công trình nhà c a h gia ình và cá nhân thì cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng (Phòng Công thương) c a các huy n, th xã ch trì gi i quy t. Trư ng h p c n thi t, cơ quan ch trì gi i quy t có th m i i di n S Xây d ng và các chuyên gia tư v n. 5. T ch c thanh tra, ki m tra nh kỳ và t xu t ho c thanh ki m tra theo ơn thư t cáo c a nhân dân phù h p theo i u 3 Ngh nh s 209/2004/N -CP; Ki m tra vi c
 4. th c hi n các quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng, các tiêu chuNn xây d ng, các bi n pháp m b o ch t lư ng công trình xây d ng c a Ch u tư, doanh nghi p xây d ng, t ch c tư v n xây d ng, các ơn v s n xu t và cung c p v t li u, c u ki n và thi t b xây d ng, n i dung ki m tra bao g m: a) i u ki n năng l c ho t ng xây d ng c a các t ch c và cá nhân theo các i u t i u 48 n i u 67 Ngh nh s 16/2005/N -CP. b) Vi c t ch c qu n lý ch t lư ng trong s n xu t và lưu thông s n phNm v t li u xây d ng, c u ki n xây d ng và ch t lư ng thi công công trình theo “Quy nh qu n lý nhà nư c v v t li u xây d ng” t i Ngh nh s 124/2007/N -CP và “Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng” t i Ngh nh s 209/2004/N -CP. c) Vi c giám sát tác gi theo i u 22 v “Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng” t i Ngh nh s 209/N -CP. K t qu ki m tra ph i ư c l p thành biên b n theo m u t i Ph l c 02 kèm theo Thông tư s 12/2005/TT-BXD. 6. Hư ng d n và ki m tra các ơn v hành ngh Tư v n Xây d ng th c hi n (thông qua các h p ng kinh t v i Ch u tư, Ban qu n lý d án ho c ch nh c a các cơ quan qu n lý xây d ng khi ph c v thanh, ki m tra v ch t lư ng) các n i dung sau ây: a) Th c hi n giám nh tư pháp v xây d ng giúp S Xây d ng và các cơ quan t t ng k t lu n x lý vi ph m trong xây d ng. b) Ki m nh v ch t lư ng, kh i lư ng c a công trình xây d ng cơ quan Nhà nư c các c p cho phép c i t o ho c chuy n i m c ích s d ng. c) Th c hi n vi c ki m tra và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng i v i các công trình xây d ng khi x y ra s c có nguy cơ gây th m h a i v i ngư i, tài s n và môi trư ng ư c quy nh t i Kho n 8 i u 1 Ngh nh s 49/2008/N -CP, phù h p năng l c ki m nh c a mình theo Kho n 2 Ph n III Thông tư s 16/2008/TT-BXD. 7. Ki m tra, hư ng d n và gi i quy t khi u n i vi c th c hi n Kho n 8 i u 1 c a Ngh nh s 49/2008/N -CP v “Ki m tra và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng” ã ư c hư ng d n t i Thông tư s 16/2008/TT-BXD i v i các công trình xây d ng khi x y ra s c có nguy cơ gây th m ho i v i ngư i, tài s n và môi trư ng; có quy n ình ch và trình y ban nhân dân t nh h y b k t qu ki m tra, ng th i ch nh t ch c ki m nh l i v i các công trình các c p trên a bàn (tr công trình c p I và c bi t). ngh B Xây d ng và B qu n lý xây d ng chuyên ngành ki m tra, x lý i v i công trình c p I và c bi t n u phát hi n ch u tư vi ph m quy nh c a Nhà nư c v ch t lư ng công trình và ch u tư ph i ch u các chi phí này. 8. nh kỳ tháng và hàng năm t ng h p báo cáo y ban nhân dân t nh và B Xây d ng tình hình ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn theo quy nh.
 5. i u 4. Các S có qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành g m: Giao thông V n t i, Công thương, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ban qu n lý các Khu Kinh t , Khu Công nghi p và các cơ quan qu n lý liên quan 1. Tham mưu và giúp y ban nhân dân t nh qu n lý ch t lư ng các công trình xây d ng chuyên ngành, bao g m các S có các d án u tư xây d ng công trình như sau: a) S Giao thông V n t i: Các d án xây d ng các công trình c u, ư ng giao thông b) S Công thương: Các d án xây d ng công trình h m m , d u khí, hóa ch t, hóa d u, kho xăng, hóa l ng, luy n kim, nhà máy i n, ư ng dây t i i n, h th ng i n chi u sáng, tr m bi n áp và công trình công nghi p chuyên ngành (cơ khí, ch t o, d t may). c) S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: Các d án xây d ng công trình h t ng th y l i, th y s n ( ê i u, h , p, kè, c ng, kênh, mương, thi t b tr m bơm) gi ng cây, gi ng con, nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn, xây d ng cơ b n và h t ng s n xu t nông, lâm nghi p. d) S Khoa h c và Công ngh : Các d án mua s m máy móc, thi t b ng d ng công ngh và chuy n giao công ngh m i. ) S Bưu chính - Vi n thông: Các d án v bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin. e) S Tài nguyên và Môi trư ng: Các d án v tài nguyên, v môi trư ng. g) Cơ quan phòng C nh sát phòng cháy ch a cháy: Các d án u tư xây d ng công trình yêu c u m b o an toàn phòng, ch ng cháy n . h) Ban qu n lý các Khu Công nghi p, Khu Kinh t : qu n lý ch t lư ng công trình các d án u tư xây d ng trong ph m vi a bàn mình qu n lý theo Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008. 2. N i dung công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng thu c ph m vi s , ngành qu n lý bao g m: a) So n th o và tham mưu cho UBND t nh ban hành các Quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng chuyên ngành sau khi th ng nh t v i S Xây d ng. b) Hư ng d n nghi p v qu n lý ch t lư ng các công trình xây d ng chuyên ngành thu c ph m vi s qu n lý. c) Ph bi n, hư ng d n cho các ơn v cơ s áp d ng các tiêu chuNn k thu t, quy ph m xây d ng chuyên ngành. d) Ph i h p v i S Xây d ng giám nh ch t lư ng và i u tra s c các công trình xây d ng chuyên ngành.
 6. ) Th c hi n công tác thanh tra, ki m tra nh kỳ và t xu t công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng chuyên ngành c a ch u tư, t ch c tư v n thi t k và doanh nghi p xây d ng i v i các công trình chuyên ngành thu c thNm quy n qu n lý. Tr c ti p t ch c ki m tra ch t lư ng công trình xây d ng chuyên ngành theo phân công, phân c p; k t qu ki m tra ph i ư c l p thành biên b n theo m u t i Ph l c 02 kèm theo Thông tư s 12/2005/TT-BXD. e) Ph i h p v i S Xây d ng trong công tác thanh tra, ki m tra t xu t các ch u tư, ban qu n lý d án chuyên ngành v vi c th c hi n các quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. g) Hư ng d n các ch u tư và các t ch c ch ng nh n ch t lư ng có năng l c theo quy nh ti n hành ki m tra và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng i v i các công trình xây d ng khi x y ra s c có nguy cơ gây th m h a i v i ngư i, tài s n và môi trư ng (các công trình ư c quy nh t i Kho n 8 i u 1 Ngh nh s 49/2008/N - CP) do ngành ư c phân công qu n lý thông qua các h p ng kinh t và khi S Xây d ng có yêu c u. h) Tham gia vào các oàn ki m tra, giám nh ch t lư ng công trình xây d ng chuyên ngành khi có yêu c u c a S Xây d ng ho c do y ban nhân dân t nh quy t nh thành l p. i) nh kỳ 06 tháng và hàng năm các s có qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành th ng kê ánh giá tình hình ch t lư ng các công trình xây d ng thu c thNm quy n qu n lý g i S Xây d ng t ng h p báo cáo y ban nhân dân t nh và B xây d ng theo quy nh hi n hành. Chương III. TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N C A CH U TƯ i u 5. Trách nhi m c a ch u tư Ch u tư có trách nhi m tri n khai th c hi n t t công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng theo úng quy nh c a pháp lu t v i các n i dung sau: 1. Ch u trách nhi m qu n lý toàn di n ch t lư ng công trình xây d ng và hi u qu d án u tư xây d ng c a mình t giai o n chuNn b u tư n khi nghi m thu bàn giao công trình ưa vào khai thác, s d ng ư c quy nh t i các chương III, IV, V c a Ngh nh s 209/2004/N -CP. 2. Ph i l a ch n nhà th u i u ki n năng l c (chuyên môn, kinh nghi m, nhân l c, máy móc thi t b , kh năng tài chính,..) theo quy nh pháp lu t th c hi n các công vi c trong ho t ng xây d ng và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng thi t h i do vi c l a ch n nhà th u không năng l c phù h p v i công vi c. 3. Phân công và giao nhi m v c th cho Ban qu n lý d án th c hi n vi c qu n lý theo Ngh nh s 209/2004/N -CP, các quy nh c a B Xây d ng và các hư ng d n c a S Xây d ng.
 7. 4. T ch c ki m tra thư ng xuyên ánh giá ch t lư ng các công trình xây d ng và quá trình giám sát u tư các công trình xây d ng do mình làm ch u tư; làm cơ s , tài li u ch t lư ng ph c v cho các oàn thanh, ki m tra và báo cáo cơ quan qu n lý xây d ng chuyên ngành theo quy nh c a pháp lu t 5. nh kỳ 06 tháng và hàng năm Ch u tư th ng kê ánh giá tình hình ch t lư ng các công trình xây d ng g i S Xây d ng t ng h p báo cáo y ban nhân dân t nh và B Xây d ng theo quy nh hi n hành. Chương IV. TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N C A UBND HUY N, THN XÃ i u 6. UBND huy n, th xã (sau ây g i t t là y ban nhân dân c p huy n) y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m hư ng d n, ki m tra v ch t lư ng công trình xây d ng trong ph m vi a gi i hành chính do mình qu n lý; phân công, phân c p và tri n khai th c hi n t t công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng cho các cơ quan qu n lý ch t lư ng t i a phương (Phòng Công thương, phòng Qu n lý ô th ), các ch u tư, các ban qu n lý d án u tư xây d ng công trình và ch u trách nhi m v công tác qu n lý ch t lư ng các công trình u tư xây d ng t i a phương không phân bi t ngu n v n theo n i dung yêu c u sau: 1. Hư ng d n cho các ch u tư, các ban qu n lý d án thu c thNm quy n qu n lý c a mình t i a phương có u tư xây d ng công trình th c hi n úng các quy nh c a Chính ph , B Xây d ng và y ban nhân dân t nh v công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng (không ban hành các văn b n quy nh riêng). 2. Th c hi n qu n lý ch t lư ng công trình c a các d án u tư xây d ng trên a bàn ư c phân công, phân c p như sau: y ban nhân dân c p huy n: Các d án có t ng m c u tư không l n hơn 05 t ng bao g m v n ngân sách và các d án s d ng v n huy ng, óng góp c a nhân dân c a xã, phư ng, th tr n thu c huy n; giao trách nhi m cho phòng công thương ho c phòng qu n lý ô th làm u m i tri n khai th c hi n công tác qu n lý v ch t lư ng công trình xây d ng; Th c hi n ki m tra nh kỳ và t xu t v công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng c a các ch u tư, t ch c tư v n và nhà th u xây d ng thu c thNm quy n qu n lý theo phân c p; k t qu ki m tra ph i ư c l p thành biên b n theo m u t i Ph l c 02 c a Thông tư s 12/2005/TT-BXD. 3. Ph i h p v i S Xây d ng và s có qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành trong công tác thanh tra, ki m tra ch t lư ng công trình xây d ng thu c a phương mình (khi có yêu c u). 4. Ch trì i u tra x lý s c ch t lư ng các công trình do y ban nhân dân c p huy n quy t nh u tư, công trình nhà nhân dân trên a bàn. ng th i theo dõi, ki m tra, báo cáo k p th i v i S Xây d ng x lý khi phát hi n có d u hi u vi ph m ch t lư ng t i các công trình ư c u tư xây d ng b ng các ngu n v n khác (như
 8. v n Trung ương, v n t nh, v n khác) n m trên a bàn; i v i các công trình thu c huy n khi x y ra s c , n u c n thi t m i S Xây d ng và s có qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành tham gia tư v n trư c khi x lý. 5. xu t S Xây d ng nghiên c u trình y ban nhân dân t nh ban hành các cơ ch , chính sách qu n lý nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng phù h p v i quy mô, ph m vi và th c t c a a phương. 6. nh kỳ 06 tháng và hàng năm y ban nhân dân c p huy n th ng kê ánh giá tình hình ch t lư ng các công trình xây d ng thu c thNm quy n qu n lý g i S xây d ng t ng h p báo cáo y ban nhân dân t nh và B Xây d ng theo quy nh. Chương V. TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N C A Y BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯ NG, THN TR N i u 7. y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i t t là y ban nhân dân c p xã) 1. Tri n khai th c hi n công tác qu n lý ch t lư ng công trình c a các d án u tư xây d ng trên a bàn ư c phân c p, phân công như sau: i v i các d án u tư xây d ng có t ng m c u tư dư i 03 t ng và do y ban nhân dân c p xã quy t nh u tư theo phân c p c a UBND t nh. y ban nhân dân c p xã ph i ch u trách nhi m v công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng ư c u tư xây d ng b ng các ngu n v n khác nhau k c ngu n v n óng góp, huy ng c a nhân dân t i a phương; k p th i báo cáo y ban nhân dân c p huy n x lý các trư ng h p công trình xây d ng có d u hi u vi ph m ch t lư ng ( i v i các công trình vư t quá thNm quy n qu n lý). Trư ng h p công trình ph c t p, y ban nhân dân c p huy n ph i giao cho phòng, ban chuyên môn thu c c p huy n hư ng d n nghi p v , ph i h p cùng y ban nhân dân c p xã giám sát, ki m tra và ch u trách nhi m v công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng khi cùng tham gia v i y ban nhân dân c p xã. 2. nh kỳ 06 tháng và hàng năm y ban nhân dân c p xã th ng kê, ánh giá tình hình ch t lư ng các công trình xây d ng do mình qu n lý g i v y ban nhân dân c p huy n t ng h p báo cáo S Xây d ng. Chương VI. TRÁCH NHI M C A NHÀ TH U i u 8. Trách nhi m c a các nhà th u tư v n kh o sát, thi t k , qu n lý i u hành d án, giám sát, thi công xây l p khi tham gia ho t ng xây d ng 1. Nhà th u kh o sát xây d ng th c hi n nhi m v kh o sát xây d ng ph i phù h p v i yêu c u t ng lo i công vi c kh o sát, t ng bư c thi t k ư c ch u tư phê duy t; ph i có b ph n chuyên trách t giám sát công tác kh o sát xây d ng.
 9. Nhà th u kh o sát xây d ng ch u trách nhi m trư c ch u tư và pháp lu t v tính trung th c và tính chính xác c a k t qu kh o sát; b i thư ng thi t h i khi th c hi n không úng nhi m v kh o sát, phát sinh kh i lư ng do kh o sát sai; s d ng các thông tin, tài li u, quy chuNn, tiêu chuNn kh o sát xây d ng không phù h p và các hành vi vi ph m khác gây ra thi t h i. 2. Nhà th u thi t k xây d ng công trình ch u trách nhi m trư c ch u tư và pháp lu t v ch t lư ng thi t k xây d ng công trình và ph i b i thư ng thi t h i khi s d ng các thông tin, tài li u, quy chuNn, tiêu chuNn xây d ng, gi i pháp k thu t, công ngh không phù h p gây nh hư ng n ch t lư ng công trình xây d ng và các hành vi vi ph m khác gây ra thi t h i. Nhà th u thi t k xây d ng công trình th c hi n giám sát tác gi theo quy nh t i i u 22 Ngh nh s 209/2004/N -CP. 3. Nhà th u tư v n qu n lý d án, tư v n giám sát ch u trách nhi m trư c ch u tư và trư c pháp lu t vi c th c hi n các n i dung ký k t h p ng liên quan n qu n lý ch t lư ng công trình; ph i b i thư ng thi t h i do vi ph m h p ng, nghi m thu không b o m ch t lư ng theo tiêu chuNn và ch d n k thu t ư c áp d ng, sai thi t k và các hành vi khác gây ra thi t h i. 4. Nhà th u thi công xây d ng công trình ph i có h th ng qu n lý ch t lư ng th c hi n n i dung qu n lý ch t lư ng thi công xây d ng công trình ư c qui nh t i i u 19, i u 20 Ngh nh s 209/2004/N -CP; ph i ch u trách nhi m trư c ch u tư và pháp lu t v ch t lư ng công vi c do mình m nh n; b i thư ng thi t h i khi vi ph m h p ng, s d ng v t li u không úng ch ng lo i, thi công không b o m ch t lư ng ho c gây hư h ng, gây ô nhi m môi trư ng và các hành vi khác gây ra thi t h i. Chương VII. CÔNG TÁC B O HÀNH, B O TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY D NG i u 9. B o hành, b o trì công trình xây d ng Các cơ quan, ơn v có trách nhi m th c hi n úng các quy nh v b o hành, b o trì công trình xây d ng nh m m b o ch t lư ng, khai thác t t và nâng cao hi u qu s d ng công trình, c th như sau: 1. Th i h n b o hành ư c tính t ngày ch u tư ký biên b n nghi m thu h ng m c công trình xây d ng, công trình xây d ng ã hoàn thành ưa vào s d ng và ư c quy nh: không ít hơn 24 tháng i v i công trình c p I, c p c bi t; không ít hơn 12 tháng i v i các công trình còn l i. 2. Th i h n b o trì công trình ư c tính t ngày nghi m thu ưa công trình xây d ng vào s d ng cho n khi h t niên h n s d ng. Trong giai o n thi t k , nhà th u thi t k có trách nhi m xác nh niên h n s d ng công trình (tu i th công trình) và l p quy trình k thu t khai thác s d ng, quy trình b o trì công trình phù h p v i lo i và c p công trình xây d ng.
 10. 3. Ch u tư, ch s h u ho c ch qu n lý s d ng có trách nhi m b o trì công trình, s d ng công trình úng quy trình k thu t khai thác s d ng; nh kỳ và t xu t ki m tra tình tr ng công trình, phát hi n hư h ng có bi n pháp s a ch a k p th i; ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c ch t lư ng công trình xu ng c p do không th c hi n quy trình b o trì công trình xây d ng theo quy nh. 4. Nhà th u kh o sát, nhà th u thi t k , nhà th u thi công, nhà th u giám sát thi công xây d ng công trình ph i b i thư ng thi t h i do l i mình gây ra hư h ng công trình, s c công trình xây d ng k c sau th i gian b o hành (trong niên h n s d ng), tùy theo m c vi ph m còn b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 5. Trư ng h p công trình xây d ng vư t quá niên h n s d ng nhưng ch s h u công trình có yêu c u ư c ti p t c s d ng ph i ư c y ban nhân dân t nh, y ban nhân dân c p huy n (tùy theo quy mô, c p công trình, a bàn qu n lý,..) xem xét, quy t nh. Chương VIII. TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N C A CÁC ƠN VN THANH TOÁN VÀ QUY T TOÁN V N U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 10. Các ơn v c p phát và quy t toán v n u tư xây d ng công trình Các ơn v thanh toán và quy t toán v n u tư xây d ng công trình bao g m: S Tài chính, Kho b c Nhà nư c Tây Ninh; phòng Tài chính - K ho ch c p huy n; Kho b c Nhà nư c c p huy n; các t ch c tín d ng,… có trách nhi m: 1. Ph i h p, ki m tra i u ki n v th t c m b o ch t lư ng công trình cùng v i cơ quan qu n lý nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng trư c khi thanh toán, quy t toán công trình. 2. Ch th c hi n công tác thanh toán và quy t toán v n u tư khi các công trình ã ư c nghi m thu theo úng quy nh c a Lu t Xây d ng, Ngh nh s 16/2005/N - CP, Ngh nh s 209/N -CP, Ngh nh s 112/2006/N -CP, Ngh nh s 49/2008/N -CP, các quy nh c a B Xây d ng, các B , ngành liên quan và c a y ban nhân dân t nh. Trong trư ng h p vi c c p phát, thanh quy t toán v n u tư xây d ng công trình không m b o y , úng th t c quy nh v th t c m b o ch t lư ng công trình xây d ng thì cơ quan c p phát, quy t toán v n u tư xây d ng công trình ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t. Chương IX. THANH TRA, KI M TRA, KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 11. Thanh tra, ki m tra S Xây d ng ch trì t ch c nh kỳ ho c t xu t ki m tra, thanh tra công tác qu n lý nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng t i các d án u tư xây d ng công
 11. trình; khi c n thi t thành l p các oàn ki m tra liên ngành (bao g m các S có qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành, phòng công thương huy n, phòng qu n lý ô th …) cùng ph i h p th c hi n. i u 12. Khen thư ng Hàng năm, giao S Xây d ng ch trì t ch c cho các nhà th u tư v n, nhà th u thi công xây l p ăng ký công trình m b o ch t lư ng, sau ó xét bình ch n các công trình xây d ng t ch t lư ng ngh B Xây d ng, y ban nhân dân t nh khen thư ng k p th i và các k t qu ( ăng ký) t ư c c a nhà th u cũng như các biên b n ki m tra ch t lư ng công trình ư c làm cơ s ch ng nh n và x p h ng các ơn v tư v n, các ơn v thi công xây l p khi tham gia ho t ng xây d ng (trong công tác xét, ch n th u s căn c theo k t qu ăng ký t ư c, k t qu ki m tra ch t lư ng các công trình). i u 13. X lý vi ph m Các cơ quan qu n lý nhà nư c các c p, ch u tư, t ch c tư v n xây d ng, nhà th u xây d ng và t ch c, cá nhân liên quan tham gia ho t ng xây d ng ph i nghiêm ch nh th c hi n Lu t Xây d ng và các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; n u vi ph m các quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng, thì tùy theo m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương X. I U KHO N THI HÀNH i u 14. Giao S Xây d ng ch trì, ph i h p v i các s , ban, ngành t nh, y ban nhân dân c p huy n, y ban nhân dân c p xã hư ng d n và t ch c th c hi n Quy nh này. Trong quá trình th c hi n n u có v n vư ng m c các s , ban, ngành, y ban nhân dân c p huy n, y ban nhân dân c p xã, các t ch c và cá nhân tham gia ho t ng xây d ng ph n ánh b ng văn b n v S Xây d ng t ng h p, x lý, báo cáo y ban nhân dân t nh xem xét gi i quy t k p th i. /.
Đồng bộ tài khoản