Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
51
lượt xem
7
download

Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 132/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 30 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A T NG C C MÔI TRƯ NG TR C THU C B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 25/2008/N -CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Xét ngh c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, QUY T NNH i u 1. V trí và ch c năng 1. T ng c c Môi trư ng là cơ quan tr c thu c B Tài nguyên và Môi trư ng, th c hi n ch c năng tham mưu, giúp B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng qu n lý nhà nư c v môi trư ng, th c hi n các d ch v công theo quy nh c a pháp lu t 2. T ng c c Môi trư ng có tư cách pháp nhân, con d u hình Qu c huy, tài kho n riêng và tr s t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n T ng c c Môi trư ng th c hi n các nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Trình B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng: a. D th o văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch , chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch chương trình m c tiêu qu c gia, án, d án v môi trư ng ban hành, phê duy t theo thNm quy n ho c trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành, phê duy t. b. D th o tiêu chuNn qu c gia v môi trư ng g i B trư ng B Khoa h c và Công ngh thNm nh, công b theo quy nh c a pháp lu t;
  2. c. D th o thông tư, quy t nh, ch th , quy chuNn k thu t qu c gia, quy trình chuyên môn, nghi p v , nh m c kinh t - k thu t v môi trư ng. 2. Ch o, ki m tra và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch , chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chương trình m c tiêu qu c gia, án, d án v môi trư ng sau khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành ho c phê duy t. 3. Th c hi n công tác ph bi n, giáo d c; tr l i, gi i áp chính sách, pháp lu t v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. V ki m soát ô nhi m: a. Ch o, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng trong nh p khNu ph li u làm nguyên li u s n xu t; theo dõi, ánh giá tình hình nh p khNu, s d ng ph li u làm nguyên li u s n xu t và các v n môi trư ng có liên quan; b. Ki m tra vi c l p danh m c và x lý i v i các cơ s gây ô nhi m môi trư ng, gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là B , ngành và a phương) theo quy nh c a pháp lu t; ch trì vi c t ng h p, l p danh m c và xu t bi n pháp x lý i v i các cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng có quy mô vư t quá thNm quy n ho c kh năng x lý c a B , ngành và a phương; c. T ch c th c hi n các bi n pháp phòng ng a, ngăn ch n, ng phó, x lý và kh c ph c ô nhi m môi trư ng do các s c môi trư ng gây ra theo quy nh c a pháp lu t; ph i h p v i các B , ngành và a phương trong vi c tham mưu cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n huy ng các ngu n l c nh m ng phó, kh c ph c ô nhi m môi trư ng do các s c môi trư ng gây ra; d. T ch c th c hi n vi c: ăng ký, ch ng nh n cơ s và s n phNm thân thi n v i môi trư ng; c p gi y ch ng nh n t tiêu chuNn môi trư ng và các lo i gi y phép khác v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t; . Ki m soát ch t lư ng môi trư ng t i các ô th , nông thôn, mi n núi, lưu v c sông và vùng ven bi n, khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, khu kinh t , c m công nghi p, làng ngh ; ki m soát ô nhi m môi trư ng xuyên biên gi i, mưa axit theo quy nh c a pháp lu t; e. T ch c ánh giá, khoanh vùng, xây d ng b n ô nhi m môi trư ng trên ph m vi c nư c và theo vùng; ch o vi c xây d ng b n ô nhi m môi trư ng c a các a phương nh hư ng cho vi c ki m soát ô nhi m. 5. V qu n lý ch t th i và c i thi n môi trư ng: a. i u tra, th ng kê, d báo và th ng nh t qu n lý nhà nư c v ch t th i, các ngu n th i và ngu n gây ô nhi m khác trên ph m vi c nư c; ánh giá, d báo tình tr ng ô
  3. nhi m, suy thoái và s c ch u t i c a các thành ph n môi trư ng theo khu v c và vùng trên ph m vi c nư c. b. C p, gia h n, i u ch nh và thu h i gi y phép hành ngh qu n lý ch t th i nguy h i theo quy nh c a pháp lu t; ch o, ki m tra: vi c qu n lý ch t th i nguy h i, i u ki n hành ngh , gi y phép hành ngh và mã s qu n lý ch t th i nguy h i; vi c thu h i, x lý các s n phNm h t h n s d ng ho c th i b và ki m toán ch t th i i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v theo quy nh c a pháp lu t c. L p, trình c p có thNm quy n ban hành ho c phê duy t danh m c công ngh x lý ch t th i, khí th i, ti ng n, rung c n ư c khuy n khích chuy n giao, h n ch chuy n giao ho c c m chuy n giao; d. Ch o vi c i u tra, xác nh các khu v c môi trư ng b ô nhi m, h sinh thái b suy thoái trên a bàn liên t nh, liên qu c gia và ch trì t ch c th c hi n các phương án ph c h i theo quy nh c a pháp lu t . Ch o và t ch c th c hi n vi c ký qu c i t o, ph c h i môi trư ng trong khai thác tài nguyên khoáng s n và các lo i tài nguyên khác theo quy nh c a pháp lu t e. Xây d ng, t ch c tri n khai các chương trình h tr s n xu t s ch hơn, khuy n khích s d ng, tiêu dùng các s n phNm thân thi n v i môi trư ng; g. Ch o vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v xã h i hóa công tác b o v môi trư ng. 6. V b o t n a d ng sinh h c: a. T ch c i u tra, ki m kê, quan tr c, ánh giá a d ng sinh h c trên ph m vi c nư c; ánh giá các h sinh thái b suy thoái trên a bàn liên t nh, liên qu c gia và xu t các gi i pháp b o t n, ph c h i, s d ng b n v ng tài nguyên sinh v t; xây d ng và th ng nh t qu n lý cơ s d li u i u tra v tài nguyên sinh v t; l p báo cáo a d ng sinh h c c p qu c gia; b. T ch c thNm nh các d án thành l p khu b o t n thiên nhiên, a d ng sinh h c có t m quan tr ng qu c gia, qu c t theo quy nh c a pháp lu t; c. T ch c i u tra, ánh giá, xu t các gi i pháp ngăn ng a và ki m soát các loài sinh v t ngo i lai xâm h i môi trư ng; d. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a các B , ngành và a phương t ch c biên so n Sách Vi t Nam; xây d ng và t ch c vi c công b danh m c các loài ng v t hoang dã, danh m c các ngu n gen t nhiên ư c Nhà nư c ưu tiên b o v theo quy nh c a pháp lu t . Ch trì vi c l p h sơ c công nh n các khu t ng p nư c có t m quan tr ng qu c t theo Công ư c Ramsar; ph i h p v i các B , ngành và a phương có liên quan trong vi c l p h sơ c công nh n khu di s n c a ASEAN, khu di s n thiên nhiên th gi i;
  4. e. Xây d ng, ph bi n, nhân r ng các mô hình b o t n và s d ng b n v ng tài nguyên sinh v t; g. Là u m i qu c gia cung c p thông tin chính th c v an toàn sinh h c i v i các nư c, các vùng lãnh th và các t ch c qu c t theo quy nh c a pháp lu t; h. Ti p nh n, x lý thông tin, d li u v các sinh v t bi n i gen và s n phNm, hàng hóa có ngu n g c t sinh v t bi n i gen do các B qu n lý ngành, lĩnh v c và t ch c, cá nhân có liên quan cung c p; xây d ng, phát tri n h th ng thông tin và cơ s d li u v an toàn sinh h c i v i sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hóa có ngu n g c t sinh v t bi n i gen; i. Giúp B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n nhi m v cơ quan u m i c a Chính ph v qu n lý an toàn sinh h c i v i các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hóa có ngu n g c t sinh v t bi n i gen; thư ng tr c Văn phòng giúp vi c Ban ch o liên ngành th c hi n k ho ch hành ng qu c gia v a d ng sinh h c và an toàn sinh h c; làm u m i giúp vi c Ban ch o qu c gia, Ban ch o liên ngành v nh ng v n có liên quan n b o t n thiên nhiên và a d ng sinh h c; 7. V b o v môi trư ng lưu v c sông, vùng ven bi n: a. Xây d ng và t ch c th c hi n các công trình, d án, án b o v môi trư ng, kh c ph c, c i t o c nh quan môi trư ng lưu v c sông liên t nh, vùng ven bi n b ô nhi m, suy thoái môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t; b. Thư ng tr c các y ban B o v môi trư ng lưu v c sông liên t nh, u m i qu c gia b o v môi trư ng các lưu v c sông liên qu c gia; c. Là u m i i u ph i ho t ng ph i h p gi a các B , ngành và a phương gi i quy t các v n ô nhi m môi trư ng lưu v c sông, vùng ven bi n có tính liên ngành, liên t nh, liên qu c gia. 8. V thNm nh và ánh giá tác ng môi trư ng: a. T ch c vi c thNm nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c các d án quy ho ch, k ho ch thu c thNm quy n c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng; t ch c h i ng thNm nh và trình B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng các d án u tư thu c thNm quy n; b. T ch c ki m tra, xác nh n vi c th c hi n các n i dung, yêu c u v b o v môi trư ng trong báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i các d án u tư do B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng phê duy t trư c khi d án i vào ho t ng chính th c theo quy nh c a pháp lu t; c. T ch c thNm nh và ánh giá công ngh x lý ô nhi m môi trư ng, các thi t b , công trình x lý ch t th i i v i các d án ã ư c B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng trư c khi i vào ho t ng theo quy nh c a pháp lu t
  5. d. T ch c ăng ký, ch ng nh n và ki m tra ho t ng c a các t ch c d ch v thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ư c tuy n ch n theo quy nh c a pháp lu t; . Ki m tra: công tác thNm nh, phê duy t và xác nh n hoàn thành các n i dung và yêu c u c a báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c; vi c thNm nh, phê duy t và xác nh n hoàn thành các n i dung và yêu c u c a báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng, xác nh n b n cam k t b o v môi trư ng, án b o v môi trư ng c a các B , ngành và a phương theo quy nh c a pháp lu t e. T ch c ánh giá tác ng môi trư ng t ng h p các vùng tr ng i m; i u tra, ánh giá tác ng môi trư ng xuyên biên gi i; ánh giá môi trư ng chi n lư c các d án quy ho ch, k ho ch phát tri n theo s phân công c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng; g. xu t v i B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng các lo i hình d án c n ư c b sung vào danh m c các d án thu c i tư ng ph i l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng trình c p có thNm quy n quy t nh; h. Ch o vi c xây d ng, trình c p có thNm quy n ban hành và t ch c th c hi n các ch tiêu b o v môi trư ng trong quy ho ch, k ho ch phát tri n c a B , ngành và quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương; ánh giá vi c th c hi n các ch tiêu b o v môi trư ng ó. 9. V quan tr c và thông tin môi trư ng: a. T ch c th c hi n các chương trình quan tr c hi n tr ng môi trư ng qu c gia; b. Ch trì vi c l p quy ho ch t ng th m ng lư i quan tr c môi trư ng qu c gia; ch o, ki m tra các B , ngành, a phương trong ho t ng quan tr c môi trư ng và trong vi c xây d ng, qu n lý, khai thác, s d ng cơ s v t ch t, trang b , thi t b , s li u quan tr c môi trư ng qu c gia; c. Xây d ng h th ng cơ s d li u môi trư ng qu c gia; ch o vi c thu th p, qu n lý, th ng kê, lưu tr và cung c p d li u v môi trư ng c a các B , ngành và a phương; d. Ch trì xây d ng báo cáo môi trư ng qu c gia, báo cáo chuyên v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t; ki m tra vi c l p báo cáo hi n tr ng môi trư ng ngành, a phương; . Tham gia m ng lư i quan tr c giám sát môi trư ng toàn c u, ng phó môi trư ng toàn c u. e. T ch c ánh giá, d báo và cung c p thông tin v nh hư ng c a ô nhi m và suy thoái môi trư ng n con ngư i, sinh v t; g. T ng h p và công b thông tin v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t; 10. V h p tác qu c t và khoa h c, công ngh :
  6. a. xu t vi c: tham gia àm phán, ký k t các i u ư c qu c t , th a thu n qu c t ; tham gia các t ch c qu c t v môi trư ng theo phân công ho c u quy n c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng; b. Làm u m i th c hi n các i u ư c qu c t v : a d ng sinh h c; an toàn sinh h c; các vùng t ng p nư c có t m quan tr ng qu c t ; ki m soát vi c v n chuy n xuyên biên gi i các ch t th i nguy h i và vi c lo i b chúng; các ch t h u cơ khó phân h y và các i u ư c qu c t khác v môi trư ng theo phân công c a c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng; c. T ch c th c hi n các chương trình, d án h p tác qu c t v môi trư ng theo phân công c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng; d. T ch c nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c và công ngh trong lĩnh v c b o v môi trư ng; xây d ng và t ch c tri n khai các d án tr ng i m ng d ng khoa h c, công ngh v b o v môi trư ng; 11. V truy n thông môi trư ng: a. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương xây d ng và phát tri n các m ng lư i truy n thông, giáo d c v môi trư ng; b. Ph i h p v i các cơ quan thông tin i chúng th c hi n các chương trình truy n thông v môi trư ng; phát hành các n phNm truy n thông v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t; c. T ch c Gi i thư ng môi trư ng Vi t Nam, các cu c thi và gi i thư ng khác v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t; th ng nh t qu n lý nhà nư c các gi i thư ng v môi trư ng. 12. V thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo: a. Th c hi n thanh tra chuyên ngành v môi trư ng trong ph m vi c nư c; b. Thanh tra, ki m tra, x lý các hành vi vi ph m pháp lu t v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B Tài nguyên và Môi trư ng; c. Th c hi n nhi m v phòng, ch ng tham nhũng; tham gia ti p công dân; gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo, ki n ngh c a t ch c, cá nhân trong lĩnh v c môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t; 13. Th c hi n c i cách hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v môi trư ng theo chương trình c i cách hành chính c a B Tài nguyên và Môi trư ng và phân công c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng; 14. T ch c th c hi n các d ch v công v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t 15. Tham gia vi c t ng h p, thNm nh, phân b kinh phí s nghi p môi trư ng c a các B , ngành và a phương theo phân công c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng;
  7. 16. Qu n lý t ch c b máy, biên ch ; th c hi n ch ti n lương và các chính sách, ch ãi ng , thi ua, khen thư ng, ào t o, b i dư ng i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c T ng c c Môi trư ng. 17. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao theo phân c p c a B Tài nguyên và Môi trư ng và quy nh c a pháp lu t 18. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng giao và theo quy nh c a pháp lu t i u 3. Cơ c u t ch c 1. V Chính sách và Pháp ch 2. V H p tác qu c t và Khoa h c, Công ngh 3. V K ho ch - Tài chính 4. V T ch c cán b 5. Thanh tra 6. Văn phòng (có cơ s i di n t i mi n Trung và mi n Nam) 7. C c Ki m soát ô nhi m. 8. C c B o t n a d ng sinh h c 9. C c Qu n lý ch t th i và C i thi n môi trư ng 10. C c ThNm nh và ánh giá tác ng môi trư ng 11. Trung tâm Quan tr c môi trư ng 12. Vi n Khoa h c qu n lý môi trư ng. T i i u này, các t ch c quy nh t kho n 1 n kho n 10 là các t ch c hành chính giúp T ng c c trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c; các t ch c quy nh t i các kho n 11 và 12 là các ơn v s nghi p; B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng trình Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p m i, i tên, gi i th , s p x p, t ch c l i các t ch c hành chính c a T ng c c Môi trư ng. B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng quy t nh t ch c l i Chi c c B o v môi trư ng khu v c ông Nam B t i thành ph H Chí Minh, Chi c c B o v môi trư ng khu v c Tây Nam B t i thành ph C n Thơ, Chi c c B o v môi trư ng khu v c mi n Trung và Tây Nguyên t i thành ph à N ng; quy t nh thành l p các t ch c s nghi p d ch v công t b o m kinh phí ho t ng thư ng xuyên tr c thu c T ng c c Môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t
  8. i u 4. Lãnh o 1. Lãnh o T ng c c Môi trư ng có T ng c c trư ng và không quá 03 Phó T ng c c trư ng. T ng c c trư ng T ng c c Môi trư ng có th do Th trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng kiêm nhi m. 2. T ng c c trư ng và các Phó T ng c c trư ng do B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng quy t nh b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo quy nh c a pháp lu t 3. T ng c c trư ng T ng c c Môi trư ng quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các t ch c tr c thu c T ng c c Môi trư ng. 4. T ng c c trư ng T ng c c Môi trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a T ng c c Môi trư ng. Phó T ng c c trư ng T ng c c Môi trư ng ch u trách nhi m trư c T ng c c trư ng T ng c c Môi trư ng và trư c pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo 2. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. 3. B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và T ng c c trư ng T ng c c Môi trư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - T ng c c Môi trư ng - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (5b).
Đồng bộ tài khoản