Quyết định số 133/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 133/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 133/2005/QĐ-UB về việc Ban hành Quy hoạch các điểm được phép kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 133/2005/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 133/2005/QĐ-UB Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: “BAN HÀNH QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Căn cứ Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 3/3/1999 của Chính phủ về hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, hàng hóa dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện; Căn cứ thông tư số 04/1999/TT-BXD ngày 17/7/1999 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 3/3/1999 của Chính phủ đối với mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện; Căn cứ Quyết định số 02/2005/QĐ-UB ngày 10/01/2005 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về việc thực hiện các biện pháp làm giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội tại tờ trình số 996/TTr-SXD ngày 01/8/2005. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 : Ban hành kèm theo Quyết định Quy hoạch các điểm được phép kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Thành phố. Điều 2 : Quyết định này thay thế Quyết định số 111/1999/QĐ-UB ngày 21/12/1999 của UBND Thành phố và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện Quy hoạch có khó khăn, vướng mắc UBND các Quận, Huyện nghiên cru, đề xuất điều chỉnh gửi cho Sở Xây dựng để báo cáo UBND Thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế quản lý tại địa bàn. Điều 3 : Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Thương mại, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông công chính, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên môi trường và nhà đất, Giám đốc Công an Thành phố, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Phường, Xã, Thị trấn, Thương nhân kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng
  2. kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đỗ Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản