Quyết định số 134/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 134/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 134/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ Tuyến đường dọc mương Liễu Giai (đoạn Núi Trúc – Sơn tây) – Tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 134/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 134/2002/Q -UB Hà N i, ngày 18 tháng 10 năm 2002 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CH GI I Ư NG TUY N Ư NG D C MƯƠNG LI U GIAI ( O N NÚI TRÚC – SƠN TÂY) – T L 1/500 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th . Căn c Quy t nh s 108/1998/Q –TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 68/2000/Q -UB ngày 14 tháng 7 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph phê duy t Quy ho ch chi ti t qu n Ba ình, t l 1/2000; Xét ngh c a S Quy ho ch – Ki n trúc t i công văn s 38/QHKT-P2, ngày 17 tháng 9 năm 2002, QUY T NNH i u 1: Phê duy t ch gi i tuy n ư ng d c mương Li u Giai ( o n Núi Trúc – Sơn Tây), t l 1/500 (có b n v kèm theo) do Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà n i l p tháng 3 năm 2002, ư c S Quy ho ch - Ki n trúc ch p thu n ngày 17 tháng 9 năm 2002, v i các n i dung chính như sau: 1- a i m: Tuy n ư ng i qua các phư ng i C n, Kim Mã, qu n Ba ình. 2- C p h ng, tuy n: 2-1. C p h ng ư ng: ư ng phân khu v c. 2-2. Tuy n: Chi u dài tuy n kho ng 1045m. + i m u: t i i m giao v i ư ng Núi Trúc – iC n + i m cu i: n i v i ph Sơn Tây hi n có. V trí tuy n ư c xác nh trên cơ s hư ng tuy n trong i u ch nh quy ho ch chung Th ô hà N i n năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t.
  2. 2-3 Qui mô: Tuy n ư ng có b r ng m t c t ngang B = 25,0m bao g m: 4 làn xe cơ gi i: 4x3,75m = 15,0m V a hè 2 bên m i bên r ng: 5,0m Riêng v a hè phía Nam, o n giáp phía Tây ngã tư v i ư ng Giang Văn Minh – i C n theo quy ho ch, ư c m r ng k t h p làm bãi xe. 2-4 Các nút giao thông; - Các i m giao c t c a các tuy n v i các tuy n ư ng khác u t ch c giao b ng. i u 2: - Giao S Quy ho ch – Ki n trúc t ch c c m m c ch gi i ư ng theo h sơ ư c duy t, bàn giao h sơ và m c ch gi i cho UBND qu n Ba ình, UBND các phư ng i C n, Kim Mã qu n lý và t ch c công b công khai cho các t ch c, cơ quan và cá nhân bi t, th c hi n. - Ch t ch UBND qu n Ba ình ch u trách nhi m t ch c qu n lý m c ch gi i ư c bàn giao sau khi c m, qu n lý xây d ng theo úng ch gi i ư ng và quy ho ch ư c duy t; ki m tra, x lý các trư ng h p xây d ng vi ph m quy ho ch theo thNm quy n và qui nh c a pháp lu t. i u 3: - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. - Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S ; Quy ho ch - Ki n trúc, K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông Công chính, a chính - Nhà t, Tài chính - V t giá; Ch t ch UBND qu n Ba ình, Ch t ch UBND các phư ng: i C n, Kim Mã, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản