Quyết định số 1346/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 1346/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1346/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1346/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T **** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S :1346/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a B Công an (T trình s 72/BCA/X15 ngày 26 tháng 06 năm 2007) và Trư ng Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương (T trình s 1244/TTr-BT KT ngày 24 tháng 09 năm 2007) QUY T NNH i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph 10 t p th và 7 cá nhân thu c ngành Công an nhân dân (có danh sách kèm theo), ã có thành tích trong công tác, chi n u, xây d ng l c lư ng Công an nhân dân, gi gìn an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. B trư ng B Công an, Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương, các t p th và cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - B Công an; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BT, CN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b) 11 Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH T NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 1346/Q -TTg, ngày 08 tháng 10 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ) I. T p th : 1. Phòng B o v chính tr IV, Công an t nh Khánh Hòa; 2. Phòng B o v chính tr IV, Công an t nh Th a Thiên Hu ; 3. Phòng B o v an ninh văn hoá-tư tư ng, Công an t nh Thanh Hoá; 4. Phòng K thu t nghi p v II, Công an thành ph Hà N i; 5. Phòng B o v an ninh văn hoá-tư tư ng, Công an thành ph Hà N i; 6. Phòng B o v chính tr IV, Công an t nh Bình Thu n;
  2. 7. Phòng B o v chính tr I, Công an t nh Lâm ng; 8. Phòng B o v chính tr IV, Công an t nh Lâm ng; 9.Phòng B o v chính tr IV, Công an t nh Tây Ninh; 10. Phòng K thu t nghi p v II, Công an t nh Phú Yên; II. Cá nhân: 1. Trung tá Bùi Văn Tam, Trư ng phòng b o v an ninh văn hoá-tư tư ng, Công an t nh i n Biên; 2. Thư ng tá Nguy n Công Ch c, Trư ng Công an thành ph Buôn Ma Thu t, t nh c L k; 3. Thư ng tá Huỳnh Ng c Liên, i trư ng, Phòng B o v chính tr IV, Công an t nh Bình Thu n; 4. Thư ng tá oàn Văn Phúc, Trư ng phòng Phòng trinh sát ngo i tuy n, Công an thành ph H Chí Minh; 5. Trung tá Nguy n H u Th ng, Cán b Phòng 2, C c trinh sát ngo i tuy n, T ng c c An ninh, B Công an; 6. Trung tá oàn Hùng Sơn, Phó trư ng phòng IV, C c trinh sát ngo i tuy n, T ng c c An ninh, B Công an; 7. Thư ng tá Nguy n Ng c C nh, Phó Giám c Công an t nh Thái Bình;
Đồng bộ tài khoản