Quyết định số 1329/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
5
download

Quyết định số 1329/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1329/QĐ-TTg về việc thành lập ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng, thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1329/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1329/Q -TTg Hà N i, ngày 19 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ KHU KINH T H I PHÒNG, THÀNH PH H I PHÒNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Căn c Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t ; Căn c Quy t nh s 06/2008/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p và ban hành Quy ch ho t ng c a Khu kinh t ình Vũ – Cát H i, thành ph H i Phòng; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph H i Phòng t i t trình s 32/TTr-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2008; c a B trư ng B N i v t i t trình s 2793/TTr-BNV ngày 12 tháng 9 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. V thành l p và quy nh v trí, ch c năng c a Ban Qu n lý Khu kinh t H i Phòng, thành ph H i Phòng 1. Thành l p Ban Qu n lý Khu kinh t H i Phòng, thành ph H i Phòng (sau ây g i t t là Ban Qu n lý) trên cơ s t ch c l i Ban Qu n lý các Khu ch xu t và công nghi p thành ph H i Phòng ( ư c thành l p theo Quy t nh s 240/TTg ngày 27 tháng 4 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph ). 2. Ban Qu n lý là cơ quan tr c thu c y ban nhân dân thành ph H i Phòng, th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c tr c ti p i v i Khu kinh t ình Vũ – Cát H i và các khu công nghi p trên a bàn thành ph H i Phòng; qu n lý và t ch c th c hi n ch c năng cung ng d ch v hành chính công và d ch v h tr khác liên quan n ho t ng u tư và s n xu t kinh doanh cho nhà u tư trong khu kinh t và các khu công nghi p trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ban Qu n lý có tư cách pháp nhân, tài kho n riêng, con d u hình Qu c huy và tr s làm vi c t i thành ph H i Phòng; là u m i k ho ch ngân sách c a thành ph H i Phòng; ư c cân i riêng v n u tư phát tri n t ngu n ngân sách Trung ương. Kinh phí ho t ng c a Ban Qu n lý, kinh phí ho t ng s nghi p thu c Ban Qu n lý do ngân sách nhà nư c c p theo quy nh c a pháp lu t.
  2. i u 2. Nhi m v , quy n h n c a Ban Qu n lý Ban Qu n lý th c hi n các nhi m v , quy n h n theo quy nh t i: 1. i u 81 Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; 2. Các i u 37 và 38 Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t ; 3. Các i u 26 và 27 Quy ch ho t ng Khu kinh t ình Vũ – Cát H i, thành ph H i Phòng ban hành kèm theo Quy t nh s 06/2008/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ; 4. Các văn b n pháp lu t khác liên quan. i u 3. Cơ c u t ch c và biên ch c a Ban Qu n lý 1. Lãnh o Ban Qu n lý: Ban Qu n lý có Trư ng ban và không quá 03 Phó Trư ng ban. Trư ng ban do Ch t ch y ban nhân dân thành ph H i Phòng b nhi m, mi n nhi m theo tiêu chuNn ch c danh do B K ho ch và u tư ban hành; Phó Trư ng ban do Ch t ch y ban nhân dân thành ph H i Phòng b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Trư ng ban Ban Qu n lý. 2. Cơ c u t ch c c a Ban Qu n lý: a) Các t ch c hành chính g m: văn phòng, các phòng chuyên môn nghi p v ; b) Các t ch c s nghi p tr c thu c. Căn c yêu c u, nhi m v phát tri n Khu kinh t ình Vũ – Cát H i và các khu công nghi p trên a bàn thành ph H i Phòng trong t ng giai o n c th , Trư ng ban Ban Qu n lý ch trì, ph i h p v i các S , Ban, ngành liên quan trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph H i Phòng quy t nh theo thNm quy n v t ch c b máy c a Ban Qu n lý. 3. Biên ch : a) Biên ch hành chính c a Ban Qu n lý g m: Trư ng ban, các Phó Trư ng ban chuyên trách và biên ch c a văn phòng, các phòng chuyên môn nghi p v do y ban nhân dân thành ph H i Phòng quy t nh trong t ng biên ch hành chính ư c giao; b) Biên ch s nghi p c a Ban Qu n lý do Ch t ch y ban nhân dân thành ph H i Phòng quy t nh theo quy nh c a pháp lu t v phân c p qu n lý biên ch hành chính, s nghi p và cơ ch qu n lý biên ch i v i ơn v s nghi p c a Nhà nư c.
  3. 4. Trư ng ban Ban Qu n lý trình y ban nhân dân thành ph H i Phòng quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ban Qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 240/TTg ngày 27 tháng 4 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Qu n lý các Khu ch xu t và công nghi p thành ph H i Phòng. i u 5. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph H i Phòng, Trư ng ban Ban Qu n lý Khu kinh t H i Phòng, thành ph H i Phòng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính QG; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - BQL Khu kinh t H i Phòng, thành ph H i Phòng; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo - Lưu Văn thư, TCCV (5b).
Đồng bộ tài khoản