Quyết định số 1345/QĐ-BNN-TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
82
lượt xem
6
download

Quyết định số 1345/QĐ-BNN-TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1345/QĐ-BNN-TT về việc phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật bổ sung dự án “phát triển một số giống hoa chất lượng cao, giai đoạn 2006- 2010” do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1345/QĐ-BNN-TT

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1345/Q -BNN-TT Hà N i, ngày 16 tháng 5 năm 2007. QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T NNH M C KINH T K THU T B SUNG D ÁN “PHÁT TRI N M T S GI NG HOA CH T LƯ NG CAO, GIAI O N 2006- 2010” B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN - Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18/7/2003 c a Chính ph v quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - Căn c Quy t nh s 17/2006/Q -TTg ngày 20 tháng 01 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c ti p t c th c hi n Quy t nh s 225/1999/Q -TTg ngày 10 tháng 12 năm 1999 v Chương trình gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi và gi ng cây lâm nghi p n năm 2010; - Căn c Quy t nh s 935 Q /BNN-KH ngày 31 tháng 03 năm 2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c cho phép l p d án u tư các d án thu c Chương trình gi ng th i kỳ 2006- 2010; - Xét ngh c a C c trư ng C c Tr ng tr t, V trư ng V Khoa h c công ngh , QUY T NNH: i u 1: Nay phê duy t các nh m c kinh t k thu t b sung áp d ng cho D án phát tri n m t s gi ng hoa ch t lư ng cao, giai o n 2006- 2010 (có ph l c kèm theo). i u 2: nh m c kinh t k thu t này làm cơ s cho vi c tính toán, xây d ng và ki m tra ánh giá vi c th c hi n d án gi ng hoa nói trên. i u 3: Các ông Chánh văn phòng B , Th trư ng các C c, V và các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Lưu VT. Bùi Bá B ng
 2. 1. NNH M C KTKT S N XU T 1000 CÂY GI NG GI NG G C HOA CÚC (Kèm theo Quy t nh s 1345/Q -BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007) TT H ng m c VT S lư ng Ghi chú 1 Công k thu t công 1 công 5 Tr ng chăm sóc cây m , nhân 2 Công lao ng ph thông chăm sóc sóc cây con L y t gi ng c a DA gi ng giai 3 Gi ng cây m cây 50 o n 2005-2006. 4 Phân bón Phân chu ng kg 50 Phân h u cơ vi sinh kg 1.5 Phân NPK t ng h p kg 1 5 Thu c KTST Lít 0.05 6 Thu c BVTV Kg 0.03 7 Hoá ch t KT ra r g 2.5 8 Giá th kg 3 Giá th giâm cành 9 Năng lư ng i n kw 8 i n th p sáng và bơm nư c 10 V t d ng r ti n mau h ng Tương ương v i 0,5% t ng (Thùng, khay, kéo, dao c t chi phí m m… ) 2. NNH M C KTKT S N XU T 1000 CÂY GI NG G C HOA H NG (Kèm theo Quy t nh s 1345/Q -BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007) TT H ng m c VT S lư ng Ghi chú 1 Công k thu t công 1 Tr ng chăm sóc cây m , nhân công 10 2 Công lao ng ph thông chăm sóc sóc cây con L y t gi ng c a DA gi ng giai 3 Gi ng cây m cây 50 o n 2005-2006.
 3. 4 Phân bón Phân chu ng kg 50 Phân h u cơ vi sinh kg 10 Phân NPK t ng h p kg 5 5 Thu c KTST Lít 0.2 6 Thu c BVTV kg 0.2 7 Hoá ch t KT ra r g 5 X lý cành giâm 8 Giá th kg 10 Giá th giâm cành 9 Năng l ng i n kw 5 i n bơm tư i nư c 10 V t d ng r ti n mau h ng Tương ương v i 0,5% t ng (Thùng, khay, kéo, dao c t chi phí m m… ) 3. NNH M C KTKT S N XU T 1000 CÂY GI NG G C HOA C M CHƯ NG (Kèm theo Quy t nh s 1345/Q -BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007) TT H ng m c VT S lư ng Ghi chú 1 Công k thu t công 1 Tr ng chăm sóc cây m , nhân công 5 2 Công lao ng ph thông chăm sóc sóc cây con L y t gi ng c a DA gi ng giai 3 Gi ng cây m cây 100 o n 2005-2006. 4 Phân bón Phân chu ng kg 50 Phân h u cơ vi sinh kg 8 Phân NPK t ng h p kg 4 5 Thu c KTST Lít 0.2 Tính cho m t ngàn cây 6 Thu c BVTV Kg 0.15 Tính cho m t ngàn cây 7 Hoá ch t KT ra r g 3 X lý cành giâm
 4. 8 Giá th kg 5 Giá th giâm cành 9 Năng lư ng i n kw 4 i n bơm tư i nư c V t d ng r ti n mau h ng Tương ương v i 0,5% t ng 10 (Thùng, khay, kéo, dao c t chi phí m m... ) 4. NNH M C KTKT S N XU T 1000 CÂY GI NG G C HOA LAY ƠN (Kèm theo Quy t nh s 1345/Q -BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007) TT H ng m c VT S l ng Ghi chú 1 Công k thu t Công 2 Tr ng chăm sóc cây m , x lý Công 10 2 Công lao ng ph thông b o qu n c gi ng L y t gi ng c a DA gi ng giai 3 Gi ng cây m (C nh ) c 300 o n 2005-2006. 4 Phân bón Phân chu ng kg 50 Phân h u cơ vi sinh kg 8 Phân NPK t ng h p kg 4 5 Thu c KTST Lít 0.15 6 Thu c BVTV Kg 0.15 7 Thu c x lý, b o qu n c gi ng X lý n y m m g 9 X lý ra r g 8 B o qu n c gi ng g 6 8 Giá th Kg 5 Giá th b o qu n c gi ng 9 Khay ng c 0.5 2 ngàn c /khay 10 Ni lông bao 0.2 11 Năng lư ng i n KW 25 i n nhà b o qu n
 5. Tương ương v i 0,5% t ng 12 V t d ng r ti n mau h ng (Thùng, khay, kéo, dao c t m m, chi phí dây bu c, găng tay... ) 5. NNH M C KTKT S N XU T 1000 CÂY GI NG G C HOA LOA KÈN (Kèm theo Quy t nh s 1345./Q -BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007) TT H ng m c VT S lư ng Ghi chú 1 Công k thu t công 2 Tr ng chăm sóc cây m , x lý công 10 2 Công lao ng ph thông b o qu n c gi ng L y t gi ng c a DA gi ng giai 1 Gi ng cây m (c nh ) c 500 o n 2005-2006. 2 Phân bón Phân chu ng kg 50 Phân h u cơ vi sinh kg 5 Phân NPK t ng h p kg 3 3 Thu c KTST Lít 0.1 4 Thu c BVTV kg 0.1 5 Thu c x lý, b o qu n c gi ng X lý n y m m g 3 X lý ra r g 3 B o qu n c gi ng g 6 6 Giá th kg 5 Giá th b o qu n c gi ng 7 Khay ng c 0.5 8 Ni lông bao kg 0.2 9 Năng lư ng i n kw 25 i n nhà b o qu n V t d ng r ti n mau h ng Tương ương v i 0,5% t ng 10 (Thùng, khay, kéo, dao c t m m, b 1 chi phí dây bu c, găng tay... )
 6. 6. NNH M C KTKT S N XU T 1000 CÂY GI NG G C HOA NG TI N (Kèm theo Quy t nh s 1345/Q -BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007) TT H ng m c VT S lư ng Ghi chú 1 Công k thu t công 10 Tr ng chăm sóc cây m , nhân công 8 2 Công lao ng ph thông chăm sóc cây con L y t gi ng c a DA gi ng giai 3 Gi ng cây m cây 50 o n 2005-2006. hóa ch t nuôi c y mô TB giai 4 Hóa ch t o n nhân trong phòng KNO3 kg 0.15 NH4NO3 kg 0.2 KH2PO4 kg 0.2 MgSO4 kg 0.15 CaCl2 kg 0.2 BA g 0.3 Th ch kg 0.5 IAA g 0.25 IBA g 0.25 NAA g 0.4 Kinitin g 0.3 C n lít 2 5 Phân bón Phân chu ng kg 50 Phân h u cơ vi sinh kg 10 Phân NPK t ng h p kg 5 6 Thu c KTST Lít 0.2 7 Thu c BVTV kg 0.15 8 Năng lư ng i n kw 60 i n phòng nuôi c y mô V t d ng r ti n mau h ng Tương ương v i 0,5% t ng 9 (Thùng, khay, kéo, dao c t m m, dây bu c, găng tay, bông, gi y… chi phí )
 7. T l nhân1/20. i n: nuôi c y mô Th i gian 1 năm 7. NNH M C KTKT S N XU T 1000 CÂY GI NG G C HOA LAN (Kèm theo Quy t nh s 1345/Q -BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007) TT H ng m c VT S lư ng Ghi chú 1 Công k thu t công 10 Tr ng chăm sóc cây m , nhân công 30 2 Công lao ng ph thông chăm sóc cây con L y t gi ng c a DA gi ng giai 1 Gi ng cây m cây 40 o n 2005-2006. 1x25 hóa ch t nuôi c y mô TB giai 2 Hóa ch t o n nhân trong phòng KNO3 kg 0.2 NH4NO3 kg 0.2 KH2PO4 kg 0.2 MgSO4 kg 0.2 CaCl2 kg 0.2 BA g 0.3 Th ch kg 0.5 IAA g 0.3 IBA g 0.3 NAA g 0.4 Kinitin g 0.3 C n lít 2 2 Phân bón Phân h u cơ kg 10 Phân NPK t ng h p kg 5 3 Thu c KTST Lít 0.2 4 Thu c BVTV kg 0.15
 8. 9 Năng lư ng i n kw 120 i n trong phòng nuôi c y V t d ng r ti n mau h ng Tương ương v i 0,5% t ng 10 (Thùng, khay, kéo, dao c t m m, dây bu c, găng tay, bông, gi y... chi phí ) 8. NNH M C KINH T K THU T DUY TRÌ CHĂM SÓC GI NG G C HOA H NG (tính cho 1 m u gi ng 5m2/ năm) (Kèm theo quy t nh s 1345/Q -BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007) STT H ng m c VT S lưư ng Ghi chú 1 Công k thu t Công 8 2 Công lao ng ph thông Công 20 3 Phân bón hoá h c Urê Kg 3 Supe lân Kg 6 Kali clorua Kg 3 4 Phân chu ng Kg 10 5 Thu c BVTV Kg 0,1 6 Thu c KTST Lít 0,1 7 V t d ng r ti n mau h ng C cc m Chi c 5 C c th Chi c 1 Kéo c t cành Chi c 1 Thùng tư i ôi 1 8 Năng lưư ng i n KW 5 1 m u: 5 m2 ngoài ng/năm 50 bình trong phòng/năm 5 m3 kho l nh/năm 9. NNH M C KINH T K THU T DUY TRÌ CHĂM SÓC GI NG G C CÂY HOA CÚC (tính cho 1 m u gi ng 5m2/ năm) (Kèm theo quy t nh s 1345/Q -BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007)
 9. STT H ng m c VT S lưư ng Ghi chú 1 Công k thu t Công 1 2 Công lao ng ph thông Công 10 3 Phân bón hoá h c Urê Kg 2 Supe lân Kg 3 Kali clorua Kg 2 4 Phân chu ng Kg 30 5 Thu c BVTV Kg 0,1 6 Thu c KTST Lít 0,1 7 V t d ng r ti n mau h ng C cc m ôi 10 C c th Chi c 5 Kéo c t cành Chi c 1 Dây bu c Kg 0,5 8 Năng lư ng i n KW 20 9 nh m u Chi c 5 10. NNH M C KINH T K THU T DUY TRÌ CHĂM SÓC GI NG G C CÂY HOA C M CHƯ NG (tính cho 1 m u gi ng 5m2/ năm) (Kèm theo quy t nh s 1345/Q -BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007) STT H ng m c VT S lư ng Ghi chú 1 Công k thu t Công 2 2 Công lao ng ph thông Công 10 3 Phân bón hoá h c Urê Kg 3 Supe lân Kg 4 Kali clorua Kg 3 4 Phân chu ng Kg 10 5 Thu c BVTV Kg 0,1 6 Thu c KTST Lít 0,1 7 V t d ng r ti n mau h ng
 10. C cc m ôi 10 C c th Chi c 5 Kéo c t cành Chi c 1 Dây bu c Kg 0,5 8 Năng lư ng i n KW 5 9 nh m u Chi c 5 11. NNH M C KINH T K THU T DUY TRÌ C GI NG G C HOA U DÒNG TRONG KHO L NH (tính cho m u gi ng 5000 c /năm) (Kèm theo quy t nh s 1345/Q -BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007) STT H ng m c VT S lư ng Ghi chú 1 Công k thu t Công 7 2 Công lao ng ph thông Công 15 3 Thu c x lý, b o qu n Thu c x lý ra r g 18 Thu c x lý n y m m g 24 Thu c b o qu n g 3,6 4 Giá th x lý kg 8 5 Khay ng c chi c 20 6 Ni lông bao kg 0,8 7 V t d ng r ti n mau h ng Gang tay ôi 1 Dây bu c Kg 0,2 8 Năng lư ng i n KW 500 9 nh m u Chi c 5 12 . NNH M C KINH T K THU T DUY TRÌ CHĂM SÓC GI NG G C CÂY HOA NG TI N (tính cho 1 m u gi ng 5m2/năm) (Kèm theo quy t nh s 1345/Q -BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007) STT H ng m c VT S lư ng Ghi chú 1 Công k thu t Công 6 2 Công lao ng ph thông Công 20
 11. 3 Phân bón hoá h c Urê Kg 3 Supe lân Kg 4 Kali clorua Kg 3 4 Phân chu ng Kg 10 5 Thu c BVTV Kg 0,1 6 Thu c KTST Lít 0,1 7 V t d ng r ti n mau h ng Quang gánh ôi 1 Cu c x ng Chi c 1 Kéo c t cành Chi c 2 C c th ôi 10 Thùng tư i ôi 1 8 Năng lư ng i n KW 5 9 nh m u Chi c 5 13. NNH M C KINH T K THU T DUY TRÌ M U GI NG G C TRONG PHÒNG THÍ NGHI M (tính cho 1 m u gi ng 50 bình/năm) (Kèm theo quy t nh s 1345/Q -BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007) STT H ng m c VT S lư ng Ghi chú 1 Công k thu t Công 10 2 Công lao ng ph thông Công 10 3 Hoá ch t môi trư ng KNO3 kg 0.1 NH4NO3 kg 0.2 KH2PO4 kg 0.2 MgSO4 kg 0.1 CaCl2 kg 0.1 BA g 0.3 Th ch kg 0.4 IAA g 0.2 IBA g 0.2 NAA g 0.4
 12. Kinitin g 0.3 C n lít 2 4 V t d ng r ti n mau h ng Bông th m nư c Kg 1 Găng tay ôi 2 5 Năng lư ng i n KW 200 6 nh m u Chi c 10
Đồng bộ tài khoản