Quyết định số 1336/1998/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
4
download

Quyết định số 1336/1998/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1336/1998/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu nhóm mặt hàng gạo các loại do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1336/1998/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1336/1998/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 1998 QUYẾT ĐNNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1336/1998/QĐ-BTC NGÀY 5 THÁNG 10 NĂM 1998 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU NHÓM MẶT HÀNG GẠO CÁC LOẠI BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Điều 8 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Quốc hội thông qua ngày 26/12/1991; Căn cứ khung thuế suất thuế nhập khẩu ban hành tại Nghị quyết số 537a ngày 22/2/1992 của Hội đồng Nhà nước; Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 3 - Quyết định số 280/TTg ngày 28/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 54/CP; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1153/CP-KTTH ngày 30/9/1998 của Chính phủ về việc điều hành xuất khẩu gạo nhập khẩu phân bón năm 1998; QUYẾT ĐNNH Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khNu của nhóm mặt hàng mã số 1006 "Gạo các loại" quy định tại Quyết định số 1233/1998/QĐ/BTC ngày 16/9/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế xuất khNu mới như sau: Mã số Nhóm mặt hàng Thuế suất (%) 1 2 3 1006 Gạo các loại 1006.10 Loại từ 25% tấm trở lên 0 1006.90 Loại khác 1 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được áp dụng cho tất cả các lô hàng gạo xuất khNu có Tờ khai hàng xuất khNu đăng ký với cơ quan Hải quan bắt đầu từ ngày 10/10/1998. N hững quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.
  2. Phạm Văn Trọng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản