Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
249
lượt xem
44
download

Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 135/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 31 tháng 7 năm 1998 QUY T NNH PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I CÁC XÃ C BI T KHÓ KHĂN MI N NÚI VÀ VÙNG SÂU, VÙNG XA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh quy t s 04/1998/NQ-CP c a Chính ph t i phiên h p thư ng kỳ tháng 3 năm 1998; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c và Mi n núi và B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chương trình Phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa, do y ban Dân t c và Mi n núi là cơ quan thư ng tr c giúp Chính ph ch o th c hi n, g m các n i dung sau: I. M C TIÊU: 1. M c tiêu t ng quát: Nâng cao nhanh i s ng v t ch t, tinh th n cho ng bào các dân t c các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa; t o i u ki n ưa nông thôn các vùng này thoát kh i tình tr ng nghèo nàn, l c h u, ch m phát tri n, hoà nh p vào s phát tri n chung c a c nư c; góp ph n b o m tr t t an toàn xã h i, an ninh qu c phòng. 2. M c tiêu c th : a) Giai o n t năm 1998 n 2000: - V cơ b n không còn các h ói kinh niên, m i năm gi m ư c 4 - 5% h nghèo. - Bư c u cung c p cho ng bào có nư c sinh ho t, thu hút ph n l n tr em trong tu i n trư ng; ki m soát ư c m t s lo i d ch b nh hi m nghèo; có ư ng giao thông dân sinh kinh t n các trung tâm c m xã; ph n l n ng bào ư c hư ng th văn hoá, thông tin.
 2. b) Giai o n t năm 2000 n 2005: - Gi m t l h nghèo các xã c bi t khó khăn xu ng còn 25% vào năm 2005. - B o m cung c p cho ng bào có nư c sinh ho t; thu hút trên 70% tr em trong tu i n trư ng; i b ph n ng bào ư c b i dư ng, ti p thu kinh nghi m s n xu t, ki n th c khoa h c, văn hóa, xã h i, ch ng v n d ng vào s n xu t và i s ng; ki m soát ư c ph n l n các d ch b nh xã h i hi m nghèo; có ư ng giao thông cho xe cơ gi i và ư ng dân sinh kinh t n các trung tâm c m xã; thúc Ny phát tri n th trư ng nông thôn. II. NGUYÊN T C CH O: 1. Phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa, trư c h t ph i d a trên cơ s phát huy n i l c c a t ng h gia ình và s giúp c a c ng ng, ng th i có s h tr tích c c c a Nhà nư c khai thác ngu n l c t i ch v t ai, lao ng và các i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i trong vùng, t o ra bư c chuy n bi n m i v s n xu t và i s ng v t ch t, tinh th n c a ng bào. 2. Nhà nư c t o môi trư ng pháp lu t và các chính sách phát tri n kinh t - xã h i, ưu tiên u tư v n ngân sách, ngu n v n thu c các chương trình, d án trên a bàn và ngu n v n vi n tr c a các nư c, các t ch c qu c t u tư cho vùng các xã c bi t khó khăn. 3. Vi c th c hi n chương trình ph i có gi i pháp toàn di n, trư c h t là t p trung phát tri n s n xu t nông, lâm nghi p; xây d ng cơ s h t ng nông thôn; ng th i thúc Ny phát tri n giáo d c, y t , văn hoá xã h i trong vùng . 4. Các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, các B , ngành có trách nhi m giúp các xã thu c ph m vi chương trình; khuy n khích các t ch c chính tr - xã h i, l c lư ng vũ trang, các t ch c xã h i- ngh nghi p, các doanh nghi p, các t ng l p nhân dân trong c nư c, ng bào Vi t nam nư c ngoài... tích c c óng góp, ng h th c hi n chương trình. III. PH M VI CHƯƠNG TRÌNH: 1.Trong 1.715 xã thu c di n khó khăn, Trung ương l a ch n kho ng 1.000 xã (có danh sách kèm theo) thu c các huy n c bi t khó khăn t p trung u tư th c hi n theo chương trình này. Nh ng xã còn l i ư c ưu tiên u tư thông qua các chương trình m c tiêu qu c gia và các d án, chương trình phát tri n khác. 2. Th i gian th c hi n chương trình t năm 1998 n năm 2005. IV. NHI M V C A CHƯƠNG TRÌNH: 1. Quy ho ch b trí l i dân cư nh ng nơi c n thi t, t ng bư c t ch c h p lý i s ng sinh ho t c a ng bào các b n, làng, phum, soóc nh ng nơi có i u ki n, nh t là nh ng xã vùng biên gi i và h i o, t o i u ki n ng bào nhanh chóng n nh s n xu t và i s ng.
 3. 2. Ny m nh phát tri n s n xu t nông, lâm nghi p, g n v i ch bi n, tiêu th s n phNm khai thác ngu n tài nguyên và s d ng lao ng t i ch , t o thêm nhi u cơ h i v vi c làm và tăng thu nh p, n nh i s ng, t ng bư c phát tri n s n xu t hàng hóa. 3. Phát tri n cơ s h t ng nông thôn phù h p v i quy ho ch s n xu t và b trí l i dân cư, trư c h t là h th ng ư ng giao thông; nư c sinh ho t; h th ng i n nh ng nơi có i u ki n, k c th y i n nh . 4. Quy ho ch và xây d ng các trung tâm c m xã, ưu tiên u tư xây d ng các công trình v y t , giáo d c, d ch v thương m i, cơ s s n xu t ti u th công nghi p, cơ s ph c v s n xu t và phát thanh truy n hình. 5. ào t o cán b xã, b n, làng, phum, soóc, giúp cán b cơ s nâng cao trình qu n lý hành chính và kinh t ph c v yêu c u phát tri n kinh t xã h i t i a phương. i u 2. M t s chính sách ch y u 1. Chính sách t ai: Ch t ch y ban nhân dân các t nh ch o th c hi n giao t giao r ng và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, g n v i công tác nh canh, nh cư phát tri n vùng kinh t m i, t o i u ki n cho ng bào có t s n xu t, n nh i s ng. a) mi n núi, nơi có d án b o v , tr ng r ng, h nông dân ư c nh n khóan b o v , khoanh nuôi tái sinh k t h p tr ng b sung, ư c giao t tr ng r ng phòng h , r ng s n xu t theo quy nh t i Quy t nh s 661/1998/Q -TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v "m c tiêu, nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n D án tr ng m i 5 tri u ha r ng". M c di n tích giao khoán tùy theo i u ki n c th m i a phương, do y ban nhân dân t nh quy t nh. b) nh ng nơi nông dân không có t ho c có quá ít t s n xu t nông lâm nghi p, gi i quy t theo hư ng sau ây: - nh ng t nh còn t hoang hóa có th khai hoang phát tri n s n xu t nông lâm nghi p thì Nhà nư c h tr u tư vi c khai hoang, ph c hóa giao t cho dân s n xu t. - Giao cho nông, lâm trư ng qu c doanh và nông, lâm trư ng quân i óng trên các a bàn, có trách nhi m ti p nh n ng bào không có t, ng bào du canh, du cư và giao khoán t cho ng bào s n xu t. - U ban nhân dân các t nh th c hi n các chính sách khuy n khích các t ch c nông, lâm nghi p ngoài qu c doanh ti p nh n, gi i quy t vi c làm cho các h nông dân nghèo. Nhà nư c dành kho n v n u tư m mang m t s vùng kinh t m i, ch y u ti p nh n nh ng h nông dân nghèo n s n xu t bao g m các vùng T giác Long Xuyên, Tây Nguyên, Bình Thu n và m t s vùng khác có i u ki n. Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì cùng v i B K ho ch và u tư, B Qu c
 4. phòng ph i h p v i y ban nhân dân các t nh có liên quan khNn trương th c hi n nhi m v này. 2. Chính sách u tư, tín d ng: a) Ưu tiên u tư xây d ng cơ s h t ng ph c v s n xu t nông lâm nghi p. Nơi có th làm th y l i phát tri n lúa nư c thì Nhà nư c dùng v n ngân sách h tr u tư xây d ng công trình th y l i. m t s a bàn vùng cao, c bi t khó khăn không có ru ng nư c thì Nhà nư c h tr kinh phí làm ru ng b c thang, giúp ng bào có i u ki n s n xu t lương th c t i ch . b) Nhà nư c ưu tiên tr giá, tr cư c v n chuy n các m t hàng thi t y u ph c v s n xu t và i s ng cho các h nông dân thu c vùng các xã c bi t khó khăn theo quy nh t i Ngh nh s 20/1998/N -CP ngày 31 tháng 3 năm 1998 c a Chính ph . c) Các h gia ình ư c giao t, giao r ng tr ng cây công nghi p, cây l y qu , cây c s n, cây làm thu c và s n xu t lâm nghi p ư c hư ng chính sách theo quy nh c a Th tư ng Chính ph t i Quy t nh s 661/1998/Q -TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 v "M c tiêu, nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n D án tr ng m i 5 tri u ha r ng". d) Các chương trình m c tiêu qu c gia và chương trình khác có liên quan trên a bàn ph i dành ph n ưu tiên u tư cho chương trình này. Các h gia ình thu c ph m vi chương trình ư c ưu tiên vay v n t ngân hàng ngư i nghèo và các ngu n v n tín d ng ưu ãi khác phát tri n s n xu t.. ) Ch t ch U ban nhân dân các t nh thu c ph m vi chương trình này t p trung ch o, huy ng các ngu n l c t i ch th c hi n chương trình. Ngoài ngu n v n u tư phát tri n chung toàn vùng, Nhà nư c còn h tr v n th c hi n các n i dung công vi c sau: - Xây d ng các trung tâm c m xã b ng ngu n v n t chương trình m c tiêu qu c gia xóa ói gi m nghèo. - Phát tri n h th ng giao thông: M i huy n ư c c p 01 máy san i, 01 xe ben, 01 xe lu. Nhà nư c h tr thu c n , xi măng, s t, thép làm ng m, c u, c ng và lương th c làm ư ng giao thông nông thôn. - Xây d ng công trình i n: nơi có i u ki n, Nhà nư c h tr u tư làm lư i i n n trung tâm c m xã theo quy ho ch, phù h p v i kh năng u tư t ng th i gian. nơi có i u ki n làm th y i n nh , Nhà nư c h tr nhân dân m t ph n kinh phí và cho vay tín d ng u tư phát tri n. - Nh ng nơi khó khăn v ngu n nư c sinh ho t: Nhà nư c h tr m t ph n kinh phí xây d ng m t s i m cung c p nư c t p trung, phù h p v i quy ho ch dân cư. e) Nhà nư c khuy n khích thành l p các t , nhóm liên gia giúp l n nhau trong s n xu t, i s ng, vay và s d ng có hi u qu các ngu n tín d ng trong nông thôn.
 5. g) ng bào trong vùng các xã c bi t khó khăn ư c hư ng ch chăm sóc s c kho , ch a b nh các cơ s y t c a nhà nư c không m t ti n theo quy nh t i Ngh nh s 95/CP ngày 27 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph . 3. Chính sách phát tri n ngu n nhân l c: a) Nhà nư c u tư kinh phí ào t o b i dư ng cán b cơ s xã, b n, làng, phum, soóc nâng cao trình t ch c ch o, qu n lý s n xu t, qu n lý hành chính và kh năng qu n lý s d ng các ngu n tín d ng nông thôn ph c v yêu c u phát tri n kinh t - xã h i t i a phương. b) Các cháu h c sinh trong vùng các xã c bi t khó khăn n trư ng h c ư c c p sách giáo khoa, văn phòng phNm và mi n h c phí. c) Các xã c bi t khó khăn thu c ph m vi chương trình ch n m i xã m t s h nông dân s n xu t gi i ào t o b i dư ng nghi p v làm công tác khuy n nông, khuy n lâm t i a phương và ư c hư ng tr c p t kinh phí khuy n nông, khuy n lâm. d) Nhà nư c h tr kinh phí m l p d y ngh cho con, em ng bào dân t c nh m khai thác ti m năng t i ch , phát tri n các ngành ngh phi nông nghi p, tăng thu nh p, nâng cao i s ng. 4. Nhi m v c a các c p, các ngành và s ng h , óng góp c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c th c hi n Chương trình: - Ban ch o th c hi n chương trình làm vi c c th v i các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có i u ki n, trư c m t là: Hà N i, H i Phòng, Qu ng Ninh, thành ph H Chí Minh, ng Nai, Bà R a - Vũng Tàu, à N ng, Khánh Hòa phân công các t nh, thành ph này tr c ti p m nh n giúp m t s xã thu c chương trình, t p trung vào các n i dung: h tr kinh phí xây d ng cơ s h t ng; huy ng l c lư ng cán b c a a phương mình n giúp các xã ... - Giao m i B , ngành trung ương giúp m t s xã, ng th i phân công các doanh nghi p Nhà nư c trong ngành, m i doanh nghi p giúp m t s xã. Các B , ngành và các doanh nghi p có k ho ch ti t ki m chi tiêu và huy ng óng góp t nguy n c a các cán b , công nhân viên có kinh phí h tr các xã này. - Giao B Qu c phòng xây d ng các vùng kinh t m i nh ng nơi có i u ki n, u, ón nh n kho ng 100.000 h dân n l p nghi p nh ng vùng t còn hoang hóa, biên gi i, h i o. - Nhà nư c khuy n khích các t ch c chính tr - xã h i, các t ch c xã h i- ngh nghi p và các t ng l p nhân dân trong nư c, ng bào Vi t Nam nư c ngoài, ng h giúp th c hi n Chương trình này. 5. Chính sách thu . Các ho t ng kinh doanh nông lâm s n và hàng hoá ph c v s n xu t i s ng c a nhân dân trong vùng các xã c bi t khó khăn ư c ưu tiên v chính sách thu theo
 6. quy nh t i Ngh nh s 20/1998/N -CP ngày 31 tháng 3 năm 1998 c a Chính ph và các chính sách v thu khác khuy n khích u tư theo quy nh hi n hành. i u 3. Ngu n v n và s d ng v n 1. V n u tư cho th c hi n Chương trình ư c huy ng t các ngu n sau: - V n ngân sách Nhà nư c (k c v n c a các chính ph và các t ch c qu c t tài tr ). - V n vay tín d ng. - V n huy ng t các t ch c và các c ng ng dân cư. 2. Giao B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, y ban Dân t c và Mi n núi và các B , ngành liên quan có gi i pháp cân i các ngu n v n b trí theo k ho ch hàng năm trình Chính ph quy t nh u tư theo các D án th c hi n chương trình. i u 4. T ch c th c hi n 1. Ban ch o Trung ương v ²Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa" ch o các B , ngành ch c năng tri n khai th c hi n chương trình theo úng ch c năng nhi m v c a ngành mình và ch o ban i u hành qu n lý chương trình c p t nh xây d ng các d án c th , trình các ngành, các c p có thNm quy n, thNm nh, phê duy t theo quy nh hi n hành và xây d ng k ho ch hàng năm, t ch c tri n khai th c hi n có hi u qu các D án này trên a bàn t nh. 2. K ho ch tri n khai th c hi n Chương trình hàng năm do y ban nhân dân t nh xây d ng và t ng h p vào k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a t nh có ghi thành m c riêng trình Chính ph . B K ho ch và u tư, B Tài chính, các B , ngành liên quan, Ban ch o Trung ương v Chương trình phát tri n kinh t xã h i các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa, căn c ch c năng nhi m v c a mình trình Th tư ng Chính ph quy t nh v n u tư cân i cho chương trình, ư c ghi thành m t kho n m c riêng trong k ho ch hàng năm c a a phương do a phương qu n lý, s d ng úng m c ích, i tư ng và theo úng k ho ch b o m th c hi n chương trình có hi u qu . i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trư ng ban ch o Chương trình phát tri n kinh t xã h i các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa, các B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
 7. DANH SÁCH CÁC T NH TR NG I M - CÁC HUY N TR NG I M CÓ CÁC XÃ C BI T KHÓ KHĂN TRONG "CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N KINH T XÃ H I CÁC XÃ C BI T KHÓ KHĂN MI N NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA" G m: - 31 t nh - 91 huy n - 1000 xã - 422.802 h - 2.573.845 kh u BI U S 1: DANH SÁCH 7 T NH TR NG I M CÓ CÁC XÃ C BI T KHÓ KHĂN STT Tên t nh Tên huy n S xã S h S nhân kh u 1 2 3 4 5 6 1 Hà Giang 8 huy n 117 44.464 278.589 1.1. Mèo V c 15 7.004 44.838 1.2. ng Văn 17 7.244 45.852 1.3. Yên Minh 14 5.916 38.304 1.4. Qu n B 10 3.557 21.737 1.5. Hoàng Su Phì 25 7.755 50.004 1.6. Xín M n 17 5.941 35.908 1.7. B c Mê 10 3.477 22.850 1.8. V Xuyên 9 3.570 19.096 2 Cao B ng 10 huy n 06 38.768 233.782 1. B o L c 15 7.320 49.060 2.2. H Lang 10 3.406 8.943 2.3. Thông Nông 6 1.783 10.243 2.4. Nguyên Bình 13 3.879 25.796 2.5. Hà Qu ng 13 3.584 21.142
 8. 2.6. Trà Lĩnh 5 1.338 7.760 2.7. Trùng Khánh 10 4.855 26.474 2.8. Qu ng Hoà 13 5.526 28.799 2.9. Th ch An 9 2.878 15.619 2.10. Hoà An 12 4.199 29.946 3 Lai Châu 7 huy n 88 30.083 209.171 3.1. Mư ng Tè 16 4.072 27.816 3.2. Sìn H 19 6.706 45.173 3.3. i n Biên ông 9 3.581 28.810 3.4. T a Chùa 9 3.255 23.615 3.5. Mư ng Lay 7 3.420 24.462 3.6. Phong Th 21 6.839 44.105 3.7. Tu n Giáo 7 2.210 15.190 4 Sơn La 7 huy n 52 24.142 168.812 4.1. Sông Mã 14 6.685 48.219 4.2. Thu n Châu 12 5.618 41.603 4.3. B c Yên 5 1.543 10.368 4.4. Mư ng La 6 2.513 16.689 4.5. Phù Yên 5 1.668 12.346 4.6. M c Châu 6 3.448 20.794 4.7. Quỳnh Nhai 4 2.667 18.793 5 B cC n 5 huy n 84 28.058 146.054 5.1. Ba B 16 5.453 34.391 5.2. Ngân Sơn 5 1.871 10.579 5.3. Na Rì 21 5.936 32.716 5.4. Ch n 21 7.508 27.161 5.5. B ch Thông 21 7.290 41.207 6 Lào Cai 7 huy n 115 39.918 260.913 6.1. B c Hà 31 9.840 60.839 6.2. Sa Pa 17 4.412 31.018
 9. 6.3. Bát Xát 17 5.115 33.934 6.4. Than Uyên 12 5.989 43.847 6.5. Mư ng Khương 13 4.695 29.039 6.6. Văn Bàn 15 4.538 31.142 6.7. B o Yên 10 5.329 31.094 7 Kon Tum 4 huy n 24 8.590 44.028 7.1. akglei 7 2.541 12.398 7.2. ăktô 7 2.030 10.476 7.3. Kon Plon 6 2.585 14.091 7.4. Sa Th y 4 1.434 7.063 T ng 7 t nh 48 huy n 586 14.023 1.341.349 BI U S 2: DANH SÁCH CÁC T NH CÓ CÁC HUY N TR NG I M C BI T KHÓ KHĂN STT Tên t nh Tên huy n S xã S h S nhân kh u 1 2 3 4 5 6 1 Tuyên Quang 2 huy n 35 9.971 113.645 1.1. Nà Hang 20 8.835 54.921 1.1. Chiêm Hoá 15 1.136 58.724 2 L ng Sơn 2 huy n 17 5.305 32.324 2.1. ình L p 7 2.307 13.140 2.2. Bình Gia 10 2.998 19.184 3 Yên Bái 2 huy n 24 6.034 44.472 3.1. Mù Căng Ch 13 3.813 29.670 3.2. Tr m T u 11 2.221 14.802 4 Hoà Bình 2 huy n 24 7.721 49.599 4.1. à B c 16 5.418 35.186 4.2. Mai Châu 8 2.303 14.413 5 Thanh Hoá 3 huy n 25 2.014 75.589
 10. 5.1. Mư ng Lát 6 2.995 20.553 5.2. Bình Gia 12 5.677 30.515 5.3. Quan Sơn 7 3.342 24.521 6 Ngh An 3 huy n 49 0.023 136.581 6.1. Kỳ Sơn 20 6.348 49.982 6.2. Qu Phong 10 5.136 34.587 6.3. Tương Dương 19 8.539 52.012 7 Qu ng Bình 2 huy n 18 8.059 47.417 7.1. Minh Hoá 11 4.683 26.687 7.2. Tuyên Hoá 7 3.367 20.730 8 Qu ng Tr 2 huy n 18 4.249 25.112 8.1. Hư ng Hoá 13 3.215 18.993 8.2. ak Rông 5 1.034 6.119 9 Th a Thiên Hu 2 huy n 15 3.391 20.045 9.1. A Lư i 11 2.396 14.505 9.2. Nam ông 4 995 5.540 10 Qu ng Nam 3 huy n 32 8.455 39.242 10.1. Hiên 16 3.611 12.117 10.2. Gi ng 8 1.927 11.315 10.3. Phư c Sơn 8 2.917 15.810 11 Qu ng Ngãi 2 huy n 16 5.824 33.657 11.1. Sơn Tây 4 2.128 13.600 11.2. Trà B ng 15 3.696 20.057 12 Qu ng Ngãi 2 huy n 12 4.137 21.519 12.1. An Lão 7 1.491 7.947 12.2. Vĩnh Th nh 5 2.646 13.572 13 Phú Yên 1 huy n 5 1.881 10.525 20.1. Sơn Hoà 5 1.881 10.525 14 Ninh Thu n 1 huy n 11 3.736 21.344 14.1. Sơn Hoà 5 1.881 10.525
 11. 15 Gia Lai 2 huy n 14 5.525 33.709 15.1. Kon ChRo 6 2.088 13.063 15.2. Krông Pa 8 3.437 20.646 16 ăkLăk 2 huy n 7 1.855 11.103 16.1. ăk Nông 4 825 5.181 16.2. Krông Nô 3 1.030 5.922 17 Lâm ng 1 huy n 5 2.582 15.784 17.1. L c Dương 5 2.582 15.784 18 Bình Phư c 1 huy n 2 1.467 7.416 18.1. Bù ăng 2 1.467 7.416 19 B c Giang 1 huy n 14 6.500 37.728 19.1. Sơn ng 14 6.500 37.728 20 Thái Nguyên 1 huy n 11 6.162 34.408 20.1. Võ Nhai 11 6.162 34.408 21 Phú Th 2 huy n 31 6.900 91.843 21.1. Yên L p 12 8.968 46.549 21.2. Thanh Sơn 19 7.932 45.294 22 Trà Vinh 2 huy n 13 9.495 157.545 22.1. Trà Cú 9 0.707 108.136 22.2. Châu Thành 4 8.788 49.409 23 Sóc Trăng 2 huy n 13 7.493 171.889 23.1. M Tú 5 0.835 57.566 23.2. Vĩnh Châu 8 6.658 114.323 T ng 23 t nh 43 huy n 414 28.779 1.232.496
Đồng bộ tài khoản