Quyết định số 1349/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
1
download

Quyết định số 1349/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1349/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1349/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ******* ******* S : 1349/Q -TTg Hà N i, ngày 8 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a Ch t ch H i ng qu n tr T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam (T trình s 206/TTr-T TT-H QT ngày 31 tháng 5 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 1236/TTr-BT KT ngày 21 tháng 9 năm 2007) QUY T NNH i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 10 t p th và 4 cá nhân thu c T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam (có danh sách kèm theo), ã có thành tích trong công tác, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. Ch t ch H i ng qu n tr T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen Trư ng Trung ương, các t p th , cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - T p oàn Bưu chính Vi n thông VN; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11 Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH T NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1349/Q -TTg, ngày 08/10/2007 c a Th tư ng Chính ph ) I. T P TH 1. Bưu i n t nh Thanh Hóa, T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam; 2. Bưu i n t nh Bình Phư c, T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam; 3. Công ty Ph n m m và Truy n thông, T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam; 4. Bưu i n th xã B c K n, Bưu i n t nh B c K n, T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam; 5. Bưu i n th xã Hòa Bình, Bưu i n t nh Hòa Bình, T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam;
  2. 6. Công ty i n báo- i n tho i, Bưu i n t nh An Giang, T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam; 7. Bưu i n th xã Châu c, Bưu i n t nh An Giang, T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam; 8. Bưu i n th xã Phan Rang-Tháp Chàm, Bưu i n t nh Ninh Thu n, T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam; 9. Bưu i n huy n Ninh Sơn, Bưu i n t nh Ninh Thu n, T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam; 10. Bưu i n huy n Phú Quý, Bưu i n t nh Ninh Thu n, T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam; ã có thành tích trong công tác t năm 2004 n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. II. CÁ NHÂN: 1. Ông Tr n Quang H p, Giám c Bưu i n t nh Lai Châu, T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam; 2. Ông Tr n Ng c Tr ng, Giám c Bưu i n thành ph C n Thơ, T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam; 3. Ông Nguy n H u Khánh, Giám c Công ty Vi n thông Qu c t , T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam; 4. Ông Nguy n H ng Sơn, Ch t ch Công oàn Bưu i n t nh Thái Bình, T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam; ã có thành tích trong công tác t năm 2002 n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c.
Đồng bộ tài khoản