Quyết định số 1348/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
1
download

Quyết định số 1348/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1348/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1348/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T **** NAM c l p - T do - H nh phúc ***** S :1348/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Trà Vinh (T trình s 2032/UBND-VX ngày 31 tháng 07 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 1210/TTr-BT KT ngày 19 tháng 09 năm 2007) QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 1 t p th và 10 cá nhân thu c t nh Trà Vinh (có danh sách kèm theo), ã có thành tích trong công tác, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh Trà Vinh, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen Trư ng Trung ương, các t p th , cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - UBND t nh Trà Vinh; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11 Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH T NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1348/Q -TTg, ngày 08/10/2007 c a Th tư ng Chính ph ) I. T p th Phòng Biên t p Khmer, Báo Trà Vinh, ã có thành tích trong công tác t năm 2004 n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. II. Cá nhân: 1.Ông Nguy n ình Sáu, Giám c Chi nhánh Công ty C ph n Dư c phNm Trà Vinh t i Hà N i; 2. Ông Hoàng Văn Gi i, K toán trư ng Công ty C ph n Dư c phNm Trà Vinh, t nh Trà Vinh; 3. Bà Tr n Th Hoa, Giám c Chi nhánh Công ty C ph n Dư c phNm Trà Vinh t i Thành ph H Chí Minh; 4. Ông Lê Văn Sáng, Trư ng phòng, phòng ThNm nh d án -Xây d ng cơ b n, S K ho ch và u tư t nh Trà Vinh;
  2. 5. Ông Tr n Hoàng Bé, Giám c S Thương m i t nh Trà Vinh; 6. Ông Lê Văn Khâm, Giám c Trung tâm Khuy n công, S Công nghi p t nh Trà Vinh; 7. Ông Nguy n Thành Liêm, Phó Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và oàn i bi u Qu c h i t nh Trà Vinh; 8. Ông Th ch Sone, Phó Ch t ch y ban nhân dân huy n Châu Thành, t nh Trà Vinh; 9. Ông Lê Văn Ph c, Trư ng ban Ban T ch c Huy n y Châu Thành, t nh Trà Vinh; 10. Ông Trương Vĩnh Châu, Ch t ch H i Khuy n h c huy n Duyên H i, t nh Trà Vinh; ã có thành tích trong công tác t năm 2002 n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c./.
Đồng bộ tài khoản