Quyết định số 134/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 134/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 134/2008/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 134/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 134/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 02 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A T NG C C QU N LÝ T AI TR C THU C B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 25/2008/N -CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Xét ngh c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, QUY T NNH i u 1. V trí và ch c năng 1. T ng c c Qu n lý t ai là cơ quan tr c thu c B Tài nguyên và Môi trư ng, th c hi n ch c năng tham mưu, giúp B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng qu n lý nhà nư c v t ai trong ph m vi c nư c; th c hi n các d ch v công theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ng c c Qu n lý t ai có tư cách pháp nhân, con d u hình Qu c huy, tài kho n riêng và tr s t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n T ng c c Qu n lý t ai th c hi n các nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Trình B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng: a. D th o văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch , chính sách, chi n lư c, chương trình qu c gia, quy ho ch, k ho ch, án, d án v qu n lý và s d ng t ai ban hành, phê duy t theo thNm quy n ho c trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành, phê duy t;
  2. b. D th o quy t nh, ch th , thông tư, tiêu chuNn qu c gia, quy chuNn k thu t qu c gia, quy trình chuyên môn, nghi p v , ơn giá, nh m c kinh t - k thu t trong qu n lý và s d ng t. 2. Ch o, ki m tra và ch u trách nhi m t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch , chính sách, chi n lư c, chương trình qu c gia, quy ho ch, k ho ch, án, d án v qu n lý và s d ng t ai sau khi ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. 3. Ch trì, ph i h p th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t nh m nâng cao nh n th c c ng ng v qu n lý và s d ng t ai; tr l i, gi i áp chính sách, pháp lu t v t ai cho các t ch c, cá nhân. 4. V quy ho ch, k ho ch s d ng t: a. T ch c vi c l p, i u ch nh quy ho ch s d ng t c a c nư c, c a vùng theo quy nh c a pháp lu t; b. Trình B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng ban hành văn b n hư ng d n vi c l p, i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và quy ho ch, k ho ch s d ng t vào m c ích qu c phòng, an ninh; c. T ch c thNm nh vi c l p và i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và quy ho ch, k ho ch s d ng t vào m c ích qu c phòng, an ninh trình c p có thNm quy n phê duy t; d. Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan có liên quan t ng h p nhu c u s d ng t c a t ng ngành, lĩnh v c l p quy ho ch s d ng t c a c nư c, t ng vùng; . Trình B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng ban hành văn b n hư ng d n và t ch c ki m tra: vi c t ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; vi c s d ng t theo quy ho ch, k ho ch c a ngành, lĩnh v c sau khi ư c phê duy t; e. T ch c i u tra, ánh giá ti m năng và hi u qu s d ng t ph c v công tác qu n lý nhà nư c v t ai và yêu c u phát tri n kinh t - xã h i. 5. V ăng ký và th ng kê t ai: a. Ch o, ki m tra: công tác o c l p và ch nh lý b n a chính; vi c l p và ch nh lý h sơ a chính; công tác th ng kê, ki m kê t ai; b. Ch o, ki m tra: vi c ăng ký quy n s d ng t và ăng ký bi n ng v s d ng t; c p Gi y Ch ng nh n quy n s d ng t và quy n s h u, s d ng tài s n g n li n v i t; các ho t ng chuyên môn, nghi p v theo quy nh c a pháp lu t i v i Văn phòng ăng ký quy n s d ng t; c. T ch c xây d ng h th ng ăng ký t ai trên ph m vi c nư c;
  3. d. T ch c phát hành và ki m tra vi c qu n lý, s d ng phôi Gi y ch ng nh n quy n s d ng t và quy n s h u, s d ng tài s n g n li n v i t; . T ng h p s li u v ăng ký t ai, o c l p b n a chính, c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t và quy n s h u, s d ng tài s n g n li n v i t, l p h sơ a chính, th ng kê, ki m kê t ai c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; e. T ch c th ng kê, ki m kê t ai, l p b n hi n tr ng s d ng t c a c nư c; 6. V giá t: a. Xây d ng, trình B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng ban hành, s a i, b sung theo thNm quy n ho c trình Chính ph ban hành, quy nh, i u ch nh khung giá các lo i t, nguyên t c và phương pháp nh giá t; b. Trình B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng ban hành văn b n hư ng d n và t ch c ki m tra: vi c áp d ng các nguyên t c, phương pháp và quy trình nh giá t; vi c kh o sát, i u tra, t ng h p, th ng kê giá t hàng năm; c. Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan gi i quy t ho c trình c p có thNm quy n gi i quy t ki n ngh c a các a phương v giá t t i các a bàn giáp ranh gi a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; d. Xây d ng b n v giá t làm cơ s cho vi c xác nh giá t i v i t ng th a t; . xu t các gi i pháp nh m bình n giá t trong th trư ng b t ng s n; e. Ki m tra vi c th c hi n nh giá t c a các t ch c nh giá t c l p; 7. V b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t: a. Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan có liên quan xây d ng, trình B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng ban hành theo thNm quy n ho c trình cơ quan có thNm quy n ban hành, s a i, b sung chính sách v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c quy t nh thu h i t; b. Trình B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng ban hành văn b n hư ng d n vi c xác nh ngư i s d ng t thu c i tư ng ư c b i thư ng, ư c h tr ho c không ư c b i thư ng, không ư c h tr làm cơ s cho vi c tính b i thư ng, h tr ; ki m tra, x lý hành vi vi ph m pháp lu t trong vi c cư ng ch thu h i t; th ng kê qu t thu h i và chi phí b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; c. Ch o các ngành, a phương, các t ch c trong vi c x lý nh ng khó khăn, vư ng m c v b i thư ng, h tr , tái nh cư và qu n lý, s d ng t sau khi gi i phóng m t b ng. 8. V phát tri n qu t, qu n lý và phát tri n th trư ng quy n s d ng t trong th trư ng b t ng s n:
  4. a. Xây d ng, trình B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng ban hành theo thNm quy n ho c trình cơ quan có thNm quy n ban hành, hư ng d n và t ch c ki m tra vi c th c hi n các cơ ch , chính sách tài chính v t ai trong vi c thu ti n khi giao t, cho thuê t, thu h i t, chuy n m c ích s d ng t, công nh n quy n s d ng t, phát tri n qu t theo quy ho ch; ch o, ki m tra vi c thu h i t, phát tri n qu t, u giá quy n s d ng t, u th u d án có s d ng t; qu n lý và phát tri n th trư ng quy n s d ng t trong th trư ng b t ng s n; b. Xây d ng, trình c p có thNm quy n ban hành cơ ch , chính sách v t o qu t khi xây d ng công trình giao thông, công trình ph c v phát tri n kinh t , xã h i, phát tri n th trư ng b t ng s n, ch ng u cơ v t ai, t o qu t tái nh cư cho ngư i b thu h i t ; c. Ki m tra vi c th c hi n phương án, d án, án phát tri n qu t, vi c b i thư ng, h tr , tái nh cư c a t ch c phát tri n qu t, các t ch c d ch v công trong lĩnh v c t ai; d. Trình B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng ban hành theo thNm quy n ho c trình c p có thNm quy n ban hành văn b n hư ng d n trình t , th t c và t ch c ki m tra: vi c thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t; vi c t ch c u giá quy n s d ng t, u th u d án có s d ng t; vi c qu n lý qu t tái nh cư; qu t ã ư c gi i phóng m t b ng theo quy ho ch và vi c bàn giao t t qu t này cho ngư i ư c giao t, thuê t, trúng u giá quy n s d ng t, trúng u th u d án có s d ng t; . Qu n lý qu t do Nhà nư c giao không thu ti n s d ng t i v i cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr - xã h i - ngh nghi p, t ch c s nghi p công. 9. V lưu tr và thông tin t ai: a. T ch c xây d ng h th ng thông tin, lưu tr d li u v t ai; cung c p thông tin v t ai theo quy nh c a pháp lu t; b. Lưu tr h sơ, d li u v t ai theo quy nh c a pháp lu t; c. Trình B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng ban hành theo thNm quy n ho c trình c p có thNm quy n ban hành văn b n hư ng d n và t ch c ki m tra vi c: thu th p, x lý, cung c p thông tin, h sơ, d li u v t ai; xây d ng h th ng thông tin t ai; lưu tr h sơ, d li u v t ai; 10. V thanh tra, ki m tra, gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo: a. Th c hi n thanh tra chuyên ngành v t ai trong ph m vi c nư c; b. Hư ng d n v chuyên môn, nghi p v thanh tra, ki m tra, x lý hành vi vi ph m pháp lu t v t ai trong ph m vi c nư c theo phân công c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng;
  5. c. Gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo v t ai theo phân công c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. 11. V h p tác qu c t : a. xu t vi c: tham gia àm phán, ký k t các i u ư c qu c t , th a thu n qu c t , tham gia các t ch c qu c t , di n àn qu c t v lĩnh v c t ai theo phân công ho c y quy n c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng; b. Làm u m i th c hi n các i u ư c qu c t , th a thu n qu c t v lĩnh v c t ai theo phân công c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng; c. T ch c th c hi n các công trình, d án h p tác qu c t v lĩnh v c t ai theo phân công c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng; 12. T ch c thNm nh, ki m nh các s n phNm, án, d án v qu n lý và s d ng t ai; 13. T ch c nghiên c u, chuy n giao, ng d ng, ph bi n các ti n b khoa h c, k thu t trong qu n lý và s d ng t ai 14. T ch c th c hi n các d ch v công v t ai theo quy nh c a pháp lu t; ch o, ki m tra vi c th c hi n cơ ch , chính sách b o m cho ho t ng d ch v công trong lĩnh v c qu n lý và s d ng t ai. 15. Th c hi n c i cách hành chính trong qu n lý và s d ng t ai theo chương trình c i cách hành chính c a B Tài nguyên và Môi trư ng và phân công c a B trư ng. 16. Qu n lý t ch c b máy, biên ch ; th c hi n ch ti n lương và các chính sách, ch ãi ng , thi ua, khen thư ng, k lu t; b i dư ng v chuyên môn, nghi p v i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c T ng c c; th c hành ti t ki m, phòng, ch ng lãng phí; phòng, ch ng tham nhũng trong T ng c c; tham gia ào t o cán b qu n lý, nghiên c u v qu n lý t ai theo quy nh c a pháp lu t. 17. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao theo phân c p c a B Tài nguyên và Môi trư ng và theo quy nh c a pháp lu t. 18. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng giao và theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c 1. V Chính sách và Pháp ch 2. V H p tác qu c t và Khoa h c, Công ngh 3. V K ho ch - Tài chính 4. V T ch c cán b
  6. 5. Văn phòng (có cơ s i di n t i thành ph H Chí Minh) 6. Thanh tra 7. C c ăng ký và Th ng kê 8. C c Quy ho ch t ai 9. C c Kinh t và Phát tri n qu t 10. Trung tâm Lưu tr và Thông tin t ai 11. Trung tâm i u tra, ánh giá tài nguyên t 12. Vi n Nghiên c u qu n lý t ai T i i u này, các t ch c quy nh t kho n 1 n kho n 9 là các t ch c hành chính giúp T ng c c trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c; các t ch c quy nh t kho n 10 n kho n 12 là t ch c s nghi p ph c v ch c năng qu n lý nhà nư c c a T ng c c Qu n lý t ai B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng trình Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p m i, i tên, gi i th , s p x p, t ch c l i các t ch c hành chính c a T ng c c Qu n lý t ai B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng quy t nh thành l p các t ch c s nghi p d ch v công t b o m kinh phí ho t ng thư ng xuyên tr c thu c T ng c c Qu n lý t ai theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Lãnh o 1. T ng c c Qu n lý t ai có T ng c c trư ng và không quá 03 Phó T ng c c trư ng. T ng c c trư ng T ng c c Qu n lý t ai có th do Th trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng kiêm nhi m. 2. T ng c c trư ng và các Phó T ng c c trư ng do B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng quy t nh b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo quy nh c a pháp lu t. 3. T ng c c trư ng T ng c c Qu n lý t ai quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các t ch c tr c thu c T ng c c Qu n lý t ai. 4. T ng c c trư ng T ng c c Qu n lý t ai ch u trách nhi m trư c B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a T ng c c Qu n lý t ai. Phó T ng c c trư ng T ng c c Qu n lý t ai ch u trách nhi m trư c T ng c c trư ng T ng c c Qu n lý t ai và trư c pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách. i u 5. Hi u l c thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  7. 2. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. 3. B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và T ng c c trư ng T ng c c Qu n lý t ai ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - T ng c c Qu n lý t ai; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (10b).
Đồng bộ tài khoản