Quyết định số 1329/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 1329/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1329/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1329/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1329/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2007) và Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1139/TTr- BTĐKT ngày 06 tháng 9 năm 2007) QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể và 15 cá nhân thuộc tỉnh Tiền Giang (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - UBND tỉnh Tiền Giang; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11 Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1329/QĐ-TTg, ngày 03/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ) TẬP THỂ 1. Sở Thủy sản tỉnh Tiền Giang; 2. Quỹ bảo trợ Trẻ em thuộc Ủy ban Dân số gia đình và Trẻ em tỉnh Tiền Giang; 3. Đài Truyền thanh thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; 4. Trung tâm Khuyến nông và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công nghiệp tỉnh Tiền Giang; 5. Phòng Nghiên cứu-Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang;
  2. 6. Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên Tiền Giang, thuộc Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang; 7. Công ty cổ phần In Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang; 8. Công ty TNHH Chương Dương Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang; Đã có thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc. CÁ NHÂN: 1. Ông Trần Văn Thất, Trưởng ban Ban tôn giáo tỉnh Tiền Giang; 2. Ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang; 3. Bà Huỳnh Xuân Thủy, Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang; 4. Ông Nguyễn Thanh Trường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang; 5. Ông Trần Trung Tín, Phó Giám đốc Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang; 6. Ông Võ Thanh Hữu, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ, Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang; 7. Bà Nguyễn Thị Sanh, Trưởng phòng Quản trị-Tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang; 8. Ông Lưu Xuân Hoàng, Quyền Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang; 9. Ông Nguyễn Thành Tấn, Chánh Văn phòng Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh Tiền Giang; 10. Ông Vũ Văn Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần In Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang; 11. Bà Lê Thị Bé Hai, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang; 12. Ông Lê Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - UBND huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang; 13. Ông Nguyễn Văn Đôn, Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang; 14. Ông Lê Khắc Phục, Trưởng trạm Khai thác công trình Thủy lợi I, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang; Đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 15. Bà Phạm Thị Thiên Kim, Vận động viên bóng bàn thuộc Sở Thể dục thể thao tỉnh Tiền Giang, đã có thành tích trong công tác thi đấu thể thao từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng bộ tài khoản