Quyết định số 1327/2002/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
239
lượt xem
65
download

Quyết định số 1327/2002/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1327/2002/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn thiết kế phòng khám đa khoa khu vực tiêu chuẩn ngành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1327/2002/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1327/2002/Q -BYT Hà N i, ngày 18 tháng 04 năm 2002 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N THI T K PHÒNG KHÁM A KHOA KHU V C TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v quy n h n và t ch c b máy B Y t . Căn c nhu c u v thi t k phòng khám a khoa khu v c nh m chu n hoá vi c xây d ng các công trình y t , phù h p v i s phát tri n c a xã h i. Theo ngh c a ông V trư ng V Trang thi t b - Công trình y t . QUY T NNH i u 1. Nay ban hành “Tiêu chu n thi t k phòng khám a khoa khu v c” i u 2. Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào tiêu chuNn thi t k phòng khám a khoa khu v c này xây m i ho c v n d ng xây d ng c i t o phòng khám a khoa khu v c ã cũ, b hư h ng xu ng c p không áp ng và m b o ho t ng chuyên môn c a cơ s . i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i tiêu chuNn này u bãi b . i u 4. Các ông/bà Chánh Văn phòng, V trư ng các V Trang thi t b - Công trình y t , V K ho ch, V i u tr , V Y h c c truy n, V B o v s c kh e Bà m tr em- KHHG và các V có liên quan c a B Y t ; giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Lê Ng c Tr ng
 2. PHÒNG KHÁM A KHOA KHU V C - TIÊU CHU N THI T K 1. Ph m vi áp d ng. Tiêu chuNn này qui nh các yêu c u cơ b n l p d án u tư, thi t k xây d ng m i, thi t k c i t o phòng khám a khoa khu v c t i các a phương trong ph m vi c nư c. 2. Tiêu chu n trích d n và căn c pháp lý. 2.1. Tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 2748 - 1991 v phân c p công trình xây d ng - Nguyên t c chung. 2.2. Ngh nh c a Chính Ph s 01/1998/N -CP ngày 3/1/1998 v H th ng t ch c y t a phương. 2.3. Thông thư liên t ch s 02/198/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 v hư ng d n th c hi n Ngh nh 01/1998/N -CP 2.4. Quy t nh s 2967/Q -BYT ngày 29/6/2001 phê duy t nhi m v thi t k phòng khám a khoa khu v c. 3. Quy nh chung. 3.1. Phòng khám a khoa khu v c ( KKV) : là nơi th c hi n các ho t ng chăm sóc b o v s c kho ban u, cung c p các d ch v : phòng b nh, khám - ch a b nh, i u tr ngo i trú, i u tr các b nh thông thư ng và m t s chuyên khoa. 3.2. Phòng khám KKV ư c t ch c t i khu v c liên xã xa trung tâm y t huy n; t i nh ng huy n trư c ây sáp nh p; t i huy n vùng cao, vùng sâu, vùng xa. 3.3 Phòng khám KKV g m các không gian th c hi n nh ng nhi m v chuyên môn sau: a) Th c hi n sơ c u, c p c u thông thư ng và h tr chuy n thương lên tuy n trên. Phân công cán b i c p c u t i hi n trư ng khi có yêu c u. b) Khám - ch a b nh , phát thu c, i u tr ngo i trú các b nh thông thư ng, các chuyên khoa Răng - Hàm - M t, Tai - Mũi - H ng và M t. c) Khám và qu n lý s n ph , d thư ng, chăm sóc tr sơ sinh và th c hi n d ch v k ho ch hoá gia ình phân theo tuy n i u tr . d) T m lưu b nh nhân c n ph i theo dõi, các b nh nhân n ng c n ch chuy n lên tuy n trên.
 3. e) Qu n lý s c kho các i tư ng theo quy nh và i u tr ngo i trú các b nh mãn tính, b nh xã h i, b nh ngh nghi p theo phân công c a tuy n trên. f) Tham gia tr c ti p công tác y t c ng ng: tuyên truy n giáo d c v chăm sóc s c kho , tư v n s c kho sinh s n, tiêm ch ng, dinh dư ng, thu c thi t y u. g) Ch o các tr m y t cơ s tr c thu c th c hi n công tác : phòng ch ng d ch b nh và b nh xã h i, y t d phòng, v sinh d ch t và t ch c b i dư ng nâng cao nghi p v cho cán b y t cơ s . 3.4. Phòng khám KKV ư c quy nh theo hai quy mô ph c v : - Qui mô nh : t 80 n dư i 120 lư t khám/ngày có 6 n 10 giư ng lưu. - Qui mô l n t 120 n 150 lư t khám/ngày, có 11 n 15 giư ng lưu. Chú thích : Trong trư ng h p phòng khám KKV t cùng khu t c a tr m y t cơ s , quy mô s giư ng lưu trên chưa tính n s giư ng lưu c a tr m y t cơ s hi n có. 3.5. Phòng khám KKV ư c thi t k xây d ng b n v ng t tiêu chuNn công trình c p II, phù h p v i quy nh t i TCVN 2748 - 91. i v i các công trình c i t o nhà hi n có cũng ph i gia c , nâng c p, m b o tiêu chuNn công trình c p II. Chú thích : - Vùng có bão ho c lũ l t thư ng xuyên c n chú ý t i yêu c u phòng ch ng bão lũ, thiên tai. - i v i vùng cao, vùng sâu, vùng xa (núi cao, h i o) tuỳ theo i u ki n th c t xây d ng s d ng v t li u s n có t i a phương. 4. Yêu c u v khu t xây d ng. Khu t xây d ng ph i m b o các yêu c u sau: 4.1. V trí khu t xây d ng phòngk hám KKV ph i g n ư ng giao thông liên xã, liên huy n, thu n ti n cho m i ngư i dân t i khám - ch a b nh và chăm sóc s c kho . Chú thích: Phòng khám KKV có th t cùng trên khu t c a tr m y t cơ s nhưng không làm thay i ch c năng c a tr m y t ó. 4.3. Khu t xây d ng phòng khám KKV ph i có i u ki n v sinh môi trư ng t t, gi i pháp x lý n n móng không ph c t p, ít t n kém kinh phí xây d ng. 4.4. Khu t xây d ng phòng khám KKV ph i có ngu n c p nư c s ch thư ng xuyên và h p v sinh. 5. Yêu c u v m t b ng t ng th . 5.1. Di n tích khu t xây d ng phòng khám KKV ph i t 1.800 n 2.400m2 b trí các h ng m c công trình sau:
 4. a) Kh i nhà chính g m các b ph n: khám - ch a b nh ngo i trú, lưu b nh nhân, hành chính và h u c n. b) K thu t h t ng: c p i n, c p nư c, thu gom và x lý rác th i, nư c th i. c) ư ng n i b và c ng, tư ng rào. d) Sân, vư n cây xanh (cây c nh và cây t o bóng mát) e) Vư n cây dư c li u, thu c Nam. 5.2. T l chi m t xây d ng t 30 n 35% di n tích khu t. Chú thích : Kho ng cách gi i h n t mép ngoài tư ng rào c ng chính t i m t trư c công trình t i thi u 6m. 5.3. T l di n tích cây xanh (g m di n tích tr ng cây bóng mát, vư n hoa và vư n cây thu c Nam) t 30 n 40% di n tích khu t. Chú thích : Không tr ng các lo i cây có nh a c, có gai, cây có hoa qu thu hút ru i mu i, côn trùng. 5.4. Trong khuôn viên phòng khám KKV ph i b trí khu v c sân ch , bãi xe cho khách và nhân viên, nhà xe ô tô c p c u, ư ng n i b có chi u r ng t i thi u là 2m. 5.5. Phòng khám KKV ph i có c ng và tư ng rào ngăn cách, b o v . 6. Yêu c u v gi i pháp thi t k các h ng m c công trình. 6.1. Yêu c u chung 6.1.1. Gi i pháp t ch c không gian c a phòng khám KKV m b o các yêu c u sau: a) Phù h p v i yêu c u công năng s d ng, không ch ng chéo ho t ng c a các công tác: khám - ch a b nh, chăm sóc s c kho ban u và công tác y t d phòng, v sinh d ch t . b) Dây chuy n ho t ng ph i theo nguyên lý m t chi u, m b o yêu c u s ch, bNn riêng bi t. c) Các phòng khám, ch a b nh, phòng và d ch v KHHG ph i ư c b trí riêng bi t, m b o i u ki n vô khuNn. d) Các h ng m c công trình ph i phù h p v i các trang thi t b theo Danh m c trang thi t b y t (theo quy t nh s 437/Q -BYT ngày 20/2/2002). 6.1.2. Chi u cao phòng.
 5. a) Các phòng trong kh i nhà chính có chi u cao t i thi u 3,3m b) Các phòng ph , v sinh có chi u cao t i thi u 2,8m 6.1.3. Chi u r ng hành lang. a) Hành lang bên (có k t h p ch i) r ng r 2,4 n 2,8m b) Hành lang bên (không k t h p i) r ng t 1,5 n 1,8m. Chú thích : Hành lang có mái che tránh ư c mưa n ng. 6.1.4. C a i. a) Chi u cao c a các lo i c a i t i thi u 2,1m b) C a i thông thư ng có chi u r ng t i thi u 1,4m c) C a i có chuy n cáng, òn võng có chi u r ng t i thi u 1,4m d) C a i vào phòng chi u r ng t i thi u 1,4m e) C a i vào phòng v sinh r ng t i thi u 0,7 m. 6.1.5. C u thang. a) d c c u thang t i a 300. b) Chi u r ng m i v thang t i thi u 1,5m c) Chi u ngh r ng t i thi u 1,5m d) Có ư ng d c các c u thang chính danh cho xe Ny. 6.2. Yêu c u i v i các h ng m c công trình. Căn c vào ch c năng, nhi m v và các qui nh chung, công trình phòng khám KKV ph i có các b ph n sau: 6.2.1. Khu khám và i u tr ngo i trú. Di n tích các phòng khám và i u tr ngo i trú ư c qui nh trong b ng 1. B ng 1. Di n tích theo quy mô (m2) Lo i phòng 80 n dư i 120 120 n dư i 150 Ghi chú l m khám (6 n l m khám (11 n 10 giư ng lưu) 15 giư ng lưu) Khám - i u tr n i 9m2 (1 ch 18 m2 (2 ch DT t i thi u 9m2/ khoa khám) khám) ch khám Khám - i u tr ngo i 9m2 (1 ch 18 m2 (2 ch DT t i thi u 9m2/
 6. khoa khám) khám) ch khám Khám - i u tr Nhi 9m2 (1 ch 18 m2 (2 ch DT t i thi u 9m2/ khoa khám) khám) ch khám Khám Thai - S n 14 m2 (1 ch 14 m2 (1 ch DT t i thi u khám) khám) 14m2/ ch khám Khám các b nh Ph 14 m2 (1 ch 14 m2 (1 ch DT t i thi u khoa khám) khám) 14m2/ ch khám Khám - i u tr RHM, 21 m2 (3 ch 21 m2 - 28m2 (3 - DT t i thi u 7m2/ TMH và M t khám) 4 ch khám – 2 gh ch khám. Có gh khám RHM) ch a RHM, TMH và Khám M t Khám - Ch a b nh 18 m2 (1 ch 18 m2 (1 ch khám G m có ch theo phương pháp Y khám - ch a) - ch a) khám, ch ch a h c c truy n. b nh y h c c truy n Qu n lý - i u tr b nh 9 m2 (1 bàn làm 9 m2 (1 bàn làm DT t i thi u xã h i vi c) vi c) Xét nghi m 14 m2 (3 bàn xét 14 m2 (3 bàn xét DT t i thi u nghi m) nghi m) ChuNn oán hình nh: - X-Quang 24m2 (phòng 1 24m2 (phòng 1 G m có phòng máy X-Quang) máy X-Quang) máy, i u khi n, phòng t i (tráng - r a phim). - Siêu âm 9 m2 (phòng 1 18 m2 (0phòng 2 DT t i thi u máy siêu âm) máy siêu âm) 9m2/máy siêu âm. 6.2.2. Khu ch a b nh. Di n tích các phòng ch a b nh ư c qui nh trong b ng 2. B ng 2. Di n tích theo quy mô (m2) Lo i phòng 80 n dư i 120 120 n dư i 150 Ghi chú l m khám (6 n l m khám (11 n 10 giư ng lưu) 15 giư ng lưu) C pc u 24m2 (1 ch c p c u) 24 m2 (1 ch c p DT t i thi u 14m2/ c u) ch c p c u Ti u ph u 14m2 (1 bàn ti u 14m2 (1 bàn ti u DT t i thi u ph u) ph u) 14m2/bàn ti u ph u
 7. Phòng 14m2 (1 bàn 14m2 (1 bàn ) DT t i thi u g m ) có 1 bàn và 1 bàn ón tr sơ sinh D ch v KHHG 14m2 (1 bàn th 14m2 (1 bàn th DT t i thi u thu t) thu t) 14m2/bàn th thu t DV KHHG 6.2.3. Khu t m lưu b nh nhân. Di n tích các phòng t m lưu b nh nhân ư c qui nh trong b ng 3. B ng 3. Di n tích theo quy mô (m2) 80 n dư i 120 120 n dư i 150 Lo i phòng l m khám (6 n Ghi chú 10 giư ng lưu) l m khám (11 n 15 giư ng lưu) b nh nhân thông thư ng 12 n 24m2 (2 30 n 54m2 (5 DT t i thi u phòng n 4 giư ng) n 9 giư ng) b nh nhân nam /n riêng B nh nhân lây nhi m 9 n 12 m2 (1 n 12 m2 (2 giư ng) DT t i thi u. Có 2 giư ng) bi n pháp cách ly B nh nhân c p c u 9 - 12m2 (1 n 2 12 m2 (2 giư ng) DT t i thi u. Li n giư ng) k v i phòng c p c u. S n ph 15m2 (2 giư ng) 15m2 (2 giư ng) DT t i thi u. G m có phòng lưu, v sinh li n phòng (3 n 4 m2) Chú thích : - Di n tích phòng lưu b nh nhân t 6-8m2/ giư ng lưu - N u i u ki n cho phép các phòng lưu b nh nhân nên có v sinh li n phòng. 6.2.4. Khu hành chính, h u c n. Di n tích các phòng hành chính, h u c n ư c quy nh trong b ng 4 B ng 4. Di n tích theo quy mô (m2) Lo i phòng 80 n dư i 120 120 n dư i Ghi chú l m khám (6 n 150 10 giư ng lưu)
 8. l m khám (11 n 15 giư ng lưu) S nh ( i, ón ti p) 18m2 24m2 K t h p tuyên truy n, tư v n Tuyên truy n - tư v n 18m2 24m2 Li n k v i s nh i, ón ti p Giao ban 18m2 24m2 Hành chính, y v 122 18m2 Li n k v i s nh Lãnh o 9m2 9m2 Tr c nhân viên 9m2 12m2 Dư c 12m2 12m2 T và qu y cung ng dư c phNm R a ti t trùng, s y h p 12m2 12m2 Li n k v i khu d ng c khám, ch a b nh 6.2.5. Khu ph tr . Di n tích các phòng ph tr , hành lang, l i i trong nhà ư c quy nh trong b ng 5. B ng 5. Di n tích theo quy mô (m2) Lo i phòng 80 n dư i 120 120 n dư i 150 Ghi chú l m khám (6 n l m khám (11 n 10 giư ng lưu) 15 giư ng lưu) Ph c v 9m2 12m2 un n u, gi t là,... V sinh 14m2 (1xí, 2 ti u, 1 21m2 (2 xí, 3 ti u, Nam/ n riêng r a x 2) 1 r a x 2) Nhà xe ô tô c p c u 18m2 18m2 Không t g n khu khám, ch a, lưu BN Hành lang, l i i trong 30 n 35% t ng 30 n 35% t ng Hành lang k t h p nhà DT xây d ng DT xây d ng ch i, ón ti p 7. Nh ng yêu c u v các gi i pháp k thu t. 7.1. Chi u sáng và thông gió.
 9. 7.1.1. Trong phòng khám KKV các phòng ph i ư c chi u sáng và thông gió t nhiên, tr c ti p. Chú thích: Riêng phòng t máy X-quang ph i chi u sáng và thông gió b ng phương pháp nhân t o. 7.1.2. Di n tích c a s chi u sáng t nhiên cho các phòng ư c qui nh trong b ng 6. B ng 6. Lo i phòng T l di n tích c s (%) Di n tích sàn Các phòng thông thư ng Không nh hơn 20% Các phòng t m lưu, phòng ph tr Không nh hơn 15% 7.2. K thu t h t ng. 7.2.1. C p i n a) Phòng khám KKV ph i ư c trang b h th ng c p i n ng b chi u sáng trong các phòng và v n hành các thi t b k thu t. b) Phòng khám KKV ph i ư c c p i n 24/24h, có ngu n i n d phòng (máy phát i n, ho c máy thu i n nh i v i vùng núi g n sông, su i). c) H th ng c p i n s d ng dây d n ru t ng b c kín, l p n i ho c chìm trong tư ng, tr n, b trí automat t i t ng phòng m b o an toàn. 7.2.2. C p nư c a) Phòng khám KKV ph i ư c c p nư c s ch liên t c su t ngày êm t ngu n nư c máy, gi ng khoan, các b d tr nư c ã qua x lý m b o tiêu chuNn ch t lư ng nư c c a B Y t theo quy t nh s 505/BYT- Q . b) Tiêu chuNn c p nư c c a m t phòng khám KKV t 25 n 30m3/ngày êm c) Phòng khám KKV ph i có b nư c sinh ho t và d phòng c u ho có s c ch a t 25 n 30m3; Ngoài ra còn có b ch a nư c trên mái, trong các phòng v sinh. 7.2.3. Thoát nư c. Phòng khám KKV ph i có h th ng thoát nư c m t t i ch b ng bi n pháp t ch y k t h p c ng thu gom, không nh hư ng n môi trư ng. 7.2.4. Nư c th i. a) Phòng khám KKV ph i có h th ng x lý nư c th i
 10. b) Nư c th i t khu k thu t khám - ch a b nh và t các phòng v sinh ph i ư c thu gom, x lý riêng m b o v sinh môi trư ng. c) Các phòng sơ c u, ti u ph u, phòng và d ch v KHHG ph i có h th ng thu nư c s n khi c r a v sinh. 7.2.5. Ch t th i r n. Phòng khám KKV ph i có nơi t p trung các ch t th i r n riêng, có b ph n x lý, h trôn phân hu cách kh i nhà chính t i thi u 20m, không nh hư ng n môi trư ng xung quanh. 7.3. Yêu c u v phòng cháy, ch a cháy. 7.3.1. Phòng khám KKV ph i là công trình ch u l a b c III (theo TCVN 2748 - 1991) 7.3.2. Phòng khám KKV ph i có h th ng bình b t c u ho t trong nhà. 7.3.3. Trong khu t xây d ng ph i b trí b ch a ho c gi ng nư c, h cát d phòng cho c u ho t g n kh i nhà chính. 7.4. Yêu c u v k t c u và hoàn thi n công trình. 7.4.1. Tư ng. a) Tư ng trong và ngoài nhà sơn ho c quét vôi b) Tư ng bên trong các phòng khám - ch a b nh; phòng lưu b nh nhân; dư cl; r a ti t trùng và s y h p d ng c và phòng v sinh ph i p g ch men kính ho c sơn ch u nư c cao t i thi u 1,8m. Ph n tư ng còn l i có th sơn ho c quét vôi màu sáng. Chú thích : Tư ng trong phòng t máy X-quang ph i trát v a c n tia x (v a barit) và ph i ư c ki m tra ch ng nh n m b o an toàn tia x trư c khi s d ng 7.4.2. Sàn Sàn lát b ng g ch ceramic ho c g ch hoa xi măng, trát granitô mài nh n; mb o không trơn trư t và thu n ti n cho vi c c r a v sinh. 7.4.3. Tr n a) Tr n ư c phép thi t k ph ng ho c d c, ph i m b o yêu c u v sinh, cách nhi t, cách Nm, ch ng th m t t. Chú thích : i v i công trình có s d ng t ng 2, tr n phòng t máy X- quang ph i trát v a c n tia x (v a barit) b) Tr n sơn ho c quét vôi màu sáng.
 11. 7.4.4. C a s a) C a s ph i có khuôn, có h th ng tr n song s t b o v và lư i ch ng côn trùng xâm nh p. b) Cánh c a b ng panô g ho c nhôm, s t, ho c k t h p nan ch p, kính trong thông thoáng, chi u sáng t nhiên và ngăn gió l nh. Chú thích: i v i c a s panô kính m ra hành lang, l i i c a các phòng c p c u - ti u ph u, , KHHG và các phòng khám - lưu b nh nhân ph i dùng lo i kính m không nhìn ư c vào bên trong phòng. 7.4.5. C a i a) C a i ph i có khuôn mb o b n v ng, an toàn b) Cánh c a b ng panô g , nhôm, s t, ho c k t h p nan ch p, kính. Chú thích: C a i vào các phòng c p c u - ti u ph u, , KHHG , khám ph khoa ph i kín áo (c a panô c ho c k t h p kính m ). c) C a i phòng t máy ch p X-quang ph i m b o các yêu c u an toàn v phóng x , có èn báo hi u. Cánh c a b ng thép b c các h p ch t ch ng tia x , (Chì, cao su, chì,...) 7.4.6. K t c u và hoàn thi n công trình. a) Các h ng m c công trình phòng K KKV ph i có k t c u b n v ng, d thi công xây l p, phù h p v i i u ki n xây d ng có t i a phương. b) Các h ng m c công trình phòng khám KKV ph i ư c xây d ng, c i t o hoàn thi n c n i, ngo i th t theo úng các tiêu chuNn xây d ng hi n hành và yêu c u riêng c a công trình y t . 7.4.7. Hình th c ki n trúc. a) Phòng khám KKV ph i có hình th c ki n trúc hi n i, phù h p v i tính ch t c a lo i công trình y t . b) Phòng khám KKV ch y u t vùng xa, cùng cao, vùng sâu nên hình th c công trình ph i phù h p v i y u t ki n trúc truy n th ng c a a phương, phù h p v i c nh quan và quy ho ch chung.
Đồng bộ tài khoản