Quyết định số 130/2002/QĐ-UB về việc phê chuẩn Quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động Hiệp hội CLB UNESCO Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 130/2002/QĐ-UB về việc phê chuẩn Quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động Hiệp hội CLB UNESCO Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 130/2002/QĐ-UB về việc phê chuẩn Quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động Hiệp hội CLB UNESCO Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 130/2002/QĐ-UB về việc phê chuẩn Quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động Hiệp hội CLB UNESCO Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 130/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2002 QUYẾT ĐNNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI “VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUY CHẾ (SỬA ĐỔI) VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI CLB UNESCO THÀNH PHỐ HÀ NỘI ” ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân; Căn cứ Quyết định số 3536 QĐ-UB ngày 15/12/1994 và Quyết định số 08/QĐ-UB ngày 15/5/1998 của UBND Thành phố Hà Nội; Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố và Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội. QUYẾT ĐNNH Điều 1: Phê chuNn Quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động của Hiệp hội UN ESCO Thành phố Hà N ội. Bản quy chế (sủa đổi) được ban hành kèm theo quyết định này bao gồm 5 chương, 14 điều do Đại hội đại biểu lần thứ III Hiệp hội CLB UN ESCO Thành phố Hà N ội nhiệm kỳ 2002 – 2007 thông qua ngày 20/8/2002. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3: Chánh Văn phòng HĐN D và UBN D thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà N ội, Giám đốc Sở N goại vụ Hà N ội, Chủ tịch Hiệp hội CLB UN ESCO thành phố Hà N ội thi hành quyết định này. T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T CHỦ TNCH PHÓ CHỦ TNCH Nguyễn Quốc Triệu
  2. QUY CHẾ (Sửa đổi) VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘN G CỦA HIỆP HỘI CÂU LẠC BỘ UN ESCO THÀN H PHỐ HÀ N ỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số: 130/202/QĐ-UB, ngày 11/10/2002 của UBND Thành phố Hà Nội) Chương 1: TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ Điều 1: Tên gọi: Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Thành phố Hà Nội (Tên viết tắt là Hiệp hội CLB UN ESCO Hà N ội). Văn phòng của Hiệp hội CLB UN ESCO Hà N ội đặt tại B21 Thành Công, N guyên Hồng, Đống Đa, Hà N ội. Điều 2: Hiệp hội CLB UN ESCO Thành phố Hà N ội là tổ chức quần chúng xã hội, mang tính văn hóa, giáo dục, khoa học xã hội và đối ngoại nhân dân. Hiệp hội CLB UN ESCO Hà N ội là thành viên và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà N ội, đồng thời chịu sự quản lý N hà nước của các Sở, Ban, N ghành liên quan; là thành viên tập thể và chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn của Hiệp hội CLB UN ESCO Việt N am. Hoạt động của Hiệp hội CLB UN ESCO Hà N ội phù hợp với Điều lệ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà nội, Điều lệ của Hiệp hội CLB UN ESCO Việt N am. Điều 3: Hoạt động của hiệp hội CLB UN ESCO Hà N ội là tập hợp, đoàn kết các CLB UN ESCO hoạt động trên địa bàn Thành phố trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao, khoa học và thông tin, làm cầu nối góp phần đNy mạnh giao lưu các lĩnh vực này nhằm tăng cường hữu nghị và hợp tác trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì độc lập, dân tộc, hòa bình và hữu nghị với nhân dân các nước. Điều 4: Hiệp hội CLB UN ESCO thành phố Hà N ội có nhiệm vụ và quyền hạn: - Tích cực tuyên truyền các hoạt động UN ESCO tại Thủ đô Hà N ội, tập hợp các Câu lạc bộ đang hoạt động vào chương trình hoạt động phục vụ cho Hà N ội. - Tổ chức phổ biến thông tin giúp các Câu lạc bộ cơ sở và mọi người nâng cao hiểu biết về các hoạt động của UN ESCO, nhằm nâng cao dân trí, khả năng lao động, sáng tạo, đóng góp thiết thực vào công cuộc đổi mới ở Thủ đô và đất nước. - Điều phối các hoạt động của các CLB UN ESCO cơ sở, phát triển các mối quan hệ của các tổ chức tập thể, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Hiệp hội CLB UN ESCO thành phố, tranh thủ sự giúp đỡ và mở rộng hợp tác trao đổi thông tin, kinh
  3. Chương 2: HỘI VIÊN, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN Điều 5: Các tập thể và công dân ở Thủ đô Hà N ội, tán thành Quy chế của Hiệp hội CLB UN ESCO Hà N ội và tự nguyện xin gia nhập Hiệp hội CLB UN ESCO đều có thể trở thành các tổ chức thành viên và hội viên của Hiệp hội. N hững cá nhân hoặc tổ chức có hảo tâm muốn ủng hộ, bảo trợ cho các hoạt động của Hội về vật chất và tinh thần đều có thể trở thành hội viên bảo trợ của Hiệp hội. Điều 6: Hội viên có nhiệm vụ: - Chấp hành Quy chế và các N ghị quyết của Hiệp hội. - Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của CLB và Hiệp hội, hỗ trợ giúp đỡ nhau giữa các hội viên trong Câu lạc bộ và hiệp hội UN ESCO thành phố. - Đóng hội phí và ủng hộ kinh phí cho các hoạt động của CLB và Hiệp hội. - Tuyên truyền giới thiệu hội viên mới tham gia CLB UN ESCO cơ sở. Điều 7: Hội viên có quyền: - Được ứng cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội. - Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo N ghị quyết và chương trình công tác của CLB thành viên và Hiệp hội, được cung cấp thông tin có liên quan đến hoạt động của Hiệp hội. Hội viên được cấp thẻ hội viên theo quy định. - Được hiệp hội CLB UN ESCO thành phố và CLB UN ESCO cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động theo mục đích của Hiệp hội trong điều kiện có thể. Điều 8: Hội viên đóng góp có hiệu quả cho hoạt động của CLB và Hiệp hội sẽ được Hiệp hội biểu dương và khen thưởng. Hội viên muốn xin ra khỏi Hội phải báo cáo với BCH CLB cơ sở hoặc BCH Hiệp hội CLB UN ESCO thành phố. Hội viên có hoạt động trái với Quy chế và các nghị quyết của Hiệp hội, tùy theo mức độ sẽ bị phê bình hoặc xóa tên khỏi CLB và Hiệp hội. Chương 3: TỔ CHỨC CỦA HỘI
  4. Điều 9: Hiệp hội CLB UN ESCO Thành phố Hà N ội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, hiệp thương thống nhất và biểu quyết theo đa số. Hiệp hội CLB UN ESCO Thành phố có tổ chức ở cấp thành phố, các trung tâm, Câu lạc bộ UN ESCO ở cơ sở. Điều 10: Hiệp hội CLB UN ESCO thành phố Hà N ội có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại N gân hàng và được sử dụng con dấu riêng theo quy định của N hà nước. Điều 11: Đại hội toàn thể hoặc đại biểu Hiệp hội CLB UN ESCO toàn thành phố là cơ quan lãnh đạo cao cấp nhất của Hiệp hội, đựoc triệu tập 5 năm một lần. Đại hội đại biểu thành phố thảo luận và thông qua báo cáo công tác của Ban chấp hành, chương trình hoạt động, thông qua và sửa đổi Quy chế, biểu quyết thông qua danh sách Ban chấp hành của Hiệp hội khóa mới do Hiệp thương giới thiệu của BCH khóa trước cùng các thành viên các CLB. Ban chấp hành là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa 2 kỳ đại hội. Ban chấp hành 6 tháng họp một lần để cụ thể hóa chương trình hoạt động, đề xuất các ý kiến trên cơ sở có sự chỉ đạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố. Trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường. Ban chấp hành cử Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký. Ban chấp hành có thể đề nghị bổ sung và thay đổi ủy viên của Ban chấp hành sau khi báo cáo và được sự thống nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố. Thường trực Ban chấp hành Hiệp hội CLB UN ESCO Thành phố gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký; 3 tháng họp một lần để quyết định những công việc cần thiết để biêt. Thường vụ, Thường trực BCH có nhiệm vụ điều hành công việc trên cơ sở các quyết định và kế hoạch của tập thể thường vụ. Thường trực Ban chấp hành cử Ban thư ký để giúp việc; Ban thư ký gồm Tổng thư ký và một số ủy viên BCH và hội viên có điều kiện và khả năng. Ban chấp hành có thể lập ra các tiểu ban chuyên môn tham mưu giúp việc. Điều 12: Hoạt động các Trung tâm và Câu lạc bộ: - Các Trung tâm và Câu lạc bộ được thành lập trong một đơn vị phải được sự đồng ý của chính quyền đơn vị đó và phải được sự công nhận của BCH Hiệp hội Câu lạc bộ UN ESCO thành phố. Tổ chức Hiệp hội ở các đơn vị gọi là Câu lạc bộ hoặc Trung tâm, CLB có Chủ nhiệm, Câu lạc bộ ở đơn vị do BCH Hiệp hội CLB UN ESCO Thành phố quyết định và phải báo cáo trước với Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố bằng văn bản. Các Trung tâm và CLB hoạt động theo Quy chế của Hiệp hội, không có tư cách pháp nhân . - Ban chấp hành Hiệp hội cấp thành phố có trách nhiệm thông tin và hướng dẫn chỉ đạo các tổ chức CLB ở các đơn vị về các chủ trương, phương hướng hoạt động và Quy chế của Hiệp hội. Các CLB ở các đơn vị chủ động hoạt động theo chủ trương phương hướng của BCH và Quy chế của Hiệp hội, có trách nhiệm báo cáo thường kỳ lên Ban chấp hành Hiệp hội cấp thành phố về tình hình hoạt động của đơn vị mình. Chương 4:
  5. TÀI CHÍNH CỦA HỘI Điều 13: Tài chính của Hiệp hội CLB UN ESCO Thành phố gồm các khoản thu, chi của Hiệp hội để hỗ trợ thực hiện các hoạt động của Hiệp hội, trên cơ sở tự trang trải kinh phí tiến tới tự chủ về tài chính. + N guồn thu bao gồm: - Đóng góp hội phí của hội viên - Đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. - Thu bằng hoạt động kinh tế của Hiệp hội. - Sự hỗ trợ một phần của ngân sách hoặc kinh phí cấp trên. + Các khoản chi bao gồm: chi cho các hoạt động của Hiệp hội do Ban chấp hành Hiệp hội và CLB cơ sở tự quản lý theo nguyên tắc tài chính công khai đúng mục đích và theo hướng dẫn của cấp trên. Chương 5: THI HÀNH VÀ SỦA ĐỔI QUY CHẾ Điều 14: Quy chế này có hiệu lực sau khi được UBN D Thành phố phê chuNn; Chỉ có Đại hội đại biểu Hiệp hội CLB UN ESCO Thành phố mới có quyền bổ xung, sửa đổi Quy chế và được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà nội thống nhất đề nghị UBN D Thành phố ra quyết định phê chuNn.
Đồng bộ tài khoản