Quyết định số 1321/QĐ-TTCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
43
lượt xem
4
download

Quyết định số 1321/QĐ-TTCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1321/QĐ-TTCP về việc ban hành Quy chế quản lý Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1321/QĐ-TTCP

 1. THANH TRA CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1321/Q -TTCP Hà N i, ngày 19 tháng 6 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ C NG THÔNG TIN I N T C A THANH TRA CHÍNH PH T NG THANH TRA Căn c Lu t Công ngh thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c gh nh s 97/2008/N -CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph v qu n lý, cung c p và s d ng d ch v Internet và thông tin i n t trên Internet; Căn c Ngh nh s 64/2007/N -CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c; Căn c gh nh s 65/2008/N -CP ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Thanh tra Chính ph ; Xét ngh c a Q. Giám c Trung tâm Thông tin, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch qu n lý C ng thông tin i n t c a Thanh tra Chính ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng, T ng biên t p C ng thông tin i n t c a Thanh tra Chính ph và Th trư ng các c c, v , ơn v thu c Thanh tra Chính ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T NG THANH TRA Nơi nh n: - Như i u 2; - Lãnh o TTCP; - B TT và TT ( ph i h p); - Chánh thanh tra các b , ngành, a phương; - Lưu: VT, TCCB, TTTT. Tr n Văn Truy n QUY CH QU N LÝ C NG THÔNG TIN I N T C A THANH TRA CHÍNH PH
 2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s : /Q -TTCP ngày tháng năm 2009 c a T ng Thanh tra) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v n i dung và vi c t ch c qu n lý C ng thông tin i n t c a Thanh tra Chính ph (sau ây g i là C ng thông tin). i u 2. i tư ng áp d ng Quy ch này áp d ng i v i Ban biên t p C ng thông tin (sau ây g i là Ban biên t p), các c c, v , ơn v thu c Thanh tra Chính ph . i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. C ng thông tin i n t (Portal) là trang thông tin i n t trên Internet tích h p các kênh thông tin, các d ch v và ng d ng theo m t phương th c th ng nh t, thông qua m t i m truy c p duy nh t i v i ngư i s d ng; là phương ti n cung c p, trao i thông tin chính th c trên m ng internet c a Thanh tra Chính ph , ư c thi t k như là m t phương ti n truy n thông a phương ti n. 2. Cơ s d li u là t p h p thông tin ư c lưu gi dư i d ng i n t s , ư c biên so n, s p x p và lưu tr có h th ng theo m t phương pháp nh t nh có th truy c p, k t xu t thông tin theo nhu c u. 3. Tích h p d li u là quá trình thu th p, lưu tr , liên k t các cơ s d li u tác nghi p và i u hành; cung c p và chia s các thông tin chung; truy n t i các thông tin qu n lý bao g m các văn b n quy ph m pháp lu t và các văn b n hành chính do các cơ quan có thNm quy n ban hành. Chương II N I DUNG C NG THÔNG TIN i u 4. M c ích, a ch c a C ng thông tin 1. M c ích c a C ng thông tin: a) Vi c thi t l p C ng thông tin i n t nh m t ng bư c hình thành m t kho d li u chuyên v các lĩnh v c thanh tra; gi i quy t khi u n i, t cáo; phòng, ch ng tham nhũng, ph c v ho t ng chuyên môn c a Thanh tra Chính ph cũng như nhu c u v thông tin và trao i thông tin c a các cơ quan Ð ng, Nhà nư c, các t ch c, c ng ng dân cư và công dân v lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a ngành Thanh tra;
 3. b) Cung c p thông tin cho Website Chính ph theo quy nh; chia s thông tin chung gi a Thanh tra Chính ph v i các t ch c, cá nhân trong nư c và qu c t theo các quy nh có liên quan; c) Xây d ng m i quan h tr c tuy n gi a Thanh tra Chính ph v i các t ch c thanh tra trong ngành; gi a Thanh tra Chính ph v i Chính ph ; gi a Thanh tra Chính ph v i các t ch c, cá nhân trong nư c và qu c t theo các văn b n pháp lu t và các quy nh có liên quan. 2. C ng thông tin i n t Thanh tra Chính ph có a ch trên m ng Internet là: www.thanhtra.gov.vn. i u 5. Yêu c u v n i dung thông tin c a C ng thông tin 1. Cung c p y , chính xác và k p th i các thông tin v ch trương, chính sách, c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo; công tác phòng, ch ng tham nhũng; tình hình ho t ng c a ngành Thanh tra trong tri n khai th c hi n ch trương, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c; 2. Tuyên truy n, ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t và các văn b n có liên quan v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng; 3. m b o nguyên t c công khai thông tin theo Lu t Công ngh thông tin; Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Ngh nh s 64/2007/N -CP v ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan Nhà nư c; 4. m b o nguyên t c b o m t thông tin theo Pháp l nh Bí m t nhà nư c; 5. Bám sát nhi m v tr ng tâm c a Thanh tra Chính ph nh m h tr quá trình ban hành, giám sát vi c tri n khai th c hi n các quy t nh qu n lý và i u hành c a lãnh o Thanh tra Chính ph . i u 6. N i dung thông tin trên C ng thông tin 1. Cơ c u t ch c, ch c năng, nhi m v c a Thanh tra Chính ph và các ơn v tr c thu c; 2. Các văn b n quy ph m pháp lu t, các văn b n hành chính và các văn b n có liên quan v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng; 3. Danh b a ch thư i n t c a các c c, v , ơn v ; c a cán b , công ch c, viên ch c thu c Thanh tra Chính ph ; 4. Thông tin th i s , thông tin tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n th c hi n các ch trương, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c v lĩnh v c thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng; 5. Thông tin, k y u v các h i ngh , h i th o, t p hu n trong nư c và qu c t do Thanh tra Chính ph t ch c;
 4. 6. Thông cáo báo chí, tr l i ph ng v n và phát ngôn chính th c c a Thanh tra Chính ph ; 7. Các bài phóng s , ph ng v n, bình lu n, trao i ph c v công tác c a ngành Thanh tra; 8. D th o các văn b n quy ph m pháp lu t ho c các v n v công tác thanh tra c n l y ý ki n r ng rãi trong các cơ quan Nhà nư c và trong c ng ng xã h i; 9. L ch làm vi c c a Lãnh o Thanh tra Chính ph ; 10. Tư v n, tuyên truy n ph bi n pháp lu t v thanh tra, khi u n i t cáo và phòng, ch ng tham nhũng; 11. Gi i áp yêu c u c a công dân v các v n có liên quan n ho t ng thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng; 12. Di n àn trao i v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và công tác phòng, ch ng tham nhũng; 13. Giao lưu tr c tuy n v các ch liên quan t i ho t ng thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng gi a lãnh o Thanh tra Chính ph v i nhân dân; 14. Các thông tin khác theo quy nh c a Chính ph ho c theo yêu c u c a Lãnh o Thanh tra Chính ph ; 15. Ngoài các n i dung nêu trên trên, C ng thông tin còn tích h p m t s ph n m m ph c v s qu n lý, i u hành c a lãnh o Thanh tra Chính ph . i u 7. Hình th c cung c p và c p nh t thông tin, d li u 1. M i thông tin, d li u do các ơn v g i v Ban biên t p ư c th c hi n theo các hình th c sau: a) B ng văn b n, theo m u cung c p thông tin, d li u ư c quy nh t i Ph l c (M u 1, 2, 3), kèm theo t p thông tin, d li u (k c các bi u b ng, công th c, hình nh) qua e-mail theo a ch banbientap@thanhtra.gov.vn; b) i v i các d li u c thù ư c th c hi n như sau: G i qua m ng theo a ch ư c quy nh riêng ho c ghi vào ĩa CD, theo m u riêng cho t ng lo i d li u; 2. Th ng nh t s d ng B mã ti ng Vi t Unicode, TCVN 6909 - 2001. i u 8. Th i h n cung c p và c p nh t thông tin, d li u 1. Các thông tin, d li u ư c quy nh t i i u 6 c a Quy ch này ph i ư c cung c p ngay v Ban biên t p sau khi ư c chính th c phát hành; 2. Các thông tin có tính th i s ph i ư c c p nh t ngay trong ngày;
 5. 3. M i s thay i n i dung các thông tin quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4, 5, 6 - i u 6 c a Quy ch này ph i ư c cung c p k p th i. i u 9. Khai thác thông tin m t s chuyên m c trên C ng thông tin 1. Chuyên m c “Văn b n ch o c a Chính ph ” s c p nh t các văn b n giao vi c c a Chính ph ; ý ki n c a Chính ph v các cu c thanh tra. Trư ng h p c n bí m t thì ch c p m t khNu truy c p cho lãnh o Thanh tra Chính ph và th trư ng các ơn v trong ngành. 2. Chuyên m c “Văn b n ch o i u hành c a Thanh tra Chính ph ” s c p nh t các ý ki n, công văn ch o c a lãnh o Thanh tra Chính ph ; k t lu n c a lãnh o Thanh tra Chính ph trong các kỳ giao ban… Trư ng h p c n bí m t thì ch c p m t khNu truy c p cho lãnh o Thanh tra Chính ph và th trư ng các ơn v trong ngành. 3. Chuyên m c “Công văn g i Thanh tra Chính ph ” s c p m t khNu truy c p cho Phòng Hành chính c a Văn phòng ti p nh n và x lý theo quy nh c a T ng Thanh tra. 4. Chuyên m c “H p thư t giác tham nhũng c a công dân” ch có C c IV là có quy n truy c p xem xét, báo cáo lãnh o Thanh tra Chính ph cho ý ki n ch o. 5. Chuyên m c “Thanh tra chuyên di n r ng”, ơn v ư c giao ch trì các cu c thanh tra di n r ng s m nh n vi c cung c p các thông tin v các văn b n pháp lu t có liên quan t i các cu c thanh tra di n r ng; văn b n ch o c a Lãnh o Thanh tra Chính ph ; các bi u m u t ng h p, báo cáo và ti p nh n báo cáo ti n , báo cáo t ng h p c a các ơn v trong ngành. 6. Chuyên m c “B n h i Thanh tra Chính ph tr l i” Chuyên m c “B n h i, Thanh tra Chính ph tr l i” ư c m ph c v vi c gi i áp thông tin liên quan n các ho t ng qu n lý nhà nư c c a ngành thanh tra theo nguyên t c quy nh t i i u 18 Ngh nh 64/2007/N -CP và n i dung theo quy nh t i i u 4 Ngh nh 64/2007/N -CP. Các c c, v ư c giao th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v thanh tra; ti p dân và x lý ơn thư; gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng có trách nhi m gi i áp các câu h i c a công dân liên quan n lĩnh v c do ơn v mình qu n lý. Ban biên t p C ng thông tin là nơi t ng h p các ý ki n c a công dân và ý ki n tr l i c a các c c, v , ơn v lên C ng thông tin. Chương III QU N LÝ C NG THÔNG TIN i u 10. Nguyên t c qu n lý C ng thông tin 1. C ng thông tin ho t ng dư i s ch o tr c ti p c a T ng Thanh tra;
 6. Trung tâm Thông tin có trách nhi m xây d ng, qu n lý, b o m ho t ng thư ng xuyên, m r ng và phát tri n C ng thông tin Thanh tra Chính ph ; Giám c Trung tâm Thông tin ch u trách nhi m trư c T ng Thanh tra v nh ng v n k thu t c a C ng thông tin; 2. Ban Biên t p C ng thông tin ch u trách nhi m qu n lý n i dung c a C ng thông tin và th c hi n nhi m v ư c quy nh t i i u 13, 14, 15, 16, 17 c a Quy ch này; 3. M i ho t ng c a C ng thông tin ph i tuân th các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý thông tin trên m ng Internet và các quy nh khác c a pháp lu t liên quan. i u 11. m b o k thu t C ng thông tin 1. C ng thông tin ư c cài t t i Trung tâm tích h p d li u do Trung tâm Thông tin tr c ti p qu n lý; s d ng chung h th ng máy ch , d ch v k t n i m ng Internet, b o m t và sao lưu d li u; 2. Vi c nâng c p, b o dư ng, s a ch a, thay i C ng thông tin ph i ư c s ng ý c a lãnh o Thanh tra Chính ph ; 3. M i thành viên tham gia v n hành C ng thông tin ph i có trách nhi m b o qu n thông tin truy c p qu n tr h th ng (g m: tên ăng nh p và m t khNu); ch u trách nhi m v s c x y ra n u liên quan n thông tin truy c p qu n tr h th ng ó. i u 12. Kinh phí ho t ng c a C ng thông tin 1. Kinh phí chi cho các ho t ng c a C ng thông tin bao g m các kho n chi: u tư xây d ng và nâng c p cơ s h t ng, trang thi t b , các ph n m m c a C ng thông tin; l p t ư ng truy n k t n i Internet; mua b n quy n các kho thông tin và d li u ph c v ho t ng thanh tra; công tác qu n tr C ng thông tin; nhu n bút, thù lao cho tác gi vi t bài, các c ng tác viên, biên t p viên và nhân viên c a C ng thông tin và các kho n chi hành chính thư ng xuyên khác. M c chi ư c th c hi n theo các quy nh c a Nhà nư c. 2. Ngu n kinh phí chi trên ư c cân i trong d toán chi t các ngu n kinh phí chi thư ng xuyên c a Thanh tra Chính ph ; ngu n kinh phí chi th c hi n án tin h c hoá qu n lý hành chính nhà nư c, chương trình Chính ph i n t ; ngu n kinh phí chi th c hi n các d án thu c Thanh tra Chính ph và các ngu n kinh phí khác theo quy t nh c a T ng Thanh tra. i u 13. Ban biên t p C ng thông tin 1. Ban Biên t p C ng thông tin do T ng Thanh tra quy t nh thành l p; 2. Ban Biên t p g m có: T ng biên t p, các y viên Ban biên t p và b ph n biên t p chuyên trách do Trung tâm Thông tin qu n lý, nh kỳ 3 tháng h p m t l n (tr trư ng h p t xu t) quy t nh phương hư ng, nhi m v và các bi n pháp xây d ng, qu n lý ho t ng c a C ng thông tin.
 7. i u 14. Nhi m v c a Ban Biên t p 1. Ti p nh n các thông tin, d li u do các c c, v , ơn v và các cơ quan, t ch c, cá nhân v i tư cách là c ng tác viên g i v qua các hình th c ư c quy nh t i i u 7 c a Quy ch này; khi c n thi t, theo yêu c u ho t ng c a C ng thông tin ho c theo yêu c u c a Lãnh o Thanh tra Chính ph , ngh các c c, v , ơn v cung c p thông tin, d li u cho C ng thông tin; 2. Biên t p, x lý các tin c a các trang tin, chuyên m c và chuyên ; 3. Hư ng d n và ph i h p v i cán b , công ch c c a các ơn v ư c quy nh t i i m e, kho n 1, i u 19 c a Quy ch này trong vi c thu th p, biên t p và cung c p thông tin, d li u t các ơn v ; 4. L a ch n các tin ưa tin b ng ti ng Anh trên C ng thông tin; 5. T ng h p ý ki n c a ngư i truy c p; báo cáo và xu t bi n pháp x lý k p th i v i lãnh o Thanh tra Chính ph ; t ch c trao i, th o lu n trên di n àn c a C ng thông tin; t ch c giao lưu tr c tuy n gi a lãnh o Thanh tra Chính ph v i nhân dân qua C ng thông tin; 6. T ch c m ng lư i c ng tác viên cung c p thông tin cho C ng thông tin. i u 15. Ch c trách, nhi m v c a T ng biên t p, các y viên Ban biên t p, các biên t p viên chuyên trách và cán b cung c p thông tin c a các ơn v 1. T ng biên t p ch u trách nhi m trư c T ng Thanh tra v các thông tin, d li u ư c ưa lên C ng thông tin Thanh tra Chính ph ; có trách nhi m phân công nhi m v c th cho các y viên, xây d ng và ban hành quy ch làm vi c c a Ban biên t p; 2. y viên Thư ng tr c là Chánh Văn phòng có nhi m v ch o, i u hành vi c cung c p thông tin, ki m tra, rà soát thông tin, t ng h p và xu t T ng biên t p duy t n i dung trư c khi ưa tin; ch u trách nhi m trư c T ng biên t p v các công vi c trong ph m vi ư c phân công. Trong quá trình th c hi n nhi m v , ư c quy n yêu c u th trư ng các ơn v cung c p thông tin các công vi c liên quan n nhi m v ư c phân công ho c ư c u quy n; 3. y viên là Lãnh o Trung tâm Thông tin, giúp vi c cho Ban biên t p trong qu n lý, i u hành tác nghi p C ng thông tin như: Qu n lý h th ng máy ch , m nhi m toàn b m ng k thu t công ngh thông tin; xây d ng phương án c i ti n, i m i công ngh C ng thông tin; ch u trách nhi m trư c T ng biên t p v các công vi c trong ph m vi ư c phân công; 4. y viên là i di n V Pháp ch có nhi m v thu th p, cung c p cho Ban biên t p các thông tin liên quan n công tác so n th o văn b n pháp lu t, ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t c a cơ quan và toàn ngành; tham gia góp ý v các văn b n quy ph m, các công văn phát hành; th c hi n các nhi m v khác do T ng biên t p giao và ch u trách nhi m trư c T ng biên t p v các công vi c ư c phân công;
 8. 5. y viên là i di n C c Ch ng tham nhũng ch u trách nhi m thu th p, cung c p thông tin v phòng, ch ng tham nhũng; ti p nh n ơn thư ph n ánh, t giác c a nhân dân qua h p thư “T giác tham nhũng”; th c hi n các nhi m v khác do T ng biên t p giao và ch u trách nhi m trư c T ng biên t p v các công vi c ư c phân công; 6. y viên là Trư ng phòng T ng h p thu c Văn phòng ch u trách nhi m thu th p, cung c p các thông tin t ng h p c a các c c, v , ơn v cơ quan Thanh tra Chính ph và toàn ngành, công văn ch o, giao vi c c a Chính ph ; ch u trách nhi m trư c T ng biên t p v các công vi c ư c phân công; 7. y viên chuyên trách ph trách b ph n biên t p chuyên trách c a Trung tâm Thông tin ch u trách nhi m qu n lý, xây d ng, t ch c thu th p, biên t p thông tin trình Ban biên t p phê duy t; ch u trách nhi m trư c T ng biên t p v n i dung tin, bài; ch o các k thu t viên ch nh s a m thu t, c p nh t tin bài ã ư c duy t lên m ng k p th i, chính xác. ư c tham d và c cán b tham d các h i ngh giao ban, sơ k t, t ng k t c a cơ quan và ngành; d các cu c h p ưa tin theo s phân công c a T ng biên t p ho c ch o c a lãnh o Thanh tra Chính ph ; 8. Cán b cung c p thông tin c a các ơn v ư c quy nh t i i m e, Kho n 1, i u 19 c a Quy ch này có trách nhi m th c hi n nhi m v thu th p thông tin, biên t p và g i tin c a ơn v mình v Ban biên t p; m b o các yêu c u v n i dung, th i h n và hình th c cung c p và c p nh t thông tin, d li u ư c quy nh t i i u 6, i u 7 và i u 8 c a Quy ch này và ch u trách nhi m trư c Th trư ng ơn v v th c hi n các nhi m v ư c giao. i u 16. Cơ ch ho t ng c a Ban biên t p 1. Ban biên t p làm vi c theo ch kiêm nhi m (tr y viên chuyên trách quy nh t i Kho n 7, i u 15). T ng biên t p lãnh o và ch o chung toàn b ho t ng c a C ng thông tin. Các y viên ch u trách nhi m trư c T ng biên t p v nh ng n i dung công vi c ư c phân công; 2. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n ư c giao, các y viên Ban biên t p có trách nhi m ph i h p cùng nhau hoàn thành t t nhi m v , trư ng h p có ý ki n khác nhau, báo cáo T ng biên t p xem xét quy t nh; 3. Khi x y ra s c k thu t, y viên lãnh o Trung tâm Thông tin ch ng x lý, n u không th x lý ư c báo cáo ngay v i T ng biên t p ho c y viên thư ng tr c kh c ph c k p th i; 4. nh kỳ 3 tháng 1 l n, Ban biên t p h p giao ban ki m i m ánh giá k t qu ho t ng c a C ng thông tin. y viên ph trách biên t p chuNn b n i dung cu c h p, ghi biên b n và làm báo cáo g i Lãnh o Thanh tra Chính ph . i u 17. Quy trình ch o nghi p v c a Ban biên t p 1. Thu nh n, cung c p thông tin a) Ban biên t p có th tr c ti p thu nh n thông tin ho c thông qua i ngũ biên t p viên, phóng viên và c ng tác viên. Ngu n thông tin ư c khai thác t các c c, v , ơn
 9. v thu c Thanh tra Chính ph , các cá nhân, t ch c trong ngành Thanh tra; các cơ quan nhà nư c, các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i; các cơ quan thông t n báo chí, truy n thông trong và ngoài nư c; t nhân dân và thông qua các kênh thông tin khác. b) Ngư i thu nh n, cung c p thông tin có nghĩa v tuân th úng quy nh c a Lu t Báo chí và các quy nh pháp lu t khác c a Nhà nư c, ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng thông tin ã cung c p cho Ban biên t p. 2. X lý thông tin Các biên t p viên th c hi n nhi m v ư c phân công ph i x lý biên t p n i dung thông tin ư c cung c p và ch u trách nhi m tr c ti p v tính chính xác, úng n c a thông tin trư c khi trình T ng biên t p ho c ngư i ư c T ng biên t p y quy n duy t l n cu i và t ch c c p nh t lên m ng. 3. ưa thông tin lên C ng thông tin a) Các thông tin sau khi ư c T ng biên t p ho c ngư i ư c T ng biên t p y quy n duy t s ư c chuy n n B ph n chuyên trách biên t p thu c Trung tâm Thông tin th c hi n ch nh s a m thu t, ưa thông tin lên C ng thông tin. B ph n v n hành không ư c ch nh s a, c t g t n i dung các tin bài ã ư c duy t khi ưa thông tin lên C ng thông tin. b) Trư ng h p phát hi n th y n i dung thông tin chưa cơ s pháp lý ho c có tính nh y c m chính tr cao, gây dư lu n không t t n b n c ho c b t l i cho tình hình chung thì y viên ph trách biên t p ph i báo cáo ngay v i T ng biên t p ho c ngư i ư c T ng biên t p y quy n xin ý ki n ch o và ch c p nh t lên C ng thông tin sau khi có ý ki n tr l i chính th c. c) Trư ng h p thông tin ưa lên C ng thông tin nhưng phát hi n n i dung không chính xác thì ph i bóc g , ch nh s a, ính chính; d) Trư ng h p thông tin ưa lên C ng thông tin nhưng có khi u n i thì ph i gi i quy t khi u n i; vi c gi i quy t khi u n i ph i ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t khi u n i, t cáo. 4. Lưu tr và qu n lý thông tin a) Thông tin sau khi ư c phê duy t, c p nh t lên m ng ph i ư c lưu tr ki m tra, s d ng, i chi u khi c n thi t; b) Ban biên t p ph i lưu tr , b o qu n toàn b n i dung thông tin (b n chính, b n sao, b n th o) theo quy nh c a công tác lưu tr nhà nư c; c) Các thông tin, d li u i n t c a Trang thông tin ph i ư c nh kỳ sao chép lưu tr trên ĩa c ng, ĩa quang ho c băng t và lưu tr theo quy nh c a công tác lưu tr nhà nư c. Chương IV
 10. T CH C TH C HI N i u 18. Trách nhi m t ch c th c hi n c a Ban biên t p 1. Ban biên t p ch u trách nhi m th c hi n nhi m v ư c phân công và báo cáo k p th i v i T ng Thanh tra v k t qu th c hi n nhi m v theo quy nh. Trong quá trình th c hi n nhi m v n u có vư ng m c phát sinh thì ki n ngh Lãnh o Thanh tra Chính ph cho ý ki n ch o, gi i quy t. 2. Ban biên t p là u m i ti p nh n thông tin, x lý, biên t p và ưa thông tin lên C ng thông tin; các c c, v , ơn v thu c Thanh tra Chính ph có trách nhi m thư ng xuyên cung c p thông tin v tình hình ho t ng c a ơn v mình theo yêu c u c a Ban biên t p. i u 19. Trách nhi m ph i h p t ch c th c hi n c a các ơn v 1. Trách nhi m chung a) Các ơn v có trách nhi m cung c p y , chính xác và k p th i cho C ng thông tin các n i dung thông tin, d li u ư c quy nh t i i u 6 c a Quy ch này, thu c lĩnh v c do ơn v qu n lý; b) Trong m c Nơi nh n, các văn b n không m t ph i ghi rõ “Website TTCP” ph bi n, công b ; c) Các thông tin gi i áp theo yêu c u c a t ch c và cá nhân v lĩnh v c thanh tra, khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng thu c lĩnh v c nào thì ơn v ph trách lĩnh v c ó ph i cung c p nhanh chóng, k p th i và chính xác theo phân c p; d) Th trư ng ơn v ch u trách nhi m trư c T ng Thanh tra v nh ng thông tin, d li u mà ơn v cung c p; e) M i ơn v có trách nhi m b trí m t cán b làm u m i cung c p thông tin, d li u cho C ng thông tin, ti p nh n các ý ki n c a công dân do Ban biên chuy n n và ý ki n tr l i công dân c a lãnh o ơn v . 2. Trách nhi m c th a) Trung tâm Thông tin ch trì, ph i h p v i các ơn v xây d ng kho thông tin, d li u; tích h p và x lý cơ s d li u qu c gia v thanh tra, x lý ơn thư, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng; hư ng d n k thu t, k t n i ho t ng cung c p và c p nh t thông tin, d li u c a các ơn v qua m ng Internet; liên k t tác nghi p c a các ơn v phù h p chuNn công ngh thông tin i n t ; ph i h p v i các ơn v t ch c các di n àn trao i v ho t ng thanh tra; b) Văn phòng (Phòng T ng h p, Phòng Hành chính, Phòng X lý ơn thư) có trách nhi m cung c p các văn b n i n t (không thu c ph m vi bí m t Nhà nư c) bao g m các văn b n qui ph m pháp lu t, các văn b n ch o, i u hành nh n ư c ngay sau khi óng d u c a Thanh tra Chính ph công b k p th i trên C ng thông tin; Phòng T ng h p cung c p các thông tin t ng h p và báo cáo tình hình th c hi n c a các ơn
 11. v t i các cu c h p giao ban c a Thanh tra Chính ph ; phòng X lý ơn thư cung c p các thông tin t ng h p tình hình ti p nh n và x lý ơn thư khi u n i, t cáo; c) Các C c I, II, III, Thanh tra b , ngành, a phương có trách nhi m cung c p các thông tin vào chuyên trang Khi u n i, t cáo; d) Các V I, II, III, Thanh tra b , ngành, a phương có trách nhi m cung c p các thông tin vào chuyên trang Thanh tra kinh t . i v i chuyên m c Thanh tra chuyên di n r ng, V nào ư c phân công ph trách s cung c p n i dung c a chuyên m c này và có m t khNu m m c này; e) C c IV có trách nhi m cung c p các thông tin liên quan t i ho t ng phòng, ch ng tham nhũng và có m t khNu m h p thư t giác tham nhũng; f) V T ch c Cán b có trách nhi m cung c p các thông tin v cơ c u t ch c, ch c năng, nhi m v c a các ơn v ; các thông tin thay i v nhân s , v cơ c u t ch c c a các ơn v ; g) V T ch c Cán b , Vi n Khoa h c Thanh tra, Trư ng Cán b Thanh tra, V H p tác Qu c t và Thanh tra B ngành, a phương có trách nhi m cung c p các thông tin cho chuyên trang Nâng cao năng l c t ng th ngành thanh tra v i nh ng n i dung chính như: v ho t ng nghiên c u khoa h c, ào t o b i dư ng cán b ; h p tác qu c t ; các ch , chính sách, tiêu chuNn x p ng ch, nâng ng ch, chuy n ng ch thanh tra viên; công tác thi ua khen thư ng c a ngành; các gương i n hình tiên ti n trong phong trào thi ua… h) V Pháp ch có trách nhi m cung c p các n i dung v c i cách hành chính; d th o các văn b n quy ph m pháp lu t c n l y ý ki n r ng rãi trong ngành Thanh tra và c ng ng xã h i; tư v n pháp lu t v thanh tra, v khi u n i, t cáo, phòng ch ng tham nhũng; ti n hành các ho t ng tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t. i u 20. Khen thư ng và k lu t 1.Cá nhân, t p th th c hi n t t Quy ch này, có nhi u óng góp cho ho t ng c a C ng thông tin, tuỳ theo thành tích c th , ư c khen thư ng theo quy nh c a Nhà nư c. Công tác ưa thông tin lên C ng thông tin theo trách nhi m phân công c a các ơn v là m t tiêu chí xét thi ua hàng năm. 2. Các cá nhân, ơn v vi ph m các quy nh trong Quy ch này u b x lý theo các quy nh c a pháp lu t. Trong quá trình th c hi n quy ch này, khi phát sinh các vư ng m c ho c c n i u ch nh s a i, b sung, các cơ quan, ơn v liên quan báo cáo T ng Thanh tra Chính ph k p th i xem xét, x lý./. PH L C
 12. M u s 1. Phi u cung c p thông tin, d li u cho C ng thông tin i n t Thanh tra Chính ph THANH TRA CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- Hà N i, ngày tháng năm 2009 PHI U CUNG C P THÔNG TIN, D LI U CHO C NG THÔNG TIN I N T THANH TRA CHÍNH PH 1. Tên ơn v : (ng m nh trên máy g i qua m ng) 2. Tên ngư i g i: (ho c nh n d ng qua ch ký e-mail g i qua m ng) 3. Th i gian g i: (máy tính t làm) 4. Thông tin: a. Tên tiêu tin c n ăng: b. Tóm t t: c. Tin chi ti t: (gõ tr c ti p ho c t p g i kèm) 5. Văn b n kèm theo: - .... 6. Tin thu c lo i ( ưa vào ô ch tương ng): a. Văn b n pháp quy b. Phát ngôn chính th c c a Thanh tra Chính ph c. Tin v n (tin ng n mô t s ki n) d. Thanh tra kinh t xã h i . Khi u n i t cáo g. Phòng ch ng tham nhũng h. Nâng cao năng l c t ng th i. Tài li u chuyên môn, nghi p v
 13. k. Tr l i th c m c c a công dân (qua Di n àn) l. L ch tu n m. n. .... M u s 2. Phi u yêu c u cung c p thông tin, d li u THANH TRA CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- Hà N i, ngày tháng năm 2009 PHI U YÊU C U CUNG C P THÔNG TIN, D LI U Kính g i: ……………………….. Theo yêu c u c a: (Lãnh o Thanh tra Chính ph ho c theo Quy ch này,...), Ban Biên t p C ng thông tin i n t Thanh tra Chính ph trân tr ng ngh Quý ................................................................................................................. cung c p các thông tin v v n sau ăng t i trên C ng thông tin i n t Thanh tra Chính ph : - - ........ ngh thông tin g i v Ban Biên t p C ng thông tin i n t Thanh tra Chính ph , d ng t p tin văn b n (t p MS word, RTF, ODF ...), mã ti ng Vi t Unicode, a ch bbt@thanhtra.gov.vn. Th i h n: trư c gi , ngày tháng năm 20 Xin trân tr ng c m ơn. KT. T NG BIÊN T P TRƯ NG BAN BIÊN T P (Ký và ghi rõ h tên)
 14. M u s 3. Phi u yêu c u tr l i THANH TRA CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- Hà N i, ngày tháng năm 2009 PHI U YÊU C U TR L I Ngư i yêu c u: (Lãnh o Thanh tra Chính ph , ....) Kính g i: ………………….. Trên chuyên m c “B n h i, Thanh tra Chính ph tr l i” c a C ng thông tin i n t Thanh tra Chính ph , có yêu c u gi i áp th c m c v : .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... . ngh .......................................................................................................... xem xét và tr l i trư c công lu n và tr c ti p vào Di n àn c a C ng thông tin i n t Thanh tra Chính ph , ng th i, ngh g i cho: - - Th i h n: trư c gi , ngày tháng năm NGƯ I YÊU C U (Ký và ghi rõ h tên)
Đồng bộ tài khoản