Quyết định số 1342/QĐ-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
168
lượt xem
11
download

Quyết định số 1342/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1342/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư đến năm 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1342/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1342/QĐ-TTg Hà N i, ngày 25 tháng 08 năm 2009 QUY T Đ NH PHÊ DUY T K HO CH Đ NH CANH, Đ NH CƯ CHO Đ NG BÀO DÂN T C THI U S DU CANH, DU CƯ Đ N NĂM 2012 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t đ nh s 33/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ; Xét đ ngh c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c, QUY T Đ NH Đi u 1. Phê duy t K ho ch đ nh canh, đ nh cư cho đ ng bào dân t c thi u s du canh, du cư đ n năm 2012 v i các n i dung ch y u sau: 1. M c tiêu a) M c tiêu chung: Th c hi n đ nh canh, đ nh cư cho đ ng bào dân t c thi u s nh m t o đi u ki n cho h đ ng bào dân t c thi u s còn du canh, du cư có nơi n đ nh, có đ đi u ki n phát tri n s n xu t, nâng cao đ i s ng v t ch t, tinh th n, xóa đói, gi m nghèo; góp ph n b o v r ng, b o v môi trư ng sinh thái và gi v ng an ninh – chính tr , tr t t an toàn xã h i t i các đ a phương. b) M c tiêu c th : Đ n năm 2012, ph n đ u đ t các m c tiêu sau: - Hoàn thành cơ b n vi c đ nh canh, đ nh cư cho các h đ ng bào dân t c thi u s còn du canh, du cư trên ph m vi c nư c; - 70% s đi m đ nh canh, đ nh cư t p trung (thôn, b n) có đ các công trình cơ s h t ng thi t y u, phù h p v i quy ho ch chung, bao g m: đư ng giao thông, đi n, th y l i nh , l p h c, nhà m u giáo, nhà sinh ho t c ng đ ng và m t s công trình thi t y u khác; - 100% s h đ ng bào dân t c thi u s du canh, du cư đư c t ch c đ nh canh, đ nh cư theo quy ho ch, có nhà , đ t , đ t s n xu t, nư c sinh ho t … theo quy đ nh; trong đó: trên 70% s h đư c s d ng đi n, nư c sinh ho t h p v sinh; - T i các đi m đ nh canh, đ nh cư không còn h đói, m i năm gi m 2 – 3% s h nghèo (theo chu n nghèo quy đ nh t i Quy t đ nh s 170/2005/QĐ-TTg) ngày 08 tháng 7 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ). 2. K ho ch và gi i pháp: a) K ho ch: - Th c hi n đ nh canh, đ nh cư cho đ i tư ng thu c Quy t đ nh s 33/2007/QĐ-TTg là 29.718 h và 140.313 nhân kh u (du canh, du cư), trong đó: + Đ nh canh, đ nh cư t p trung là 14.662 h và 68.319 nhân kh u; + Đ nh canh, đ nh cư xen ghép là 15.056 h và 71.994 nhân kh u; - T ng s d án th c hi n là 297 d án, trong đó: + D án đ nh canh, đ nh cư t p trung là 253 d án;
 2. + D án đ nh cư xen ghép là 44 d án. - T ng v n đ u tư là 2.717.046 tri u đ ng, trong đó: + V n đã th c hi n trong hai năm (2008, 2009): 313.000 tri u đ ng. + V n còn l i là 2.404.046 tri u đ ng; d ki n phân b v n đ u tư như sau: . Năm 2010: 1.324.873 tri u đ ng; . Năm 2011: 713.475 tri u đ ng; . Năm 2012: 365.698 tri u đ ng. b) Gi i pháp ch y u: - V n th c hi n k ho ch đ nh canh, đ nh cư: ngân sách trung ương h tr có m c tiêu cho ngân sách đ a phương trong k ho ch hàng năm và ghi thành m c riêng; - S p x p các d án theo th t ưu tiên đ u tư và t p trung đ u tư hoàn thành d t đi m t ng công trình, d án; v n đ ng các doanh nghi p, t ch c kinh t , các đơn v quân đ i tham gia, h tr th c hi n; l ng ghép và ưu tiên th c hi n các chính sách, chương trình m c tiêu qu c gia cho vùng có d án và đ i tư ng th c hi n đ nh canh, đ nh cư đ nâng cao hi u qu đ u tư; - T ch c tuyên truy n, v n đ ng đ ng bào các dân t c thi u s du canh, du cư th c hi n k ho ch đ nh canh, đ nh cư; - T ng đ a phương ph i ti n hành phân công nhi m v , g n v i trách nhi m c th cho t ng cơ quan, đơn v và cá nhân trong vi c tri n khai th c hi n k ho ch; đ ng th i, qu n lý s d ng ngu n v n đ u tư đúng ch đ chính sách, không đ tiêu c c, tham nhũng, th t thoát x y ra; - Tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát c a các c p, các ngành, các t ch c chính tr - xã h i và c a ngư i dân trong quá trình th c hi n các chính sách, d án, công trình đ nh canh, đ nh cư. Đi u 2. T ch c th c hi n 1. Trách nhi m c a các B , ngành Trung ương a) y ban Dân t c là cơ quan thư ng tr c qu n lý chương trình (chính sách) h tr di dân th c hi n đ nh canh, đ nh cư cho đ ng bào dân t c thi u s : - Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư hư ng d n các đ a phương xây d ng k ho ch đ nh canh, đ nh cư h ng năm cho đ ng bào dân t c thi u s du canh, du cư; - T ng h p k ho ch đ nh canh, đ nh cư h ng năm c a các t nh; ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính trong vi c b trí v n th c hi n k ho ch đ nh canh, đ nh cư h ng năm; - Ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành liên quan nghiên c u đi u ch nh, b sung cơ ch , chính sách th c hi n đ nh canh, đ nh cư cho đ ng bào dân t c thi u s trình Th tư ng Chính ph khi c n thi t; - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ch đ o, ki m tra, đôn đ c các đ a phương tri n khai th c hi n k ho ch đ nh canh, đ nh cư và chính sách di dân th c hi n đ nh canh, đ nh cư cho đ ng bào dân t c thi u s ; đ nh kỳ 6 tháng và h ng năm báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n. b) B K ho ch và Đ u tư: - Ch trì, ph i h p v i y ban Dân t c và B Tài chính d ki n b trí v n đ u tư phát tri n t ngu n ngân sách trung ương h tr có m c tiêu cho ngân sách đ a phương h ng năm đ th c hi n k ho ch đ nh canh, đ nh cư trên ph m vi c nư c trình c p có th m quy n phê duy t; - Ph i h p v i y ban Dân t c ki m tra vi c th c hi n k ho ch đ nh canh, đ nh cư cho đ ng bào dân t c thi u s c a các đ a phương. c) B Tài chính:
 3. - Ch trì, ph i h p v i y ban Dân t c, B K ho ch và Đ u tư d ki n b trí v n s nghi p t ngu n v n ngân sách trung ương h tr có m c tiêu cho ngân sách đ a phương h ng năm đ th c hi n k ho ch đ nh canh, đ nh cư trên ph m vi c nư c trình c p có th m quy n phê duy t; - Th c hi n vi c c p phát, hư ng d n và giám sát chi tiêu tài chính c a chương trình (chính sách) h tr th c hi n đ nh canh, đ nh cư cho đ ng bào dân t c thi u s ; - Ph i h p v i y ban Dân t c và các B , ngành liên quan nghiên c u đi u ch nh, b sung cơ ch chính sách th c hi n đ nh canh, đ nh cư cho đ ng bào dân t c thi u s trình Th tư ng Chính ph khi c n thi t; - Ph i h p v i y ban Dân t c ki m tra vi c qu n lý, s d ng v n th c hi n k ho ch đ nh canh, đ nh cư cho đ ng bào dân t c thi u s c a các đ a phương. d) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: - Ch trì hư ng d n các đ a phương rà soát, đi u ch nh, b sung quy ho ch b trí, s p x p dân cư phù h p v i Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a đ a phương; hư ng d n công tác khuy n nông, khuy n lâm, phát tri n s n xu t cho đ ng bào vùng d án đ nh canh, đ nh cư; - Ph i h p v i y ban Dân t c ki m tra vi c th c hi n k ho ch đ nh canh, đ nh cư cho đ ng bào dân t c thi u s c a các đ a phương. đ) Các B , ngành có liên quan theo ch c năng, nhi m v c a mình ph i h p ch t ch v i các đ a phương th c hi n t t k ho ch đ nh canh, đ nh cư đã đư c phê duy t, nh t là các đ a phương có nhi u đ i tư ng du canh, du cư; đ ng th i hư ng d n, ch đ o các đ a phương ưu tiên th c hi n các chương trình, d án do B , ngành qu n lý trên các đ a bàn có d án đ nh canh, đ nh cư đ nâng cao hi u qu đ u tư. 2. Trách nhi m c a y ban nhân dân các t nh: a) Ch t ch y ban nhân dân t nh ch u trách nhi m toàn di n trong vi c tri n khai th c hi n K ho ch đ nh canh, đ nh cư và chính sách di dân th c hi n đ nh canh, đ nh cư cho đ ng bào dân t c thi u s trên đ a bàn t nh; b) Qu n lý, s d ng ngu n v n đư c giao theo đúng ch đ , chính sách pháp lu t quy đ nh, đ t hi u qu cao, không đ x y ra th t thoát, tham nhũng; c) T ch c tuyên truy n, v n đ ng các h đ ng bào thi u s du canh, du cư th c hi n đ nh canh đ nh cư, thay đ i t p quán s n xu t, áp d ng ti n b k thu t vào s n xu t, tăng thu nh p, n đ nh đ i s ng; huy đ ng các ngu n l c c a c ng đ ng dân cư, các t ch c kinh t , chính tr , xã h i trên đ a bàn đ th c hi n k ho ch, d án đ nh canh, đ nh cư; th c hi n l ng ghép các ngu n v n, chính sách, chương trình, d án trên đ a bàn đ nâng cao hi u qu và th c hi n đ nh canh, đ nh cư b n v ng; d) Đ y m nh công tác khuy n nông, khuy n lâm, khuy n công, hư ng d n phát tri n s n xu t, nông, lâm nghi p g n v i giao khoán b o v r ng cho các h thu c đ i tư ng đ nh canh, đ nh cư; đ) Đ nh kỳ 6 tháng, h ng năm báo cáo tình hình th c hi n K ho ch đ nh canh, đ nh cư và chính sách di dân th c hi n đ nh canh, đ nh cư cho đ ng bào dân t c thi u s c a t nh v i y ban Dân t c đ t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. Đi u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng, các phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : K ho ch và Đ u tư, Tài chính, Nông nghi p và
 4. Phát tri n nông thôn; - HĐND, UBND các t nh: Đi n Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao B ng, L ng Sơn, B c K n, B c Giang, Thái Nguyên, Phú Th , Nguy n Sinh Hùng Thanh Hóa, Ngh An, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình Đ nh, Phú Yên, Ninh Thu n, Bình Thu n, Gia Lai, Lâm Đ ng, Đ k L k, Kon Tum, Đ k Nông, Bình Phư c, An Giang, H u Giang, Cà Mau, Sóc Trăng; - H i đ ng Dân t c c a Qu c h i; - Các Ban Ch đ o: Tây B c, Tây Nguyên và Tây Nam B ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TTĐT, các V : KTTH, KTN; - Lưu: Văn thư, ĐP (5).
 5. PH L C I BI U T NG H P Đ I TƯ NG DU CANH, DU CƯ TH C HI N Đ NH CANH, Đ NH CƯ (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1342/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) Hình th c ĐCĐC TT Các t nh S h S kh u T p trung Xen ghép Dân t c S h S kh u S h S kh u T ng s 29.718 140.313 14.662 68.319 15.056 71.994 1 Đi n Biên 1.394 7.646 575 3.168 819 4.478 Hmông, La H 2 Lai Châu 342 1.954 245 1.364 97 590 La H 3 Sơn La 914 5.181 680 3.726 234 1.455 Hmông, Sinh Mun, La Ha 4 Lào Cai 613 3.981 431 2.644 182 1.337 Hmông, Dao 5 Hòa Bình 396 1.456 234 770 162 686 Mư ng, Dao, Tày 6 Yên Bái 1.351 8.115 382 2.264 969 5.851 Hmông, Dao, Tày, Nùng, Cao Lan 7 Tuyên Quang 113 586 113 586 Hmông, Dao 8 Hà Giang 728 3.526 481 2.171 247 1.355 Hmông 9 Cao B ng 921 4.819 805 4.306 116 513 Hmông, Sán Chay (Sán ch ), Dao, Nùng 10 L ng Sơn 76 430 45 248 31 182 Hmông, Dao 11 B cK n 411 2.348 260 1.442 151 906 Hmông, Dao 12 B c Giang 65 336 - - 65 336 Nùng, Tày 13 Thái Nguyên 46 168 46 168 Sán chay, Hoa, Dao, Tày 14 Phú Th 710 3.080 710 3.080 - - Hmông, Dao, Mư ng 15 Thanh Hóa 106 581 59 376 47 205 Hmông, Thái, Mư ng 16 Ngh An 1.037 5.805 576 3.235 461 2.570 Hmông, Khơ-mú, Thái 17 Qu ng Bình 759 3.804 620 3.115 139 689 Bru-Vân ki u, Ch t
 6. 18 Qu ng Tr 1.393 6.099 767 3.391 626 2.708 Vân Ki u, Tà ôi 19 Th a Thiên Hu 951 4.258 415 1.693 536 2.565 Cơ-Tu, Tà – Ôi, Vân Ki u 20 Qu ng Nam 482 2.243 412 1.730 70 513 Cơ- Tu 21 Bình Đ nh 1.364 5.663 303 1.368 1.061 4.295 Hrê, Ba-na, Chăm 22 Phú Yên 931 4.269 640 2.783 291 1.486 Chăm, Ê-đê, Ba-na, Dao 23 Qu ng Ngãi 1.816 7.020 1.338 5.355 478 1.665 Hrê 24 Ninh Thu n 886 4.424 286 1.295 600 3.129 Raglai 25 Bình Thu n 464 1.260 420 1.021 44 239 Cơ-ho, Raglai, Chăm, Chơ Ro, Tày 26 Gia Lai 4.893 21.253 1.014 4.445 3.879 16.808 Gia-rai, Ba-na 27 Lâm Đ ng 730 4.362 172 915 558 3.447 Cơ-ho, M , Chu-ru, Gié-Triêng, Nùng, Tày 28 Đ kL k 492 2.223 286 1.233 206 990 Hmông, Xơ-đăng, Mnông, Êđê, Tày 29 Kon Tum 1.747 7.310 434 1.839 1.313 5.471 Xê Đăng, Gié-Triêng, Gia-rai, Ba-na 30 Đ k Nông 641 3.542 278 1.835 363 1.707 Hmông, Mnông, Tày, Dao, Nùng, Thái 31 Bình Phư c 1.378 5.463 1.250 5.024 128 439 Gié-Triêng, Mnông, Khơ-me, Tày, Nùng 32 Sóc Trăng 352 1.574 292 1.223 60 351 Khơ-me 33 An Giang 438 1.828 - 438 1.828 Khơ-me 34 H u Giang 199 811 199 811 Khơ-me, Ê-đê 35 Cà Mau 579 2.895 252 1.260 327 1.635 Khơ-me PH L C II T NG H P D ÁN C A CÁC T NH TH C HI N K HO CH Đ NH CANH, Đ NH CƯ CHO Đ NG BÀO DÂN T C THI U S DU CANH, DU CƯ Đ N NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1342/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) Đơn v tính: tri u đ ng
 7. Đ i tư ng du T ng m c b trí v n theo Quy t K K V n đã canh, du cư đ nh s 33/2007/QĐ-TTg K ho ch ho ch b ho ch b Tên t nh, hình th c d T ng m c V n l ng c p năm TT b trí v n trí v n trí v n án đ u tư V ns ghép 2008 và S h S kh u T ng s V n ĐTPT năm 2010 năm năm nghi p 2009 2011 2012 1 2 4 5 7 8 9 10 11 11 12 13 14 x T ng s 29.718 140.313 3.161.659 2.717.046 890.249 1.826.797 444.613 313.000 1.324.873 713.475 365.698 1 Đi n Biên 1.394 7.646 173.051 170.266 43.007 127.259 2.785 15.000 90.000 40.000 25.266 A Hình th c ĐCĐC TT 575 3.168 141.179 139.144 11.885 127.259 2.035 B Hình th c ĐCĐC XG 819 4.478 31.872 31.122 31.122 - 750 2 Lai Châu 342 1.954 167.046 149.623 8.663 140.960 17.423 20.000 80.000 35.000 14.623 A Hình th c ĐCĐC TT 245 1364 161.448 145.937 4.977 140.960 15.511 B Hình th c ĐCĐC XG 97 590 5.598 3.686 3686 - 1.192 3 Sơn La 914 5.181 163.236 152.391 25.129 127.262 10.845 17.500 85.000 35.000 14.891 A Hình th c ĐCĐC TT 680 3726 149.308 140.499 13.237 127.262 8.809 B Hình th c ĐCĐC XG 234 1.455 13.928 11.892 11.892 - 2.036 4 Lào Cai 613 3.981 81.196 79.160 17.006 62.154 2.036 8.500 45.000 20.000 5.660 A Hình th c ĐCĐC TT 431 2.644 73.140 71.104 8.950 62.154 2.036 B Hình th c ĐCĐC XG 212 1.337 8.056 8.056 8.056 - 5 Hòa Bình 396 1.456 67.156 64.384 10.018 54.366 2.772 12.500 35.000 10.000 6.884 A Hình th c ĐCĐC TT 234 770 61.000 58.228 3.862 54.366 2.772 B Hình th c ĐCĐC XG 162 686 6.156 6.156 6.156 - 6 Yên Bái 1.351 8.115 96.357 86.900 44.452 42.448 9.457 11.000 45.000 20.000 10.900 A Hình th c ĐCĐC TT 382 2.264 59.535 50.078 7.630 42.448 9.457 B Hình th c ĐCĐC XG 969 5.851 36.822 36.822 -
 8. 7 Tuyên Quang 113 586 9.878 9.878 9.878 - 6.500 3.378 - B Hình th c ĐCĐC XG 113 586 9.878 9.878 9.878 - 8 Hà Giang 728 3.526 66.617 64.832 20.974 43.858 1.785 4.000 37.000 15.000 8.832 A Hình th c ĐCĐC TT 481 2.171 55.730 53.945 10.087 43.858 1.785 B Hình th c ĐCĐC XG 247 1.355 10.887 10.887 10.887 - 9 Cao B ng 921 4.819 147.224 135.001 21.177 113.824 12.223 23.500 75.000 25.000 11.501 A Hình th c ĐCĐC TT 805 4.306 142.236 130.593 16.769 113.824 11.643 B Hình th c ĐCĐC XG 116 513 4.988 4.408 4.408 - 580 10 L ng Sơn 76 430 9.453 7.533 1.163 6.370 1.920 1.800 5.733 A Hình th c ĐCĐC TT 45 248 7.500 6.370 413 5.957 1.130 B Hình th c ĐCĐC XG 31 182 1.953 1.163 750 413 790 11 B c K n 411 2.348 60.298 57.421 10.807 46.614 2.877 12.000 30.000 10.000 5.421 A Hình th c ĐCĐC TT 260 1.442 54.560 51.683 5.069 46.614 2.877 B Hình th c ĐCĐC XG 151 906 5.738 5.738 5.738 - 12 B c Giang 65 336 700 700 700 - 700 B Hình th c ĐCĐC XG 65 336 700 700 700 - 13 Thái Nguyên 46 168 3.222 2.900 2.900 - 322 700 2.200 B Hình th c ĐCĐC XG 46 168 3.222 2.900 2.900 - 322 14 Phú Th 710 3.080 139.023 136.458 13.855 122.603 2.565 2.200 60.000 50.000 24.258 A Hình th c ĐCĐC TT 710 3.080 139.023 136.458 13.855 122.603 2.565 15 Thanh Hóa 106 581 35.374 33.831 3.413 30.418 1.543 21.000 12.831 - A Hình th c ĐCĐC TT 59 376 12.410 11.792 1.165 10.627 618 B Hình th c ĐCĐC XG 47 205 22.964 22.039 2.248 19.791 925
 9. 16 Ngh An 1.037 5.805 156.083 89.296 30.203 59.093 66.787 22.500 43.000 18.000 5.796 A Hình th c ĐCĐC TT 576 3.235 136.176 70.833 11.740 59.093 65.343 B Hình th c ĐCĐC XG 461 2.570 19.907 18.463 18.463 - 1.444 17 Qu ng Bình 759 3.804 71.123 49.791 17.607 32.184 21.332 9.000 20.000 15.000 5.791 A Hình th c ĐCĐC TT 620 3.115 65.841 44.509 12.325 32.184 21.332 B Hình th c ĐCĐC XG 139 689 5.282 5.282 5.282 - 18 Qu ng Tr 1.393 6.099 181.376 143.444 28.198 115.246 37.932 14.000 73.000 45.000 11.444 A Hình th c ĐCĐC TT 767 3.391 168.327 130.395 15.149 115.246 37.932 B Hình th c ĐCĐC XG 626 2.708 13.049 13.049 13.049 - 19 Th a Thiên Hu 951 4.258 117.258 89.383 28.722 60.661 27.875 4.500 45.000 30.000 9.883 A Hình th c ĐCĐC TT 415 1.693 87.352 60.250 8.354 51.896 27.102 B Hình th c ĐCĐC XG 536 2.565 21.141 20.368 20.368 - 773 20 Qu ng Nam 482 2.243 81.004 76.912 11.125 65.787 4.092 4.300 35.000 25.000 12.612 A Hình th c ĐCĐC TT 412 1.730 78.344 74.252 8.465 65.787 4.092 B Hình th c ĐCĐC XG 70 513 2.660 2.660 2.660 - 21 Bình Đ nh 1.364 5.663 74.610 70.496 46.443 24.053 4.114 11.500 30.000 20.000 8.996 A Hình th c ĐCĐC TT 303 1.368 34.292 30.178 6.125 24.053 4.114 B Hình th c ĐCĐC XG 1.061 4.295 40.318 40.318 40.318 - 22 Phú Yên 931 4.269 62.995 50.180 24.552 25.628 12.815 5.500 30.000 10.000 4.680 A Hình th c ĐCĐC TT 640 2.783 48.010 37.482 11.854 25.628 10.528 B DA ĐCĐC xen ghép 291 1.486 14.985 12.698 12.698 - 2.287 23 Qu ng Ngãi 1.816 7.020 199.174 190.283 60.615 129.668 8.891 4.500 80.000 75.000 30.783 A Hình th c ĐCĐC TT 1.338 5.355 160.963 160.963 31.295 129.668
 10. B Hình th c ĐCĐC XG 478 1.665 38.211 29.320 29.320 - 8.891 24 Ninh Thu n 886 4.424 49.045 48.445 28.311 20.134 600 10.500 25.000 10.000 2.945 A Hình th c ĐCĐC TT 286 1.295 26.245 25.645 5.511 20.134 600 B Hình th c ĐCĐC XG 600 3.129 22.800 22.800 22.800 - 25 Bình Thu n 464 1.260 73.339 49.456 9.857 39.599 23.883 3.300 30.000 7.000 9.156 A Hình th c ĐCĐC TT 420 1.021 59.551 48.422 8.823 39.599 11.129 B Hình th c ĐCĐC XG 44 239 7.487 1.034 1.034 - 6.453 26 Gia Lai 4.893 21.253 270.705 240.705 167.075 73.631 30.000 17.000 90.000 75.000 58.705 A Hình th c ĐCĐC TT 1.014 4.455 108.303 93.303 19.673 73.631 15.000 B Hình th c ĐCĐC XG 3.879 16.798 162.402 147.402 147.402 - 15.000 27 Lâm Đ ng 730 4.362 104.455 45.522 23.845 21.677 58.933 7.500 20.000 10.000 8.022 A Hình th c ĐCĐC TT 172 915 38.255 24.926 3.249 21.677 13.329 B Hình th c ĐCĐC XG 558 3.447 67.459 20.596 20.596 - 46.863 28 Đ k L k 492 2.223 40.415 36.971 12.765 24.206 3.444 3.300 15.000 10.000 8.671 A Hình th c ĐCĐC TT 286 1.233 30.255 29.555 5.349 24.206 700 B Hình th c ĐCĐC XG 206 990 7.860 7.416 7.416 - 444 29 Kon Tum 1.747 7.310 143.188 109.285 59.067 50.218 33.903 16.000 50.000 25.000 18.285 A DA ĐCĐC TT 434 1.839 69.474 58.732 8.514 50.218 10.742 B Hình th c ĐCĐC XG 1.313 5.471 73.714 50.553 50.553 - 23.161 30 Đ k Nông 641 3.542 63.547 58.301 19.831 38.470 5.246 14.500 25.000 10.000 8.801 A DA ĐCĐC TT 278 1835 47.526 45.595 7.125 38.470 1.931 B DA ĐCĐC XG 363 1707 16.021 12.706 12.706 - 3.315 31 Bình Phư c 1.378 5.463 142.763 115.062 27.681 87.380 27.701 3.200 65.000 30.000 16.862
 11. A Hình th c ĐCĐC TT 1250 5024 135.717 110.416 23.035 87.380 25.301 B Hình th c ĐCĐC XG 128 439 7.046 4.646 4.646 - 2.400 32 Sóc Trăng 352 1.574 32.595 31.335 13.024 18.311 1.260 20.000 5.000 6.335 A Hình th c ĐCĐC TT 292 1.223 30.225 29.115 10.804 18.311 1.110 B Hình th c ĐCĐC XG 60 351 2.370 2.220 2.220 - 150 33 An Giang 438 1.828 19.710 16.644 16.644 - 3.066 1.000 10.000 5.644 - B Hình th c ĐCĐC XG 438 1.828 16.644 16.644 16.644 - 34 H u Giang 199 811 8.955 7.562 7.562 - 1.393 2.000 5.562 - B Hình th c ĐCĐC XG 199 811 7.562 7.562 7.562 - 35 Cà Mau 579 2.895 50.748 46.695 23.978 22.717 4.053 2.000 20.000 15.000 9.695 A Hình th c ĐCĐC TT 252 1.260 30.609 27.489 4.771 22.718 3.120 B Hình th c ĐCĐC XG 327 1.635 20.140 19.207 19.207 933 PH L C III T NG H P D ÁN C A CÁC T NH TH C HI N K HO CH Đ NH CANH, Đ NH CƯ CHO Đ NG BÀO DÂN T C THI U S DU CANH, DU CƯ Đ N NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1342 ngày 25 tháng 8 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) Đơn v tính: tri u đ ng Đ i tư ng du canh, S d du cư án T ng m c b trí v n theo V n ĐP ĐCĐC Quy t đ nh đ u Quy t đ nh s 33/2007/QĐ- T ng & các TT và Đ a đi m th c hi n d án tư (S Quy t TTg TT Tên t nh, tên d án m cđ u CT, DA xen đ nh canh, đ nh cư đ nh, ngày, S h S kh u tư khác l ng ghép tháng) ghép V ns V n T ng s XG TT nghi p ĐTPT
 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 T ng s 29.718 140.313 3.162.919 2.717.046 890.249 1.826.797 444.613 44 253 1 Đi n Biên 1.394 7.646 173.051 170.266 43.007 127.259 2.785 1 13 A Hình th c ĐCĐC TT 575 3.168 141.179 139.144 11.885 127.259 2.035 1 DA Phiêng Vang Xã Ta Ma, h. Tu n Giáo 45 234 1183/QĐ-UBND, 14.124 13.974 927 13.047 150 14/7/2009 2 DA Pú Len Xã Púng Lao, h. Mư ng 71 281 1185/QĐ-UBND, 9.146 9.001 1.369 7.632 145 ng 14/7/2009 3 DA Háng Khúa Xã T Sìn Thàng, h. T a 45 320 1176/QĐ-UBND, 17.227 17.027 927 16.100 200 Chùa 14/6/2009 4 DA Phàng M Phình Xã T Pìn, h. T a Chùa 46 335 1175/QĐ-UBND, 11.535 11.420 944 10.476 115 14/7/2009 5 DA Háng La Ch A Xã H a Ngài, h. Mư ng 45 247 1178/QĐ-UBND, 10.481 10.386 927 9.459 95 Chà 14/7/2009 6 DA Hu i Cha Xã Mư n Tùng, h. Mư ng 37 211 1174/QĐ-UBND, 14.027 13.807 791 13.016 220 Chà 14/7/2009 7 DA N m Cang A Xã Mư ng Tùng, h. 35 206 1177/QĐ-UBND, 11.633 11.458 757 10.701 175 Mư ng Chà 14/7/2009 8 DA Na Cô Sa A Xã Qu ng Lâm, h. Mư ng 35 212 1181/QĐ-UBND, 11.439 11.259 757 10.502 180 Nhé 14/7/2009 9 DA Hu i Th ng II A Xã Qu ng Lâm, h. Mư ng 32 193 1186/QĐ-UBND, 10.291 9.991 706 9.285 300 Nhé 14/7/2009 10 DA Su i Lư 4 Xã Keo Lôm, h. Đi n Biên 52 265 1184/QĐ-UBND, 6.461 6.351 1.046 5.305 110 Đông 14/7/2009 11 DA Khu Xá T Xã Phình Giàng, h. Đi n 42 208 1182/QĐ-UBND, 6.853 6.713 876 5.837 140 Biên Đông 14/6/2009 12 DA Hua Hu i Luông A Xã Lay Nưa, h. Mư ng 45 227 1179/QĐ-UBND, 11.516 11.391 927 10.464 125 Lay 14/7/2009
 13. 13 DA H N m C n A Xã Lay Nưa, h. Mư ng 45 229 1180/QĐ-UBND, 6.446 6.366 927 5.439 80 Lay 14/7/2009 B Hình th c ĐCĐC XG 819 4.478 757/QĐ-UBND, 31.872 31.122 31.122 750 16/6/2008 2 Lai Châu 342 1.954 167.046 149.623 8.663 140.960 17.423 1 5 A Hình th c ĐCĐC TT 245 1.364 161.448 145.937 4.977 140.960 15.511 1 DA bàn Tá B Xã Ka Lăng, h. Mư ng Tè 85 473 190/QĐ-UBND, 41.657 37.428 1.607 35.821 4.229 20/5/2008 2 DA b n N m P m Xã Mư ng Tè, h. Mư ng 32 176 59/QĐ-UBND, 8.905 7.661 706 6.955 1.244 Tè 17/1/2008 3 DA b n Hà Xi Xã Pa H , h. Mư ng Tè 46 243 57/QĐ-UBND, 42.967 39.856 944 38.912 3.111 17/1/2008 4 DA b n Theo La Cò Xã Thu Lũm, h. Mư ng 43 223 60/QĐ-UBND, 33.706 29.605 893 28.712 4.101 Tè 17/1/2008 5 DA b n Dèn Thàng Xã Pa V S , h. Mư ng 39 249 58/QĐ-UBND, 34.213 31.387 825 30.562 2.826 Tè 17/1/2008 B Hình th c ĐCĐC XG 97 590 26/QĐ-UBND, 5.598 3.686 3686 1.912 20/5/2008 3 Sơn La 914 5.181 163.236 152.391 25.129 127.262 10.845 1 15 A Hình th c ĐCĐC TT 680 3.726 149.308 140.499 13.237 127.262 8.809 1 DA b n Co Dâu Xã N m Ty, h. Sông Mã 70 171 1818/QĐ-UBND, 14.846 14.335 1.352 12.983 511 27/6/2009 2 DA b n Pá Rùa Xã Co Tòng, h. Thu n 36 241 1813/QĐ-UBND, 5.645 4.970 774 4.196 675 Châu 27/6/2009 3 DA b n Pú Le Xã Long H , h. Thu n 51 220 1812/QĐ-UBND, 8.579 7.811 1.029 6.782 768 Châu 27/6/2009 4 DA b n Pa C p Xã Vân H , h. M c Châu 42 195 1820/QĐ-UBND, 5.848 5.168 876 4.292 680 27/6/2009
 14. 5 DA b n Đán Đón Xã Phi ng Khoài, h. Yên 33 180 1825/QĐ-UBND, 9.500 9.064 723 8.341 436 Châu 27/6/2009 6 DA b n N m Bó Xã Phi ng Khoài, h. Yên 40 190 1824/QĐ-UBND, 9.001 8.203 842 7.361 798 Châu 27/10/2009 7 DA b n Phi ng Luông Xã Chi ng Khay, h. 35 184 1817/QĐ-UBND, 9.522 9.062 757 8.305 460 Quỳnh Nhai 27/6/2009 8 DA b n Phi ng Bó Xã N m Ét, h. Quỳnh 25 158 1816/QĐ-UBND, 7.538 7.148 587 6.561 390 Nhai 27/6/2009 9 DA b n Nong Ph II Xã Mư ng L n, h. S p 38 266 1821/QĐ-UBND, 10.633 10.102 808 9.294 531 C p 27/6/2009 10 DA b n Hu i Pá Xã Mư ng L n, h. S p 67 553 1823/QĐ-UBND, 14.605 13.871 1.301 12.570 734 C p 27/6/2009 11 DA b n Hu i L Xã Mư ng Léo, h. S p 40 252 1811/QĐ-UBND, 14.280 13.735 842 12.893 545 C p 27/6/2009 12 DA b n Pu Khăn Xã Quang Huy, h. Phù 43 306 1814/QĐ-UBND, 7.935 7.219 893 6.326 716 Yên 27/6/2009 13 DA b n C ng Tr i Xã Huy Tư ng, h. Phù 78 453 1815/QĐ-UBND, 12.026 11.156 1.488 9.668 870 Yên 27/6/2009 14 DA L ng Bong Xã Hua Trai, h. Mư ng La 47 230 1819/QĐ-UBND, 14.984 14.289 961 13.328 695 27/6/2009 15 DA Pom C Xã Púng Bánh, h. S p 35 127 1822/QĐ-UBND, 4.826 4.366 757 3.609 460 C p 27/6/2010 B Hình th c ĐCĐC XG 234 1.455 3180/QĐ-UBND, 13.928 11.892 11.892 2.036 22/10/2008 4 Lào Cai 613 3.981 81.196 79.160 17.006 62.154 2.036 1 10 A Hình th c ĐCĐC TT 431 2.644 73.140 71.104 8.950 62.154 2.036 1 DA b n Tà Thàng Xã Xín Chéng, h. Si Ma 42 261 2026/QĐ-UBND, 5.102 4.966 876 4.090 136 Cai 7/7/2009
 15. 2 DA b n Su i Đá Xã Nàn Sín, h. Si Ma Cai 53 370 3335/QĐ-UBND, 5.755 5.505 1.063 4.442 250 6/11/2008 3 DA b n Lùng Sán Xã Nàn Sín, h. Si Ma Cai 59 410 3334/QĐ-UBND, 6.149 5.799 1.165 4.634 350 6/11/2008 4 DA b n N m M t – N m Xã Thanh Phú, h. Sa Pa 46 265 2023/QĐ-UBND, 5.362 5.162 944 4.218 200 Cúm 6/11/2008 5 DA thôn Xín Thèn TT Phong H i, h. B o 65 225 1207/QĐ-UBND, 27.150 27.000 1.267 25.733 150 Th ng 11/5/2009 6 DA b n Đ u Lùng Xã b n Xen, h. Mư ng 33 215 2025/QĐ-UBND, 4.825 4.525 723 3.802 300 Khương 7/7/2009 7 DA b n Na L c Xã b n L u, h. Mư ng 27 196 3335/QĐ-UBND, 4.381 4.231 621 3.610 150 Khương 6/11/2008 8 DA b n P c Tà 2 Xã. Tà Gia Khâu, h. Văn 36 236 2027/QĐ-UBND, 4.872 4.672 774 3.898 200 Bàn 7/7/2009 9 DA b n Hang Đá Xã Dìn Chín, h. B o 33 221 2024/QĐ-UBND, 4.675 4.525 723 3.802 150 Th ng 7/7/2009 10 DA b n Choán Ván Xã Mư ng Khương, h. 37 245 3335/QĐ-UBND, 4.871 4.721 791 3.930 150 Mư ng Khương 6/11/2008 B Hình th c ĐCĐC XG 212 1.337 3335/QĐ-UBND, 8.056 8.056 8.056 6/11/2008 5 Hòa Bình 396 1.456 67.384 64.384 10.018 54.366 2.772 1 5 A Hình th c ĐCĐC TT 234 770 61.000 58.228 3.862 54.366 2.772 1 DA b n Cang Xã Pà Cò, h. Mai Châu 46 205 2294/QĐ-UBND, 9.422 8.922 944 7.978 500 25/9/2007 2 DA kh Vó H i-xóm Qu Xã Tú Sơn, h. Kim Bôi 53 168 1171/QĐ-UBND, 9.691 9.341 1.063 8.278 350 Kho 26/5/2008 3 DA xóm Trung Dâu Xã Lâm Sơn, h. Lương 45 196 1172/QĐ-UBND, 10.755 9.505 927 8.578 1.250 Sơn 26/5/2008
 16. 4 DA Xóm M ng Xã Xuân Phong, h. Cao 45 201 1173/QĐ-UBND, 22.177 21.505 927 20.578 672 Phong 26/5/2008 5 DA Khu Su i Sâu Xã Toàn Sơn, h. Đà B c 45 215 1174/QĐ-UBND, 9.505 8.955 927 8.028 550 26/5/2008 B Hình th c ĐCĐC XG 162 686 1175/QĐ-UBND, 6.156 6.156 6.156 26/5/2008 6 Yên Bái 1.351 8.115 96.357 86.900 44.452 42.448 9.457 1 7 A Hình th c ĐCĐC TT 382 2.264 59.535 50.078 7.630 42.448 9.457 1 DA Liên Sơn Xã Lang Thíp, h. Văn Yên 55 285 967/QĐ-UBND, 8.137 6.637 1.097 5.540 1.500 3/7/2009 2 DA Bãi Châu Xã Lang Thíp, h. Văn Yên 50 263 968/QĐ-UBND, 6.612 4.812 1.012 3.800 1.800 3/7/2009 3 DA thôn Khe M Xã Phong D Thư ng, h. 69 477 969/QĐ-UBND, 8.266 6.966 1.335 5.631 1.300 Văn Yên 3/7/2009 4 DA thôn Nà H a Xã Tô M u, h. L c Yên 45 225 964/QĐ-UBND, 6.383 4.733 927 3.806 1.650 3/7/2009 5 DA Chi ng P n 1 Xã Gia H i, h. Văn Ch n 48 265 965/QĐ-UBND, 5.049 3.849 978 2.871 1.200 3/7/2009 6 DA Tăng Kh 1 Xã Cát Th nh, h. Văn 45 259 966/QĐ-UBND, 15.138 14.188 927 13.261 950 Ch n 3/7/2009 7 DA N m Có Xã N m Có, h. Mù Cang 70 490 1147/QĐ-UBND, 9.950 8.893 1.352 7.541 1.057 Ch i 12/9/2007 B Hình th c ĐCĐC XG 969 5.851 1148/QĐ-UBND, 36.822 36.822 36.822 12/9/2007 7 Tuyên Quang 113 586 9.878 9.878 9.878 - 1 B Hình th c ĐCĐC XG 113 586 228/QĐ-UBND, 9.878 9.878 9.878 10/7/2009 8 Hà Giang 728 3.526 66.617 64.832 20.974 43.858 1.785 4 11
 17. A Hình th c ĐCĐC TT 481 2.171 55.730 53.945 10.087 43.858 1.785 2 DA b n thôn Tia Ch Xã Xín Cái, h. Mèo V c 36 177 2270/QĐ-UBND, 5.662 5.482 774 4.708 180 16/7/2009 3 DA thôn M Phàng Xã Thư ng Phùng, h. 48 254 2269/QĐ-UBND, 6.865 6.725 978 5.747 140 Mèo V c 16/7/2009 4 DA S a P A Xã Ph Cáo, h. Đ ng Văn 47 237 2262/QĐ-UBND, 6.333 6.183 961 5.222 150 16/7/2009 5 DA Khía Lía Xã Thái Phin T ng, h. 21 110 2261/QĐ-UBND, 3.212 3.112 519 2.593 100 Đ ng Văn 16/7/2009 6 DA xã Đ ng Tâm Xã Đ ng Tâm, h. B c 47 217 2267/QĐ-UBND, 8.743 8.523 961 7.562 220 Quang 16/7/2009 7 DA thôn Cán Ch D n Xã T Nhân, h. Hoàng Su 103 489 2273/QĐ-UBND, 12.706 12.581 1.913 10.668 125 Phì 16/7/2009 8 DA thôn N m Chòng Xã Qu ng Nguyên, h. Xín 29 121 2263/QĐ-UBND, 3.950 3.830 655 3.175 120 M n 16/7/2009 9 DA thôn Su i Đ Xã B n Díu, h. Xín M n 74 289 2265/QĐ-UBND, 5.532 5.162 1.420 3.742 370 16/7/2009 10 DA thôn Nà La Xã B n Diu, h. Xín M n 34 143 2264/QĐ-UBND, 3.946 3.776 740 3.036 170 16/7/2009 11 DA thôn Tân Sơn Xã T Nhiu, h. Xín M n 42 134 2266/QĐ-UBND, 6.111 5.901 1.163 4.738 210 16/7/2009 B Hình th c ĐCĐC XG 247 1.355 10.887 10.887 10.887 DA ĐCĐC XG Huy n Đ ng Văn 99 565 2260/QĐ-UBND, 3.950 3.950 3.950 16/7/2009 DA ĐCĐC XG Huy n M o V c 59 338 2271/QĐ-UBND, 3.326 3.326 3.326 16/7/2009 DA ĐCĐC XG Huy n B c Quang 7 34 2268/QĐ-UBND, 382 382 382 16/7/2009
 18. DA ĐCĐC XG Huy n Hoàng Su Phi 82 418 2272/QĐ-UBND, 3.229 3.229 3.229 16/7/2009 9 Cao B ng 921 4.819 146.969 135.001 21.177 113.569 12.223 1 19 A Hình th c ĐCĐC TT 805 4.306 141.981 130.593 16.769 113.569 11.643 1 DA T Cán Xã T ng C t, h. Hà 20 105 488/QĐ-UBND, 3.500 3.520 502 2.763 235 Qu ng 31/03/2008 2 DA Lũng Cát-Pò Xà Xã Nà S c, h. Hà Qu ng 20 90 489/QĐ-UBND, 8.743 6.825 502 6.323 1.918 31/03/2008 3 DA xóm B n Óng Xã Sơn L , h. B o L c 47 260 487/QĐ-UBND, 8.080 6.883 961 5.922 1.197 31/03/2008 4 DA Phiêng Pa Xã Hưng Đ o, h. B o L c 35 203 486/QĐ-UBND, 4.649 4.107 757 3.350 542 31/03/2008 5 DA xóm Lũng Vai Xã Phan Thanh, h. B o 44 230 485/QĐ-UBND, 6.825 5.343 910 4.433 1.482 L c 31/03/2008 6 DA xóm Lũng Rì Xã Khánh Xuân, h. B o 20 102 484/QĐ-UBND, 4.455 4.264 502 3.762 191 L c 31/03/2008 7 DA xóm Ngàm Giàng Xã Thư ng Hà, h. B o 34 177 480/QĐ-UBND, 6.718 6.481 740 5.741 237 L c 26/03/2008 8 DA xóm C c C ch Xã Xuân Trư ng, h. B o 33 168 494/QĐ-UBND, 5.061 4.834 723 4.111 227 L c 31/03/2008 9 DA Lũng Li m- Yên Th Xã Yên Th , h. B o Lâm 75 390 2342/QĐ-UBND, 9.050 7.950 1.437 6.513 1.100 20/11/2007 10 DA Én Ngo i Xã Vĩnh Phong, h. B o 50 260 2340/QĐ-UBND, 7.434 6.017 1.012 5.005 1.417 Lâm 20/11/2008 11 DA Nà Mỳ Xã Lý Bôn, h. B o Lâm 40 208 474/QĐ-UBND, 9.370 9.074 842 8.232 296 20/11/2008 12 DA B n Mi n Xã Phia Cò, h. B n Bung 40 216 472/QĐ-UBND, 6.203 5.951 842 5.109 252 20/11/2008
 19. 13 DA N m T u – S c Ngà Xã Th ch Lâm, h. B o 95 495 471/QĐ-UBND, 10.883 9.658 1.777 7.881 1.225 Lâm 20/11/2008 14 DA xóm Đon Sài Xã Mông Ân, h. B o Lâm 50 275 473/QĐ-UBND, 7.584 7.314 1.012 6.302 270 28/03/2008 15 DA Lũng R ch, Lũng Đ y Xã Lương Thông, h. 43 250 483/QĐ-UBND, 7.339 7.099 893 6.206 240 Thông Nông 28/03/2008 16 DA Làng Gai – Nà Leng Xã Hưng Đ o, h. Nguyên 40 220 2775/QĐ-UBND, 7.869 7.676 842 6.834 193 Bình 28/12/2007 17 DA Bành T ng – Phiêng Xã Thành Công, h. 53 217 2615/QĐ-UBND, 7.404 7.135 1.063 6.072 269 Phát Nguyên Bình 14/12/2007 18 DA Khu i Lu y, Khu i Ín Xã Bình Dương, h. Hòa 31 230 1040/QĐ-UBND, 9.138 9.018 689 8.329 120 An 16/6/2008 19 DA Lũng Om Xã Vĩnh Quý, h. H Lang 35 210 471/QĐ-UBND, 11.676 11.444 757 10.687 232 25/03/2008 B Hình th c ĐCĐC XG 116 513 488/QĐ-UBND, 4.988 4.408 4.408 580 31/03/2008 10 L ng Sơn 76 430 9.453 7.533 1.163 6.370 1.920 2 1 A Hình th c ĐCĐC TT 45 248 7.500 6.370 927 5.443 1.130 1 DA su i N i – D Đ nh Xã Tân Thành, h. B c 45 248 1281/QĐ-UBND, 7.500 6.370 927 5.443 1.130 Sơn 13/7/2009 B Hình th c ĐCĐC XG 42 242 1.953 1.163 1.163 790 2 DA Lân Danh, Gia Hoài Xã Nh t Hòa, h. B c Sơn 11 60 1282/QĐ-UBND, 703 413 413 290 1 13/7/2009 B DA thôn Ti n H u Xã Nh t Ti n, h. B c Sơn 31 182 1283/QĐ-UBND, 1.250 750 750 500 13/7/2009 11 B c K n 411 2.348 60.298 57.421 10.807 46.614 2.877 1 4 A Hình th c ĐCĐC TT 260 1.442 619/QĐ-UBND, 54.560 51.683 5.069 46.614 2.877 27/3/2009
 20. 1 DA B n C u, C c Lư t Xã Phúc L c, h. Ba B 72 368 619/QĐ-UBND, 7.200 4.700 1.386 3.314 2.500 27/3/2009 2 DA Ng m Khét Xã Cao Thư ng, h. Ba B 76 491 619/QĐ-UBND, 8.280 7.080 1.454 5.626 1.200 27/3/2009 3 DA B n Piêng Xã Vân Tùng, h. Ngân 46 195 1001/QĐ-UBND, 28.863 27.963 944 27.019 900 Sơn 13/5/2009 4 DA Khu i P u Xã Văn Minh, h. Na Rì 66 388 619/QĐ-UBND, 12.205 11.940 1.284 10.656 265 27/03/2009 B Hình th c ĐCĐC XG 151 906 619/QĐ-UBND, 5.738 5.738 5.738 27/03/2009 12 B c Giang 65 336 700 700 700 1 B Hình th c ĐCĐC XG H. Sơn Đ ng, L c Nam, 65 336 40/QĐ-UBND, 700 700 700 L c Ng n 29/6/2009 13 Thái Nguyên 46 168 3.222 2.900 2.900 322 B Hình th c ĐCĐC XG Huy n Đ nh Hóa 46 168 30/QĐ-UBND, 3.222 2.900 2.900 322 1 27/5/2008 14 Phú Th 710 2.770 139.023 136.458 13.855 122.603 2.565 5 6 A Hình th c ĐCĐC TT 365 1.328 97.197 95.312 7.179 88.133 1.885 1 DA khu M Á Xã Thu Cúc, h. Tân Sơn 66 310 750/QĐ-UBND, 15.406 15.046 1.284 13.762 360 25/3/2008 2 DA khu xóm Phát Xã Lai Đông, h. Tân Sơn 57 263 751/QĐ-UBND, 17.345 17.030 1.131 15.899 315 25/3/2008 3 DA khu Gò Xe Xã Tân Sơn, h. Tân Sơn 59 275 752/QĐ-UBND, 17.700 17.420 1.165 16.255 280 25/3/2008 4 DA khu Đ ng Thoi Xã Ki t Sơn, h. Tân Sơn 59 272 753/QĐ-UBND, 14.569 14.289 1.165 13.124 280 25/3/2008 5 DA khu Đ ng Răng Xã Th ch Ki t, h. Tân 60 282 754/QĐ-UBND, 17.019 16.689 1.182 15.507 330 Sơn 25/3/2008
Đồng bộ tài khoản