Quyết định số 132/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
5
download

Quyết định số 132/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 132/1999/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Cơ khí Xăng dầu thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 132/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 132/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN CÔNG TY CƠ KHÍ XĂNG DẦU THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Cơ khí Xăng dầu thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam như sau : 1. Vốn điều lệ : 32.000.000.000 đồng Trong đó : - Tỷ lệ cổ phần nhà nước 35% vốn Điều lệ, - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 10% vốn Điều lệ, - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Công ty : 55% vốn Điều lệ. 2. Giao cho Bộ trưởng Bộ Thương mại duyệt : - Số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động và số cổ phần người lao động nghèo được mua trả dần trong Công ty Cơ khí Xăng dầu theo chế độ quy định. - Sử dụng số tiền bán cổ phần Công ty Cơ khí Xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của các Bộ. Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước : Công ty Cơ khí Xăng dầu thành Công ty cổ phần - Tên gọi đầy đủ của Công ty : Công ty cổ phần Cơ khí Xăng dầu,
  2. - Tên giao dịch : Petroleum Mechanical Stock Company, - Trụ sở chính : 446 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3. Công ty cổ phần Cơ khí Xăng dầu kinh doanh các ngành nghề chính : - Sản xuất, kinh doanh cơ khí bao bì, - Xuất nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị, vật tư phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Điều 4. Công ty cổ phần Cơ khí xăng dầu : - Có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Công ty. - Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Cơ khí Xăng dầu có trách nhiệm điều hành công việc quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Xăng dầu. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ các quyết định trước đây trái với Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Thương mại, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Xăng dầu, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Như Điều 5, - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, - VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ : TH, KTTH, CN, - Lưu : ĐMDN (5), VT. Ngô Xuân Lộc
Đồng bộ tài khoản