Quyết định số 131/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 131/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 131/2003/QĐ-UB về giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 131/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 131/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU B SUNG K HO CH U TƯ XÂY D NG NĂM 2003 NGU N V N NGÂN SÁCH T P TRUNG. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh quy t s 34/2003/NQ-H ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph v thu – chi ngân sách ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 2873/KH T-TH ngày 22 tháng 7 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1. Giao cho S Lao ng-Thương binh và Xã h i, L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph ch tiêu b sung k ho ch u tư và xây d ng năm 2003 ngu n v n ngân sách t p trung v i t ng s v n 115,311 t ng (theo bi u danh m c d án u tư ính kèm) ; trong ó : 1- i u ch nh tăng k ho ch v n : 04 d án, tăng thêm 97,952 t ng; 2- B sung k ho ch v n : 02 d án, tăng thêm 17,359 t ng. i u 2. Sau khi nh n ư c ch tiêu b sung k ho ch u tư và xây d ng năm 2003 thu c ngu n v n ngân sách t p trung, S Lao ng-Thương binh và Xã h i, L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph ti n hành phân b , giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao ; trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph CH TNCH - VPH -UB : các PVP - Các T NCTH, TH (5b)
  2. - Lưu (TH-T) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản