Quyết định số 131/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 131/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 131/2004/QĐ-UB về việc chuyển Công ty Cơ điện Trần Phú thuộc Sở Xây dựng thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Cơ điện Trần Phú do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 131/2004/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 131/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ “VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ THUỘC SỞ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ” ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 12/6/1999 Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001 của chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành Công ty TNHH một thành viên; Căn cứ Quyết định số 918/QĐ-UB ngày 19/2/2004 của UBND Thành phố về việc phê duyệt danh sách các DNNN triển khai chuyển đổi thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên; Xét đề nghị của Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, QUYẾT ĐỊNH Điều 1::Chuyển Công ty Cơ điện Trần Phú thuộc Sở Xây dựng Hà nội thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Cơ điện Trần phú. -Tên gọi đầy đủ: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Cơ điện Trần Phú. - Tên viết tắt: Trần Phú Co.Ltđ - Tên giao dịch quốc tế: TRAN PHU ELECTRIC MECHANICAL LIMITED COMPANY - Tên viêt tắt tiếng Anh: TRPHEM Co. - Địa chỉ trụ sở Công ty: số 41, phố Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. - Điện thoại: 8691173-8691168-8691846-8690347.
  2. - FAX: 8691802. - Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Cơ điện Trần Phú là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của Pháp luật, hoạt động theo luật doanh nghiệp Nhà nước, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty do UBND Thành phố phê duyệt. Điều 2: Vốn điều lệ và ngành nghề kinh doanh của công ty: a/ Vốn điều lệ: - Vốn điều lệ: 19.027.000.000 đồng (mười chín tỷ, hai mươi bảy triệu đồng Việt Nam). b/ Ngành nghề kinh doanh: - Sản xuất kinh doanh các loại máy móc thiết bị phục vụ nhu cầu ngành xây dựng. - Sản xuất, kinh doanh các chủng loại dây điện: dây trần, dây bọc cách điện (dây ruột đồng, dây ruột nhôm...) các loại kích thước, dây emay; các thiết bị phụ tùng, phụ kiện phục vụ cho ngành điện: cầu dao, tủ điện, ống đồng, thanh cái... - Kinh doanh xuất nhập khẩu các nguyên liệu, vật tư, kim loại mầu (đồng, nhôm...), hóa chât, phụ gia, nhựa PVC, phụ tùng phụ kiện cho ngành điện. - Chuyển giao công nghệ sản xuất dây dẫn điện, đào tạo CNKT chế tạo dây dẫn điện. - Xuất khẩu các sản phẩm của Công ty. - Liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước để mở rộng và phát triển quy mô SXKD của Công ty. - Thành lập Chi nhánh Văn phòng đại diện trong và ngoài nước, mở cửa hàng dể giới thiệu và bán sản phẩm. Điều 3: Tổ chức và bộ máy của công ty gồm: - Chủ tịch Công ty. - Tổng giám đốc Công ty. - 03 phó Tổng Giám đốc. - Kế toán trưởng. - Các phòng nghiệp vụ.
  3. - Các đơn vị trực thuộc Công ty. Điều 4: Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội, là đại diện chủ sở hữu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Cơ điện Trần Phú. - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Cơ điện Trần Phú có trách nhiệm: + Tiếp nhận nguyên trạng: Vốn, quỹ, lao động, đất đai, hồ sơ tài liệu... có liên quan của đơn vị. Đồng thời có biện pháp quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do UBND thành phố Hà Nội giao dể thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh. + Kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ của Công ty Cơ điện Trần Phú. khi chuyển sang hoạt động theo cơ chế mới. Điều 5: Giao Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Cơ điện Trần Phú hoàn chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đề xuất phương án kiện toàn bộ máy quản lý của Công ty trình UBND thành phố Hà Nội quyết định. Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2004. Điều 7: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động thương binh và Xã hội, Xây dựng, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Giám đốc Công ty Cơ điện Trần Phú, Chủ tịch và Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Cơ điện Trần Phú thi hành quyết định này./. T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thế Quang
Đồng bộ tài khoản