Quyết định số 131/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 131/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 131/2001/QĐ-UB về việc thành lập Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 131/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 131/2001/Q -UB Hà N i, ngày 27 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH V VI C THÀNH L P QU PHÁT TRI N NHÀ THÀNH PH HÀ N I. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 71/2001/N -CP ngày 05/10/2001 c a Chính ph "V ưu ãi u tư xây d ng nhà bán và cho thuê"; Căn c Ngh quy t s 16/1999/NQ-H ngày 21/07/1999 c a H ND Thành ph khoá XI kỳ h p th 12; Căn c Ngh quy t s 09/2001/NQ-H ngày 21/7/2000 c a H ND Thành ph Khoá XII kỳ h p th 3 v vi c "Hình thành Qu nhà và phát tri n h t ng xây d ng nhà , xây d ng h t ng k thu t, h t ng xã h i ph c v công tác gi i phóng m t b ng" ; Căn c Quy t nh s 20/1999/Q -UB ngày 02/4/1999 và Quy t nh s 108/1999/Q -UB ngày 7/12/1999 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c ban hành quy ch thành l p và ho t ng c a Qu phát tri n nhà Thành ph Hà N i; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph Hà N i. QUY T NNH i u 1: Chuy n qu phát tri n nhà thành ph hà n i t tr c thu c s Tài chính - v t giá hà n i v tr c thu c ubnd thành ph Hà N i. - Qu phát tri n nhà Thành ph Hà N i là t ch c tài chính Nhà nư c, h ch toán c l p theo nguyên t c b o m hoàn v n và bù p chi phí, có tư cách pháp nhân, có con d u, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và các ngân hàng thương m i trong nư c. - Tr s c a Qu phát tri n nhà Thành ph Hà N i do UBND Thành ph quy t nh. - Qu phát tri n nhà Thành ph Hà N i ho t ng theo Quy ch do Ch t ch UBND Thành ph phê duy t sau khi ư c B trư ng B Tài chính tho thu n. i u 2: Qu phát tri n nhà Thành ph Hà N i có mhi m v : 1- Ti p nh n các ngu n v n c a Thành ph , huy ng các ngu n v n trung và dài h n theo quy nh c a pháp lu t cho các ch u tư d án vay v n xây d ng nhà bán
  2. tr góp, cho thuê, di dân gi i phóng m t b ng, u tư xây d ng h t ng k thu t các khu nhà , nhà kinh doanh… 2- Nh n u thác t ngân sách và các ngu n v n khác u tư, cho vay phát tri n nhà và h t ng k thu t các khu nhà trên a bàn Thành ph . 3- Nh n ti n g i ti t ki m, cho vay i v i các i tư ng làm công ăn lương mua nhà thu c các d án u tư xây d ng nhà , ư c t o i u ki n và ưu ãi theo Ngh nh s 71/2001/N -CP ngày 05/10/2001 c a Chính ph . 4- u tư tr c ti p vào các d án xây d ng cơ s h t ng k thu t và phát tri n nhà theo quy t nh c a UBND Thành ph . 5- Qu n lý, s d ng úng m c ích, có hi u qu các ngu n v n c a Qu . 6- Th c hi n các nhi m v khác do UBND Thành ph giao. 7- Ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t c a Nhà nư c, các quy nh hi n hành có liên quan n ho t ng c a Qu phát tri n nhà Thành ph Hà N i, th c hi n ch báo cáo nh kỳ v i UBND Thành ph và các ngành có liên quan. i u 3: 1- Chuy n giao nguyên tr ng v n, qu , tài s n và s biên ch hi n có c a Qu phát tri n nhà Thành ph Hà N i thu c S Tài chính - V t giá ã ư c thành l p theo Quy t nh s 20/1999/Q -UB ngày 02/4/1999 và Quy t nh s 108/1999/Q -UB ngày 07/12/1999 c a UBND Thành ph Hà N i (k c v n ã cho vay theo quy t nh c a UBND Thành ph ) Ph n v n c a ngân sách Nhà nư c giao cho Qu phát tri n nhà Thành ph Hà N i ti p t c b sung h ng năm theo ngh c a UBND Thành ph và Ngh quy t c a H ND Thành ph . 2- V n huy ng: Qu phát tri n nhà Thành ph Hà N i ư c huy ng các ngu n v n : ti n huy ng, ti n g i c a ngư i có nhu c u mua nhà , ti n h tr , ti n óng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c và các hình th c huy ng v n h p pháp khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 4: Qu phát tri n nhà Thành ph Hà N i th c hi n các chính sách thu và ư c mi n, gi m thu theo quy nh c a pháp lu t. i u 5: B máy i u hành Qu g m có: 1- Giám c và 1 n 2 Phó giám c, K toán trư ng do UBND Thành ph b nhi m. 2- Căn c vào yêu c u nhi m v c a t ng giai o n, s lư ng lao ng s ư c b trí h p lý và có hi u qu . Trư c m t b trí biên ch cho Quy là 10 ngư i (mư i ngư i). Ti n lương và kinh phí ho t ng c a Qu t ngu n thu lãi su t cho vay c a Qu . Trong vòng 5 năm u, n u thu không chi. Qu báo cáo UBND Thành ph x lý
  3. h tr t ngân sách thành ph . Qu ư c áp d ng ch lương, thư ng, phúc l i theo quy nh hi n hành như i v i doanh nghi p nhà nư c. i u 6: Quy t nh này có hi u l c t ngày ký và thay th Quy t nh s 108/1999/Q -UB ngày 07/12/1999 c a UBND Thành ph . i u 7: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Trư ng ban T ch c chính quy n Thành ph , Giám c các S , Ban, Ngành liên quan và Giám c Qu phát tri n nhà Thành ph Hà N i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản