Quyết định số 132-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 132-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 132-TTg về việc giao Thông tấn xã Việt Nam quản lý và tổ chức lại báo "Tin Việt nam" (Vietnam Courier) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 132-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 132-TTg Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 1992 QUY T Đ NH V VI C GIAO THÔNG T N XÃ VI T NAM QU N LÝ VÀ T CH C L I BÁO "TIN VI T NAM" (VIETNAM COURIER) TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B trư ng B Ngo i giao và T ng Giám c Thông t n xã Vi t Nam; Xét yêu c u công tác thông tin i ngo i, QUY T NNH: Đi u 1. Giao Thông t n xã Vi t Nam qu n lý báo "Tin Vi t Nam" (Vietnam Courier). "Tin Vi t Nam" là báo i ngo i có tính ch t qu c gia ư c xu t b n hàng tu n b ng ti ng nư c ngoài. T ng Giám c Thông t n xã Vi t Nam có trách nhi m ch o và qu n lý toàn di n ho t ng c a báo "Tin Vi t Nam". Đi u 2. Báo "Tin Vi t Nam" ho t ng v i nh ng i u ki n sau: 1- V tôn ch m c tiêu: Ph n nh ư ng l i, chính sách, các ch trương chính tr , kinh t , xã h i c a ng và Nhà nư c ta. Gi i thi u t nư c, con ngư i, l ch s và n n văn hoá Vi t Nam, nh ng thành t u trong s nghi p i m i, nh ng ti m năng và nh ng kh năng c a t nư c trong quan h h p tác v i các nư c. 2- V i tư ng ph c v : Phát hành r ng rãi cho ngư i nư c ngoài. Đi u 3. T ng Gián c Thông t n xã Vi t Nam có trách nhi m tuy n ch n cán b , t ch c l i b máy c a báo "Tin Vi t Nam" th c hi n t t các quy nh t i i u 2. - B Ngo i giao có trách nhi m bàn giao báo "Tin Vi t Nam" hi n do B Ngo i giao qu n lý sang Thông t n xã Vi t Nam và ti p t c c ng tác ch t ch , t o i u ki n cho báo "Tin Vi t Nam" ho t ng có hi u qu ; - B Tài chính cùng Thông t n xã Vi t Nam tính toán b o m kinh phí c n thi t cho ho t ng c a báo "Tin Vi t Nam" theo ch quy nh, ng th i có ch nhu n bút khuy n khích i ngũ c ng tác viên c a báo "Tin Vi t Nam"; - B Văn hoá - Thông tin ch trì cùng Thông t n xã Vi t Nam, B Tài chính, B Ngo i giao, B Giao thông v n t i (C c Hàng không, C c Hàng h i, Liên hi p ư ng s t), T ng c c Bưu i n, T ng c c H i quan, T ng c c Du l ch, bàn th ng nh t v cơ
  2. ch phát hành r ng rãi báo "Tin Vi t Nam" ra nư c ngoài. Thông t n xã Vi t Nam có trách nhi m tìm ki m các bi n pháp m r ng h th ng i lý ngoài nư c. Đi u 4. Quy t nh này có hi u l c t ngày ban hành. B Ngo i giao và Thông t n xã Vi t Nam khNn trư ng hoàn t t vi c bàn giao và t ch c l i báo "Tin Vi t Nam" báo "Tin Vi t Nam" ra s m i t tháng 1 năm 1993. Đi u 5. B trư ng các B Ngo i giao, Văn hoá - Thông tin, Tài chính, Giao thông v n t i, B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , B trư ng, Ch nhi m U ban K ho ch Nhà nư c, T ng c c trư ng các T ng c c: Du l ch, Bưu i n, H i quan, T ng Giám c Thông t n xã Vi t Nam và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản