Quyết định số 132/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
69
lượt xem
1
download

Quyết định số 132/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 132/QĐ-TTg về phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng công trình phân lũ, nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng phân lũ, chậm lũ bảo vệ thủ đô Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 132/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 132/Q -TTg Hà N i, ngày 07 tháng 02 năm 2002 QUY T NNH PHÊ DUY T K HO CH U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH PHÂN LŨ, NÂNG C P CƠ S H T NG VÙNG PHÂN LŨ, CH M LŨ B O V TH Ô HÀ N I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh c a chính ph s 62/1999/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 1999 ban hành quy ch phân lũ, ch m lũ thu c h th ng sông H ng b o v an toàn cho th ô Hà N i; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i công văn s 8406/BKH-NN ngày 11 tháng 12 năm 2001; ý ki n c a các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i công văn s 85/BNN-PCLB ngày 11 tháng 01 năm 2002, Lao ng - thương binh và xã h i t i công văn s 132/L TBXH-KHTC ngày 14 tháng 01 năm 2002, Khoa h c, Công ngh và môi trư ng t i công văn s 88/BKHCNMT-VPT ngày 11 tháng 01 năm 2002, Tài chính t i công văn s 985/TC- T ngày 29 tháng 01 năm 2002, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t k ho ch u tư xây d ng công trình phân lũ, nâng c p cơ s h t ng vùng phân lũ, ch m lũ thu c các t nh Hà Tây, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Phú Th , Ninh Bình nh m t o i u ki n phát tri n kinh t xã h i, m b o an toàn tính m ng và tài s n cho nhân dân. 1. M c tiêu: - K t h p gi a nhi m v m b o an toàn tuy t i v ngư i, tài s n c a nhân dân, c a nhà nư c khi ph i phân lũ, ch m lũ v i yêu c u ph c v phát tri n dân sinh, kinh t và xã h i c a vùng. - Th c hi n u tư theo nguyên t c huy ng v n t nhi u ngu n khác nhau, k t h p gi a trung ương, a phương và nhân dân cùng làm. - Hàng năm, nhà nư c dành m t kho n v n ngân sách t p trung u tư cho chương trình này, th i gian th c hi n 5 năm, b t u t năm 2002.
  2. 2. N i dung u tư xây d ng công trình phân lũ, nâng c p cơ s h t ng vùng phân lũ, ch m lũ bao g m - Nâng c p các tuy n ê bao vùng ch m lũ, tuy n ê T sông áy, l y tuy n ê này làm ê bao b o v th ô Hà N i, k t h p v i nhi m v làm s ng l i dòng sông áy l y phù sa cho canh tác nông nghi p, c p nư c cho dân sinh và các khu công nghi p, phát tri n giao thông th y, c i t o môi trư ng sinh thái cho vùng ng b ng ven sông áy. - Xây d ng các công trình ph c v vi c phân lũ, ch m lũ như các c a tràn ưa nư c vào; c i t o nâng c p các công trình h t ng: ư ng giao thông, h th ng i n, tr m bơm và kênh mương th y l i, quy ho ch l i và xây d ng cao t ng h th ng trư ng h c, b nh xá, tr s y ban nhân dân xã và các công trình phúc l i công c ng, m b o ho t ng bình thư ng khi ph i th c hi n phân lũ, ch m lũ, ng th i làm nơi t p k t c u h , c u n n khi c n thi t. 3. V cơ ch và chính sách u tư: - V n ngân sách t p trung u tư xây d ng các công trình cơ s h t ng thi t y u bao g m: ê i u, kè c ng, p tràn phân lũ, các công trình th y l i u m i, các tuy n giao thông t liên xã tr lên, trư ng h c, tr m xá, tr s y ban nhân dân xã và các công trình phúc l i công c ng, cơ s h t ng cho tái nh cư dân vùng ng p sâu cùng c n tr dòng ch y lũ. - Ưu tiên s d ng v n th c hi n vi c kiên c hóa kênh mương, nâng c p ư ng giao thông nông thôn c a vùng phân lũ, ch m lũ theo quy nh t i Quy t nh s 66/2000/Q -TTg ngày 13 tháng 6 năm 2000 v m t s chính sách và cơ ch tài chính th c hi n chương trình kiên c hóa kênh mương và Quy t nh s 132/2001/Q -TTg ngày 07 tháng 9 năm 2001 v cơ ch tài chính th c hi n chương trình phát tri n ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng th y s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn c a th tư ng Chính ph . - H tr nhân dân vùng phân lũ, ch m lũ ư c hư ng chính sách cho vay ưu ãi c a nhà nư c áp d ng i v i vùng thư ng xuyên b bão l t các t nh mi n Trung và ng b ng sông C u Long, c i t o nhà , có gian cao t ng làm nơi tránh lũ trong tình hu ng khNn c p. 4. Năm 2002, phân b 150 t ng t ngu n v n ngân sách t p trung cho các t nh có vùng phân lũ, ch m lũ u tư các công trình c p bách (phân b cho các t nh trong ph l c kèm theo). i u 2. T ch c th c hi n 1. y ban nhân dân các t nh có vùng phân lũ, ch m lũ có trách nhi m: - Làm ch u tư d án xây d ng công trình phân lũ, nâng c p cơ s h t ng vùng phân lũ, ch m lũ thu c a bàn t nh mình (tr h ng m c c a ê T sông áy).
  3. - Phê duy t quy ho ch d án trên cơ s th a thu n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; s p x p th t ưu tiên, phân kỳ u tư; t ch c thNm nh, phê duy t d án và tri n khai th c hi n theo quy ch qu n lý u tư và xây d ng hi n hành. - Hàng năm g i danh m c và các h sơ liên quan c a công trình ư c ghi v n v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B K ho ch và u tư và B Tài chính ki m tra, giám sát. - m b o u tư có hi u qu , vi c b trí v n ph i t p trung d t i m t ng h ng m c c a d án, trư ng h p công trình có v n u tư kéo dài 2 năm ư c phép t ch c u th u tr n gói. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m: - Làm ch u tư h ng m c nâng c p ê T sông áy. - So n th o các tiêu chí xây d ng công trình trong i u ki n ng p lũ; hư ng d n các t nh th c hi n d án theo quy ho ch. 3. B Công nghi p, T ng c c Bưu i n ch o T ng Công ty i n l c Vi t Nam, T ng Công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam huy ng v n c i t o nâng c p h th ng lư i i n cao th , h th ng Bưu chính Vi n thông trong vùng phân lũ, ch m lũ, b o m các h th ng ho t ng bình thư ng trong i u ki n b ng p lũ và t thu h i v n. 4. B K ho ch và u tư ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n n i dung quy t nh này; ph i h p v i B Tài chính cân i v n u tư hàng năm, b trí thành danh m c riêng th c hi n; theo dõi, giám sát vi c th c hi n u tư c a các t nh, b o m ngu n v n u tư c a nhà nư c ư c th c hi n úng m c tiêu và có hi u qu . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph . Ch t ch y ban nhân dân các t nh: Hà Tây, Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Phú Th ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TH TƯ NG CHÍNH PH Phan Văn Kh i PH L C 1 N I DUNG U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH PHÂN LŨ, NÂNG C P CƠ S H T NG VÙNG PHÂN LŨ, CH M LŨ VÀ M C V N YÊU C U
  4. Th Vùng phân lũ, ch m lũ t ơn v T ng H ng m c Phú Vĩnh Hà Hà tính Ninh Bình s Th Phúc Tây Nam I. N i dung u tư 1 Tu b c ng c ê Km 40 44 163 49 10 306 C i t o nâng c p 2 Km 60 77 300 108 81 622 ư ng 3 Trư ng h c Trư ng 76 33 95 25 25 254 4 Tr m xá Tr m 22 23 120 20 10 195 5 Tr s xã Tr s 22 16 83 10 19 140 H tr dân nâng 6 Nhà 11.100 15.000 71.000 17.000 - 99.000 cao nhà Nhà 7 Nhà máy nư c - - - - 8 8 máy H tr xây ch 8 Cái - - 80 - - 80 d ch v II. V n u tư: C.t ê, i u th y 1 t 132 102 135 40 197 606 l i Công trình giao 2 t 59 39 500 78 140 816 thông 3 Trư ng h c t 57 18 129 60 36 300 4 Cơ s y t , văn hóa t 11 14 25 20 8 78 5 Tr s các xã t 13 5 50 6 11 84 H tr dân xây nhà 6 t 33 8 849 180 - 1.070 CL 7 Nhà máy nư c t - - - - 25 25 H tr xây ch và 8 t - - 11 - - 11 d ch v 9 ư ng dây h th t - 5 84 6 4 98 T ng s 305 191 1.783 390 421 3.090 PH L C 2 PHÂN B V N U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH PHÂN LŨ, NÂNG C P CƠ S H T NG VÙNG PHÂN LŨ, CH M LŨ NĂM 2002
  5. S th t a phương ơn v V n ư c phân b 1 Phú Th T ng 20,0 2 Vĩnh Phúc T ng 15,0 3 Hà Tây T ng 60,0 4 Hà Nam T ng 20,0 5 Ninh Bình T ng 35,0 T ng c ng T ng 150,0
Đồng bộ tài khoản