Quyết định số 132/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 132/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 132/QĐ-BXD về việc ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2009 của Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 132/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 132/Q -BXD Hà N i, ngày 16 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T VÀ CÁC ÁN NĂM 2009 C A B XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t s 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 c a Qu c h i; Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Xét ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành “Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t và các án năm 2009 c a B Xây d ng (Có Ph l c kèm theo Quy t nh này)”. i u 2. Giao V Pháp ch , Văn phòng B theo dõi, ôn c vi c th c hi n Chương trình này. Trong quá trình th c hi n, n u có phát sinh thì báo cáo Lãnh o B b sung k p th i . i u 3. V trư ng V Pháp ch , Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký./. B TRƯ NG Nơi nh n: Như i u 3; Văn Phòng Chính ph ; B Tư pháp; Các /c Th trư ng; Nguy n H ng Quân Lưu: VP, PC. CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T NĂM 2009 C A B XÂY D NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 132 /Q -BXD ngày 16 tháng 02 năm 2009 c a B trư ng B Xây d ng) TT Tên văn b n ơn v ch trì Th i gian Lãnh o B ph so n th o trình, ban trách so n th o hành A VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T
  2. I Văn b n trình c p có thNm quy n ban hành: 1 Lu t s a i, b sung i u 126 Lu t Nhà . C c QL nhà và Tháng Th trư ng Nguy n th trư ng B t 02/2009 Tr n Nam ng s n 2 Ngh nh c a Chính ph s a i, b sung Nt Tháng Th trư ng Nguy n Ngh nh s 90/2006/N -CP, ngày 7/2009 Tr n Nam 06/9/2006 quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Nhà . 3 Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v Nt Tháng Th trư ng Nguy n Chương trình phát tri n nhà xã h i cho sinh 3/2009 Tr n Nam viên, h c sinh và công nhân khu công nghi p t p trung thuê. 4 Ngh nh c a Chính ph v qu n lý chi u C c H t ng Tháng Th trư ng Tr n sáng ô th . k thu t ô th 6/2009 Ng c Chính 5 Ngh nh c a Chính ph s a i, b sung Nt Tháng Th trư ng Tr n Ngh nh 41/2007/N -CP ngày 22/3/2007 v 10/2009 Ng c Chính xây d ng ng m ô th . 6 Ngh nh c a Chính ph v công viên cây Nt Tháng Th trư ng Tr n xanh ô th . 12/2009 Ng c Chính 7 Quy t nh c a Th tư ng Chính Ph v vi c Nt Tháng Th trư ng Tr n i u ch nh chi n lư c qu n lý ch t th i r n t i 6/2009 Ng c Chính các ô th và khu công nghi p Vi t Nam n năm 2020 ã ư c ban hành t i Quy t nh s 152/1999/Q -TTg. 8 Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v i u C c H t ng Tháng Th trư ng Tr n ch nh nh hư ng phát tri n thoát nư c ô th K thu t ô th 6/2009 Ng c Chính Vi t Nam n năm 2020 ã ư c ban hành t i Quy t nh s 35/1999/Q -TTg. 9 Ngh nh c a Chính ph s a i, b sung V Ki n trúc Tháng Th trư ng Tr n Ngh nh s 29/2007/N -CP v qu n lý ki n Quy ho ch 9/2009 Ng c Chính trúc không gian c nh quan ô thi. 10 Ngh nh c a Chính ph s a i, b sung Nt Tháng Th trư ng Tr n Ngh nh s 08/2004/N -CP hư ng d n v 10/2009 Ng c Chính l p, phê duy t và qu n lý th c hi n quy ho ch ô th . 11 Ngh nh c a Chính ph v ch Ki n trúc Nt Tháng Th trư ng Tr n sư trư ng thành ph (Hư ng d n Lu t Quy 11/2009 Ng c Chính ho ch ô th ). 12 Ngh nh c a Chính ph s a i, b sung m t Vi n Kinh t Tháng Th trư ng Cao L i s i u c a Ngh nh 99/2007/N -CP v XD 6/2009 Quang qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình. 13 Ngh nh c a Chính ph v H p ng trong V Kinh t Tháng Th trư ng Cao L i ho t ng xây d ng. XD 6/2009 Quang 14 Ngh quy t c a UBTVQH s a i, b sung Thanh tra Xây Tháng Th trư ng Nguy n Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11 quy d ng 3/2009 Tr n Nam nh vi c gi i quy t m t s trư ng h p c th v nhà t trong quá trình th c hi n các chính sách c i t o XHCN trư c ngày 01/7/1991. 15 Ngh nh c a Chính ph s a i, b sung m t Nt Sau khi Lu t Th trư ng Nguy n s i u c a Ngh nh 46/2005/N -CP v t Thanh tra Tr n Nam
  3. ch c và ho t ng c a thanh tra xây d ng. ư cs a i 16 Ngh nh c a Chính ph v b o trì công trình C c Giám nh Tháng Th trư ng Cao L i xây d ng. 11/2009 Quang 17 Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê Vi n Quy Tháng Th trư ng Tr n duy t quy ho ch a i m chôn c t, lưu gi ho ch, ô th 6/2009 Ng c Chính ch t th i phóng x . và nông thôn II Văn b n do B trư ng B Xây d ng ban hành: 1 Thông tư hư ng d n m t s i u c a Ngh V Qu n lý Tháng Th trư ng Cao L i nh s 12/2009/N -CP ngày 10/02/2009 v ho t ng xây 3/2009 Quang qu n lý d án u tư xây d ng công trình. d ng 2 Thông tư hư ng d n v i u ki n năng l c và Nt Tháng Th trư ng Cao L i ch ng ch hành ngh trong ho t ng xây 5/2009 Quang d ng. 3 Thông tư hư ng d n th c hi n m t s n i C c QL nhà và Tháng Th trư ng Nguy n dung c a quy ch qu n lý tr s , nhà làm vi c th trư ng b t 3/2009 Tr n Nam các ơn v s nghi p công l p ban hành kèm ng s n theo Quy t nh 141/2008/Q -TTg ngày 22/10/2008. 4 Thông tư hư ng d n vi c qu n lý s d ng bi t Nt Tháng Th trư ng Nguy n th . 5/2009 Tr n Nam 5 Thông tư s a i, b sung Thông tư s Nt Tháng Th trư ng Nguy n 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 hư ng 9/2009 Tr n Nam d n th c hi n m t s n i dung c a Ngh nh s a i, b sung Ngh nh s 90/2006/N - CP. 6 Thông tư hư ng d n Ngh nh v x ph t vi Thanh tra Xây Tháng Th trư ng Nguy n ph m hành chính trong ho t ng xây d ng, d ng 4/2009 Tr n Nam kinh doanh b t ng s n, kinh doanh v t li u xây d ng, qu n lý công trình h t ng k thu t ô th , qu n lý phát tri n nhà và công s . 7 Thông tư liên t ch s a i, b sung Thông tư Nt Tháng Th trư ng Nguy n liên t ch s 04/2007/TTLT-BXD-BCA ngày 6/2009 Tr n Nam 07/7/2007 hư ng d n ph i h p x lý vi ph m pháp lu t trong ho t ng xây d ng. 8 Thông tư hư ng d n v b i dư ng nghi p v C c giám nh Tháng Th trư ng Cao L i qu n lý d án và giám sát thi công xây d ng 5/2009 Quang công trình. 9 Thông tư liên t ch B Xây d ng - B Tư pháp Nt Tháng Th trư ng Cao L i v giám nh tư pháp trong xây d ng. 6/2009 Quang 10 Thông tư s a i, b sung Thông tư s C c H t ng Tháng Th trư ng Tr n 20/2005/TT-BXD, ngày 20/12/2005 v qu n K thu t ô th 6/2009 Ng c Chính lý cây xanh ô th . 11 Thông tư quy nh các tiêu chí ánh giá ngành Nt Tháng Th trư ng Tr n nư c và ch báo cáo. 9/2009 Ng c Chính 12 Thông tư hư ng d n th c hi n Ngh nh c a C c phát tri n Tháng Th trư ng Tr n Chính ph v phân lo i ô th . ô th 5/2009 Ng c Chính 13 Thông tư hư ng d n th c hi n Ngh quy t s Nt Tháng Th trư ng Tr n 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 c a Chính 3/2009 Ng c Chính ph v th c hi n thí i m m t s th t c hành
  4. chính trong u tư xây d ng i v i d án khu ô th m i, d án khu nhà , d án h t ng k thu t khu công nghi p. 14 Thông tư hư ng d n vi c tính trư t giá xây Vi n Kinh t Tháng Th trư ng Cao L i d ng công trình. XD 12/2009 Quang 15 Thông tư hư ng d n l p và qu n lý chi phí Nt Tháng Th trư ng Cao L i u tư xây d ng công trình (hư ng d n N 12/2009 Quang s a i, b sung Ngh nh 99/2007/N -CP). 16 Thông tư hư ng d n qu n lý giá d ch v nhà V Kinh t Tháng Th trư ng Cao L i chung cư ô th . XD 9/2009 Quang 17 Thông tư hư ng d n h p ng trong ho t Nt Tháng Th trư ng Cao L i ng xây d ng. 12/2009 Quang 18 Thông tư hư ng d n thi tuy n thi t k ki n V Ki n trúc- Tháng Th trư ng Cao L i trúc công trình xây d ng. Quy ho ch 5/2009 Quang 19 Thông tư hư ng d n th c hi n Ngh nh c a Nt Tháng Th trư ng Tr n Chính ph v qu n lý ki n trúc, không gian 11/2009 Ng c Chính c nh quan ô th . 20 Thông tư hư ng d n v l p, phê duy t và qu n Nt Tháng Th trư ng Tr n lý, th c hi n quy ho ch ô th . 12/2009 Ng c Chính 21 Thông tư liên t ch B Xây d ng và B N i v V Ki n trúc- Tháng Th trư ng Tr n v ki n trúc sư trư ng thành ph . Quy ho ch 12/2009 Ng c Chính B CÁC ÁN 1 án phát tri n nhà công v . C c QL nhà và Tháng Th trư ng Nguy n th trư ng b t 3/2009 Tr n Nam ng s n 2 án chung v chính sách nhà cho các i Nt Tháng Th trư ng Nguy n tư ng xã h i có nhu c u ph i gi i quy t v 3/2009 Tr n Nam nhà . 3 án phát tri n th trư ng b t ng s n. Nt Tháng Th trư ng Nguy n 4/2009 Tr n Nam 4 án quy ho ch khu dân cư nông thôn t p Vi n Quy Tháng Th trư ng Tr n trung vùng b nh hư ng thiên tai. ho ch, ô th 6/2009 Ng c chính và nông thôn 5 án Chi n lư c phát tri n ô th n năm C c Phát tri n Tháng Th trư ng Tr n 2025 - th c hi n i u ch nh nh hư ng quy ô th 3/2009 Ng c chính ho ch t ng th phát tri n h th ng ô th Vi t Nam n năm 2025 và t m nhìn n năm 2050. 6 án nghiên c u phát tri n các ô th ven C c Phát tri n Tháng Th trư ng Tr n bi n Vi t Nam ng phó v i bi n i khí h u. ô th 12/2009 Ng c chính 7 án tăng cư ng năng l c ki m nh ch t C c Giám nh Tháng Th trư ng Cao L i lư ng công trình xây d ng. 9/2009 Quang 8 án xây d ng cơ ch m u, thí i m v Vi n Kinh t Tháng Th trư ng Cao L i khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia XD 9/2009 Quang u tư xây d ng các d án h t ng k thu t ô th .
Đồng bộ tài khoản