Quyết định số 1327/QĐ-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
170
lượt xem
25
download

Quyết định số 1327/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1327/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1327/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1327/Q -TTg Hà N i, ngày 24 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N GIAO THÔNG V N T I Ư NG B VI T NAM N NĂM 2020 VÀ NNH HƯ NG N NĂM 2030 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n giao thông v n t i ư ng b Vi t Nam n năm 2020 và nh hư ng n năm 2030 v i nh ng n i dung ch y u sau: I. QUAN I M PHÁT TRI N 1. Giao thông v n t i ư ng b là m t b ph n quan tr ng trong k t c u h t ng kinh t - xã h i. Vì v y, c n ư c ưu tiên u tư phát tri n t o ti n , làm ng l c phát tri n kinh t - xã h i, ph c v s nghi p công nghi p hóa – hi n i hóa, áp ng ti n trình h i nh p kinh t khu v c và qu c t , góp ph n b o m qu c phòng, an ninh. 2. Phát tri n giao thông v n t i ư ng b h p lý, ng b và b n v ng trong m t quy ho ch th ng nh t có phân công, phân c p và h p tác, liên k t gi a các phương th c v n t i, phù h p v i i u ki n a lý, t o thành m t m ng lư i giao thông thông su t và có hi u qu . 3. T p trung ngu n l c ưa vào c p k thu t h th ng ư ng b hi n có; Ny nhanh t c xây d ng tuy n ư ng b cao t c B c Nam, các tr c cao t c tr ng y u theo quy ho ch ư c duy t; coi tr ng công tác qu n lý, b o trì t n d ng t i a năng l c k t c u h t ng giao thông hi n có. 4. Phát tri n h th ng ư ng b i ngo i g n k t ch t ch v i h th ng ư ng b trong nư c ch ng h p tác, h i nh p khu v c và qu c t . 5. Nhanh chóng phát tri n giao thông v n t i xe buýt t i các ô th l n, c bi t Th ô Hà N i và thành ph H Chí Minh; phát tri n giao thông tĩnh và giao thông ti p c n cho ngư i khuy t t t; ki m soát s gia tăng phương ti n v n t i cá nhân; gi i quy t ùn t c giao thông và b o m tr t t an toàn giao thông ô th .
 2. 6. Phát tri n giao thông v n t i a phương áp ng ư c yêu c u công nghi p hóa – hi n i hóa nông nghi p – nông thôn, g n k t ư c m ng giao thông v n t i a phương v i m ng giao thông qu c gia, t o s liên hoàn, thông su t và chi phí v n t i h p lý, phù h p v i a s ngư i dân. 7. Ny m nh vi c ng d ng ti n b khoa h c k thu t, công ngh m i, v t li u m i vào các lĩnh v c thi t k , xây d ng, khai thác giao thông v n t i ư ng b v i m c tiêu h n ch ô nhi m môi trư ng và ti t ki m năng lư ng. Coi tr ng vi c phát tri n ngu n nhân l c cho nhu c u phát tri n ngành. 8. Thu hút các thành ph n kinh t tham gia u tư phát tri n k t c u h t ng giao thông ư ng b ; huy ng t i a m i ngu n l c, coi tr ng ngu n l c trong nư c u tư phát tri n; ngư i s d ng có trách nhi m óng góp phí s d ng b o trì và tái u tư xây d ng k t c u h t ng giao thông ư ng b . 9. Dành qu t h p lý phát tri n k t c u h t ng giao thông ư ng b và m b o hành lang an toàn giao thông; vi c b o v công trình giao thông và b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b là trách nhi m c a các c p chính quy n a phương, các ngành, toàn xã h i và m i ngư i dân. II. M C TIÊU PHÁT TRI N 1. Giai o n n năm 2020 - áp ng ư c nhu c u v v n t i hàng hóa và hành khách v i ch t lư ng t t và giá c h p lý, b o m an toàn, ti n l i, ki m ch ti n t i gi m tai n n giao thông và h n ch ô nhi m môi trư ng; phát huy l i th c a v n t i ư ng b có tính cơ ng cao, hi u qu trong ph m vi ho t ng ư ng ng n, gom hàng, t o chân hàng cho các phương th c v n t i khác. M t s m c tiêu c th : + Kh i lư ng khách v n chuy n 5,5 t hành khách v i 165,5 t hành khách luân chuy n. + Kh i lư ng hàng hóa v n chuy n 760 tri u t n v i 35 t t n hàng hóa luân chuy n. + Phương ti n ô tô các lo i kho ng 2,8 – 3,0 tri u xe. - ưa vào c p k thu t h th ng ư ng b hi n có, u tư chi u sâu m t s công trình quan tr ng nâng cao năng l c thông qua; nhanh chóng tri n khai xây d ng h th ng ư ng b cao t c theo quy ho ch, c bi t là tuy n cao t c B c Nam, phát tri n m nh m giao thông ô th . M t s m c tiêu c th : + Xây d ng 24 tuy n, o n tuy n cao t c (k c ư ng vành ai ô th ) v i t ng chi u dài kho ng 2.381 km. + 100% qu c l vào úng c p k thu t. + Hoàn thành xây d ng các c u l n, thay th 100% c u y u trên qu c l .
 3. + 100% ư ng t nh ư c r i m t nh a ho c bê tông xi măng. + Qu t dành cho xây d ng h t ng giao thông ư ng b ô th t bình quân 16 - 26% so v i qu t xây d ng t i các ô th . + 100% xã, c m xã có ư ng ôtô n trung tâm, tr m t s ít xã có a hình, a lý c bi t khó khăn và ư c tr i m t nh a ho c bê tông xi măng 100%; xóa 100% c u kh . 2. nh hư ng n năm 2030 - Th a mãn ư c nhu c u v n t i và d ch v v n t i c a xã h i v i ch t lư ng cao, t tiêu chuNn qu c t , nhanh chóng, êm thu n, an toàn; k t n i ư c v i các phương th c v n t i khác, nh t là các i m chuy n t i hành khách ư ng dài v i v n t i hành khách ô th . - Hoàn thi n và cơ b n hi n i hóa m ng lư i k t c u h t ng giao thông ư ng b ; ti p t c xây d ng các o n tuy n, tuy n ư ng b cao t c, ư ng ô th , ư ng vành ai. III. QUY HO CH PHÁT TRI N N NĂM 2020 1. H th ng qu c l a) Tr c d c B c Nam - Qu c l 1 t H u Ngh Quan (L ng Sơn) n Năm Căn (Cà Mau), dài 2.434 km, hoàn thi n toàn tuy n t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe; m r ng m t s o n có lưu lư ng l n t tiêu chuNn ư ng c p II, v i 4 làn xe; thay th toàn b các c u y u; xây d ng các tuy n tránh c n thi t t i các ô th ; hoàn thành xây d ng h m ư ng b qua èo Phú Gia, èo Phư c Tư ng (Th a Thiên Hu ), èo C (Phú Yên). - ư ng H Chí Minh t Pác Pó (Cao B ng) n t Mũi (Cà Mau), dài 3.167 km, cơ b n ã hoàn thành giai o n 1 t Hòa L c (Hà N i) n Tân C nh (Kon Tum), quy mô 2 làn xe. Giai o n 2, n i thông toàn tuy n t Pác Pó (Cao B ng) n t Mũi (Cà Mau) v i quy mô 2 làn xe. C th là t p trung nâng c p, xây d ng m i các o n t Pác Pó n Cao B ng, Ch M i – Bình Ca, c u Ng c Tháp, t Tân C nh n Chơn Thành, Chơn Thành n c Hòa, M An n Vàm C ng (bao g m 2 c u Cao Lãnh, Vàm C ng và o n n i 2 c u), R ch Giá n Vĩnh Thu n, Năm Căn n t Mũi (trư c m t xây d ng n n ư ng và làm á dăm láng nh a m t ư ng), C u m Cùng. Giai o n 3 n năm 2020, hoàn ch nh tuy n, t ng bư c xây d ng các o n theo tiêu chuNn ư ng cao t c phù h p v i quy ho ch ư c duy t và kh năng ngu n v n. b) Khu v c phía B c Các tuy n nan qu t:
 4. - Qu c l 5 t Như Quỳnh (Hưng Yên) n ình Vũ (H i Phòng), dài 110 km, duy trì tiêu chuNn ư ng c p II, quy mô 4 làn xe. - Qu c l 18: t i phúc (B c Ninh) n B c Luân (Qu ng Ninh), dài 303 km, hoàn thi n nâng c p, m r ng o n Bi u Nghi – H Long t tiêu chuNn ư ng c p II, 4 làn xe; o n Mông Dương – Móng Cái t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe; các o n khác duy trì tiêu chuNn ư ng hi n t i. - Qu c l 2 t Ph L (Hà N i) n Thanh Th y (Hà Giang), dài 310 km, hoàn thi n nâng c p t tiêu chuNn t i thi u ư ng c p III, 2 làn xe; các o n qua khu v c có lưu lư ng l n t tiêu chuNn ư ng t c p I n c p II, 4 – 6 làn xe. - Qu c l 3 t c u u ng (Hà N i) n Tà Lùng (Cao B ng), dài 340 km, hoàn thi n xây d ng, nâng c p toàn tuy n t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe (trong ó m t s o n xây d ng m i). - Qu c l 6 t Hà ông (Hà N i) n Mư ng Lay (Lai Châu), dài 512 km, hoàn thi n xây d ng o n t Hà N i n Xuân Mai, o n tránh thành ph Hòa Bình t tiêu chuNn ư ng t c p I n c p II, 4-6 làn xe; các o n còn l i ch y u t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe. - Qu c l 32 t Hà N i n Bình Lư (Lai Châu), dài 393 km, hoàn thi n nâng c p o n Hà N i – Sơn Tây t tiêu chuNn ư ng t c p I n c p II, 4-6 làn xe; các o n còn l i t tiêu chuNn ư ng t c p III n c p IV, 2 làn xe. - Qu c l 32B t Thu Cúc (Phú Th ) n Mư ng Cơi (Sơn La), dài 21 km, hoàn thi n nâng c p t tiêu chuNn ư ng c p IV, 2 làn xe. - Qu c l 32C t Vân Phú (Phú Th ) n Âu Lâu (Yên Bái), dài 97 km, hoàn thi n nâng c p t tiêu chuNn ư ng t c p III n c p IV, 2 làn xe. - Qu c l 70 t ( u Lô) Phú Th n B n Phi t (Lào Cai), dài 200 km, hoàn thi n xây d ng, nâng c p toàn tuy n t tiêu chuNn ư ng c p III, IV, 2 làn xe. Các tuy n vành ai: - Vành ai 1, g m các qu c l 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, t Qu ng Ninh n Lai Châu, dài kho ng 687 km. T ng bư c hoàn thành nâng c p toàn tuy n t i thi u t tiêu chuNn ư ng c p IV, 2 làn xe; các o n khó khăn t tiêu chuNn ư ng c p V, riêng o n t Cao B ng qua L ng Sơn n Qu ng Ninh t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe. H p nh t các qu c l 4A, 4B, 4C, 4D, 4E thành qu c l 4. - Vành ai 2 là qu c l 279 t Bãi Cháy (Qu ng Ninh) n Tây Trang ( i n Biên), dài 744 km, hoàn thành nâng c p, xây d ng toàn tuy n t tiêu chuNn t i thi u ư ng c p IV, 2 làn xe. - Vành ai 3 là qu c l 37, t Diêm i n (Thái Bình) n Cò Nòi (Sơn La), dài 485 km, hoàn thi n nâng c p toàn tuy n t i thi u t tiêu chuNn ư ng c p IV, 2 làn xe
 5. khu v c mi n núi; các o n khu v c ông dân cư, ng b ng t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe. Các qu c l khác: - Qu c l 18C t Tiên Yên n Hoành Mô (Qu ng Ninh), dài 50 km, hoàn thi n nâng c p t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe. - Qu c l 10 t Uông Bí (Qu ng Ninh) n Ho ng Hóa (Thanh Hóa), dài 228 km, hoàn thi n nâng c p toàn tuy n t i thi u t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe. - Qu c l 38 t thành ph B c Ninh n Ch D u (Hà Nam, dài 81 km, hoàn thi n nâng c p t i thi u t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe. - Qu c l 39, t Ph N i (Hưng Yên) n Diêm i n (Thái Bình), dài 108km, hoàn thi n nâng c p toàn tuy n t i thi u t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe. - Qu c l 12B t G nh (Ninh Bình) n Mãn c (Hòa Bình), dài 95 km, hoàn thi n xây d ng, nâng c p toàn tuy n t i thi u t tiêu chuNn ư ng c p IV, 2 làn xe. - Qu c l 21 t Sơn Tây (Hà N i) n H i Th nh (Nam nh), dài 210 km, hoàn thi n xây d ng nâng c p toàn tuy n t i thi u t tiêu chuNn ư ng c p IV, 2 làn xe. - Qu c l 21B t Phú Lâm (Hà N i) n C u Bà a (Hà Nam), dài 59km, hoàn thi n nâng c p toàn tuy n t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe. - Qu c l 2B t D c Láp n Tam o (Vĩnh Phúc), dài 25 km, hoàn thi n nâng c p trong khu v c thành ph t tiêu chuNn ư ng ô th , o n còn l i t tiêu chuNn ư ng c p IV, 2 làn xe. - Qu c l 2C, t Sơn Tây (Hà N i) n Sơn Dương (Tuyên Quang), dài 141 km, hoàn thi n nâng c p toàn tuy n t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe. - Qu c l 31 t Quán Thành (B c Giang) n B n Ch t (L ng Sơn), dài 160 km, hoàn thi n nâng c p t tiêu chuNn ư ng c p IV, 2 làn xe. - Qu c l 34 t th xã Hà Giang n Khâu n (Cao B ng), dài 263 km, hoàn thi n nâng c p t tiêu chuNn ư ng c p IV, 2 làn xe. - Qu c l 3B t Nà B n (B c K n) n Qu c Khánh (L ng Sơn), dài 128 km, hoàn thi n nâng c p t i thi u t tiêu chuNn ư ng c p IV, 2 làn xe. - Qu c l 1B, t ng ăng (L ng Sơn) n Gia B y (Thái Nguyên), dài 146 km, hoàn thi n nâng c p t tiêu chuNn ư ng t c p III, IV, 2 làn xe. - Qu c l 43 t Gia Phù n c a khNu Lóng S p (Sơn La), dài 105 km, hoàn thi n nâng c p t i thi u t tiêu chuNn ư ng c p IV, 2 làn xe. - Qu c l 4G t Mai Sơn n Sông Mã (Sơn La), dài 92km, hoàn thi n nâng c p t i thi u t tiêu chuNn ư ng c p IV, 2 làn xe.
 6. - Qu c l 12 t Ma Thù Làng (Lai Châu) n thành ph i n Biên, dài 195 km, hoàn thi n nâng c p t i thi u t tiêu chuNn ư ng c p IV, 2 làn xe, trong ó có o n xây d ng m i tránh ng p th y i n Sơn La, dài 35km. - Qu c l 100, t N m Cáy n Phong Th (Lai Châu), dài 20 km, duy trì tiêu chuNn ư ng c p IV, 2 làn xe. - ư ng B c Thăng Long – N i Bài, dài 18 km, hoàn thi n nâng c p t tiêu chuNn ư ng c p I, 6 làn xe. - C u l n: hoàn thành xây d ng m t s c u l n như Nh t Tân, Vĩnh Th nh, H Hòa, … c) Khu v c mi n Trung. - Qu c l 217, t ò Lèn n Na Mèo (Thanh Hóa), dài 191 km, hoàn thi n nâng c p toàn tuy n t tiêu chuNn ư ng t c p III n c p IV, 2 làn xe. - Qu c l 47 t Nam Sơn n M c Sơn (Thanh Hóa), dài 61 km, hoàn thi n xây d ng, nâng c p toàn tuy n t i thi u t tiêu chuNn ư ng c p IV, 2 làn xe. - Qu c l 45 t R a (Ninh Bình) n Như Xuân (Thanh Hóa), dài 198 km, hoàn thi n nâng c p xây d ng tuy n t i thi u t tiêu chuNn ư ng c p IV, 2 làn xe. - Qu c l 48 t Yên Lý n Qu Phong (Ngh An), dài 122km, hoàn thi n nâng c p t tiêu chuNn t i thi u ư ng c p IV. - Qu c l 7 t Di n Châu n N m C n (Ngh An), dài 227 km, hoàn thi n nâng c p t tiêu chuNn t i thi u ư ng c p IV, 2 làn xe. - Qu c l 46 t Thanh Th y n C a Lò (Ngh An), dài 75 km, hoàn thi n nâng c p t i thi u t tiêu chuNn ư ng t c p c p III, 2 làn xe. - Qu c l 8 t H ng Lĩnh n C u Treo (Hà Tĩnh), dài 85,3 km, hoàn thi n nâng c p toàn tuy n t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe. - Qu c l 8B t H ng Lĩnh n Xuân H i (Hà Tĩnh), dài 25 km, hoàn thi n nâng c p t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe. N i o n tuy n qu c l 8B v i qu c l 8A thành qu c l 8. - Qu c l 12A t Ba n n Cha Lo (Qu ng Bình), dài 138 km, hoàn thi n xây d ng, nâng c p t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe. Tuy n Vũng Áng – Xóm Sung: t c ng Vũng Áng (Hà Tĩnh) n Xóm Sung (Qu ng Bình), dài 63 km, hoàn thi n nâng c p t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe; o n c ng Vũng Áng – qu c l 1 theo quy ho ch khu công nghi p Vũng Áng. - Qu c l 15 t Tòng u (Hòa Bình) n Ng c L c (Thanh Hóa), dài 109 km, hoàn thi n xây d ng, nâng c p t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe.
 7. - Qu c l 9 t C a Vi t n Lao B o (Qu ng Tr ), dài 118 km, hoàn thi n nâng c p xây d ng t tiêu chuNn ư ng t c p II n c p III, 2-4 làn xe. - Qu c l 49, t Thu n An (Th a Thiên Hu ) n biên gi i v i Lào, dài 92 km, hoàn thi n nâng c p t i thi u t tiêu chuNn ư ng c p IV, 2 làn xe. - Qu c l 14B t Tiên Sa ( à N ng) n Th ch M (Qu ng Nam), dài 74 km, hoàn thi n nâng c p toàn tuy n t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe. - Qu c l 14D t Gi ng n c a khNu Tà Óc (Qu ng Nam), dài 75 km, hoàn thi n nâng c p t tiêu chuNn ư ng t c p III n c p IV, 2 làn xe; h p nh t hai tuy n qu c l 14B và qu c l 14D thành m t tuy n 14B. - Qu c l 14C t Ng c H i (Kon Tum) n Buprăng ( k Nông), dài 387 km, hoàn thi n xây d ng, nâng c p t i thi u t tiêu chuNn ư ng c p IV, 2 làn xe. - Qu c l 14E, T Hà Lam n Khâm c n i ư ng ven bi n (Qu ng Nam), dài 76 km, hoàn thi n nâng c p t i thi u t tiêu chuNn ư ng c p IV, 2 làn xe. - Qu c l 24 t Th ch Tr (Qu ng Ngãi) n th xã Kon Tum, dài 169 km, hoàn thi n nâng c p toàn tuy n t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe. - Qu c l 19 t Quy Nhơn (Bình nh) n L Thanh (Gia Lai), dài 238 km, hoàn thi n nâng c p t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe; riêng o n t c ng Quy Nhơn n giao qu c l 1 t tiêu chuNn ư ng c p I, c p II, quy mô 4-6 làn xe. - Qu c l 25 t Tuy Hòa (Phú Yên) n Chư Sê (Gia Lai), dài 192 km, hoàn thi n nâng c p t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe. - Qu c l 26 t Ninh Hòa (Ninh Thu n) n Buôn Ma Thu t ( k L k), dài 165 km, hoàn thi n nâng c p t tiêu chuNn ư ng c p III, nh ng o n khó khăn c p IV, 2 làn xe; riêng qu c l 26B t qu c l 1 n nhà máy tàu bi n Hyun ai Vinashin t tiêu chuNn ư ng c p II, 4 làn xe; ghép qu c l 26 và qu c l 26B thành qu c l 26. - Qu c l 27 t Buôn Ma Thu t ( k L k) n Phan Rang (Ninh Thu n), dài 277 km, hoàn thi n nâng c p t i thi u t tiêu chuNn ư ng c p IV, 2 làn xe. - Qu c l 28 t Phan Thi t (Bình Thu n) n Gia Nghĩa ( k Nông), dài 194 km, hoàn thi n xây d ng, nâng c p t i thi u t tiêu chuNn ư ng t c p IV, 2 làn xe. - ư ng Trư ng Sơn ông t Th ch M (Qu ng Nam) n à L t (Lâm ng), dài 667 km, hoàn thi n toàn tuy n t i thi u t tiêu chuNn ư ng c p IV, V. - Qu c l 49B t Qu ng L i n Chân Mây (Th a Thiên Hu ), dài 89 km, hoàn thi n nâng c p t i thi u t tiêu chuNn ư ng c p IV, 2 làn xe. - Qu c l 24B t c ng Sa Kỳ n qu c l 1 (Qu ng Ngãi), dài 18 km, hoàn thành vi c nâng c p t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe.
 8. - Qu c l 40 t Ng c H i n c a khNu B Y (Kon Tum), dài 21 km, hoàn thi n nâng c p t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe. - Qu c l 1D t Quy Nhơn (Bình nh) n Sông C u (Phú Yên), dài 35 km, o n i trong thành ph theo quy ho ch ư ng ô th , o n còn l i duy trì tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe. - Qu c l 1C t qu c l 1 n thành ph Nha Trang (Khánh Hòa), dài 17km, hoàn thi n nâng c p t quy mô ư ng 4 làn xe. - Qu c l 27B t Ninh Bình (Ninh Thu n) n Hòa Diên (Khánh Hòa), dài 53 km, hoàn thi n nâng c p t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe. d) Khu v c phía Nam khu v c ông Nam B : - Qu c l 51 t Biên Hòa ( ng Nai) n Vũng Tàu (Bà R a – Vũng Tàu), dài 74 km, hoàn thi n m r ng, nâng c p toàn tuy n t tiêu chuNn ư ng c p I, 6 làn xe. - Qu c l 55 t Bà R a (Bà R a - Vũng Tàu) n B o L c (Lâm ng), dài 230km, hoàn thi n nâng c p toàn tuy n t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe. - Qu c l 56 t Tân Phong ( ng Nai) n Bà R a (Bà R a – Vũng Tàu), dài 51 km, duy trì tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe. - Qu c l 22 t thành ph H Chí Minh n M c Bài (Tây Ninh), dài 58 km, duy trì tiêu chuNn ư ng t c p I n c p II, quy mô 4-6 làn xe. - Qu c l 22B t Gò D u n Xa Mát (Tây Ninh), dài 183 km, hoàn thi n nâng c p toàn tuy n t tiêu chuNn ư ng t c p II, 4 làn xe n c p III, 2 làn xe. - Qu c l 13 t thành ph H Chí Minh n c a khNu Hoa Lư (Bình Phư c), dài 143 km, duy trì tiêu chuNn ư ng t c p I n c p II quy mô 4-6 làn xe o n t Ngã tư Bình Phư c t i Th D u M t; hoàn thi n nâng c p o n t Chơn Thành n L c t n t tiêu chuNn ư ng c p II, 4 làn xe; o n t L c T n n c a khNu Hoa Lư theo quy ho ch c a khu kinh t c a khNu. - Qu c l 20 t D u Giây ( ng Nai) n à L t (Lâm ng), dài 268 km, cơ b n duy trì tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe. - Qu c l 1K t ngã 3 Vư n Mít, km 0 n vành ai 3 thành ph H Chí Minh dài 12 km, xây d ng t tiêu chuNn ư ng c p I ô th . - C u l n: hoàn thành xây d ng m t s c u l n qua sông Sài Gòn, sông ng Nai như c u ng Nai, c u Hòa An, các c u Th Thiêm 2, 3, 4 … Khu v c Tây Nam B :
 9. - Tuy n N1 ch y d c theo biên gi i Vi t Nam, Campuchia, t c Hu (Long An) n Hà Tiên (Kiên Giang), dài 235 km, hoàn thi n xây d ng, nâng c p toàn tuy n t i thi u t tiêu chuNn ư ng c p IV, 2 làn xe. - Qu c l 50 t thành ph H Chí Minh n L D a (Ti n Giang), dài 88 km, hoàn thi n xây d ng nâng t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe. - Qu c l 62 t Tân An n M c Hóa (Long An), dài 77 km, hoàn thi n nâng c p t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe; riêng o n c a khNu Bình Hi p theo quy ho ch không gian khu kinh t c a khNu. - Qu c l 30 t An H u (Ti n Giang) n c a khNu Dinh Bà ( ng Tháp), dài 120 km, hoàn thi n nâng c p t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe. Xây d ng m i o n t ngã ba An H u v ng Tháp k t n i gi a qu c l 1 và cao t c, t tiêu chuNn ư ng c p II, quy mô 4 làn xe. - Qu c l 54 t Bình Thành ( ng Tháp) n th xã Trà Vinh, dài 144 km, hoàn thi n nâng c p t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe. - Qu c l 53 t th xã Vĩnh Long n T p Sơn (Trà Vinh), dài 167 km, hoàn thi n nâng c p t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe; o n Vĩnh Long – thành ph Trà Vinh t tiêu chuNn ư ng c p II, 4 làn xe. - Qu c l 57 t th xã Vĩnh Long n Th nh Phú (B n Tre), dài 102km, hoàn thi n nâng c p t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe. - Qu c l 60 t M Tho (Ti n Giang) n th xã Sóc Trăng, dài 115 km, hoàn thành nâng c p, xây d ng t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe. - Qu c l 61 t Cái T c (H u Giang) n R ch S i (Kiên Giang), dài 96 km, hoàn thi n nâng c p t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe. - Qu c l 63 t Châu Thành (Kiên Giang) n thành ph Cà Mau, dài 115 km, hoàn thi n nâng c p, xây d ng t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe. - Qu c l 80 t M Thu n (Vĩnh Long) n Hà Tiên (Kiên Giang), dài 217 km, hoàn thi n nâng c p, xây d ng toàn tuy n t i thi u t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe. Xây d ng m i o n t L T n R ch S i, ch y song song v i qu c l 80 v phía ông, giai o n u u tư xây d ng t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe, giai o n sau có th t tiêu cuNn ư ng c p I, c p II, quy mô 4-6 làn xe. - Qu c l 91 t C n Thơ n T nh Biên (An Giang), dài 142 km, hoàn thi n nâng c p toàn tuy n t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe. - ư ng Nam sông H u, dài 140 km, hoàn thi n xây d ng t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe.
 10. - ư ng Qu n L - Ph ng Hi p dài 105 km, trư c m t hoàn thi n xây d ng t tiêu chuNn ư ng c p III, 2 làn xe; n năm 2020 là m t o n c a tr c cao t c B c Nam. - Qu c l 91B, dài 13 km, hoàn thành vi c nâng c p t tiêu chuNn ư ng ô th . - C u l n: hoàn thành xây d ng m t s c u l n như C n Thơ, c Hu , Cao Lãnh, Vàm C ng, Hàm Luông, C Chiên, i Ngãi (trên qu c l 60), ình Khao (trên qu c l 57)…. Trên t t c các tuy n qu c l m r ng các o n qua khu ô th , khu ông dân cư phù h p quy ho ch ư c duy t; xây d ng các tuy n tránh t i các ô th c n thi t. Xem xét nâng m t s tuy n lên thành qu c l phù h p v i nhu c u th c t và các tiêu chí c a ư ng qu c l ư c quy nh t i Lu t Giao thông ư ng b . 2. ư ng b cao t c Nhanh chóng phát tri n m ng ư ng b cao t c theo quy ho ch ư c phê duy t, phân theo khu v c như sau: Tuy n cao t c B c Nam g m 2 tuy n v i chi u dài 3.262 km, g m: - Tuy n cao t c B c Nam phía ông, t Hà N i n C n Thơ, dài kho ng 1.941 km, quy mô 4-8 làn xe. - Tuy n cao t c B c Nam phía Tây ư ng H Chí Minh, t Phú Th n Kiên Giang, dài kho ng 1.321 km, quy mô 4-6 làn xe. ư ng cao t c khu v c phía B c g m 7 tuy n hư ng tâm k t n i v i th ô Hà N i v i chi u dài kho ng 1.099 km, g m: - L ng Sơn – B c Giang – B c Ninh, dài 130 km, quy mô 4 – 6 làn xe. - Thành ph Hà N i – H i Phòng, dài 105 km, quy mô 4-6 làn xe. - Thành ph Hà N i – Vi t Trì – Lào Cai dài 264 km, quy mô 4 -6 làn xe. - N i Bài – H Long – Móng Cái, dài 294 km, quy mô 4 – 6 làn xe. - Thành ph Hà N i – Thái Nguyên – Ch M i (B c K n), dài 90 km, quy mô 4-6 làn xe. - Láng – Hòa L c – Hòa Bình, dài 56 km, quy mô 4-6 làn xe. - Ninh Bình – H i Phòng – Qu ng Ninh, dài 160 km, quy mô 4 làn xe. Khu v c mi n Trung, Tây Nguyên g m 3 tuy n v i chi u dài 264 km: - H ng Lĩnh - Hương Sơn t nh Hà Tĩnh, dài 34km, quy mô 4 làn xe. - Cam L - Lao B o, dài 70 km, quy mô 4 làn xe.
 11. - Quy Nhơn – Pleiku, dài 160 km, quy mô 4 làn xe. Khu v c phía Nam g m 7 tuy n, dài kho ng 984 km: - Biên Hòa – Vũng Tàu, dài 76 km, quy mô 6 làn xe. - D u Giây – à L t, dài 209 km, quy mô 4 làn xe. - Thành ph H Chí Minh – Th D u M t – Chơn Thành (theo hư ng ư ng H Chí Minh), dài 69 km, quy mô 6 – 8 làn xe. - Thành ph H Chí Minh – M c Bài, dài 55 km, quy mô 4 – 6 làn xe. - Châu c – C n Thơ – Sóc Trăng, dài 200 km, quy mô 4 làn xe. - Hà Tiên - R ch Giá - B c Liêu, dài 225km, quy mô 4 làn xe. - C n Thơ – Cà Mau, dài 150 km, quy mô 4 làn xe. H th ng ư ng vành ai cao t c thành ph Hà N i và H Chí Minh. Thành ph Hà N i: vành ai 3, dài 56 km; vành ai 4, dài 125 km, quy mô 4 – 6 làn xe. Thành ph H Chí Minh: vành ai 3, dài 83 km, quy mô 6 – 8 làn xe. ư ng vành ai 5 thành ph Hà N i, vành ai 4 thành ph H Chí Minh, v i ch c năng k t n i v i các ô th v tinh trong tương lai s ư c xem xét, i u ch nh phù h p v i i u ki n th c t . 3. ư ng b ven bi n ư ng b ven bi n t Qu ng Ninh n Kiên Giang, dài kho ng 3.127 km, có ch c năng ph c v phát tri n kinh t - xã h i, du l ch khu v c ven bi n, góp ph n gi m nh và phòng, ch ng thiên tai, m b o an ninh qu c phòng, xóa ói gi m nghèo. Tuy n ư c hình thành trên cơ s s d ng h th ng ư ng b , h th ng ê bi n, ư ng phòng th hi n có và xây d ng m i. T ng bư c khôi ph c, nâng c p và xây d ng m i áp ng nhu c u v i quy mô 2 làn xe; các o n qua khu ô th , khu kinh t , khu du l ch … có quy mô phù h p v i quy ho ch ư c duy t. 4. ư ng hành lang biên gi i ư ng hành lang biên gi i hình thành d c biên gi i v i Trung Qu c, Lào, Campuchia, t Qu ng Ninh n Kiên Giang, dài kho ng 4.432 km. Vi c xây d ng tuy n ư ng góp ph n thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i, xóa ói gi m nghèo vùng biên gi i, b o v ch quy n an ninh qu c gia, tr t t an toàn xã h i.
 12. T ng bư c n i thông, hoàn thành xây d ng toàn tuy n, cơ b n t tiêu chuNn ư ng t c p IV n c p V, các o n do a hình ph c t p, khó khăn t c p VI, m t s o n qua khu ông dân t c p III, 2 làn xe. 5. Quy ho ch phát tri n h th ng ư ng t nh H th ng ư ng t nh ư c phát tri n v i các nh hư ng sau: Khôi ph c, nâng c p, ưa vào c p k thu t v i quy mô t i thi u t tiêu chuNn ư ng c p IV vùng ng b ng, c p IV n c p V mi n núi; o n qua các ô th theo quy ho ch ư c duy t. Nâng c p m t s ư ng t nh quan tr ng lên thành qu c l ng th i ưa m t s ư ng huy n quan tr ng lên ư ng t nh, c i tuy n ho c m m t s tuy n m i nh ng khu v c c n thi t. 6. Giao thông ư ng b ô th Quy ho ch phát tri n giao thông ư ng b ô th ph i phù h p v i quy ho ch phát tri n không gian, ki n trúc ô th . Phát tri n h th ng giao thông v n t i ư ng b ô th b o m tính th ng nh t, cân i, ng b , liên hoàn v i m ng lư i giao thông v n t i c a vùng, qu c gia và qu c t . Xây d ng các tuy n chính ra vào thành ph , nút giao l p th t i các giao l l n, các tuy n tránh ô th , hình thành ư ng vành ai ô th . Xây d ng các b n xe, bãi áp ng nhu c u. Thành ph Hà N i - Hoàn thành vi c c i t o, m r ng các qu c l hư ng tâm hi n t i v i quy mô 4 – 6 làn xe; xây d ng các ư ng b cao t c song hành v i qu c l có lưu lư ng giao thông l n. - Hoàn thành vi c xây d ng vành ai 2 thành ư ng ô th có quy mô 4 – 8 làn xe. - Xây d ng vành ai 3 quy mô 6 – 8 làn xe, ư ng vành ai i ngo i (vành ai 4) quy mô 6 – 8 làn xe, chi u r ng ch gi i (100 – 120 m); hình thành vành ai liên k t các ô th v tinh (vành ai 5). - Hoàn thành xây d ng các c u vư t sông H ng như c u Thanh Trì, c u Vĩnh Tuy, c u Nh t Tân, c u H ng Hà, c u M S , c u Vĩnh Th nh, c u T Liên. M t c t ngang các c u có quy mô 6 – 8 làn xe. - Hoàn thành xây d ng các c u vư t sông u ng như c u ông Trù, c u Th ch C u, c u u ng m i, c u Phù ng II và c u u ng trên vành ai 4. M t c t ngang các c u có quy mô 4 – 8 làn xe.
 13. -T l m nh n v n chuy n khách công c ng b ng xe buýt n năm 2020 t 25%. Thành ph H Chí Minh: - C i t o nâng c p các qu c l hư ng tâm; riêng qu c l 50, o n vành ai 2 tr vào ư c c i t o nâng c p tr thành ư ng ô th , xây d ng m i tuy n song hành qu c l 50 cũ; xây d ng c u ng Nai m i. - Xây d ng cao t c: Biên Hòa – Vũng Tàu; thành ph H Chí Minh – Long Thành – D u Giây; D u Giây – à L t; thành ph H Chí Minh – Th D u M t – Chơn Thành; thành ph H Chí Minh – M c Bài; thành ph H Chí Minh - Trung Lương – C n Thơ; ư ng cao t c liên vùng phía Nam thành ph H Chí Minh – Nhơn Tr ch. - Xây d ng vành ai ô th t c p I ư ng ô th ; hình thành vành ai 3, vành ai 4. - Hoàn thành xây d ng ư ng ph chính n i ô. - Xây d ng h th ng ư ng ô th trên cao liên thông v i nhau. - Xây d ng các c u, h m l n vư t sông như c u Bình Khánh trên sông Nhà Bè, c u Phư c Khánh trên sông Lòng Tàu, c u Phư c An trên sông Th V i, các c u Th Biên (vành ai 4), c u Hóa An, c u Long Thành, c u Nhơn Tr ch (vành ai 3), c u Nhơn Tr ch trên sông ng Nai, các c u Phú Thu n (vành ai 4), c u Bình G i (vành ai 3), c u Phú Long ( ư ng t nh 12), c u Tam Bình, c u Bình L i 2 (vành ai 1), c u Bình Qu i (bán o Thanh a), c u Sài Gòn 2, c u Th Thiêm 2, 3, 4, h m Th Thiêm qua sông Sài Gòn. - T ch c, qu n lý t t v n t i khách công c ng ô th ; t l v n chuy n công c ng b ng xe buýt áp ng ư c 15% nhu c u. 7. Giao thông nông thôn - Huy ng m i ngu n l c phát tri n giao thông nông thôn trong ó ưu tiên xây d ng ư ng ôtô n t t c các trung tâm xã, tr các xã c bi t khó khăn do a hình, a lý. - 100% ư ng huy n, ư ng xã i l i quanh năm; t l m t ư ng c ng t 95%, trong ó bê tông xi măng, nh a t 50%. - T t c ư ng huy n u t tiêu chuNn ư ng t c p IV n c p V, ư ng xã t tiêu chuNn ư ng giao thông nông thôn lo i A. - 100% ư ng huy n, ư ng xã ư c b o trì. - Xóa b h t c u kh khu v c ng b ng sông C u Long. - Phát tri n giao thông n i ng áp ng ư c nhu c u công nghi p hóa s n xu t và thu ho ch s n phNm nông nghi p. 8. Quy ho ch phát tri n v n t i ư ng b
 14. Kh i lư ng khách v n chuy n t 5,5 t hành khách v i 165,5 t hành khách luân chuy n, tăng bình quân 11,2%/năm v hành khách luân chuy n. Kh i lư ng hàng hóa v n chuy n t 759,50 tri u t n v i 34,6 t t n luân chuy n, tăng bình quân 7,5%/năm v t n luân chuy n. - Phương ti n cơ gi i ư ng b áp ng ư c tiêu chuNn v môi trư ng tương ương EURO IV. - V n chuy n khách công c ng b ng ôtô buýt t i thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh t t l 15 – 25%. 9. Quy ho ch phát tri n phương ti n v n t i a) Phương ti n xe ôtô D ki n n năm 2020 có 2,8 – 3 tri u ôtô, trong ó xe con chi m kho ng 50%, xe khách 17%, xe t i 33%. b) Xe máy H n ch m c tăng s xe máy b ng các bi n pháp hành chính, kinh t , k thu t kh ng ch s lư ng xe máy trên c nư c, xe máy s d ng ch y u các khu v c nông thôn, khu v c không có v n t i khách công c ng, d ki n n năm 2020 có kho ng 34 – 36 tri u xe máy. c) B n, bãi và i m d ng Hoàn thi n quy ho ch b n xe có quy mô phù h p v i kh i lư ng khách i, n, c bi t các u m i giao thông. Ưu tiên u tư b n xe l n t i các thành ph l n như: Hà N i, H Chí Minh, à N ng, H i Phòng, Hu , Nha Trang, C n Thơ … Dành qu t phù h p cho phát tri n bãi xe; xây d ng các b n xe ng m, trên cao các thành ph l n. Hoàn ch nh quy ho ch và hoàn thành xây d ng các i m d ng trên các tuy n v n t i ư ng dài, c bi t là trên các qu c l ; kho ng cách gi a các i m d ng kho ng 200 – 300 km. 10. m b o an toàn giao thông - Ph n u hàng năm gi m 5 - 7% s ngư i ch t do tai n n giao thông. - Hoàn thi n h th ng pháp lu t, ki n toàn t ch c qu n lý t trung ương n a phương. Nâng cao hi u qu công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c k t h p v i tăng cư ng công tác cư ng ch thi hành pháp lu t v tr t t an toàn giao thông n c ng ng.
 15. - Phát tri n k t c u h t ng giao thông ư ng b , b o m hành lang an toàn, các công trình ph i ư c thNm nh v an toàn giao thông; vi c k t n i v i các qu c l ph i theo quy nh b o m an toàn giao thông. - u tư h th ng giám sát an toàn giao thông và trung tâm i u hành giám sát, t ch c giao thông t tiêu chuNn hi n i. - Nâng cao ch t lư ng ào t o, sát h ch và qu n lý ngư i i u khi n, ch t lư ng ki m nh phương ti n cơ gi i ư ng b . - Tăng cư ng công tác c u h , c u n n gi m thi u thi t h i do tai n n giao thông ư ng b gây ra. 11. B o v môi trư ng và t s d ng cho giao thông ư ng b a) B o v môi trư ng Hoàn thi n các tiêu chuNn, quy nh b o v môi trư ng trong xây d ng, khai thác các công trình giao thông và khai thác v n t i ư ng b . Tăng cư ng công tác tuyên truy n ph bi n giáo d c và cư ng ch thi hành pháp lu t b o v môi trư ng. Th c hi n ánh giá môi trư ng t khi l p quy ho ch. Giám sát ch t ch vi c th c hi n các quy nh b o v môi trư ng trong các d án xây d ng, khai thác, và các cơ s công ngh nh m gi m thi u tác ng tiêu c c n môi trư ng. Các công trình giao thông và phương ti n v n t i ph i có tiêu chuNn k thu t và ch t lư ng v i các yêu c u v b o v môi trư ng. b) Nhu c u t s d ng Nhu c u t c n b sung cho phát tri n m ng lư i qu c l n năm 2020 kho ng 3.200 ha, trong ó chi m d ng t nông nghi p kho ng 2.200 ha. N u tính c hành lang b o v nhu c u t b sung cho qu c l kho ng 57.200 ha. Nhu c u t phát tri n ư ng b cao t c n năm 2020, tính c hành lang b o v kho ng 41.100 ha, trong ó t b sung thêm kho ng 38.200 ha; chi m d ng t nông nghi p kho ng 2.900 ha. 12. Nhu c u v n u tư phát tri n k t c u h t ng giao thông ư ng b a) V n u tư xây d ng Ư c nhu c u v n u tư xây d ng k t c u h t ng giao thông ư ng b n năm 2020 như sau: - Qu c l kho ng 160.300 t ng, bình quân 13.400 t ng/năm. - ư ng H Chí Minh: giai o n 2 n i thông toàn tuy n t Cao B ng n Cà Mau kho ng 60.000 t ng.
 16. - ư ng b cao t c kho ng 350.000 t ng, bình quân 29.160 t ng/năm. - ư ng b ven bi n kho ng 14.500 t ng, bình quân 1.200 t ng/năm. - ư ng t nh kho ng 120.000 t ng, bình quân 10.000 t ng/năm. - Giao thông ư ng b ô th cho Th ô Hà N i và thành ph H Chí Minh: kho ng 278.500 t ng, bình quân 23.204 t ng/năm. - Giao thông nông thôn kho ng 83.300 t ng, bình quân 7.000 t ng/năm. b) V n b o trì Ư c nhu c u v n b o trì h th ng ư ng b do Trung ương qu n lý n năm 2020 như sau: - Qu c l kho ng 52.500 t ng, bình quân 4.500 t ng/năm. - ư ng b cao t c kho ng 8.000 t ng, bình quân 267 t ng/năm. 13. Cơ ch , chính sách phát tri n giao thông v n t i ư ng b a) Khuy n khích các thành ph n kinh t có i u ki n tham gia kinh doanh v n t i, các d ch v h tr v n t i ư ng b . b) T o l p môi trư ng c nh tranh lành m nh, bình ng, không phân bi t i x gi a các thành ph n kinh t tham gia v n t i, d ch v h tr v n t i thông qua u th u nâng cao ch t lư ng khai thác v n t i, d ch v h tr . c) H tr b ng cơ ch , chính sách cho doanh nghi p v n t i ho t ng vùng khó khăn; chính sách ưu tiêu phát tri n v n t i công c ng, ki m soát s d ng phương ti n giao thông cá nhân các thành ph l n. d) Tăng m c u tư t ngân sách nhà nư c, phát hành trái phi u Chính ph và ưu tiên v n ODA t p trung u tư k t c u h t ng giao thông ư ng b . ) Huy ng m i ngu n l c trong và ngoài nư c, t các thành ph n kinh t , dư i nhi u hình th c khác nhau như u tư – khai thác – chuy n giao (BOT), u tư – chuy n giao – khai thác (BOT), ph i h p u tư nhà nư c và tư nhân (PPP), phát hành trái phi u công trình …. Nhanh chóng tri n khai thành l p Qu b o trì ư ng b . e) Rà soát, s a i và b sung h th ng văn b n quy ph m pháp lu t, tiêu chuNn, quy chuNn, nh m c, nh ng ch cho phù h p v i thông l qu c t , các nư c khu v c và i u ki n th c t c a Vi t Nam. g) T p trung ào t o i ngũ cán b khoa h c công ngh và công nhân lành ngh ng b c trong thi t k , qu n lý d án, thi công và qu n lý; th c hi n chương trình ào t o và ào t o l i, m r ng các hình th c và nâng cao ch t lư ng ào t o ngành ngh trong giao thông v n t i ư ng b .
 17. i u 2. T ch c th c hi n 1. B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i các B , ngành, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c tri n khai th c hi n Quy ho ch phát tri n giao thông v n t i ư ng b Vi t Nam n năm 2020 và nh hư ng n năm 2030. Trên cơ s quy ho ch, B Giao thông v n t i c th hóa, t ch c th c hi n quy ho ch phát tri n giao thông ư ng b Vi t Nam n năm 2020 và nh hư ng n năm 2030, các k ho ch chi ti t theo nh kỳ 5 năm, hàng năm phù h p v i phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, ki m tra th c hi n quy ho ch; xu t nh ng gi i pháp c n thi t th c hi n Quy ho ch, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. nh kỳ t ch c sơ k t, ánh giá tình hình th c hi n Quy ho ch. 2. Các B , ngành, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Giao thông v n t i th c hi n các nhi m v , m c tiêu c a quy ho ch phát tri n giao thông v n t i ư ng b , b o m tính th ng nh t, ng b v i vi c th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a ngành và a phương. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VPBC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản