Quyết định số 131/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 131/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 131/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý, bảo trì, khai thác, nâng cấp và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông công chính giữa Sở Giao thông - Công chính và Ủy ban nhân dân các quận - huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 131/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 131/2007/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH PH I H P QU N LÝ, B O TRÌ, KHAI THÁC, NÂNG C P VÀ PHÁT TRI N H TH NG K T C U H T NG GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH GI A S GIAO THÔNG - CÔNG CHÍNH VÀ Y BAN NHÂN DÂN CÁC QU N - HUY N Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Lu t Giao thông ư ng th y n i a ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Pháp l nh B o v công trình giao thông ngày 02 tháng 12 năm 1994; Căn c Ngh nh s 171/1999/N -CP ngày 07 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh B o v công trình giao thông i v i công trình giao thông ư ng sông; Căn c Ngh nh s 186/2004/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph quy nh v qu n lý và b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b ; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Ngh nh s 144/2005/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph v công tác ph i h p gi a các cơ quan hành chính nhà nư c trong xây d ng và ki m tra vi c th c hi n chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch; Căn c Ngh nh s 99/2006/N -CP ngày 15 tháng 09 năm 2006 c a Chính ph v công tác ki m tra vi c th c hi n chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch; Xét ngh c a Giám c S Giao thông - Công chính t i T trình s 468/SGTCC- KH ngày 12 tháng 10 năm 2007, QUY T NNH:
  2. i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ph i h p qu n lý, b o trì, khai thác, nâng c p và phát tri n h th ng k t c u h t ng giao thông công chính gi a S Giao thông - Công chính và y ban nhân dân các qu n - huy n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 (mư i) ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S - ban - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, Th trư ng các cơ quan, ơn v và các cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n : PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - oàn i bi u Qu c h i TP.HCM; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP; - TTUB: CT, các PCT; - Văn phòng Thành y; - Các Ban H i ng nhân dân TP; Nguy n H u Tín - VPH -UB: các PVP; - Các Phòng Chuyên viên; - Lưu: VT, ( TMT/Thg) P. QUY CH PH I H P QU N LÝ, B O TRÌ, KHAI THÁC, NÂNG C P VÀ PHÁT TRI N H TH NG K T C U H T NG GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH GI A S GIAO THÔNG - CÔNG CHÍNH VÀ Y BAN NHÂN DÂN CÁC QU N - HUY N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 131/2007/Q -UBND ngày 13 tháng 11 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ). Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh nguyên t c, phương th c và trách nhi m ph i h p gi a S Giao thông - Công chính và y ban nhân dân các qu n - huy n qu n lý, b o trì, khai thác, nâng c p và phát tri n h th ng k t c u h t ng giao thông công chính h th ng ư c g n k t liên hoàn, khai thác có hi u qu . i u 2. M c ích, yêu c u Tăng cư ng trách nhi m, năng l c t ch c th c hi n và s ph i h p c a cơ quan có liên quan i v i công tác qu n lý, b o trì, khai thác, nâng c p và phát tri n h th ng
  3. k t c u h t ng giao thông công chính nh m m b o h th ng ư c g n k t liên hoàn và khai thác có hi u qu . i u 3. Gi i thích t ng 1. H th ng k t c u h t ng giao thông công chính bao g m các công trình: giao thông ư ng b (c u, h m, ư ng), ư ng th y n i a, b n bãi v n t i, c p nư c, thoát nư c ô th , chi u sáng công c ng, ư ng s t (ng m, trên m t t, trên cao) và công viên - cây xanh ô th . 2. Cơ quan ch trì ph i h p là cơ quan ang tr c ti p th c hi n vi c qu n lý, b o trì, khai thác, nâng c p và phát tri n h th ng k t c u h t ng giao thông công chính theo phân c p. 3. Cơ quan ph i h p là cơ quan có trách nhi m liên quan trong quá trình qu n lý, b o trì, khai thác, nâng c p và phát tri n h th ng k t c u h t ng giao thông công chính. i u 4. Nguyên t c ph i h p Công tác ph i h p gi a cơ quan ch trì ph i h p và cơ quan ph i h p ư c ti n hành theo các nguyên t c sau ây: 1. Trư ng h p S Giao thông - Công chính là cơ quan ch trì ph i h p thì y ban nhân dân các qu n - huy n là cơ quan ph i h p và ngư c l i. 2. N i dung công vi c ph i liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a m i cơ quan ph i h p và tuân th quy nh c a pháp lu t trong công tác qu n lý, b o trì, khai thác, nâng c p h th ng k t c u h t ng giao thông công chính và theo các quy nh pháp lu t có liên quan. 3. Cơ quan ư c giao nhi m v ho c cơ quan ư c phân c p qu n lý h th ng k t c u h t ng giao thông công chính ph i ch u toàn b trách nhi m v vi c qu n lý, b o trì, khai thác, nâng c p h th ng k t c u h t ng giao thông công chính và ch u trách nhi m v t ch t có liên quan trong ph m vi nhi m v qu n lý c a mình. 4. Tôn tr ng và ti p thu ý ki n c a các bên liên quan. 5. m b o tính khách quan trong quá trình ph i h p; cùng phát hi n i m b t h p lý, chưa phù h p trong vi c t ch c th c hi n k p th i i u ch nh ho c ki n ngh vi c i u ch nh quy ho ch, k ho ch theo phân c p c a Thành ph . 6. B o m yêu c u chuyên môn, ch t lư ng và th i gian ph i h p. 7. B o m k lu t, k cương trong ho t ng ph i h p; cao trách nhi m c a Th trư ng cơ quan ph i h p và cán b , công ch c tham gia ph i h p. i u 5. Phương th c ph i h p trong công tác qu n lý, b o trì, khai thác, nâng c p và phát tri n h th ng k t c u h t ng giao thông công chính
  4. 1. Trao i ý ki n b ng văn b n, Fax, Email ho c qua bưu i n và cung c p thông tin có liên quan. 2. T ch c h p. 3. Kh o sát, i u tra. 4. L p T công tác. Chương 2: CÁC CÔNG VI C PH I TH C HI N TRONG CÔNG TÁC QU N LÝ, B O TRÌ, KHAI THÁC, NÂNG C P VÀ PHÁT TRI N H TH NG K T C U H T NG GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH i u 6. Ph i h p trong công tác qu n lý h th ng k t c u h t ng giao thông công chính 1. Xây d ng cơ s d li u cho h th ng k t c u h t ng giao thông công chính c a Thành ph . 2. Cung c p thông tin, n i dung: quy ho ch chung, quy ho ch chi ti t; k ho ch 5 năm, k ho ch hàng năm; các d án ang và s tri n khai u tư; các cơ s d li u kinh t xã h i, hi n tr ng các công trình h t ng ang qu n lý nh m xác nh quy mô nâng c p h th ng h t ng giao thông công chính phù h p và hi u qu , 3. T ch c kh o sát, theo dõi và ánh giá tình tr ng k thu t c a h th ng k t c u h t ng giao thông công chính và c p nh t thông tin vào cơ s d li u c a ơn v . 4. T ch c ki m tra gi y phép c a các t ch c, cá nhân có liên quan (bao g m các lo i gi y phép: xây d ng ào ư ng và tái l p m t ư ng, u n i c ng thoát, n h , di d i cây xanh,...), thanh tra vi c b o v h th ng k t c u h t ng giao thông công chính, ch ng xâm h i, u n i b t h p pháp. 5. T ch c ki m tra ch t lư ng các công trình h t ng giao thông công chính ã hoàn thành, ang hoàn thi n chuNn b ưa vào khai thác s d ng. ng th i, ti n hành các th t c bàn giao, ti p nh n cho ơn v qu n lý, s d ng công trình (n u ơn v ch u tư không là ơn v qu n lý công trình) tuân th theo các quy nh, quy trình hi n hành. 6. Phân c p qu n lý h t ng giao thông công chính. 7. Ti p nh n, c p nh t, lưu tr và t ch c qu n lý h sơ c a h th ng k t c u h t ng giao thông công chính theo phân c p. 8. Ban hành quy t nh danh m c các công trình h t ng giao thông công chính cho các ơn v qu n lý theo phân c p. 9. Xây d ng và ban hành thi t k m u các c u ki n, h ng m c chuyên ngành giao thông công chính c a thành ph th ng nh t áp d ng chung trên a bàn thành ph .
  5. 10. T ch c b i dư ng nghi p v v quy chuNn, quy trình, nh ng ch, nh m c, ơn giá chuyên ngành giao thông công chính và ph bi n k p th i các quy nh m i cho cán b làm công tác qu n lý. i u 7. Ph i h p trong công tác b o trì k t c u h t ng giao thông công chính 1. L p k ho ch và tri n khai th c hi n công tác b o trì thư ng xuyên, k p th i nh m m b o h th ng k t c u h t ng giao thông công chính ư c khai thác ng b và hi u qu . 2. T ch c th c hi n công tác b o trì công trình h th ng k t c u h t ng giao thông công chính theo quy nh hi n hành. 3. Nghiên c u và trình y ban nhân dân thành ph ban hành các quy nh c th v công tác nghi m thu và ti p nh n qu n lý i v i các công trình h t ng giao thông công chính thu c các d án khu dân cư. 4. Ph bi n ng d ng v t li u m i, công ngh m i trong vi c b o trì công trình. 5. xu t c p trên gi i quy t nh ng vư ng m c trong nhi m v qu n lý b o trì k t c u h t ng giao thông công chính theo phân c p. 6. Th ng kê, nghiên c u và trình c p có thNm quy n v vi c i u ch nh b sung các quy chuNn, quy trình, nh ng ch, nh m c, ơn giá chuyên ngành i v i công tác b o trì h th ng k t c u h t ng giao thông công chính. 7. S a ch a t xu t, kh c ph c h u qu do thiên tai ho c các nguyên nhân khác. 8. Thông báo k ho ch và báo cáo k t qu công tác b o trì ( nh kỳ hàng quý) ph i h p t t trong vi c th c hi n. 9. B o m các lo i v t tư, thi t b , phương ti n d phòng cho công tác m b o giao thông. i u 8. Ph i h p trong công tác khai thác h th ng k t c u h t ng giao thông công chính 1. i u tra xã h i, ti p nh n các ý ki n c a c ng ng i v i vi c khai thác h th ng k t c u h t ng giao thông công chính. T ch c ki m tra, xu t phương án t i ưu trong vi c s d ng, khai thác công trình có hi u qu v i hi u su t cao. T ch c th c hi n các phương án i m i trong phân lu ng giao thông và tr t t an toàn giao thông khu v c. T ch c qu n lý, l p t, i u ch nh các lo i bi n báo hi u, bi n báo giao thông h t ng giao thông công chính cho phù h p. Xây d ng và duy trì các m c b o v hành lang an toàn c a công trình.
  6. i u 9. Ph i h p trong công tác nâng c p và phát tri n h th ng k t c u h t ng giao thông công chính 1. i u tra xã h i, ti p nh n các ý ki n c a c ng ng i v i công tác quy ho ch, u tư nâng c p và phát tri n h th ng k t c u h t ng giao thông công chính. 2. L p k ho ch nâng c p và phát tri n các công trình thu c h th ng h t ng giao thông công chính theo quy ho ch ư c duy t m t cách phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. Th ng nh t danh m c các công trình trong t ng lĩnh v c c n nâng c p và phát tri n trong t ng th i kỳ theo m c tiêu ưu tiên c a nhi m v chính tr ra. 3. Th ng nh t quy mô nâng c p m b o vi c khai thác s d ng công trình ng b và hi u qu . 4. Th a thu n vi c u n i h th ng k t c u h t ng giao thông công chính ngay t bư c l p d án. 5. Ph i h p trong công tác b i thư ng thi t h i, gi i phóng m t b ng và ch ng tái l n chi m trư c và sau khi công trình hoàn thành. 6. T ch c ki m tra và x lý công trình khi có s c . Chương 3: PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M i u 10. Trách nhi m và quy n h n c a cơ quan ch trì ph i h p 1. Xây d ng k ho ch th c hi n công tác ph i h p, trong ó xác nh nhi m v c a t ng cơ quan ph i h p. 2. T ch c các ho t ng ph i h p theo k ho ch. 3. Thông báo cho cơ quan ph i h p v tình hình tham gia c a cán b , công ch c ư c c tham gia ph i h p; duy trì m i liên h v i cơ quan ph i h p và ôn c vi c th c hi n nhi m v ph i h p ư c phân công; ki m tra vi c th c hi n c a cơ quan ph i h p. 4. Cung c p thông tin, tài li u c n thi t theo ngh c a cơ quan ph i h p và các i u ki n m b o khác cho công tác ph i h p. 5. T ng h p và t ch c nghiên c u, ti p thu ý ki n c a cơ quan ph i h p; báo cáo y ban nhân dân thành ph v các v n còn có ý ki n khác nhau. 6. Lưu tr h sơ theo quy nh c a pháp lu t; 7. Báo cáo xu t ho c gi i trình n i dung liên quan cho y ban nhân dân thành ph ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n v tình hình ph i h p theo quy nh trong Quy ch này.
  7. i u 11. Trách nhi m và quy n h n c a cơ quan ph i h p 1. Tham gia các ho t ng ph i h p theo k ho ch chuNn b c a cơ quan ch trì ph i h p. 2. Cung c p các thông tin có liên quan n công vi c c n ph i h p công tác. 3. C cán b , công ch c năng l c và t o i u ki n thu n l i cán b , công ch c tham gia công tác ph i h p. 4. Có ý ki n k p th i v v n mà cán b , công ch c ư c c ph i h p báo cáo và ư c quy n b o lưu ý ki n i v i các v n còn chưa th ng nh t. 5. Tuân th v th i gian góp ý ki n theo yêu c u c a cơ quan ch trì, ph i h p và ch u trách nhi m v các ý ki n c a cơ quan mình. 6. Cung c p thông tin, s li u và ch u trách nhi m v tính chính xác c a thông tin, s li u ó. 7. Yêu c u cơ quan ch trì ph i h p cung c p tài li u, thông tin c n thi t, ph c v cho công tác ph i h p. 8. ngh cơ quan ch trì ph i h p i u ch nh th i gian ph i h p m b o ch t lư ng công tác ph i h p. 9. Báo cáo y ban nhân dân thành ph trong trư ng h p ơn v ch trì không m i tham gia các ho t ng ph i h p; báo cáo xu t các v n có liên quan n vi c ph i h p ư c quy nh trong Quy ch này cho y ban nhân dân thành ph . i u 12. Nhi m v và quy n h n c a cán b , công ch c ư c c tham gia ph i h p 1. Th c hi n các nhi m v ư c phân công theo k ho ch công tác ph i h p c a cơ quan ch trì ph i h p. 2. Có trách nhi m báo cáo th trư ng cơ quan v công tác ph i h p c a mình; ch ng xu t ý ki n tham gia, xin ý ki n th trư ng cơ quan khi c n thi t; truy n t chính xác ý ki n c a th trư ng cơ quan mình khi phát bi u ý ki n v nh ng v n còn có ý ki n khác nhau thu c ch c năng, nhi m v , quy n h n. 3. B o lưu quan i m khi ý ki n c a mình khác v i ý ki n c a các ơn v , cá nhân khác. 4. ư c th trư ng cơ quan t o i u ki n thu n l i hoàn thành các nhi m v ph i h p. 5. ư c khen thư ng khi hoàn thành t t nhi m v ph i h p và ch u trách nhi m khi không hoàn thành nhi m v ph i h p. i u 13. Trách nhi m S Giao thông - Công chính
  8. 1. Ch o các cơ quan, ơn v tr c thu c th c hi n t t công tác ph i h p. 2. Yêu c u y ban nhân dân các qu n - huy n và các ơn v tr c thu c ph i h p th c hi n công tác. 3. T ch c ki m i m rút kinh nghi m v công tác ph i h p; T ch c giao ban v i y ban nhân dân các qu n - huy n ánh giá và tìm bi n pháp th c hi n công tác ph i h p ư c t t hơn. 4. Th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c chuyên ngành giao thông công chính trên a bàn thành ph H Chí Minh. 5. C p, thu h i các lo i gi p phép và văn b n ã th a thu n theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph . 6. T ch c t p hu n, c p nh t thông tin m i cho cán b , công ch c c a y ban nhân dân các qu n - huy n v công tác qu n lý, b o trì, nâng c p và phát tri n h th ng k t c u h t ng giao thông công chính. 7. Báo cáo nh kỳ và t xu t công tác ph i h p theo quy nh và yêu c u c a c p có thNm quy n. T ch c sơ k t 06 tháng/l n và báo cáo k t qu th c hi n cho y ban nhân dân thành ph . 8. Thông tin cho y ban nhân dân các qu n - huy n v k ho ch b o trì, xây d ng h th ng k t c u h t ng giao thông công chính thu c cơ quan chuyên ngành c a S qu n lý, th c hi n theo yêu c u c a y ban nhân dân các qu n - huy n. i u 14. Trách nhi m c a y ban nhân dân các qu n - huy n: 1. Ch o các cơ quan, ơn v tr c thu c th c hi n t t công tác ph i h p. 2. Yêu c u S Giao thông - Công chính và các ơn v tr c thu c th c hi n công tác ph i h p. 3. Báo cáo nh kỳ (hàng quý) và t xu t (khi có yêu c u) v công tác ph i h p cho S Giao thông - Công chính và y ban nhân dân thành ph . 4. nh kỳ hàng quý t ch c ki m i m rút kinh nghi m v công tác ph i h p. Tham gia h p giao ban do S Giao thông - Công chính t ch c. 5. C p, thu h i các lo i gi p phép và văn b n ã th a thu n theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph . Chương 4: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 15. Khen thư ng
  9. T p th , cá nhân có thành tích trong công tác ph i h p, hoàn thành nhi m v ư c giao, s ư c xem xét khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t v thi ua, khen thư ng. i u 16. X lý vi ph m 1. Th trư ng các cơ quan ph i h p không ch p hành nghiêm túc ch trách nhi m trong ho t ng ph i h p c a Quy ch này s b xem xét x lý k lu t tùy theo tính ch t, m c vi ph m. 2. Cán b , công ch c ư c c tham gia ph i h p không th c hi n y các trách nhi m quy nh t i i u 12 s b cơ quan qu n lý cán b , công ch c ó xem xét x lý theo pháp lu t v cán b , công ch c và quy nh c a B Lu t Lao ng. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 17. Trách nhi m thi hành 1. Giám c S Giao thông - Công chính, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n có trách nhi m ph bi n, hư ng d n và thi hành Quy ch này. 2. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, b t c p c n thi t ph i i u ch nh cho phù h p, S Giao thông - Công chính có trách nhi m t ng h p và xu t y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n H u Tín
Đồng bộ tài khoản