Quyết định số 131/2005/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 131/2005/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 131/2005/QĐ-BNV về việc huỷ bỏ Quyết định số 113/2005/QĐ-BNV ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 131/2005/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 131/2005/Q -BNV Hà N i, ngày 09 tháng 12 năm 2005 QUY T NNH V VI C HU B QUY T NNH S 113/2005/Q -BNV NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2005 C A B N I V B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Lu t quy nh quy n l p H i; Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh v t ch c, h at ng và qu n lý h i; Xét ngh c a V trư ng V t ch c phi chính ph , QUY T NNH: i u 1. H y b Quy t nh s 113/2005/Q -BNV ngày 01 tháng 11 năm 2005 c a B N i v v vi c s a i i u 37, i u l c a Liên oàn Bóng á Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch Liên oàn bóng á Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Quang Trung
Đồng bộ tài khoản