Quyết định số 1336/2005/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 1336/2005/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1336/2005/QĐ-UBTDTT về việc phê duyệt Đề án “Phát triển xã hội hoá thể dục thể thao đến năm 2010” do Uỷ Ban Thể Dục Thể Thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1336/2005/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1336/2005/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 30 tháng 06 năm 2005 QUY T NNH PHÊ DUY T ÁN “PHÁT TRI N XÃ H I HOÁ TH D C TH THAO N NĂM 2010” B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính Ph quy nh ch c năng, nhi m v , và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 c a Chính Ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Th d c Th thao; Căn c Ngh quy t s 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a Chính Ph v y m nh xã h i hoá các ho t ng giáo d c, y t , văn hoá, th d c th thao; Xét ngh c a Trư ng Ban công tác tri n khai xã h i hoá th d c th thao và Chánh văn phòng U ban Th d c Th thao. QUY T NNH i u 1. Phê duy t án “Phát tri n xã h i hoá th d c th thao n năm 2010” kèm theo quy t nh này, v i các n i dung ch y u sau ây: 1.M c tiêu: 1.1.Huy ng các ngu n l c c a các ngành, các c p, các t ch c kinh t - xã h i và cá nhân phát tri n th d c th thao. V n ng t ch c ngày càng có nhi u ngư i tham gia t p luy n và óng góp vào các ho t ng th d c th thao, góp ph n tăng cư ng s c kho , phát tri n ngu n nhân l c, tho mãn nhu c u thư ng th c các giá tr c a th d c th thao, làm cho th d c th thao th c s tr thành ho t ng “c a dân, do dân, vì dân”. Ph n u xây d ng m t xã h i t p luy n. 1.2.Nhà nư c tăng cư ng u tư cho th d c th thao, t p trung vào các m c tiêu ưu tiên và các chương trình qu c gia, chương trình ngành v phát tri n th d c th thao trong t ng lĩnh v c; xây d ng các cơ s th d c th thao tr ng i m; phát hi n, b i dư ng các tài năng th d c th thao; h tr phát tri n phong trào th d c th thao qu n chúng và th c hi n các chính sách xã h i trong lĩnh v c ho t ng th d c th thao. 1.3.Tuyên truy n, v n ng và t ch c ngày càng có nhi u ngư i t p luy n th d c th thao, góp ph n nâng cao th l c ngư i và tâm vóc ngư i Vi t Nam, áp ng nhu c u c a qu n chúng nhân dân; phát hi n, b i dư ng các tài năng th thao c a t nư c.
  2. 1.4.T ng bư c t o l p và phát tri n thành th trư ng d ch v th d c th thao. Khuy n khích phát tri n các cơ s th d c th thao ngoài công l p, các t ch c xã h i v th d c th thao và chuy n i các cơ s công l p ang ho t ng theo cơ ch s nghi p sang cơ ch t ch cung ng d ch v công ích phi l i nhu n. Khuy n khích chuyên nghi p hoá th thao thành tích cao trong các lĩnh v c thích h p. M r ng quan h h p tác qu c t v th d c th thao, tranh th s giúp và ngu n l c u tư c a các qu c gia, t ch c qu c t . 1.5. n năm 2010: Hoàn thành vi c chuy n các cơ s th d c th thao công l p sang ho t ng theo cơ ch cung ng d ch v ; chuy n m t s cơ s th d c th thao công l p có i u ki n sang lo i hình ngoài công l p. Các cơ s TDTT ngoài công l p chi m kho ng 80% - 85% t ng s cơ s th d c th thao trong toàn qu c. Xây d ng các hi p h i, liên oàn c p qu c gia t t c các môn th thao và hi p h i, liên oàn c p t nh, thành ph 80% s môn th thao. Vi t Nam có i di n qu c gia trong h u h t các t ch c th thao khu v c, châu l c và th gi i. 2.Các gi i pháp ch y u: 2.1. Ny m nh công tác tuyên truy n, lý lu n, nâng cao nh n th c v xã h i hoá th d c th thao. Cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao ph i h p v i c p u ng, chính quy n và các cơ quan thông tin i chúng t ch c tuyên truy n, ph bi n ch trương, gi i pháp, chính sách khuy n khích xã h i hoá, nâng cao nh n th c c a toàn xã h i, phát huy tinh th n c ng ng trách nhi m c a m i ngư i dân trong vi c tham gia các ho t ng TDTT. Tăng cư ng nghiên c u lý lu n v xã h i hoá; xây d ng và nhân r ng các mô hình i m v xã h i hoá trong t ng lĩnh v c ho t ng và t ng i tư ng, ch th tham gia ho t ng th d c th thao. 2.2. Xây d ng khung pháp lý và các cơ ch chính sách c n thi t t o i u ki n thu n l i cho quá trình xã h i hoá. Nghiên c u xây d ng và trình Qu c h i ban hành Lu t th thao và b sung m t s quy nh, chính sách liên quan sau: a.Tiêu chuNn, quy ph m v công trình th thao; quy nh v vi c quy ho ch, s d ng t cho ho t ng th d c th thao i v i t ng khu v c c thù; quy nh chuyên môn liên quan n vi c ho t ng, v n hành các công trình, trang thi t b th d c th thao. b.Quy nh v thành l p, gi i th , sáp nh p, chia tách và quy ch t ch c ho t ng c a các cơ s th d c th thao (công l p và ngoài công l p). c.Ch , chính sách i v i cán b , hu n luy n viên, v n ng viên th thao; quy nh v chuy n như ng v n ng viên, hu n luy n viên th thao. d.Chính sách huy ng v n, khuy n khích u tư i v i các s th thao ngoài công l p; chính sách ưu ãi khuy n khích liên doanh, liên k t v i các cơ s th thao công l p; chính sách ưu ãi v thu , tín d ng; chính sách t ai; chính sách nhân l c.
  3. 2.3.Tăng cư ng và i m i qu n lý nhà nư c v th d c th thao: a. y m nh c i cách hành chính; phân c p, quy nh c th , rõ ràng v ch c năng, nhi m v , ph m vi gi i quy t công vi c c a t ng c p. Rà soát, tách các ơn v s nghi p ra kh i kh i qu n lý nhà nư c và phân lo i các cơ s th d c th thao công l p có kh năng làm d ch v có k ho ch, ti n th c hi n vi c chuy n i cơ ch qu n lý thành các ơn v s nghi p có thu theo Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính Ph ho c c ph n hoá, chuy n sang mô hình ngoài công l p. b.Thí i m th c hi n, ti n t i áp d ng cơ ch h p ng trách nhi m, giao k ho ch và khoán kinh phí hàng năm cho các t ch c xã h i th c hi n nhi m v phát tri n t ng môn th thao. c.Quy nh ch t ch nhưng rõ ràng, minh b ch và m b o s gi n ơn,nhanh chóng, thu n ti n trong vi c c p phép, ăng ký ho t ng, ăng ký hành ngh c a các t ch c cá nhân trong lĩnh v c th d c th thao d. Ny m nh công tác ào t o, b i dư ng nâng cao trình cho i ngũ cán b qu n lý c a ngành, xây d ng tác phong năng ng, g n dân, bám cơ s trong i ngũ công ch c, cán b qu n lý th d c th thao các c p. e.Tăng cư ng thanh tra giám sát vi c ch p hành pháp lu t t i các cơ s th d c th thao (công l p và ngoài công l p); x lý k p th i i v i các cơ s vi ph m và có hình th c khen thư ng i v i các cơ s làm t t. f.Công khai quy ho ch, k ho ch ho t ng, công khai tài chính, ngân sách dân bi t, dân tham gia và dân giám sát ho t ng c a các cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao. 2.4. i m i chi tiêu công và các chính sách u tư c a nhà nư c trong lĩnh v c th d c th thao. a.Tăng cư ng u tư t ngân sách nhà nư c cho các lĩnh v c th d c th thao tr ng i m và th c hi n chính sách xã h i, m b o công b ng trong th hư ng d ch v th d c th thao gi a các i tư ng, a bàn dân cư. b.Thí i m và t ng bư c th c hi n các chính sách như sau: Chính sách h p ng, giao ch tiêu, khoán kinh phí cho các t ch c xã h i th c hi n các nhi m v , ch tiêu do nhà nư c giao; chính sách u th u cung c p hàng hoá d ch v th d c th thao do các cơ quan nhà nư c t hàng. c.H tr tài chính ban u cho các cơ s công l p chuy n sang lo i hình ngoài công l p và th c hi n chính sách bình ng trong vi c nh n th u các d ch v do nhà nư c t hàng. Khuy n khích các cơ s th d c th thao ngoài công l p, c bi t là các vùng khó khăn, thuê dài h n t ai, cơ s h t ng th d c th thao. 2.5.T p trung phát tri n th trư ng th d c th thao: a.Xây d ng và ban hành các chính sách c th nh m khuy n khích t o i u ki n phát tri n, a d ng hoá các lo i hình d ch v th d c th thao; khuy n khích phát tri n
  4. m ng lư i các doanh nghi p s n xu t d ng c , trang thi t b th d c th thao (công l p và ngoài công l p) trên cơ s tuân th các quy nh v ch t lư ng hàng hoá th thao; khuy n khích các hình th c liên doanh, liên k t khai thác các công trình th d c th thao. b.Hoàn thi n các quy nh v nh giá, chuy n như ng v n ng viên, hu n luy n viên, x lý tranh ch p trong quá trình chuy n như ng. c. Ny m nh các ho t ng tài tr , qu ng cáo trong lĩnh v c th d c th thao; khuy n khích thành l p các công ty ti p th và qu ng cáo th thao ho t ng theo quy nh c a pháp lu t t o i u ki n nhanh chóng phát tri n th trư ng d ch v th d c th thao. d.Trình Chính ph án hình thành th trư ng x s , cá cư c th thao h p pháp t dư i s qu n lý c a nhà nư c thu hút v n lái u tư vào các ho t ng th d c th thao, ng th i góp ph n ngăn ch n các t n n ánh b c, cá b t h p pháp. e.Trình Chính ph cho phép thành l p Qu phát tri n tài năng th thao và các mô hình Qu u tư, Qu h tr khác góp ph n th c hi n các m c tiêu c a án xã h i hoá th d c th thao. i u 2. Ban công tác tri n khai án xã h i hoá th d c th thao có trách nhi m ph giúp lãnh o U ban Th d c Th thao ph i h p v i các B , Ngành và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch o các s Th d c th thao, cơ quan th d c th thao các ngành xây d ng k ho ch chi ti t và hư ng d n tri n khai án này; nh kỳ 6 tháng và hàng năm t ch c ki m i m, ánh giá tình hình th c hi n án trong ph m vi toàn ngành, báo cáo B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các ông Chành văn phòng, Trư ng ban công tác tri n khai án xã h i hoá th d c th thao, th trư ng các V , ơn v thu c U ban Th d c Th thao, Giám c các s Th d c Th thao, th trư ng các cơ quan th d c th thao các ngành Quân i, Công An, Giáo d c và ào t o và các t ch c, cá nhân liên quan có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: U BAN TH D C TH THAO -Ban Bí thư trung ương Đ ng; -Th tư ng và các Phó Th tư ng; - VPQH, VPCTN, VPCP; -Các B , cơ quang ngang B , cơ quan tr c thu c Chính Ph ; -Ban KGTW; -U ban VHGDTTN&NĐ Qu c h i; -Ban ch đ o CCHC Chính ph ; Nguy n Danh Thái -Như đi u 4; - Công báo; -C c ki m tra VBQPPL (B TP); -Lưu VT, TH, TKBT.
Đồng bộ tài khoản