Quyết định số 1342/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 1342/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1342/2003/QĐ-UB về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Xuất nhập khẩu Giày dép Nam Á do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1342/2003/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2003 Số: 1342/2003/QĐ-UB QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU GIÀY DÉP NAM Á CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần và Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ; Xét Biên bản ngày 25/7/2002 của Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Xuất nhập khẩu Giày dép Nam á ; Theo Thông báo số 57/ĐMDN ngày 06/3/2003 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố về việc xét thông qua đề án cổ phần hóa của Công ty Xuất nhập khẩu Giày dép Nam á ; Xét Tờ trình số 68/ĐMDN ngày 13/3/2003 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.- Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31/12/2000 của Công ty Xuất nhập khẩu Giày dép Nam á để cổ phần hóa như sau : Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa : 20.741.401.218 đồng (Hai mươi tỷ bảy trăm bốn mươi mốt triệu bốn trăm lẻ một ngàn hai trăm mười tám đồng) Trong đó : Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại DN : 8.902.318.480 đồng (Tám tỷ chín trăm lẻ hai triệu ba trăm mười tám ngàn bốn trăm tám mươi đồng) Điều 2.- Tài sản không đưa vào cổ phần hóa (tính theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán) :
  2. Tài sản chờ thanh lý : 2.731.921.621 đồng Trong đó : Công nợ khó đòi : 2.354.209.844 đồng Điều 3.- Căn cứ vào giá trị doanh nghiệp được xác định tại Điều 1, Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Xuất nhập khẩu Giày dép Nam á thực hiện các công việc tiếp theo để cổ phần hóa. Điều 4.- Giao cho Công ty Xuất nhập khẩu Giày dép Nam á phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức xử lý số tài sản ghi tại Điều 2 của quyết định này theo Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Trong khi chưa xử lý hết số tài sản nói trên, Công ty Xuất nhập khẩu Giày dép Nam á có trách nhiệm tiếp tục bảo quản để không xảy ra mất mát tài sản của Nhà nước. Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về ủy ban nhân dân thành phố để xem xét giải quyết. Điều 6.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố cổ phần hóa, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Giày dép Nam á và Giám đốc các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ Nơi nhận : PHÓ CHỦ TỊCH - Như điều 6 - Văn phòng Chính phủ - Bộ Tài chính - Thường trực UBND thành phố - Thường trực Ban ĐMQL DN/TP - Sở Tài chính-Vật giá, Cục Thuế TP - Chi cục Tài chính Doanh nghiệp TP Mai Quốc Bình - VPHĐ-UB : PVP/KT - Tổ CNN - Lưu (CNN-K)
Đồng bộ tài khoản