Quyết định số 130-KHKT/QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 130-KHKT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 130-KHKT/QĐ về việcban hành tiêu chuẩn Nhà nước về bột cá chăn nuôi do Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 130-KHKT/QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K VI T NAM DÂN CH C NG HÒA THU T NHÀ NƯ C c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 130-KHKT/Q Hà N i, ngày 29 tháng 4 năm 1975 QUY T NNH C A CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 130- KHKT/Q NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 1975 BAN HÀNH TIÊU CHU N NHÀ NƯ C V B T CÁ CHĂN NUÔI CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c vào Ngh nh s 123- CP ngày 24-8-1963 c a H i ng Chính ph v vi c nghiên c u, xét duy t, ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành tiêu chuNn Nhà nư c TCVN 1644-75. B t cá chăn nuôi. Yêu c u k thu t. i u 2. Tiêu chuNn này ban hành chính th c áp d ng; có hi u l c t ngày 1 tháng 1 năm 1976 và ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các a phương có liên quan. Tr n i Nghĩa ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản