Quyết định số 1314/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
77
lượt xem
2
download

Quyết định số 1314/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1314/QĐ-TTg về việc Ông Đoàn Mạnh Giao, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nghỉ hưu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1314/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PH NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1314/Q -TTg Hà N i, ngày 28 tháng 09 năm 2007 QUY T NNH V VI C ÔNG OÀN M NH GIAO, NGUYÊN B TRƯ NG, CH NHI M VĂN PHÒNG CHÍNH PH NGH HƯU TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c k t lu n c a B Chính tr t i văn b n s 2301-CVNS/BTCTW ngày 07 tháng 08 năm 2007; th c hi n chính sách cán b , QUY T NNH: i u 1. Ông oàn M nh Giao, nguyên B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , ngh công tác t ngày 01 tháng 10 năm 2007 ngh hưu t ngày 01 tháng 01 năm 2008. i u 2. B trư ng B N i v , B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph và ông oàn M nh Giao ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n : - Như i u 2, - B Chính tr ( báo cáo); - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Ban T ch c Trung ương; - VPCP: BTCN, các PCN, Nguy n T n Dũng các V TCCB (3), QTTV (2); Website CP; - Lưu : VT, VPBCS (2), H.27
Đồng bộ tài khoản