Quyết định số 130/1999/QĐ-TTG

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
4
download

Quyết định số 130/1999/QĐ-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 130/1999/QĐ-TTG về việc thành lập Trường Cao đẳng sư phạm kỹ thuật Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 130/1999/QĐ-TTG

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 130/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 130/1999/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Căn cứ Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại tờ trình số 40/LĐTBXH-TCCB ngày 04 tháng 5 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 11505/TCCB ngày 29 tháng 12 năm 1997, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Nam Định trên cơ sở Trường Sư phạm kỹ thuật Nam Định. Điều 2. Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Nam Định có nhiệm vụ: - Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên có trình độ cao đẳng. - Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Điều 3. Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Nam Định trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục và đào tạo, được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường đại học và cao đẳng. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
  2. Điều 5. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng đã ký Phạm Gia Khiêm Nơi nhận: - Thường vụ Bộ Chính trị, - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - Các HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, - Văn phòng T.Ư và các Ban của Đảng, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - Tòa án nhân dân tối cao, - Trường Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, - Công báo, - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc,
  3. - Lưu: KG (4), Văn thư. Phạm Gia Khiêm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản