Quyết định số 133/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
50
lượt xem
4
download

Quyết định số 133/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 133/2004/QĐ-UB về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ công chức Sở Công nghiệp Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 133/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 133/2004/Q -UB Hà N i, ngày 23 tháng 08 năm 2004 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH “V VI C QUI NNH CH C NĂNG, NHI M V , T CH C B MÁY VÀ BIÊN CH CÁN B CÔNG CH C S CÔNG NGHI P HÀ N I” Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Thông tư liên b s 02/2003/TTLB-BCN-BNV ngày 29/10/2003 c a B Công nghi p, B N i v v vi c hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Cơ quan chuyên môn giúp y ban Nhân dân qu n lý Nhà nư c v Công nghi p a phương; Căn c Ngh nh s 103/2004/N -CP ngày 01/3/2004 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Thanh tra i n l c; Xét ngh c a Giám c S N i v thành ph Hà N i và Giám c S Công nghi p Hà N i t i T trình s 612/TTr-SCN-SNV ngày 16/8/2004 v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , t ch c b máy và biên ch cán b công ch c S Công nghi p Hà N i; QUY T NNH i u 1: Quy nh ch c năng, nhi m v , t ch c b máy và biên ch cán b công ch c c a S Công nghi p Hà N i như sau: I. VN TRÍ VÀ CH C NĂNG: - S Công nghi p Hà N i là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph Hà N i, giúp UBND Thành ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v Công nghi p – ti u th Công nghi p, bao g m các ngành: Cơ khí, Luy n kim, Hóa ch t (bao g m c hóa dư c), i n, D u khí, khai thác khoáng s n, v t li u n Công nghi p, Công nghi p tiêu dùng, Công nghi p th c phNm, Công nghi p ch bi n khác; qu n lý Nhà nư c các d ch v công thu c nghành Công nghi p trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t. S Công nghi p Hà N i ch u s qu n lý toàn di n và tr c ti p c a UBND Thành ph Hà N i, ng th i ch u s ch o, hư ng d n và ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a B Công nghi p. II. NHI M V , QUY N H N:
  2. 1/ Trình y ban nhân dân thành ph các Quy t nh, Ch th v qu n lý các ho t ng Công nghi p, ti u th Công nghi p trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t. 2/ Trình B Công nghi p th a thu n UBND Thành ph phê duy t Quy ho ch phát tri n Công nghi p trên a bàn phù h p v i quy ho ch phát tri n Công nghi p c nư c, quy ho ch phát tri n theo vùng lãnh th và quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a Thành ph . 3/ Giúp UBND Thành ph t ch c, ch o, Hư ng d n và ki m tra th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, k ho ch phát tri n Công nghi p ã ư c phê duy t; thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t và thông tin v các ho t ng Công nghi p, ti u th Công nghi p a phương. 4/ V qu n lý Cơ khí, Luy n kim và Hóa ch t: 4.1. T ch c, ch o vi c phát tri n các s n phNm Cơ khí, Cơ- i n t , t ng hóa, i n t Công nghi p tr ng i m trên a bàn. 4.2. Hư ng d n th c hi n các cơ ch , chính sách c a Nhà nư c, B Công nghi p v h tr phát tri n ngành Cơ khí, Luy n kim, Hóa ch t và các s n phNm Cơ khí, Cơ- i n t tr ng i m trên a bàn Hà N i. 5. V qu n lý i n: 5.1. Trình y ban nhân dân thành ph ban hành các quy nh v qu n lý i n nông thôn; T ch c th c hi n các quy nh v b o v hành lang an toàn lư i i n cao áp và b o v các công trình i n khác trên a bàn Hà N i; 5.2. Xây d ng quy ho ch phát tri n i n l c Thành ph giúp UBND Thành ph trình B Công nghi p phê duy t; hư ng d n, ki m tra th c hi n sau khi ư c phê duy t; 5.3. Trình UBND Thành ph phê duy t các d án u tư công trình lư i i n h áp nông thôn theo phân c p; ch trì ph i h p v i các S và Cơ quan có liên quan trình UBND Thành ph phương án giá i n trên a bàn theo quy nh khung giá c a Chính ph ; 5.4. Ch trì ph i h p v i các Cơ quan có liên quan xây d ng quy ho ch ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho cán b , công nhân k thu t thu c các t ch c tham gia qu n lý i n nông thôn. 6/ V qu n lý v t li u n Công nghi p: T ch c th c hi n các văn b n quy ph m Pháp lu t v cung ng, b o qu n, v n chuy n và s d ng v t li u n Công nghi p trên a bàn Hà N i; 7/Qu n lý k thu t, Công ngh khai thác khoáng s n. 8/ V qu n lý công nghi p tiêu dùng, công nghi p th c phNm và công nghi p ch bi n khác:
  3. 8.1. Hư ng d n th c hi n các quy ho ch, k ho ch phát tri n công nghi p tiêu dùng, công nghi p th c phNm và công nghi p ch bi n khác trên a bàn; ch trì ph i h p v i các S có liên quan xây d ng quy ho ch t ng th và chi ti t các cơ s ch bi n, vùng nguyên li u c a t ng ngành phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a Thành ph trình UBND Thành ph phê duy t; 8.2. Trình UBND Thành ph phê duy t chương trình, d án phát tri n ngành Công nghi p tiêu dùng, Công nghi p th c phNm và Công nghi p ch bi n khác phù h p v i quy ho ch phát tri n cơ s ch bi n và vùng nguyên li u. 9/ Qu n lý các ho t ng khuy n công theo quy ch , quy nh c a Nhà nư c. 10/ V qu n lý các khu, c m, i m công nghi p – ti u th công nghi p: 10.1. Giúp UBND Thành ph qu n lý Nhà nư c các khu, c m, i m công nghi p v a và nh . 10.2. Ch trì ph i h p v i các S , Ban, Ngành có liên quan trình UBND Thành ph ban hành các quy nh th c hi n các cơ ch , chính sách c a Nhà nư c ưu ãi v u tư, t ai, tài chính, khoa h c – công ngh và b o v môi trư ng có liên quan n xây d ng cơ s k thu t h t ng, di chuy n, xây d ng m i các khu, c m, i m công nghi p v a và nh trên a bàn Hà N i; 11/ Qu n lý Nhà nư c v ho t ng làng ngh ; ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c, hư ng d n ào t o ngh , truy n ngh và phát tri n ngh truy n th ng; t ch c các ho t ng trao i kinh nghi m, thăm quan kh o sát, liên doanh, liên k t, h p tác kinh t và tham gia các h i ngh nghi p. 12/ Tham gia thNm nh ho c thNm nh các d án u tư trong lĩnh v c Công mghi p c a Thành ph theo quy nh c a pháp lu t; ch trì ph i h p v i các cơ quan có hư ng d n, ki m tra ho t ng s n xu t – kinh doanh thu c các ngành công nghi p trên a bàn. 13/ xu t nh ng cơ ch , chính sách ưu ãi thu hút u tư trong nư c phù h p v i i u ki n c a a phương. Ph i h p v i S K ho ch và u tư Hà N i xu t nh ng cơ ch , chính sách ưu ãi thu hút u tư nư c ngoài vào phát tri n công nghi p trên a bàn Hà N i. 14/ Trình UBND Thành ph c p, i u ch nh, thu h i, gia h n gi y phép ho t ng i n l c, gi y phép s n xu t và s d ng v t li u n công nghi p và các gi y phép khác theo phân c p. 15/ Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c công nghi p ư c UBND Thành ph giao. 16/ T ch c nghiên c u, ng d ng các ti n b khoa h c, công ngh trong ho t ng công nghi p; hư ng d n th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v tiêu chuNn k thu t, quy ph m k thu t, nh m c kinh t - k thu t, ch t lư ng s n phNm công nghi p; xây d ng h th ng thông tin, lưu tr , cung c p tư li u v công nghi p theo quy nh c a pháp lu t.
  4. 17/ Ch o và t ch c các ho t ng d ch v công trong lĩnh v c công nghi p theo quy nh c a pháp lu t; qu n lý và ch o ho t ng i v i các t ch c s nghi p tr c thu c S . 18/ Giúp UBND Thành ph qu n lý Nhà nư c i v i các Doanh nghi p công nghi p trên a bàn Hà N i theo quy nh c a pháp lu t. Hư ng d n các t ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t l p d án u tư phát tri n s n xu t công nghi p trên a bàn phù h p v i quy ho ch công nghi p c a Thành ph ; 19/ Giúp UBND Thành ph ch o, hư ng d n UBND Qu n, Huy n th c hi n nhi m v qu n lý Nhà nư c v công nghi p, ti u th công nghi p trên a bàn Hà N i. 20/ T ng h p, th ng kê tình hình ho t ng công nghi p trên a bàn Hà N i (bao g m c ho t ng công nghi p trong các khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t m , khu công ngh cao và công nghi p ngoài qu c doanh) theo quy nh c a B Công nghi p. 21/ Giúp UBND Thành ph qu n lý Nhà nư c các ho t ng c a H i và t ch c phi Chính ph thu c lĩnh v c công nghi p – ti u th công nghi p trên a bàn Hà N i theo qui nh c a Pháp lu t. 22/ Th c hi n công tác Thanh tra, ki m tra: 22.1. Thanh tra, ki m tra và x lý các vi ph m v ho t ng công nghi p trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t. 22.2. Th c hi n công tác Thanh tra i n l c theo quy nh c a Nhà nư c. 22.3. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan, th c hi n công tác thanh tra, ki m tra và x lý các vi ph m pháp lu t v qu n lý s d ng, b o qu n, v n chuy n v t li u n công nghi p trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t. 22.4. Hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các quy nh v k thu t an toàn i v i các thi t b , các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng trong các ngành công nghi p trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t. 23/ Th c hi n báo cáo nh kỳ và báo cáo t xu t tình hình th c hi n nhi m v v i UBND Thành ph và B Công nghi p. 24/ Qu n lý t ch c b máy, biên ch , th c hi n ch ti n lương và các chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m v qu n lý; b i dư ng, xây d ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c thu c thNm quy n. 25/ Qu n lý Nhà nư c v ngu n nhân l c công nghi p trên a bàn. 26/ Qu n lý tài chính, tài s n c a S theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a UBND Thành ph Hà N i. 27/ Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a UBND Thành ph .
  5. III. CƠ C U T CH C: 1/ Lãnh oS : S Công nghi p Hà N i có Giám c và không quá 03 Phó Giám c. Giám c là ngư i ng u S , ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph v toàn b các ho t ng c a S . Giám c S do Ch t ch UBND Thành ph b nhi m, mi n nhi m theo tiêu chuNn, ch c danh do B trư ng B Công nghi p ban hành và quy nh c a ng, Nhà nư c v qu n lý cán b . Phó Giám c S là ngư i giúp vi c Giám c S , ph trách m t ho c m t s lĩnh v c công tác do Giám c S phân công và ch u trách nhi m trư c Giám c S v k t qu công tác ư c giao. Phó Giám c S do Ch t ch UBND Thành ph b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Giám c S . Vi c khen thư ng, k lu t Giám c, Phó Giám c S th c hi n theo quy nh c a Pháp lu t. 2/ B máy giúp vi c Giám c S , bao g m: - Thanh tra S - Văn phòng S - Phòng qu n lý i n năng - Phòng T ch c - cán b - Phòng Công gnhi p 1 - Phòng Công nghi p 2 - Phòng K ho ch – T ng h p - Phòng qu n lý Khuy n nông và làng ngh Căn c vào tình hình th c t Giám c S Công nghi p có th t ch c l i b máy giúp vi c cho phù h p và hi u qu nhưng không vư t quá 8 phòng chuyên môn nghi p v . 3. Các ơn v s nghi p: Căn c tình hình và i u ki n th c t , theo ngh c a Giám c S Công nghi p, UBND Thành ph quy t nh thành l p các ơn v tr c thu c S : - Trung tâm khuy n nông. - Trung tâm Tư v n phát tri n công nghi p.
  6. Giám c S Công nghi p quy nh ch c năng, nhi m v và quy n h n các ơn v tr c thu c S . 4. Biên ch cán b , công ch c c a S Công nghi p Hà N i là: 61 ngư i (không k biên ch các ơn v s nghi p tr c thu c S ). IV- M I QUAN H V I CÁC QU N, HUY N: M i quan h gi a S Công nghi p v i các Qu n, Huyên và cơ quan chuyên môn giúp UBND các Qu n, Huy n qu n lý Nhà nư c v Công nghi p trên a bàn ư c th c hi n theo Thông tư liên t ch s 02/2003/TTLT-BCN-BNV, ngày 29/10/2003/c a B Công nghi p và B N i v và quy nh c a UBND Thành ph Hà N i. i u 2: Giám c S Công nghi p có nhi m v xây d ng ban hành các N i quy, Quy ch ho t ng c a S , s p x p t ch c b máy h p lý có hi u qu m b o hoàn thành nhi m v ư c UBND Thành ph giao. i u 3: Giao Giám c S N i v Thành ph Hà N i ch trì, ph i h p v i S Công nghi p và y ban nhân dân các Qu n, Huy n thu c Thành ph Hà N i xây d ng, trinmhf y ban nhân dân Thành ph ban hành quy ch m i quan h gi a S Công nghi p và UBND c` ác Qu n, Huy n trong công tác qu n lý Nhà nư c v lĩnh v c Công nghi p trên a bàn. i u 4: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng văn b n trư c ây trái v i văn b n này u bãi b . i u 5: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c S N i v Thành ph Hà N i, Giám c S Công nghi p Hà N i, Giám c các S , Ban, Ngành có liên quan, Ch t ch UBND các Qu n, Huy n thi hành Quy t nh này./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản