Quyết định Số: 134/QĐ-BTP CỦA BỘ TƯ PHÁP

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
153
lượt xem
7
download

Quyết định Số: 134/QĐ-BTP CỦA BỘ TƯ PHÁP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 134/QĐ-BTP CỦA BỘ TƯ PHÁP

  1. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 134/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ 03 văn bản do Bộ Tư pháp ban hành về thi hành án dân sự (có Phụ lục kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan Thi hành án dân sự địa phương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; - VKSNDTC, TANDTC, Kiểm toán NN; - UBND các tỉnh tp trực thuộc TW; - Công báo; Hà Hùng Cường - Lưu: VTBộ, Cục THADS. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐƯỢC BÃI BỎ (Ban hành kèm theo Quyết định số 134/QĐ-BTP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) TT Tên văn bản Lý do bãi bỏ 1 Thông tư 05/2002/TT-BTP Hiện nay, các quy định trong Thông tư không ngày 27/2/2002 của Bộ Tư còn phù hợp, vì theo tinh thần Nghị quyết số pháp hướng dẫn chuyển 24/2008/QH12 v/v thi hành Luật Thi hành án giao một số vụ việc trong dân sự, đối với khoản thu cho ngân sách nhà thi hành án cho Ủy ban nước có giá trị không quá 500 nghìn đồng, nhân dân xã, phường, thị mà thời gian tổ chức thi hành án đã quá 05 trấn trực tiếp đôn đốc thi năm tính đến thời điểm Luật Thi hành án có hành hiệu lực thi hành nhưng người phải thi hành án không có điều kiện thi hành án thì được đề nghị miễn thi hành đối với khoản nghĩa vụ đó. Hơn nữa, theo chỉ thị 21/2008/CT-TTg ngày 01/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì
  3. các cơ quan thi hành án dừng chuyển giao một số vụ việc thi hành án cho UBND cấp xã trực tiếp đôn đốc thi hành. 2 Quyết định số Luật Thi hành án dân sự không quy định Sở 1148/2005/QĐ-BTP ngày Tư pháp là cơ quan quản lý công tác thi hành 18/5/2005 của Bộ trưởng án dân sự ở địa phương. Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 3 Quyết định số 01/2007/QĐ- Luật Thi hành án dân sự không quy định Sở BTP ngày 16/4/2007 của Bộ Tư pháp là cơ quan quản lý công tác thi hành trưởng Bộ Tư pháp về việc án dân sự ở địa phương, do vậy Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 3 này hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2009. Điều 2 Quy chế ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc
  4. Trung ương, Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1148/2005/QĐ-BTP ngày 18/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Đồng bộ tài khoản