Quyết định số 133/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
53
lượt xem
6
download

Quyết định số 133/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 133/2001/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế tín dụng hỗ trợ xuất khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 133/2001/QĐ-TTg

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 133/2001/QĐ-TTg Hà N i, ngày 10 tháng 9 năm 2001 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 133/2001/QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH QUY CH TÍN D NG H TR XU T KH U TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Khuy n khích đ u tư trong nư c (s a đ i) s 03/1998/QH ngày 01 tháng 6 năm 1998; Căn c Ngh đ nh s 50/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v t ch c và ho t đ ng c a Qu H tr phát tri n; Căn c Ngh quy t s 05/2001/NQ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph ; Theo đ ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch tín d ng h tr xu t kh u. Qu H tr phát tri n th c hi n nhi m v tín d ng h tr xu t kh u theo quy đ nh c a Quy ch này. Đi u 2. Nâng m c v n đi u l c a Qu H tr phát tri n lên 5.000 t đ ng. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Đi u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i đ ng qu n lý và T ng giám đ c Qu H tr phát tri n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký) QUY CH TÍN D NG H TR XU T KH U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 133/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1 QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Tín d ng h tr xu t kh u là ưu đãi c a Nhà nư c nh m h tr các doanh nghi p, các t ch c kinh t và cá nhân phát tri n s n xu t - kinh doanh hàng xu t kh u theo chính sách khuy n khích xu t kh u c a Nhà nư c. Đi u 2. Các hình th c tín d ng h tr xu t kh u 1. Tín d ng h tr xu t kh u trung và dài h n, bao g m: a) Cho vay đ u tư trung và dài h n; b) H tr lãi su t sau đ u tư; c) B o lãnh tín d ng đ u tư.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Tín d ng h tr xu t kh u ng n h n, bao g m: a) Cho vay ng n h n (k c cho vay đ i v i các doanh nghi p xu t kh u hàng thanh toán tr ch m đ n 720 ngày); b) B o lãnh d th u và b o lãnh th c hi n h p đ ng. Đi u 3. Đ i tư ng áp d ng 1. Doanh nghi p Nhà nư c. 2. Công ty c ph n. 3. Công ty trách nhi m h u h n. 4. Công ty h p danh. 5. Doanh nghi p tư nhân. 6. H p tác xã, liên hi p h p tác xã. 7. H gia đình và cá nhân có đăng ký kinh doanh. (Sau đây g i chung là đơn v ). Đi u 4. Đ ng ti n cho vay và tr n 1. Đ ng ti n cho vay: Đ ng Vi t Nam. 2. Đ ng ti n tr n : các đơn v tr n b ng Đ ng Vi t Nam. Đơn v có ngo i t t do chuy n đ i có th tr n b ng ngo i t theo t giá mua vào c a Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam t i th i đi m tr n . Đi u 5. Qu H tr phát tri n th c hi n nhi m v tín d ng h tr xu t kh u theo quy đ nh t i Quy ch này. Qu H tr phát tri n và các đơn v có trách nhi m qu n lý, s d ng đúng m c đích, có hi u qu ngu n v n tín d ng h tr xu t kh u. Chương 2 TÍN D NG H TR XU T KH U TRUNG VÀ DÀI H N M C I. CHO VAY Đ U TƯ TRUNG VÀ DÀI H N Đi u 6. Đ i tư ng cho vay 1. Nh ng đơn v có d án s n xu t, ch bi n, gia công hàng xu t kh u mà phương án tiêu th s n ph m c a d án đ t kim ng ch xu t kh u ít nh t b ng 30% doanh thu hàng năm. 2. Nh ng đơn v có nhu c u vay v n đ góp v n đ u tư vào các d án liên doanh s n xu t, ch bi n, gia công hàng xu t kh u c a doanh nghi p Vi t Nam mà phương án tiêu th s n ph m c a d án liên doanh đ t kim ng ch xu t kh u ít nh t b ng 80% doanh thu hàng năm. Đi u 7. Đi u ki n cho vay 1. Thu c đ i tư ng quy đ nh t i Đi u 6 Quy ch này. 2. Đư c Qu H tr phát tri n th m đ nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay trư c khi quy t đ nh đ u tư. 3. D án đã hoàn thành th t c đ u tư và xây d ng theo đúng quy đ nh. 4. Ch đ u tư có kh năng tài chính b o đ m tr n trong th i h n cam k t. 5. Th c hi n các quy đ nh v b o đ m ti n vay t i Đi u 12 Quy ch này. Đi u 8. M c v n cho vay 1. D án nhóm A th c hi n theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph . 2. D án nhóm B, C th c hi n theo quy t đ nh đ u tư c a các c p có th m quy n nhưng t i đa không quá 90% v n đ u tư c a d án. M c cho vay hàng năm th c hi n theo ti n đ c a d án. Đi u 9. Lãi su t cho vay đư c áp d ng theo lãi su t tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 10. Th i h n cho vay t i đa 10 năm. Trư ng h p đ c bi t, th i h n cho vay trên 10 năm, do B trư ng B Tài chính quy t đ nh theo đ ngh c a T ng giám đ c Qu H tr phát tri n. Đi u 11. Tr n vay 1. Ch đ u tư có trách nhi m hoàn tr v n vay theo đúng h p đ ng tín d ng đã ký. Ch đ u tư đư c dùng các ngu n sau đây đ tr n : a) Kh u hao tài s n c đ nh ho c ngu n thu phí s d ng tài s n hình thành b ng v n vay; b) L i nhu n sau thu và các ngu n h p pháp khác c a ch đ u tư. 2. Đ n kỳ h n tr n , n u không tr đư c n , s n không tr đư c s chuy n sang n quá h n, ch đ u tư ph i ch u lãi su t n quá h n. Đi u 12. Ch đ u tư đư c dùng tài s n hình thành t v n vay đ b o đ m ti n vay. Khi chưa tr h t n , ch đ u tư không đư c chuy n như ng, bán, cho, t ng, th ch p, c m c ho c b o đ m cho b o lãnh đ vay v n nơi khác. M C II. H TR LÃI SU T SAU Đ U TƯ Đi u 13. Đ i tư ng đư c h tr lãi su t sau đ u tư Các đơn v có d án quy đ nh t i kho n 1 Đi u 6 Quy ch này, nhưng chưa đư c vay ưu đãi đ u tư ho c b o lãnh tín d ng đ u tư c a Nhà nư c mà ch đ u tư vay v n c a các t ch c tín d ng ho t đ ng h p pháp t i Vi t Nam. Đi u 14. Đi u ki n đư c h tr lãi su t sau đ u tư 1. Các đơn v có d án thu c đ i tư ng quy đ nh t i Đi u 13 Quy ch này đã hoàn thành đưa vào s d ng và hoàn tr đư c v n vay theo h p đ ng tín d ng. 2. Đư c Qu H tr phát tri n ch p thu n và ký h p đ ng h tr lãi su t sau đ u tư. Đi u 15. M c h tr lãi su t sau đ u tư đ i v i t ng d án b ng chênh l ch gi a lãi su t vay v n c a t ch c tín d ng v i lãi su t tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c t i th i đi m rút v n vay. Giao B trư ng B Tài chính hư ng d n c th vi c h tr lãi su t sau đ u tư. M C III. B O LÃNH TÍN D NG Đ U TƯ Đi u 16. Đ i tư ng đư c b o lãnh Các d án quy đ nh t i kho n 1 Đi u 6 Quy ch này khi vay v n c a các t ch c tín d ng ho t đ ng h p pháp t i Vi t Nam có nhu c u b o lãnh. Đi u 17. Đi u ki n b o lãnh 1. Thu c đ i tư ng b o lãnh tín d ng đ u tư quy đ nh t i Đi u 16 c a Quy ch này, nhưng chưa đư c vay ho c đư c vay m t ph n v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c. 2. Đã đư c t ch c tín d ng th m đ nh d án đ u tư và ch p thu n cho vay, có văn b n yêu c u Qu H tr phát tri n b o lãnh. 3. Qu H tr phát tri n ch p thu n b o lãnh trên cơ s k t qu th m đ nh c a t ch c tín d ng. Đi u 18. M c b o lãnh cho t ng d án do Qu H tr phát tri n quy t đ nh, t i đa b ng 100% s v n vay c a các t ch c tín d ng trong ph m vi t ng s v n đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 19. Các đơn v đư c b o lãnh tín d ng đ u tư ph i tr phí b o lãnh b ng 0,3%/năm tính trên s ti n đang b o lãnh. Đi u 20. Trách nhi m v tài chính khi ch đ u tư không tr đư c n Trư ng h p ch đ u tư không tr đư c n vay theo đúng h p đ ng tín d ng đã ký thì: 1. T ch c tín d ng cho vay v n và Qu H tr phát tri n cùng ch u trách nhi m ngang nhau v tài chính đ i v i kho n đã b o lãnh. 2. Ch đ u tư ph i nh n n b t bu c v i Qu H tr phát tri n v s ti n Qu H tr phát tri n tr n thay v i lãi su t ph t b ng 130% lãi su t đang vay c a t ch c tín d ng.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Khi có ngu n tr n , ch đ u tư ph i tr n đ ng th i theo t l ngang nhau cho t ch c tín d ng và Qu H tr phát tri n. Chương 3 TÍN D NG H TR XU T KH U NG N H N M C I. CHO VAY V N NG N H N Đi u 21. Các đ i tư ng đư c vay v n ng n h n là các đơn v th c hi n xu t kh u hàng hoá g m: 1. Các đơn v s n xu t, ch bi n, kinh doanh các m t hàng thu c chương trình ưu tiên khuy n khích xu t kh u do Th tư ng Chính ph quy đ nh hàng năm ho c trong t ng th i kỳ. 2. Các h p đ ng xu t kh u vào th trư ng m i ho c đ duy trì th trư ng truy n th ng theo quy đ nh c a Th tư ng Chính ph . 3. Các đơn v có d án quy đ nh t i kho n 1 Đi u 6 Quy ch này, đư c Qu H tr phát tri n cho vay v n tín d ng đ u tư, đư c vay v n ng n h n trong năm đ u tiên ký đư c h p đ ng xu t kh u k t khi d án hoàn thành đưa vào s n xu t. Đi u 22. Đi u ki n cho vay 1. Thu c đ i tư ng vay v n ng n h n quy đ nh t i Đi u 21 Quy ch này. 2. Có phương án s n xu t kinh doanh và kh năng tr n . 3. Có h p đ ng xu t kh u. 4. Th c hi n các quy đ nh v b o đ m ti n vay t i Đi u 26 Quy ch này. Đi u 23. Lãi su t cho vay Lãi su t cho vay ng n h n b ng 80% lãi su t tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c t i th i đi m ký h p đ ng tín d ng và đư c gi c đ nh trong su t th i h n vay v n. Lãi su t n quá h n b ng 150% lãi su t n trong h n. Đi u 24. Th i h n cho vay v n ng n h n tuỳ thu c vào nhu c u s d ng v n đ th c hi n h p đ ng xu t kh u nhưng không quá 12 tháng. Trư ng h p cho vay xu t kh u hàng tr ch m đ n 720 ngày, th c hi n theo danh m c m t hàng do Th tư ng Chính ph quy đ nh. Đi u 25. Các hình th c cho vay 1. Cho vay trư c khi giao hàng Các đơn v đư c vay v n ng n h n đ mua nguyên, v t li u và các y u t s n xu t đ th c hi n h p đ ng xu t kh u. M c cho vay không quá 80% giá tr L/C ho c không quá 70% tr giá h p đ ng xu t kh u. Đ i v i nh ng m t hàng xu t kh u theo h n ng ch thì m c cho vay t i đa b ng tr giá hàng hoá còn l i trong h n ng ch tính đ n th i đi m vay v n. 2. Cho vay sau khi giao hàng Vi c cho vay sau khi giao hàng đư c th c hi n khi đơn v có h i phi u h p l . a) H i phi u h p l : Là h i phi u đư c đơn v xu t kh u Vi t Nam ký phát đúng thông l qu c t v h i phi u kèm theo b ch ng t hàng xu t phù h p v i đi u ki n c a L/C đã đư c ngân hàng nư c ngoài phát hành ho c ngân hàng nư c ngoài ký h u ch p nh n thanh toán; b) M c cho vay: T i đa b ng 90% tr giá h i phi u h p l . Đi u 26. B o đ m ti n vay 1. Cho vay trư c khi giao hàng, đơn v vay v n ph i có tài s n c m c , th ch p tr giá t i thi u 30% s v n vay. 2. Cho vay h i phi u h p l , đơn v ph i xu t trình h i phi u h p l kèm theo b ch ng t hàng xu t đ ch ng minh cho vi c vay v n.
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. M C II. B O LÃNH D TH U VÀ B O LÃNH TH C HI N H P Đ NG Đi u 27. Các đơn v thu c đ i tư ng theo quy đ nh t i Đi u 21 Quy ch này, đư c b o lãnh d th u ho c b o lãnh th c hi n h p đ ng n u có nhu c u. 1. M c b o lãnh t i đa không quá 3% giá d th u (đ i v i b o lãnh d th u), 10% tr giá h p đ ng (đ i v i b o lãnh th c hi n h p đ ng). 2. Th i h n b o lãnh theo th i h n th c hi n nghĩa v c a đơn v . 3. Đơn v đư c b o lãnh d th u và b o lãnh th c hi n h p đ ng không ph i tr phí b o lãnh. 4. Trư ng h p Qu H tr phát tri n ph i tr cho bên nh p kh u s ti n đã b o lãnh, đơn v đư c b o lãnh ph i nh n n b t bu c v i Qu H tr phát tri n v s ti n tr n thay v i lãi su t ph t b ng 150% lãi su t cho vay v n ng n h n tín d ng h tr xu t kh u. Chương 4 X LÝ R I RO Đi u 28. Các đơn v khi g p r i ro không tr đư c n vay theo h p đ ng tín d ng, tùy theo nguyên nhân, m c đ , đư c x lý như sau: 1. Do nguyên nhân khách quan, b t kh kháng: thiên tai, ho ho n b t ng làm m t tài s n; do đi u ch nh chính sách Nhà nư c; bi n đ ng c a giá c th trư ng trong nư c và ngoài nư c nh hư ng l n đ n ho t đ ng thương m i; Nhà nh p kh u, Ngân hàng ph c v Nhà nh p kh u b phá s n không thanh toán đư c cho đơn v thì đư c xem xét gia h n n , mi n, gi m lãi ti n vay, khoanh n . Trư ng h p đ c bi t có th đư c xóa m t ph n ho c toàn b n vay. 2. Các trư ng h p khác x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 29. Th m quy n x lý r i ro: 1. Đ i v i các d án vay v n, b o lãnh tín d ng h tr xu t kh u trung và dài h n. a) Vi c gia h n n do T ng giám đ c Qu H tr phát tri n quy t đ nh; b) Vi c mi n, gi m lãi ti n vay do B trư ng B Tài chính quy t đ nh trên cơ s đ ngh c a T ng giám đ c Qu H tr phát tri n; c) Vi c khoanh n , xoá n do Th tư ng Chính ph quy t đ nh trên cơ s đ ngh c a T ng giám đ c Qu H tr phát tri n và ý ki n c a B Tài chính. 2. Đ i v i các đơn v vay v n ng n h n đư c b o lãnh d th u và b o lãnh th c hi n h p đ ng xu t kh u. a) Vi c gia h n n , mi n, gi m lãi ti n vay do T ng giám đ c Qu H tr phát tri n quy t đ nh; b) Vi c khoanh n , xoá n do B trư ng B Tài chính quy t đ nh trên cơ s đ ngh c a T ng giám đ c Qu H tr phát tri n. Đi u 30. Trích, l p qu d phòng r i ro Hàng năm Qu H tr phát tri n đư c trích, l p Qu d phòng r i ro đ x lý r i ro do các đơn v không tr đư c n vay theo h p đ ng tín d ng. 1. Vi c trích, l p d phòng r i ro các d án đ u tư trung và dài h n th c hi n theo quy đ nh c a Chính ph v tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c. 2. Vi c trích, l p d phòng r i ro cho vay v n ng n h n, b o lãnh d th u và b o lãnh th c hi n h p đ ng xu t kh u đư c th c hi n như sau: a) Trích 10% tính trên s dư n vay v n ng n h n đã quá h n tr n dư i 181 ngày và s ti n Qu H tr phát tri n đã tr thay cho đơn v đư c Qu H tr phát tri n b o lãnh nhưng chưa thu h i đư c trong th i gian dư i 61 ngày;
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b) Trích 20% tính trên s dư n vay v n ng n h n đã quá h n tr n t 181 đ n dư i 361 ngày và s ti n Qu H tr phát tri n đã tr thay cho đơn v đư c Qu b o lãnh nhưng chưa thu h i đư c trong th i gian t 61 ngày đ n dư i 181 ngày; c) Trích 30% tính trên s dư n vay v n ng n h n đã quá h n tr n t 361 ngày tr lên và s ti n Qu H tr phát tri n đã tr thay cho đơn v đư c Qu b o lãnh nhưng chưa thu h i đư c t 181 ngày tr lên. 3. Kho n trích, l p Qu d phòng r i ro đư c h ch toán vào chi phí ho t đ ng nghi p v c a Qu H tr phát tri n. Chương 5 NGU N V N TÍN D NG H TR XU T KH U Đi u 31. Ngu n v n đ th c hi n tín d ng h tr xu t kh u đư c cân đ i trong k ho ch tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c do Th tư ng Chính ph giao hàng năm cho Qu H tr phát tri n, bao g m: 1. V n đi u l do ngân sách Nhà nư c c p. 2. V n ngân sách Nhà nư c c p tr c ti p hàng năm đ th c hi n nhi m v h tr xu t kh u. 3. V n do Qu H tr phát tri n huy đ ng trong nư c. 4. V n do Qu H tr phát tri n huy đ ng t nư c ngoài. 5. Các ngu n v n h p pháp khác. Đi u 32. Qu H tr phát tri n đư c ngân sách Nhà nư c c p bù chênh l ch lãi su t đ th c hi n nhi m v tín d ng h tr xu t kh u. B trư ng B Tài chính hư ng d n c th vi c c p bù chênh l ch lãi su t. Chương 6 QUY N H N, TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C VÀ QU H TR PHÁT TRI N Đi u 33. B Tài chính có quy n h n, trách nhi m 1. Hư ng d n, ki m tra, giám sát Qu H tr phát tri n th c hi n tín d ng h tr xu t kh u theo đúng Quy ch này. 2. Ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh k ho ch v n và ngu n v n đ th c hi n tín d ng h tr xu t kh u. 3. B trí v n ngân sách Nhà nư c hàng năm; hư ng d n Qu H tr phát tri n huy đ ng v n đ th c hi n nhi m v tín d ng h tr xu t kh u. 4. X lý r i ro theo th m quy n ho c báo cáo Th tư ng Chính ph x lý theo quy đ nh t i Đi u 29 Quy ch này. 5. Báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình th c hi n tín d ng h tr xu t kh u; đ xu t các gi i pháp tài chính thúc đ y ho t đ ng tín d ng h tr xu t kh u. Đi u 34. B K ho ch và Đ u tư có quy n h n, trách nhi m 1. Căn c m c tiêu, đ nh hư ng phát tri n xu t kh u, xây d ng và trình Th tư ng Chính ph giao k ho ch hàng năm cho Qu H tr phát tri n v ngu n v n tín d ng h tr xu t kh u có phân theo các hình th c h tr . 2. Ph i h p v i B Tài chính ki n ngh v i Th tư ng Chính ph các gi i pháp thúc đ y ho t đ ng tín d ng h tr xu t kh u. Đi u 35. B Thương m i có quy n h n, trách nhi m 1. Ch trì, ph i h p v i các B : Tài chính, K ho ch và Đ u tư xây d ng và trình Chính ph phê duy t các chương trình phát tri n hàng xu t kh u, chương trình ưu tiên khuy n khích hàng xu t kh u hàng năm ho c t ng th i kỳ.
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Báo cáo Th tư ng Chính ph quy t đ nh các trư ng h p đư c vay v n ng n h n theo quy đ nh t i kho n 1, kho n 2 Đi u 21 Quy ch này. 3. Công b r ng rãi các thông tin v th trư ng xu t kh u; ki m tra, hư ng d n các đơn v xu t kh u th c hi n các ho t đ ng xu t kh u; đ xu t các gi i pháp đ m r ng và phát tri n th trư ng. Đi u 36. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam có quy n h n, trách nhi m 1. Ch đ o các Ngân hàng Thương m i ph i h p v i Qu H tr phát tri n t ch c th c hi n nhi m v tín d ng h tr xu t kh u. 2. Qu H tr phát tri n đư c th c hi n thanh toán và t ch c d ch v thanh toán trong nư c, qu c t đ th c hi n nhi m v tín d ng h tr xu t kh u. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n th c hi n. Đi u 37. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng công ty 91 có quy n h n, trách nhi m 1. Công b r ng rãi quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c, s n ph m, vùng lãnh th trong t ng th i kỳ làm cơ s cho vi c xây d ng và th c hi n chính sách tín d ng h tr xu t kh u. 2. Ph i h p v i B Tài chính, Qu H tr phát tri n gi i quy t nh ng v n đ phát sinh trong quá trình th c hi n tín d ng h tr xu t kh u và khi đơn v không tr đư c n . Đi u 38. Qu H tr phát tri n có quy n h n, trách nhi m 1. L p và báo cáo B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính các k ho ch sau: a) T ng m c v n tín d ng h tr xu t kh u theo các hình th c h tr ; b) K ho ch huy đ ng v n và gi i pháp huy đ ng đ th c hi n nhi m v tín d ng h tr xu t kh u. 2. T ch c và th c hi n nhi m v tín d ng h tr xu t kh u theo đúng quy đ nh c a Quy ch này. 3. Hư ng d n các quy trình nghi p v tín d ng h tr xu t kh u. 4. X lý r i ro theo quy đ nh t i Đi u 29 Quy ch này. 5. Đ nh kỳ hàng quý, năm báo cáo Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tài chính, B trư ng B K ho ch và Đ u tư tình hình th c hi n tín d ng h tr xu t kh u. Chương 7 ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 39. B trư ng B Tài chính, B trư ng B K ho ch và Đ u tư, B trư ng B Thương m i, Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, T ng giám đ c T ng công ty 91, Ch t ch H i đ ng qu n lý và T ng giám đ c Qu H tr phát tri n hư ng d n th c hi n Quy ch này.
Đồng bộ tài khoản