intTypePromotion=3

Quyết định số 1344/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 1344/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1344/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1344/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH THANH HOÁ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 1344/Q -UBND Thanh Hóa, ngày 19 tháng 5 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T GIAO K HO CH V N U TƯ PHÁT TRI N NĂM 2008. CH TNCH UBND T NH THANH HÓA Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa 11, kỳ h p th 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Ngh nh s 16/2005/N - CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v Qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Ngh nh s 112/2006/N - CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N - CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; và các quy nh hi n hành khác c a Nhà nư c có liên quan; Căn c Quy t nh s 1569/Q - TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c giao d toán ngân sách nhà nư c năm 2008; Quy t nh s 187/Q - BKH ngày 19 tháng 11 năm 2007 c a B trư ng B K ho ch và u tư v vi c giao ch tiêu k ho ch u tư phát tri n thu c ngân sách nhà nư c năm 2008; và Quy t nh s 3658/Q - BTC ngày 20 tháng 11 năm 2007 c a B trư ng B Tài chính v vi c giao d toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2008 cho t nh Thanh Hóa; Căn c Ngh quy t s 79/2007/NQ - H ND ngày 29 tháng 12 năm 2007 c a H i ng nhân dân t nh Thanh Hoá, khoá XV, kỳ h p th 9 v vi c: " Thông qua k ho ch u tư phát tri n năm 2008 t nh Thanh Hóa "; Quy t nh s 4242/2007/Q - UBND ngày 31/12/2006 c a UBND t nh v vi c phê duy t u tư phát tri n t nh Thanh Hóa năm 2008; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư Thanh Hóa t i văn b n s 560/SKH T - TH ngày 06/5/2008 v vi c: " ngh giao k ho ch u tư phát tri n năm 2008 ", QUY T NNH: i u 1. Phê duy t giao k ho ch v n u tư phát tri n năm 2008 cho các ngành, huy n và các ch u tư th c hi n theo danh m c, m c v n và m c tiêu kèm theo quy t nh này; c th như sau: 1. T ng v n u tư phát tri n giao k ho ch t này: 55.924,0 tri u ng. (Năm mươi lăm t , chín trăm hai mươi b n tri u ng). (Có ph bi u chi ti t kèm theo).
  2. Trong ó: a) Ngu n v n cân i ngân sách t nh: 28.139,0 tri u ng. b) Ngu n v n TW h tr theo m c tiêu: 27.785,0 tri u ng. 2. Ngu n v n còn l i giao k ho ch sau: 49.860,0 tri u ng. i u 2. 1. Giao S K ho ch và u tư căn c vào n i dung phê duy t t i i u 1 Quy t nh này thông báo chi ti t, c th m c v n và m c tiêu u tư kèm theo cho các ngành, huy n, th xã, thành ph và các ch u tư th c hi n. 2. i v i các chương trình, d án ã ư c H ND t nh thông qua nhưng chưa có h sơ th t c (Chưa có d án u tư ho c Báo cáo kinh t k k thu t ư c c p có thNm quy n phê duy t); giao cho Giám c S K ho ch và u tư thông báo c th danh m c d án ch u tư chuNn b h sơ theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c; ng th i t ng h p, báo cáo xu t Ch t ch UBND t nh giao k ho ch sau khi d án có h sơ theo quy nh. 3. Các ngành, ơn v có liên quan, các ch u tư căn c m c v n và m c tiêu ư c giao th c hi n úng trình t theo úng Lu t Xây d ng, Lu t u th u và các quy nh hi n hành khác có liên quan c a Nhà nư c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Ông Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các S : K ho ch và u tư, Tài chính; Giám c Kho b c Nhà nư c t nh Thanh Hoá, Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph và Th trư ng các ngành, các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3 Q ( th c hi n); - Các B : KH & T, TC ( B/cáo); - TT T nh u , TT H ND t nh ( B/cáo); - Ch t ch, các PCT UBND t nh; - Lưu: VT, KTTC 208100. Mai Văn Ninh
  3. PH L C 1: DANH M C GIAO K HO CH U TƯ PHÁT TRI N T III NĂM 2008 (Kèm theo Quy t nh s 1344/Q -UBND ngày 19/5/2008 c a Ch t ch UBND t nh Thanh Hoá). ơn v tính: Tri u ng K Yêu ã V n S Danh m c ho ch Ch u M c tiêu c u u còn TT d án năm tư u tư v n tư thi u 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 T ng s 55.924 A Ngu n v n 28.139 cân i NS t nh. a Th c hi n 25.139 d án. I Thanh toán 3.441 kh i lư ng hoàn thành. 1 Kè x lý s t 2.793 2.417 376 376 Chi c c ê Thanh toán l êT i u và theo quy t sông Mã phòng toán ư c o n ch ng l t duy t. K33+582,8- bão K35+00 xã Ho ng Giang, huy n Ho ng Hoá. 2 Khu neo 4.430 4.000 430 430 UBND -nt- u tàu huy n Tĩnh thuy n tránh Gia bão L ch B ng, huy n Tĩnh Gia. 3 C ng, tư ng 806 760 46 46 UBND TP -nt- rào, nhà Thanh Hoá tr c Tr s H ND - UBND t nh.
  4. 4 án quy 256 220 36 36 S -nt- ho ch cung NN&PTNT c p nư c ph c v s n xu t, sinh ho t cho nhân dân Khu Kinh t Nghi Sơn và huy n Tĩnh Gia. 5 ư ng t 7.088 6.140 948 948 UBND -nt- c u ông Thành ph Hương i Thanh Hoá Khu Công nghi p L Môn (h ng m cc uc u ông H i). 6 H th ng 1.671 1.193 478 478 UBND -nt- nư c sinh huy n Như ho t khu Xuân Trung tâm c m xã Bãi Trành huy n Như Xuân. 7 Trư ng 1.380 1.120 260 260 UBND -nt- THCS bán huy n Như trú, nhà ch Xuân Trung tâm c m xã Bãi Trành huy n Như Xuân. 8 Nhà hi u b 862 500 362 362 UBND -nt- + Thư vi n huy n + Tư ng kè, Quan Hoá khu v sinh và san n n Trung tâm c m xã Thành Sơn, Quan Hoá. 9 Trung tâm 295 199 96 96 UBND -nt- c m xã huy n Xuân L c Thư ng
  5. huy n Xuân Thư ng Xuân (h ng m cc it o nâng c p tr m phát l i truy n hình, phòng khám a khoa). 10 Quy ho ch 48 48 48 UBND -nt- Trung tâm huy n Bá c m xã Thư c Lương N i, huy n Bá Thư c. 11 Trư ng ti u 745 500 245 245 UBND xã -nt- h c xã Tân Tân L p L p, huy n Bá Thư c 12 ư ng 550 400 150 101 UBND xã -nt- GTNT b n H i Xuân Khó - i b n Nghèo G II, xã H i Xuân, huy n Quan Hoá. 13 ư ng i n 368 345 23 15 UBND xã -nt- DK 35KV H i Xuân TBA - 30KVA- 35/0,4KV B n Mư p xã H i Xuân, Quan Hoá. II D án 3.200 chuy n ti p. 1 B n phà qua 6.054 200 5.854 3.200 S Giao Hoàn thành sông Mã thông v n và quy t thu c a t i toán công ph n huy n trình theo Yên nh, quy nh. huy n Vĩnh L c.
  6. III D án kh i 18.498 công m i. 1 Tu s a ê, 5.898 kè, c ng a phương năm 2008. - ê t sông 1.097 1.097 680 UBND Hoàn thành Hoàng xã huy n và quy t ông ông Sơn toán công Hoàng, trình theo huy n ông quy nh. Sơn. - êb iT 520 520 340 UBND -nt- sông Lèn xã huy n Nga Nga Th ch, Sơn Nga Sơn. - êH u 2.019 2.019 1.200 UBND -nt- sông Ho t huy n Nga xã Ba ình, Sơn huy n Nga Sơn. - ê T sông 75 75 50 UBND -nt- c u Chày xã huy n Yên nh nh Thành, huy n Yên nh. - ê T sông 926 926 580 UBND -nt- c u Chày xã huy n Yên nh Bình - nh nh Tăng, huy n Yên nh. - Tư ng 2.858 2.858 1.700 UBND -nt- ch ng tràn huy n Yên bê tông m t nh ê êT sông C u Chày xã nh Công, huy n Yên nh. - C ng c u 875 875 540 UBND -nt- G dư i ê huy n Yên T c u nh Chày xã
  7. Yên Tâm, huy n Yên nh. - C ng Trúc 746 746 500 Chi c c ê -nt- ChuNn ê i u và H u sông phòng Hoàng xã ch ng l t ng Ti n, bão huy n Tri u Sơn. - C ng Gi 457 457 308 Chi c c ê -nt- Cá ê T i u và sông Ho t phòng xã Hà Vinh, ch ng l t huy n Hà bão Trung. 3 S a ch a, 4.406 200 4.206 2.000 Ban Tuyên Tri n khai c i t o, giáo T nh th c hi n d nâng c p u án nhà làm vi c Ban Tuyên giáo và U ban Ki m tra T nh u . 4 Tr s làm 6.017 50 5.967 2.000 Huy n u -nt- vi c cơ Tĩnh Gia quan Huy n u Tĩnh Gia. 5 Ký túc xá 948 948 700 Trung tâm H tr theo Trung tâm b i dư ng văn b n s B i dư ng chính tr 328/UBND chính tr huy n Như - TH ngày huy n Nh Xuân 8/8/2006 Xuân. c a UBND t nh. 6 Kiên c hoá 23.493 100 23.393 6.000 UBND Tri n khai kênh tr m huy n H u th c hi n d bơm Châu L c án. L c, huy n H u L c. 7 u tư 1.914 1.914 1.900 Ban B o v Hoàn thành trang b và chăm và quy t máy siêu sóc s c toán công âm màu 4D, kho cho trình theo
  8. Ban B o v cán b t nh. quy nh. và chăm sóc s c kho cán b t nh. b ChuNn b 3.000 Giao s u tư. KH& T rà soát, b sung các d án chuNn b u tư cho k ho ch năm 2009 và các năm ti p theo báo cáo Ch t ch UBND t nh giao v n chi ti t cho t ng công trình. B V n TW h 27.785 tr theo m c tiêu. 1 u tư h 2.000 t ng du l ch. - ư ng giao 25.043 15.000 10.043 2.000 UBND Tri n khai thông ngã huy n th c hi n tư Goòng - Ho ng Hóa giai o n II Khu Du l ch c a d án sinh thái theo văn b n bi n H i s Ti n, huy n 1337/UBND Ho ng Hóa - KTTC (ph n NS ngày t nh u tư). 04/4/2008 c a Ch t ch UBND t nh. 2 u tư 12.000 chương trình ê bi n. - ê, kè b t 33.766 33.766 12.000 Chi c c ê Tri n khai sông Yên xã i u và th c hi n d Qu ng phòng án Nham, ch ng l t huy n bão. Qu ng
  9. Xương 3 u tư vùng 1.600 an toàn khu (ATK). - ư ng giao 8.141 4.400 3.741 1.600 UBND Hoàn thành thông t huy n và quy t làng B a i Ng c L c toán công UBND xã trình theo Cao Th nh. quy nh. 4 V n i 2.185 ng các d án ODA. - V n i 1.377 Chi ti t có ng d án " ph bi u H t ng cơ kèm theo. s nông thôn d a vào c ng ng ". - D án qu n 6.180 3.560 2.620 808 S NN & Th c hi n lý r i do PTNT công tác thiên tai - h CB T m th ng tiêu b o h sơ úng C u theo quy Kh i nh c a nhà (WB4). tài tr và tri n khai ph n v n i ng do ngân sách a phương m nh n. 5 V n h tr 10.000 khác. - Trang thi t 20.525 20.525 10.000 B nh vi n Trên cơ s b y t B nh Nhi d án ư c vi n Nhi. duy t và k ho ch v n ư c giao, ch u tư l a ch n u tư các thi t b c n thi t ph c v khám ch a
  10. b nh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản