Quyết định số 134-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 134-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 134-CP về việc thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ đấu tranh chống ăn cắp, hối lộ, ức hiếp quần chúng do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 134-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 134-CP Hà N i, ngày 02 tháng 5 năm 1980 QUY T NNH C AH I NG CHÍNH PH S 134 - CP NGÀY 2 THÁNG 5 NĂM 1980 THÀNH L P BAN CH O C A CHÍNH PH U TRANH CH NG ĂN C P, H I L , C HI P QU N CHÚNG H I NG CHÍNH PH b o v tài s n xã h i ch nghĩa, b o m quy n làm ch t p th c a qu n chúng và gi gìn ph m ch t cách m ng c a cán b công nhân, viên ch c Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 49 - Q /TU và Quy t nh s 71 - Q /TU ngày 17 tháng 4 năm 1980 c a Ban bí thư Trung ương ng v t ch c Ban ch o Trung ương u tranh ch ng ăn c p, h i l và c hi p qu n chúng. QUY T NNH i u 1 - Thành l p Ban ch o u tranh ch ng ăn c p, h i l , c hi p qu n chúng, g i t t là Ban ch o 79 c a Chính ph . Ban ch o 79 c a Chính ph có nhi m v giúp H i ng Chính ph hư ng d n, ki m tra, ôn c các ngành, các c p ti n hành cu c u tranh ch ng ăn c p, h i l , c hi p qu n chúng; tr c ti p ch o cu c u tranh nói trên trong m t s ngành và m t s t nh, thành ph rút ra nh ng kinh nghi m c n thi t. Ban ch o 79 c a Chính ph ư c quy n: - Yêu c u các cơ quan có trách nhi m và các cơ quan, các ơn v có ngư i sai ph m xem xét và x lý khNn trương các v sai ph m ã phát hi n. - Ki n ngh v i H i ng Chính ph vi c thi hành k lu t ho c x lý theo pháp lu t nh ng cơ quan, ơn v , nh ng cán b thu c di n Trung ương qu n lý m c sai l m ho c có trách nhi m l n v nh ng v sai ph m nghiêm tr ng x y ra trong ngành, ơn v ho c a phương do nh ng cán b y qu n lý. - Ki m tra công vi c c a các Ban ch o 79 các c p. i u 2 - Thành l p Ban ch o 79 c a Chính ph g m có: - Trư ng ban: ng chí Mư i, U viên d khuy t B Chính tr Trung ương ng, Phó Th tư ng Chính ph ;
  2. - Phó trư ng ban: ng chí Song Hào, Bí thư Ban ch p hành Trung ương ng; - U viên thư ng tr c: ng chí Tr n Nam Trung, Ch nhi m U ban thanh tra c a Chính ph ; - Các u viên: ng chí Tr n H u D c, Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao, ng chí Lê Qu c Thân, Trư ng Ban n i chính Trung ương, ng chí Hoàng Tùng, Trư ng Ban tuyên hu n Trung ương, ng chí Nguy n c Thu n, Phó Ch t ch T ng công oàn Vi t Nam, ng chí Tr n Quy t, Th trư ng B n i v , ng chí Lê Quang Hoà, Th trư ng B Qu c phòng, ng chí Vũ Oanh, Phó trư ng ban Ban t ch c Trung ương, ng chí Nguy n Th nh, Phó ch t ch th nh t H i liên hi p ph n Vi t Nam, ng chí ng Qu c B o, Bí thư th nh t Trung ương oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh. Ban ch o 79 c a Chính ph d a ch y u vào b máy c a U ban Thanh tra c a Chính ph làm vi c; tuỳ theo s c n thi t, Ban ch o 79 c a Chính ph có th có thêm m t s cán b giúp vi c. i u 3 - T t c các ngành Trung ương u ph i t ch c m t b ph n chuyên trách công tác v u tranh ch ng ăn c p, h i l , c hi p qu n chúng; b ph n nay do m t ng chí lãnh o (Th trư ng ho c Phó th trư ng) ph trách. các ngành qu n lý nhi u tài s n c a Nhà nư c, các t nh, thành, các huy n, qu n, các cơ s l n và quan tr ng v kinh t c n thành l p Ban ch o 79 c a ngành, a phương... i v i quân i, B Qu c phòng c n có t ch c thích h p ch o cu c u tranh này. i u 4 - ng chí Trư ng Ban ch o 79 c a Chính ph , các ng chí B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c H i ng Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Văn ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản