Quyết định số 1320/1999/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
75
lượt xem
5
download

Quyết định số 1320/1999/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1320/1999/QĐ-BLĐTBXH về việc bổ sung, sửa đổi Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại do Bộ Lao dộng Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1320/1999/QĐ-BLĐTBXH

 1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1320/1999/Q -BL TBXH Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B LAO NG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 1320/1999/Q -BL TBXH NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 1999 V VI C B SUNG, S A I DANH M C TRANG BN PHƯƠNG TI N B O V CÁ NHÂN CHO NGƯ I LAO NG LÀM NGH , CÔNG VI C CÓ Y U T NGUY HI M, C H I B TRƯ NG B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c vào Ngh nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B . Căn c vào Ngh nh s 96/CP ngày 07/12/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Căn c vào i u 6 c a Ngh nh s 06/CP ngày 20/01/1995 c a Chính ph và Thông tư s 10/1998/TT-BL TBXH ngày 28/5/1998 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n ch trang b phương ti n b o v cá nhân; Xét ngh c a Ông V trư ng V B o h lao ng. QUY T NNH i u 1. Ban hành b sung Danh m c trang b phương ti n b o v cá nhân cho ngư i lao ng làm ngh , công vi c có y u t nguy hi m, c h i (Ph l c s 1 kèm theo). i u 2. S a i m t s m c trong Danh m c trang b phương ti n b o v cá nhân cho ngư i lao ng làm ngh , công vi c có y u t nguy hi m, c h i ã ban hành kèm theo Quy t nh s 955/1998/Q -BL TBXH ngày 22/9/1998 (Ph l c s 2 kèm theo). i u 3. Trang b phương ti n b o v cá nhân cho ngư i làm ngh , công vi c có y u t nguy hi m, c h i chưa ư c quy nh trong các Danh m c kèm theo Quy t nh s 955/1998/Q -BL TBXH và Quy t nh này ho c c n b sung, s a i, các B , ngành, a phương c n soát xét và l p thành danh m c g i v B Lao ng - Thương binh và Xã h i nghiêm c u ban hành. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2000. Lê Duy ng ( ã ký)
 2. PH L C S 1 DANH M C TRANG BN PHƯƠNG TI N B O V CÁ NHÂN CHO NGƯ I LAO NG LÀM NGH , CÔNG VI C CÓ Y U T NGUY HI M, CH I (Kèm theo Quy t nh s 1320/1999/Q -BL TBXH ngày 06/10/1999) STT Tay ngh , công vi c Tên trang b Ghi chú I. CƠ KHÍ 1.1 - Gia công kim lo i: (1) 1 - Ch b n ăn mòn kim - Qu n áo v i; Trang b chung lo i d dùng khi c n thi t - Mũ v i; - Bán m t n phòng c chuyên dùng; - Y m ho c t p d cao su ch ng Axít (1); - Găng tay cao su ch ng axit (1); - ng cao su ch ng axit (1) ; - Xà phòng. 1.2 - L p ráp - S a ch a - B o dư ng máy, thi t b : (1) 2 - Nghiên c u, ch t o - Qu n áo v i d y; Trang b chung thi t b , máy phát ra dùng khi c n thi t tia X quang. - Mũ v i; - Kính ch ng tia phóng x (1); - B qu n áo ch ng tia phóng x (1); - Găng tay cao su ch ng tia phóng x (1); - Y m ch ng tia phóng x (1); - Gi y ho c ng ch ng
 3. (1) tia phóng x ; - Xà phòng. 3 - Nghiên c u, ch t o - Qu n áo v i d y; thi t b máy phát ra tia c c tím - Mũ v i; - Kính màu ch ng b c x ; - Găng tay v i b t ho c v i s i; - Gi y da cao c ; - Xà phòng. (1) 4 - Nghiên c u, ch t o - Qu n áo v i; Trang b chung thi t b siêu cao t n dùng khi c n thi t - Kính tr ng ch ng b i ho c ch ng ch n thương cơ h c; - Qu n áo ch ng i n t trư ng (1); - Gi y ch ng tĩnh i n; - Xà phòng. II. CH BI N LƯƠNG TH C - TH C PH M II.1 - S n xu t ư ng: (1) 1 - Khuân vác mía vào - Qu n áo v i; Ch trang b cho máy cán ép, phơi bã ngư i khuân vác mía mía - Mũ ho c nón ch ng mưa n ng; - Kính tr ng ch ng b i ho c ch ng ch n thương cơ h c; - KhNu trang; - Găng tay v i b t; - Gi y v i b t th p c ; - m vai v i b t (1);
 4. - ng cao su; - Xà phòng. 2 - V n hành ép mía th - Qu n áo v i; công - Mũ ho c nón ch ng mưa n ng; - KhNu trang; - Găng tay v i b t; - Gi y v i b t th p c ; - m vai v i b t; - Xà phòng. 3 - N u ư ng khuôn - Qu n áo v i; th công - Mũ v i; - Găng tay v i b t; - Y m ho c t p d ch ng ư t, bNn; - Gi y v i b t cao c ; - m vai v i b t; - Xà phòng III. D T MAY (1) 1 V n hành máy p, - Qu n áo v i; Trang b chung tư c, c t v d a dùng khi c n thi t - Mũ v i ho c mũ bao tóc; - Kính tr ng ch ng b i ho c ch ng ch n thương cơ h c; - KhNu trang; - Găng tay v i b t; - Gi y v i b t th p c ;
 5. - B t tai ch ng ti ng n; - ng cao su (1); - Xà phòng 2 V n hành máy ép ki n - Qu n áo v i; ch sơ d a - Mũ v i ho c mũ bao tóc; - Kính tr ng ch ng b i ho c ch ng ch n thương cơ h c; - KhNu trang; - Găng tay v i b t; - Gi y v i b t th p c ; - Xà phòng. (1) 3 - Phơi ch sơ d a; - Qu n áo v i; Trang b chung s d ng khi c n - Sàng, xúc phơi m n - Mũ ho c nón ch ng thi t d a mưa n ng; - Kính tr ng ch ng b i ho c ch ng ch n thương cơ h c; - KhNu trang; - Găng tay v i b t; - Gi y v i b t th p c ; - ng cao su (1); - Xà phòng. IV. S N XU T HOÁ CH T IV.1 - Ch t d o - Cao su - Bao bì: 1 - Nghiên c u, s n xu t - Qu n áo v i tr ng; các lo i màng, keo c bi t - Mũ v i;
 6. - Găng tay v i s i; - KhNu trang; - Bán m t n phòng c chuyên dùng; - Xà phòng. IV.2- Sơn - M c in: 2 - Nghiên c u, ch t o - Qu n áo v i; các lo i m c c bi t - Mũ v i; - KhNu trang; - Bán m t n phòng c chuyên dùng; - Kính tr ng ch ng b i ho c ch ng ch n thương cơ h c; - Gi y v i b t th p c ; - Găng tay cao su; - Xà phòng. V. S N XU T THU TINH - G M S 1 - Phân lo i, óng gói - Qu n áo v i; các s n phNm g m, s (bao g m c s v - Mũ v i; sinh) - KhNu trang; - Găng tay v i b t; - Gi y v i b t cao c ch ng trơn trư t; - Xà phòng. VI. GIAO THÔNG - V N T I VI.1 - B c x p: (1) 1 - B c x p, giao nh n - Qu n áo v i; Trang b cho ngư i hàng lên xu ng các b c x p các lo i hàng
 7. phương ti n thu có nhi u b i bNn - Mũ c ng; (2) Trang b chung - Kính tr ng ch ng b i dùng khi c n thi t ho c ch ng ch n thương cơ h c (1); - KhNu trang; - Găng tay v i b t; - GiNy v i b t th p c ; - m vai v i b t; - Khăn choàng ch ng b i, n ng, nóng; - Phao c u sinh (2); - Xà phòng. VII. VĂN HOÁ - THÔNG TIN - LƯU TR (1) 1 - Ki m tra tài li u - Qu n áo v i; Trang b chung b ng máy X quang dùng khi c n thi t - KhNu trang; - Mũ v i; - B qu n áo ch ng tia phóng x (1); - Kính ch ng tia phóng x (1); - Găng tay cao su ch ng tia phóng x (1); -Y m ho c t p dè ch ng tia phóng x (1); - Gi y ho c ng ch ng tia phóng x (1); - Xà phòng. 2 - Ki m tra tài li u - Áo choàng v i tr ng; b ng phương pháp hóa, lý - KhNu trang;
 8. - Mũ v i; - Găng tay cao su m ng; - Xà phòng 3 - Dán ép plastic - Áo choàng v i; - KhNu trang; - Găng tay v i b t; - Xà phòng. 4 - Ch b n phim, ch - Qu n áo v i; b n tài li u. - Mũ v i; - Y m ho c t p d ch ng ư t bNn; - Găng tay cao su; - ng cao su; - Xà phòng. VIII. Y T 1. - Giám nh hoá lý, - Qu n áo v i tr ng; giám nh vi sinh v t; - Mũ v i tr ng ho c mũ - Gi i ph u vi th , bao tóc; ki m nghi m ch t c - KhNu trang; - Găng tay cao su m ng; - Xà phòng. IX. V SINH MÔI TRƯ NG Ô THN - LAO CÔNG (1) 1 - V n hành máy bơm, - Qu n áo v i; Trang b chung tàu cu c, máy hút bùn. dùng khi c n thi t - Mũ ho c nón ch ng mưa n ng; - Qu n áo i mưa; - KhNu trang;
 9. - Găng tay v i b t; - Gi y v i b t th p c ; - ng cao su (1); - Xà phòng; (1) 2 - Duy tu mương, sông - Qu n áo v i; Trang b chung nư c th i trong thành dùng khi c n thi t ph - Mũ ho c nón ch ng mưa, n ng; - KhNu trang; - Găng tay v i b t; - Gi y v i b t th p c ; - Qu n áo i mưa; - Phao c u sinh (1); - ng cao su (1); - Xà phòng; PH L C S 2 S A I M T S M C TRONG DANH M C TRANG BN PHƯƠNG TI N B O V CÁ NHÂN CHO NGƯ I LAO NG LÀM NGH , CÔNG VI C CÓ Y U T NGUY HI M, C H I Ã BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 955/1998/Q -BL TBXH NGÀY 22/9/1998 (Kèm theo Quy t nh s 1320/1999/Q -BL TBXH ngày 06/10/1999) STT Tên ngh , công vi c Tên trang b Ghi chú X. CƠ KHÍ X.1 - Gia công kim lo i: 2 Gia công kim lo i (có - Qu n áo v i b t; nung nóng): C t, t, d p, kéo, cán, cu n, rèn, - Mũ v i b t trùm vai; nhi t, luy n,.... (k c làm b ng máy và th - Găng tay v i b t; công)
 10. - Gi y da cao c ; - Kính tr ng ch ng b i ho c ch ng ch n thương cơ h c; - Gh t v i b t; - Xà phòng X.2 - Ch ng ăn mòn kim lo i: (2) 11 - Làm s ch phôi b ng cơ - Qu n áo v i; Trang b cho ngư i h c (c máy và tay); làm ngh , công vi c (1). - Mũ v i; - ánh bóng s n phNm sau khi m ; - KhNu trang; - M crôm, ng, k m (1) - Kính tr ng ch ng b i ho c ch ng ch n thương cơ h c; - Găng tay v i b t; - Gi y v i b t th p c ; - ng cao su ch ng axit (2) ; - Y m ho c t p d cao su ch ng axít (2); - Xà phòng. X.3 - L p ráp - S a ch a - B o dư ng máy, thi t b : (1) 13 - Ngu i, l p ráp, s a - Qu n áo v i; Trang b chung ch a, b o dư ng các s d ng khi c n thi t. máy, thi t b : - Mũ v i; (2) Trang b cho ngư i + Máy cái; - KhNu trang; làm vi c trên các công trư ng ho c s a ch a + Máy, thi t b trong dây - Găng tay v i b t; l n. chuy n s n xu t; - Gi y v i b t th p c ; + Các máy ph tr cho s n xu t - Kính tr ng ch ng b i ho c ch ng ch n thương cơ h c;
 11. - M t n phòng c chuyên dùng (1); - Dây an toàn (1); - Mũ ch ng ch n thương s não (2); - Xà phòng. 14 - Ngu i, l p ráp, s a - Qu n áo v i tr ng ho c ch a, b o dư ng các lo i áo choàng tr ng; máy, thi t b tinh vi: - Mũ v i; + Máy tính, máy ch ; - Găng tay v i s i; + Máy quang h c; - Xà phòng. + Máy quay phim, chi u phim; + Máy, thi t b o lư ng, ki m tra; + Máy tr c c; + Máy thông tin, tín hi u... XIII. CH BI N LƯƠNG TH C - TH C PH M XIII.4 - S n xu t bánh mỳ, mỳ, mi n, u ph : (1) 41 - S n xu t các lo i b t - Qu n áo v i; Trang b cho ngư i s n, dong ri ng, khoai làm vi c ti p xúc tr c lang... - Mũ v i ho c mũ bao ti p v i nư c. tóc; - Găng tay v i b t; - ng cao su; - T p d ho c y m ch ng ư t bNn; - Xà phòng. XXII. XÂY D NG XXII.4 - Xây l p, s a ch a và ph c v thi công:
 12. (1) 33 - Xây, t ư ng c ng - Qu n áo v i; Trang b chung ng m ( ào t, t ng...) dùng khi c n thi t - Mũ c ng; - KhNu trang; - m vai v i b t; - Găng tay v i b t; - Gi y v i b t th p c ; - Qu n áo i mưa; - ng sao su (1); - Xà phòng (1) 34 - Xây, b o qu n, s a - Qu n áo v i; Trang b chung ch a: c ng nh , ngõ, dùng khi c n thi t ngh n, hàm ch... - Mũ c ng; - KhNu trang; - Găng tay v i b t; - Gi y v i b t th p c ; - Qu n áo i mưa; - ng sao su (1); - Xà phòng (1) 37 - ào, l p t, s a ch a - Qu n áo v i; Trang b chung ư ng ng (d n d u, d n dùng khi c n thi t khí, d n nư c, d n - Mũ ch ng ch n thương hơi,...) s não; - m vai v i b t; - Găng tay v i b t; - Gi y v i b t th p c ; - Qu n áo i mưa; - day an toàn (1); - Phao c u sinh (1)
 13. - Kính tr ng ch ng b i ho c ch ng ch n thương cơ h c; - Xà phòng (1) 38 - Chuyên làm vi c b o - Qu n áo v i; Trang b chung ôn, ch ng th m; s d ng khi c n - Mũ ch ng ch n thương thi t - ào, l p t, s a ch a s não; ư ng ng hơi, ng nư c; - m vai v i b t; - ào, l p t, s a ch a - Găng tay v i b t; ư ng ng sành, s - Gi y v i b t th p c ; - Qu n áo i mưa; - Kính tr ng ch ng b i ho c ch ng ch n thương cơ h c; - Dây an toàn (1); - Xà phòng XXV. VĂN HÓA - THÔNG TIN - LƯU TR (1) 13 - Làm các vi c b o qu n, - Áo choàng v i; Trang b chung khai thác tài li u lưu tr ; dùng khi c n thi t - Mũ v i; + Bơm r c thu c tr m i m t - KhNu trang; + Chuy n o các gói - Găng tay v i b t; ki n, hòm tài li u; - Kính tr ng ch ng b i + Ph c ch tài li u... ho c ch ng ch n thương cơ h c (1); - m vai v i b t (1); - Gi y v i b t th p c ; - Xà phòng. XXVI. BƯU CHÍNH VI N THÔNG VÀ PHÁT THANH - TRUY N HÌNH
 14. (1) 14 - Khai thác bưu chính, - Qu n áo v i; Trang b cho ngư i phát hành báo chí làm vi c nơi có ti ng - Mũ v i; n vư t tiêu chuNn cho phép - KhNu trang - Gi y v i b t th p c ho c dép quai h u; - B t tai ho c nút tai ch ng ti ng n (1); - Xà phòng (1) 15 - Giao thông viên, bưu tá - Qu n áo v i; Trang b cho ngư i i n tá làm vi c trên sông - Mũ c ng ho c mũ b o nư c. hi m i môtô; (2) Trang b cho ngư i - Kính tr ng ch ng b i làm vi c vùng rét. ho c ch ng ch n thương cơ h c; - Gi y v i b t th p c ho c dép quai h u; - B qu n áo i mưa; - Phao c u sinh (1); - Qu n áo và mũ ch ng rét (2); - Xà phòng. XXVIII. Y T 1 - Bác sĩ, y sĩ khám ch a - Qu n áo v i tr ng; b nh và i u tr ; - Mũ v i tr ng ho c mũ - Khám, m t thi (k c bao tóc; khai qu t t thi); - KhNu trang; - Dư c sĩ t i các b nh vi n tr m xá... - Găng tay cao su m ng; - Y m ho c t p d ch ng ư t, bNn - Xà phòng
 15. XXIX. NGH VÀ CÁC CÔNG VI C KHÁC XXIX.3 - V sinh môi trư ng ô th - Lao công 4a - Quét, xúc chuy n rác, - Qu n áo v i; - Thay th cho m c san bãi rác XXIX.3.4; - Mũ ho c nón ch ng (1) mưa n ng; Trang b cho ngư i làm vi c khi tr i t i. - KhNu trang; - Găng tay v i b t; - Gi y v i b t th p c ; - ng cao su; - Qu n áo i mưa; - Áo ph n quang (1); - Xà phòng. 4b - N o vét bùn c ng - Qu n áo v i; - Thay th cho m c ng m, c ng ngang, XXIX.3.4; mương, sông, h ,... - Qu n áo i mưa; (1) Trang b chung - Mũ ho c nón ch ng dùng khi c n thi t mưa n ng ho c mũ v i; - KhNu trang; - Gang tay v i b t ho c cao su; - ng cao su; - Gi y v i b t th p c ; - Qu n áo l i nư c (1); - Xà phòng. (1) 6 - Lái xe ch phân, rác, - Qu n áo v i; Trang b cho lái xe bùn c ng kiêm s a ch a - Qu n áo i mưa; - Mũ v i; - KhNu trang;
 16. - Gi y v i b t cao c ; - Chi u cá nhân (1); - Xà phòng
Đồng bộ tài khoản