Quyết định số 135/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
77
lượt xem
15
download

Quyết định số 135/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 135/2002/QĐ-UB về việc ban hành quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 135/2002/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 135/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V N BÙ, H TR THI T H I VÀ TÁI NNH CƯ TRONG KHU QUY HO CH XÂY D NG KHU Ô THN M I TH THIÊM VÀ CÁC KHU PH C V TÁI NNH CƯ T I QU N 2, THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12/12/2001 c a Chính phu v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 cu a Chính phu v vi c n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và Thông tư s 145/1998/TT-BTC ngày 04/11/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 22/1998/N -CP c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph v vi c qui nh khung giá các lo i t; Căn c Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày11/02/2000 c a Chính ph v thi hành lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai; Căn c Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23/8/2000 c a Chính ph v thu ti n s d ng t và Thông Tư s 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 c a B Tài chính v vi c hư ng d n thi hành Ngh nh s 38//2000/N -CP c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 367/TTg ngày 04/6/1996 c a Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm, thành ph H Chí Minh; Căn c công văn s 190/CP-NN ngày 22/02/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c thu h i t xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm; Căn c Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 và các văn b n i u ch nh b sung có liên quan c a UÛy ban nhân dân thành ph v vi c ban hành b ng giá các lo i t trên a bàn thành ph H Chí Minh và Quy t nh s 5184/Q -UB-KT ngày 09/11/1996 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành b ng giá chu n t i thi u tr giá nhà tính l phí trư c b nhà trên a bàn thành ph H Chí Minh và các văn b n i u ch nh, b sung có liên quan (quy t nh s 5675/Q -UB-KT ngày 24/10/1998 và s 15/2001/Q -UB ngày 23/02/2001); Căn c quy ho ch chi ti t t l 1/2000 Khu ô th m i Th Thiêm, qu n 2 do Ki n trúc sư Trư ng thành ph phê duy t và công b theo Quy t nh s 13585/KTST-QH ngày 16/9/1998; Căn c Quy t nh s 64/2001/Q -UB ngày 30 tháng 7 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph quy nh h n m c t t i thành ph ;
 2. Căn c Quy t nh s 1997/Q -UB ngày 10 tháng 5 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thu h i và giao t xây d ng khu ô th m i Th Thiêm và Quy t nh s 3617/Q -UB ngày 04/9/2002 v vi c thu h i t xây d ng khu tái nh cư t i phư ng An Phú, qu n 2 ph c v b i thư ng gi i phóng m t b ng khu ô th m i Th Thiêm; Căn c các Quy t nh s 3963/Q -UB và s 3968/Q -UB ngày 30 tháng 9 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v vi c i u ch nh, di chuy n các h dân cư, cơ quan ơn v , v t ki n trúc khác và n bù, h tr thi t h i, tái nh cư trong khu quy ho ch xây d ng khu ô th m i Th Thiêm và trong d án xây d ng khu tái nh cư t i phư ng An Phú, qu n 2; Căn c Ch th s 34/2001/CT-UB ngày 20 tháng 12 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v tăng cư ng qu n lý vi c chuy n m c ích s d ng t, san l p m t b ng, xây d ng, mua bán, chuy n như ng nhà t b t h p pháp t i Khu ô th m i Th Thiêm; Căn c Ch th s 08/2002/CT-UB ngày 22 tháng 4 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v ch n ch nh và tăng cư ng qu n lý nhà nư c v nhà t trên a bàn thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a liên cơ quan S Tài chính V t giá - y ban nhân dân qu n 2 và Ban Qu n lý u tư Xây d ng khu ô th m i Th Thiêm (công văn s 3643/TCVG-BVG ngày 18 tháng 10 năm 2002) và căn c k t lu n c a Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph t i cu c h p ngày 28 tháng 10 năm 2002; QUY T - NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo quy t nh này B n quy nh v n bù, h tr thi t h i và tái nh cư trong khu quy ho ch xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm và các khu ph c v tái nh cư trên a bàn qu n 2 (bao g m 770ha xây d ng khu ô th m i Th Thiêm và 160ha xây d ng các khu tái nh cư). i u 2.- Căn c b n quy nh v n bù h tr thi t h i và tái nh cư c a y ban nhân dân thành ph ban hành kèm theo quy t nh này, H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án có trách nhi m l p phương án n bù, h tr thi t h i và tái nh cư (theo t ng khu v c và giai o n gi i phóng m t b ng theo ch o c a UÛy ban nhân dân thành ph ), báo cáo H i ng thNm nh n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a thành ph thNm nh, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t th c hi n. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và UÛy ban nhân dân thành ph , Giám c các S Tài chánh-V t giá, S a chính-Nhà t, S Giao thông Công chánh, S K ho ch và u tư, S Xây d ng, Công an thành ph , Ki n trúc sư trư ng thành ph ; Kho b c Nhà nư c thành ph ; Trư ng Ban Qu n lý u tư Xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm; Ch t ch UÛy ban nhân dân qu n 2; Th trư ng các cơ quan, ơn v , các t ch c khác, các h gia ình và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y PH - TT.H ND.TP KT. CH TNCH - TTUB: CT, các PCT - BC QH- B-T C.TP PHÓ CH TNCH - VPH -UB: CPVP - T B, T, DA, PC, TH
 3. - Lưu ( B-C) Vũ Hùng Vi t Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP.H Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2002 QUY NNH V N BÙ, H TR THI T H I VÀ TÁI NNH CƯ TRONG KHU QUY HO CH XÂY D NG KHU Ô THN M I TH THIÊM VÀ CÁC KHU PH C V TÁI NNH CƯ T I QU N 2, THÀNH PH H CHÍ MINH. (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 135 /2002/Q - y ban ngày 21 /11 /2002 c a y ban nhân dân thành ph ). Ph n 1: N BÙ, H TR THI T H I V CÁC LO I T: i u 1.- Các i u ki n ư c n bù thi t h i v t: T ch c, h gia ình, cá nhân s d ng t (sau ây g i chung là ngư i s d ng t) b Nhà nư c thu h i t ư c n bù thi t h i v t ang s d ng ph i có m t trong các i u ki n theo quy nh t i i u 6 c a Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph . C th là : 1. Có gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 2. Có quy t nh giao t, cho thuê t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 3. Có gi y t chuy n như ng quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. 4. Có gi y t thanh lý, hóa giá, mua nhà thu c s h u Nhà nư c cùng v i gia y ch ng nha n quy n s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t ho c quy t nh giao nhà ho c c p nhà g n li n v i t thu c s h u Nhà nư c c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n.
 4. 5. B n án có hi u l c thi hành c a Tòa án nhân dân v vi c gi i quy t tranh ch p nhà g n v i quy n s d ng t ho c quy t nh c a cơ quan có thNm quy n gi i quy t tranh ch p t ai. 6. Trư ng h p không có các gi y t quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 và 5 i u này, ngư i b thu h i t ư c n bù thi t h i ph i có các gi y t ch ng minh ư c t b thu h i là t ã s d ng n nh trư c 15 tháng 10 năm 1993 và không tranh ch p, thu c m t trong các trư ng h p sau ây : a) t ã s d ng trư c ngày 08 tháng 01 năm 1988 ư c UÛy ban nhân dân phư ng, xã xác nh n. b) ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao t s d ng trong quá trình th c hi n chính sách t ai c a Nhà nư c Vi t Nam Dân Ch C ng Hòa, Chính ph Cách M ng Lâm Th i C ng Hòa Mi n Nam Vi t Nam và Nhà nư c C ng hòa Xã h i ch nghĩa Vi t Nam mà ngư i ư c giao t v n ti p t c s d ng t t ó n ngày b thu h i. c) Có gi y t h p l do cơ quan có thNm quy n thu c ch cũ c p cho ngư i s d ng t, mà ngư i ó v n s d ng liên t c t khi ư c c p n ngày t b thu h i. d) Có gi y t mua, bán t trư c ngày 18/12/1980 ho c có gi y t chuy n như ng quy n s d ng t trong th i gian t 18/12/1980 n 15/10/1993 c a ngư i s d ng t h p pháp ư c y ban nhân dân phư ng, xã xác nh n. ) Có gi y t mua, bán nhà và tài s n g n li n v i quy n s d ng t trư c ngày 15/10/1993 ư c y ban nhân dân phư ng, xã xác nh n. e) Có gi y ch ng nh n quy n s d ng t t m th i do y ban nhân dân thành ph c p ho c y ban nhân dân qu n, huy n, S a chính c p theo y quy n c a y ban nhân dân thành ph ho c có tên trong s a chính nay v n ti p t c s d ng. 7. Ngư i chuy n như ng, chuy n i, th a k , t ng, cho quy n s d ng t ho c nhà g n li n v i quy n s d ng t mà t ó c a ngư i s d ng thu c i tư ng có m t trong các i u ki n quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4, 5 và 6 i u này nhưng chưa làm th t c sang tên trư c b . 8. Ngư i t khai hoang t s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, làm mu i trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 và liên t c s d ng cho n khi thu h i t, không có tranh ch p, không thu c di n l n chi m và làm y nghĩa v tài chính cho Nhà nư c. i u 2.- Các trư ng h p không ư c n bù thi t h i v t: 1. Ngư i b thu h i t không có m t trong các i u ki n theo quy nh t i i u 1 c a B n quy nh này. 2. Ngư i chi m t trái phép.
 5. 3. T i th i i m s d ng t vi ph m quy ho ch, vi ph m l gi i và hành lang b o v các công trình h t ng k thu t do các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ã phê duy t và công b thì không ư c n bù thi t h i v t mà ch xét n bù cho lo i t ã s d ng trư c khi vi ph m. 4. Trong m t s trư ng h p, ư c xét h tr thi t h i v t theo b n quy nh này. i u 3.- n bù, h tr thi t h i v t : 1. t ư c n bù, h tr thi t h i : a) t c a h gia ình, cá nhân là t xây d ng nhà và các công trình ph c v sinh ho t như b p, sân, gi ng nư c, nhà t m, nhà v sinh, l i i, chu ng chăn nuôi gia súc, gia c m, nhà kho, nơi th c ăn gia súc, gia c m, nơi ch t t, nơi xe ho c t ư c cơ quan có thNm quy n giao t s d ng vào m c ích làm nhà nhưng chưa xây d ng nhà, ã hoàn t t th t c s d ng t và san l p m t b ng. b) i u ki n ư c n bù và không ư c n bù thi t h i v t áp d ng theo quy nh t i i u 1, i u 2 c a B n quy nh này. c) ơn giá và di n tích t tính n bù và h tr áp d ng theo quy nh t i kho n 2, kho n 3 c a i u này. 2. ơn giá t tính n bù, h tr thi t h i : a) ơn giá t tính n bù, h tr thi t h i áp d ng theo ơn giá t ô th quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 và s 1460/Q -UB-QL T ngày 19/3/1998 c a y ban nhân dân thành ph , nhân v i h s K. ơn giá t tính n bù, h tr thi t h i ư c tính không quá 3.600.000 /m2 và không th p hơn 2.500.000 /m2 các v trí m t ti n các tuy n ư ng trong khu quy ho ch. H i ng n bù c a d án xác nh ơn giá t các v trí còn l i theo khung giá quy nh này. b) t n m v trí m t ti n ư ng là ph n di n tích t ti p giáp v i l ư ng hi u h u c a m t căn h và áp d ng theo ơn giá t quy nh t i m c a trên. c) ơn giá t tính n bù không n m v trí m t ti n ư ng, tính b ng 60% - 80% ơn giá t m t ti n ư ng, tùy c i m hi n tr ng t ng khu v c t và do H i ng n bù c a d án xác nh c th (tùy theo chi u sâu, m c r ng, h p c a h m và giá tr th c t c a t không m t ti n ư ng so v i giá t m t ti n ư ng, nhưng không th p hơn 2.000.000 /m2). 3. Phương th c n bù thi t h i iv i t : Vi c n bù, h tr thi t h i iv i t ư c áp d ng theo m t trong hai phương th c sau ây : a) Phương th c 1 : n bù b ng t ho c căn nhà khác.
 6. Các h gia ình và cá nhân b thu h i toàn b nhà , t và thu c di n tái nh cư s ư c i u ch nh, b trí l i b ng căn h chung cư trong khu quy ho ch tái nh cư c a d án này ho c b trí l i t khác trong các khu tái nh cư c a d án theo nguyên t c: a.1- Giá tr t , nhà tính i u ch nh hoán i là giá tr nhà , t ư c n bù, h tr c a các h gia ình, cá nhân và giá tr t , nhà theo thi t k quy ho ch ư c duy t khu tái nh cư c a d án. a.2- Ph n chênh l ch v giá tr t ho c nhà gi a nơi cũ và nơi m i ư c thanh toán b ng ti n theo m t trong hai trư ng h p sau ây : a.2.1- Trư ng h p m c giá tr nhà ho c t nơi cũ l n hơn m c giá tr nhà ho c t ư c tái b trí theo quy ho ch nơi m i thì ch u tư ph i thanh toán ph n giá tr chênh l ch này cho ngư i b thu h i nhà ho c t . a.2.2- Trư ng h p m c giá tr nhà ho c t nơi cũ nh hơn m c giá tr nhà ho c t ư c tái b trí theo quy ho ch nơi m i thì ngư i b thu h i t ph i thanh toán ph n giá tr chênh l ch cho ch u tư. a.3- ơn giá t tính n bù, h tr ư c áp d ng theo kho n 2 và các i u ki n khác theo quy nh t i kho n 3 c a i u này. a.4- ơn giá t tái b trí t i các khu tái nh cư c a d án là m c giá t n n nhà ã có cơ s h t ng k thu t hoàn ch nh ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. a.5- ơn giá căn h chung cư tái b trí là m c giá có s h tr u tư c a Nhà nư c, do y ban nhân dân thành ph quy t nh. a.6- i v i các căn h chung cư ph i di d i thì ư c tái b trí l i ch t i chung cư khác ho c h tr b ng ti n t lo nơi m i, n u có yêu c u. a.7- Di n tích căn h chung cư tái b trí không th p hơn 30m2 -40m2/căn h và di n tích t tái b trí t 100m2/n n n không quá 200m2/n n. a.8- i v i nh ng h có di n tích t b thu h i t 500m2 tr lên, trong ó có di n tích t t 100m2/h tr lên và có quá trình s d ng liên t c t trư c ngày 15/10/1993 n nay, thì ư c tái b trí b ng m t n n t . a.9- Các trư ng h p có di n tích t b thu h i dư i 100m2/h và không thu c các i u ki n quy nh t i i m a.8 nêu trên thì tái b trí b ng căn h chung cư. b) Phương th c 2 : n bù b ng ti n b.1- i v i t có gi y t h p l v quy n s d ng t (các lo i gi y t theo quy nh t i i u 3 Ngh nh s 17/1999/N -CP ngày 29/3/1999 c a Chính ph và ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 79/2001/N -CP ngày 01/11/2001 c a Chính ph ) ho c t không có gi y t h p l v quy n s d ng t nhưng ã s d ng n nh có ngu n g c không l n chi m, không tranh ch p, không vi ph m quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t và ã công b , ho c không vi ph m l gi i, hành lang b o v
 7. công trình h t ng k thu t, ư c tính n bù tùy theo th i i m chuy n i m c ích s d ng t trên nguyên t c tr i nghĩa v tài chính (ti n s d ng t) chưa làm nghĩa v v i Nhà nư c theo quy nh t i các i u 6, 7 c a Ngh nh s 38/2000/N - CP ngày 23/8/2000 c a Chính ph v thu ti n s d ng t. - Vi c tính giá n bù, h tr thi t h i v t ư c áp d ng như sau : b.1.1- i v i t có gi y t h p l v quy n s d ng t , n bù b ng 100% ơn giá t tính n bù quy nh t i kho n 2 i u này. b.1.2- iv i t không có gi y t h p l v quy n s d ng t: b.1.2.1- t s d ng n nh t trư c ngày 18/12/1980 (ngày ban hành Hi n pháp năm 1980) : n bù b ng 100% ơn giá t . b.1.2.2- t s d ng n nh t ngày 18/12/1980 n trư c ngày 15/10/1993 (ngày Lu t t ai năm 1993 có hi u l c thi hành) tính n bù b ng 100% ơn giá t , tr i 20% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh. [ ơn giá n bù = ơn giá t tính n bù - (20% x ơn giá t quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T và Quy t nh s 1460/Q -UB-QL T)]. b.1.2.3- t s d ng n nh t ngày 15/10/1993 n trư c ngày 16/9/1998 (ngày Thành ph phê duy t và công b quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Th Thiêm) ho c trư c ngày 22/4/2002 (ngày y ban nhân dân thành ph ban hành Ch th s 08/2002/CT-UB, i v i các khu quy ho ch tái nh cư), tính h tr b ng 100% ơn giá t , tr i 100% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh [ ơn giá h tr = ơn giá t tính n bù - (100% x ơn giá t quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB- QL T và Quy t nh s 1460/Q -UB-QL T)]. - Trong trư ng h p ngư i ang s d ng có ngu n g c do nh n chuy n như ng c a ngư i không có gi y t h p l v quy n s d ng t quy nh t i m c b.1.2.3 này, ch có gi y t chuy n như ng gi a hai bên ư c y ban nhân dân phư ng, xã xác nh n ho c ngư i ang s d ng t ư c Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n m c ích t t nông nghi p sang làm t t ngày 15/10/1993 tr v sau thì ơn giá n bù tính b ng 100% ơn giá t tr i 40% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh [ ơn giá n bù = ơn giá t tính n bù - (40% x ơn giá t quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T và Quy t nh s 1460/Q -UB- QL T)]. b.1.2.4- t chuy n m c ích s d ng t ngày 16/9/1998 n trư c ngày 20/12/2001 là ngày y ban nhân dân thành ph ban hành ch th s 34/2001/CT-UB v vi c tăng cư ng qu n lý t i Khu ô th m i Th Thiêm( i v i Khu ô th m i Th Thiêm)tính h tr không quá 30% ơn giá t tính n bù (nhưng không cao hơn m c giá n bù t quy nh t i i m b.1.2.3 trên và không th p hơn m c h tr c a t có ngu n g c chi m d ng, có cùng th i i m s d ng; không th p hơn ơn giá n bù t tr ng cây lâu năm cùng v trí khu v c t). b.1.2.5- t chuy n m c ích s d ng t ngày 20/12/2001( i v i khu ô th m i Th Thiêm ) ho c t ngày 22/4/2002 ( i v i các khu quy h ach tái nh cư ) tr v sau, tính n bù theo giá n bù t tr ng cây lâu năm.
 8. b.1.3- Trư ng h p ngư i ang s d ng t có ngu n g c do nh n chuy n như ng tr c ti p ho c gián ti p (chuy n như ng qua nhi u l n) t c a ngư i có gi y t h p l ho c c a ngư i không có gi y t h p l v quy n s d ng t nhưng ư c n bù thi t h i theo quy nh t i các i m b.1.1, b.1.2.1, b.1.2.2 trên thì ngư i ang s d ng ư c tính n bù theo m c giá n bù c a ngư i ch s d ng cũ u tiên. b.1.4- Vi c tính tr nghĩa v tài chính (ti n s d ng t) còn ph i xét n các trư ng h p ư c mi n, gi m ti n s d ng t theo quy nh t i i u 9, i u 10 Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23/08/2000 c a Chính ph và quy nh t i Ph n C, Thông tư s 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 c a B Tài chính. b.1.5- Các trư ng h p sau khi tr ti n s d ng t theo quy nh thì m c giá n bù t không ư c th p hơn m c giá n bù t tr ng cây lâu năm quy nh t i Kho n 3, i u 4 c a B n quy nh này. b.2- i v i t có ngu n g c chi m d ng thì không ư c n bù thi t h i v t, có th ư c xét h tr t ng trư ng h p c th v i m c h tr b ng ti n không quá 30% ơn giá t tính n bù tùy theo th i i m chi m d ng trư c hay sau ngày 15/10/1993. C th như sau : - Chi m d ng t trư c ngày 15/10/1993 : h tr b ng 30% ơn giá t . - Chi m d ng t ngày 15/10/1993 n trư c ngày 16/9/1998 ( i v i khu ô th m i Th Thiêm) ho c trư c ngày 22/4/2002 ( i v i các khu quy ho ch tái nh cư) : h tr b ng 15% ơn giá t . - Chi m d ng t ngày 16/9/1998 ( i v i khu ô th m i Th Thiêm) ho c t ngày 22/4/2002 ( i v i các khu quy ho ch tái nh cư) tr v sau thì không xét h tr . - M c di n tích t chi m d ng xét h tr không quá 100 m2/h . Ph n di n tích còn l i ngoài 100m2 ang s d ng (n u có) ư c xét h tr theo m c giá h tr c a t nông nghi p có ngu n g c chi m d ng( quy nh t i kh an 5, i u 4 c a b n quy nh này). c) V h n m c t tính n bù và xác nh nghĩa v tài chính iv i t b thu h i : c.1- Trư ng h p di n tích ang s d ng b thu h i toàn b nh hơn 200m2 (trong ó v a có t , v a có t nông nghi p) thì tính n bù toàn b di n tích này theo t . c.2- Trư ng h p di n tích b thu h i l n hơn 200m2 thì tính n bù như sau : - N u có gi y ch ng nh n xác nh rõ di n tích t do cơ quan có thNm quy n c p thì tính n bù theo di n tích ghi trong gi y ch ng nh n. Trư ng h p di n tích ghi trong gi y ch ng nh n nh hơn 200m2 nhưng di n tích th c t ang s d ng l n hơn 200m2 thì tính n bù 200m2. - N u không có gi y ch ng nh n xác nh di n tích t ho c gi y ch ng nh n không xác nh rõ di n tích t thì tính n bù t không quá 200m2.
 9. c.3- i v i ph n di n tích khuôn viên t còn l i ngoài 200m2 (c a trư ng h p không có gi y t h p l v quy n s d ng t ) tính n bù, h tr như sau: c.3.1 - N u hi n tr ng là t thì n bù, h tr theo ơn giá t tính n bù, tr i 100% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh. c.3.2 - N u hi n tr ng v a có t , v a có t nông nghi p n m xen k trong khuôn viên t c a m t h s d ng thì tính n bù, h tr : + i v i ph n di n tích t , tính n bù h tr theo ơn giá t tính n bù, tr i 100% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh. + i v i ph n di n tích t nông nghi p, tính n bù h tr theo ơn giá là 250.000 /m2 ho c là 300.000 /m2 tùy theo giá tr v trí lô th a t. Trư ng h p ph n di n tích này có v trí m t ti n ư ng thì tính tăng thêm 50% ơn giá. c.3.3. T ng m c di n tích khuôn viên t ngoài h n m c tính chung cho hai trư ng h p trên (c.3.1 và c.3.2) không quá 200m2/h . Ph n di n tích khuôn viên t còn l i (n u có) tính theo ơn giá n bù t nông nghi p. c.4- Riêng m c di n tích t tái b trí, th c hi n theo chính sách tái nh cư ư c duy t. 4. Trư ng h p di n tích t sau khi b thu h i còn l i dư i 40m2/căn nhà, thì x lý theo ch o c a y ban nhân dân thành ph t i công văn s 1405/UB- T ngày 28/4/2000 “v vi c x lý các căn h sau khi gi i t a có di n tích khuôn viên còn l i nh hơn quy chuNn xây d ng t i thành ph (dư i 40m2). i u 4.- n bù thi t h i iv i t nông nghi p: Ngư i ang s d ng t nông nghi p có m t trong các i u ki n quy nh t i i u 1 c a B n quy nh này thì ư c n bù thi t h i b ng ti n như sau: 1. ơn giá n bù thi t h i t tr ng cây hàng năm, k c ao, h t ào áp d ng theo ơn giá t i a (h ng 1) quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 c a UÛy ban nhân dân thành ph là 19.3000 / m2, nhân v i h s K » 7,77. M c giá n bù là 150.000 /m2. 2. i v i ph n di n tích t bi n ven kênh r ch thu c quy n s d ng c a các h gia ình và cá nhân thì tính n bù b ng 50% ơn giá n bù c a t tr ng hàng năm quy nh t i kho n 1 i u này. 3. i v i t tr ng cây lâu năm (có ngu n g c là t ru ng ã u tư c i t o, b i p thành vư n), ư c tính n bù theo giá n bù t tr ng cây hàng năm quy nh t i kho n 1 i u này và c ng thêm m c h tr chi phí c i t o, b i p 50.000 /m2. M c giá n bù là 200.000 /m2. 4. i v i ph n di n tích t nông nghi p có v trí ti p giáp v i l ư ng hi n h u (m t ti n ư ng Tr n Não, ư ng Lương nh C a, ư ng ven sông Sài Gòn và m t ti n các h m l n hơn 6m) c a m t h s d ng t, ư c tính tăng thêm 50% ơn giá
 10. n bù ã quy nh và m t ti n các h m l n hơn 3m ư c tính tăng thêm không quá 40% ơn giá n bù, tính trong ph m vi 100m k t tim ư ng. 5. i v i t nông nghi p có ngu n g c chi m d ng thì không ư c n bù thi t h i v t nhưng ư c xét h tr như sau : - S d ng t trư c ngày 15/10/1993 : h tr không quá 80% ơn giá n bù quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 i u này. - S d ng t ngày 15/10/1993 n trư c ngày 16/09/1998 ( i v i khu ô th m i Th Thiêm) ho c trư c ngày 22/4/2002 ( i v i các khu quy ho ch tái nh cư) : h tr không quá 50% ơn giá n bù quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 i u này. - S d ng t ngày 16/09/1998 ( i v i khu ô th m i Th Thiêm) ho c t ngày 22/4/2002 ( i v i các khu quy ho ch tái nh cư) tr v sau : Không xét h tr . 6. i v i t có ngu n g c do cơ quan, ơn v c a Nhà nư c tr c ti p qu n lý và cho thuê, mư n canh tác có th i h n, nay b thu h i thì ngư i ang s d ng (ngư i thuê, mư n) u c tính n bù chi phí ã u tư vào t theo th c t nhưng không th p hơn m c h tr c a trư ng h p chi m d ng t có cùng th i i m s d ng (quy nh t i kh an 5 i u này) do H i ng n bù c a d án xem xét, gi i quy t t ng trư ng h p. 7. i v i h có t nông nghi p (có di n tích trên 1.000m2 n 10.000m2) b thu h i tòan b và ư c n bù thi t h i , có h kh u thư ng trú trên a bàn huy n Th c cũ (qu n 2, qu n 9, qu n Th c) n u có nhu c u v ch thì s ư c H i ng n bù c a d án xem xét, gi i quy t mua căn h chung cư t i khu tái nh cư theo chính sách tái nh cư c a d án ư c duy t. Trư ng h p có di n tích b thu h i trên 10.000m2 , ư c xét bán thêm 1 căn h chung cư theo giá không kinh doanh. - i v i trư ng h p không có h khNu thư ng trú trên a bàn huy n Th c cũ có di n tích b thu h i trên 1.000m2 n 10.000m2 , ư c xét bán 1 căn h chung cư theo giá không kinh doanh, n u b thu h i trên 10.000 m2 thì xét bán thêm t i a 1 căn h chung cư theo giá không kinh doanh. (Giá không kinh doanh là giá cao hơn giá tái b trí nhưng th p hơn giá th trư ng và do y ban nhân dân thành ph quy t nh). i u 5.- i v i t c a các cơ quan, ơn v Nhà nư c và t ch c khác ang s d ng ( t chuyên dùng) : 1. Cơ quan Nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr -xã h i, ơn v s nghi p, ơn v l c lư ng vũ trang nhân dân ư c Nhà nư c giao t mà không ph i n p ti n s d ng t ho c ã n p ti n s d ng t b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c thì khi Nhà nư c thu h i t không ư c n bù thi t h i v t, nhưng ư c n bù thi t h i chi phí ã u tư vào t, n u ti n ó không thu c ngu n v n c a ngân sách Nhà nư c. 2. Doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p c a các t ch c chính tr -xã h i, công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, ơn v kinh t t p th , doanh nghi p tư nhân ư c
 11. Nhà nư c cho thuê t ho c giao t mà không ph i n p ti n s d ng t ho c n p ti n s d ng t b ng ti n thu c ngu n v n c a ngân sách Nhà nư c thì khi Nhà nư c thu h i không ư c n bù thi t h i v t, nhưng ư c n bù chi phí ã u tư vào t, n u ti n ó không thu c ngu n v n c a ngân sách Nhà nư c. 3. Doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p c a các t ch c chính tr -xã h i, công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, ơn v kinh t t p th , doanh nghi p tư nhân khi b Nhà nư c thu h i t, n u t ó ã n p ti n s d ng t không thu c ngu n v n c a ngân sách Nhà nư c thì ư c n bù thi t h i v t ( t chuyên dùng). Vi c giao t, cho thuê t m i ph i phù h p v i d án ư c c p có thNm quy n quy t nh và phù h p v i qui ho ch ư c duy t. 4. Các trư ng h p b thu h i toàn b t ho c b thu h i m t ph n di n tích t ang s d ng nhưng ph n di n tích còn l i không s d ng ư c và ph i di d i toàn b mà Nhà nư c không có i u ki n giao t khác thì H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án t ch c i u tra hi n tr ng và l p h sơ n bù, h tr thi t h i b ng ti n c th i v i t ng trư ng h p, báo cáo thNm nh và trình duy t theo trình t quy nh, trên cơ s nguyên t c tính giá n bù, h tr thi t h i v t như sau : 4.1- i v i t ư c Nhà nư c giao t mà không ph i n bù v t khi ư c giao và không ph i n p ti n s d ng t ho c có chi phí n bù v t và ã n p ti n s d ng t nhưng b ng ngu n v n thu c Ngân sách Nhà nư c thì ư c tính h tr b ng 100% ơn giá t quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 và các văn b n s a i, b sung có liên quan c a UÛy ban nhân dân thành ph , nhưng s ti n h tr s ư c thu n p cho ngân sách Nhà nư c. Cơ quan, ơn v b thu h i t có nhu c u s d ng ngu n ti n này thì l p d án u tư trình Cơ quan có thNm quy n xét duy t theo quy nh. 4.2- i v i t ư c Nhà nư c giao t nhưng có chi phí n bù v t và ã n p ti n s d ng t b ng ngu n v n không thu c ngân sách Nhà nư c ho c t ang ký h p ng thuê c a Nhà nư c nhưng có ngu n g c trư c ó là t t t o l p b ng ngu n v n không thu c ngân sách Nhà nư c và sau ó chuy n sang hình th c thuê t theo quy nh c a Nhà nư c, thì ư c tính n bù thi t h i v t. ơn giá t tính n bù thi t h i áp d ng theo ơn giá t quy nh t i m c a, kho n 2, i u 3 c a B n quy nh này, n u ngu n g c t trư c ó ã là t ho c t mua c a Nhà nư c theo cơ ch th trư ng. Trư ng h p ngu n g c trư c ó là t nông nghi p ho c t chuyên dùng thì tính không th p hơn 100% ơn giá t ô th quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 c a UÛy ban nhân dân Thành ph (và các văn b n i u ch nh, b sung có liên quan) i v i ngu n g c trư c ó là t nông nghi p và t i a không quá 60% ơn giá t tính n bù theo phương án n bù ư c duy t, i v i ngu n g c trư c ó ã là t chuyên dùng có công trình xây d ng. 4.3- i v i t ư c Nhà nư c cho thuê t (tr trư ng h p nêu t i i m 4.2 trên), cơ quan, ơn v , t ch c ang s d ng không ph i n bù v t, ch n p ti n thuê t thì ư c tính n bù chi phí ã u tư vào t theo th c t và do H i ng n bù c a d án xem xét, xác nh chi phí n bù c th t ng trư ng h p. - ơn v , t ch c ư c Nhà nư c cho thuê t nhưng có cho thuê l i thì t ch m d t và thanh lý h p ng v i bên thuê.
 12. 5. Trên cơ s quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 i u này, H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án t ch c i u tra hi n tr ng và l p phương án di chuy n, n bù, h tr c th i v i t ng trư ng h p (bao g m t, tài s n trên t, k c x lý v t li u thu h i) báo H i ng thNm nh n bù, gi i phóng m t b ng thành ph thNm nh. Trư ng h p có vư ng m c thì báo cáo, xu t và trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. Ph n 2: N BÙ, H TR THI T H I V TÀI S N : i u 6.- n bù nhà, công trình thu c s h u tư nhân : 1. ơn giá xây d ng nhà, công trình và v t ki n trúc khác tính n bù, h tr thi t h i áp d ng theo ơn giá xây d ng m i quy nh t i các Quy t nh s 5184/Q -UB- KT ngày 09/11/1996, s 5675/Q -UB-KT ngày 24/10/1998 và s 15/2001/Q -UB ngày 23/2/2001 c a UÛy ban nhân dân thành ph v vi c ban hành b ng giá chuNn t i thi u tr giá nhà tính l phí trư c b , nhân v i h s 1,2. 2. i v i nhà, công trình xây d ng trên t thu c i tư ng ư c n bù thi t h i v t (theo quy nh t i i u 1 và t i các i m b.1, m c b, kho n 3, i u 3 c a B n quy nh này) có gi y t h p l v nhà ho c không có gi y t h p l nhưng ã xây d ng và s d ng t trư c ngày 16/9/1998 ( i v i khu ô th Th Thiêm) ho c trư c ngày 22/4/2002 ( i v i các khu quy ho ch tái nh cư) và không vi ph m hành lang b o v các công trình h t ng k thu t ư c n bù 100% ơn giá quy nh t i kho n 1, i u này. Trư ng h p ã vi ph m thì xét h tr không quá 70% ơn giá. - Nhà, công trình không có gi y t h p l xây d ng t ngày 16/9/1998 n trư c ngày 20/12/2001, là ngày y ban nhân dân thành ph ban hành ch th s 34/2001/CT-UB ( i v i Khu ô th m i Th Thiêm) và không vi ph m hành lang b o v các công trình h t ng k thu t thì xét h tr không quá 70% ơn giá quy nh t i kho n 1, i u này. Trư ng h p ã vi ph m thì xét h tr không quá 30% ơn giá. - Nhà, công trình không có gi y t h p l xây d ng t ngày 20/12/2001 ( i v i Khu ô th m i Th Thiêm) ho c t ngày 22/4/2002 ( i v i các khu quy ho ch tái nh cư) tr v sau thì không xét h tr . - Nhà, công trình có th tháo r i và di chuy n n ch m i l p t l i thì ch n bù các chi phí tháo d , v n chuy n, l p t và chi phí hao h t trong quá trình tháo d , v n chuy n, l p t và do H i ng n bù c a d án xem xét, gi i quy t c th . 3. i v i nhà, công trình xây d ng trên t thu c i tư ng không ư c n bù thi t h i v t (theo quy nh t i i u 2 và t i i m b.2, m c b, kho n 3, i u 3 c a B n quy nh này) nhưng xây d ng t trư c ngày 16/9/1998 ( i v i khu ô th Th Thiêm) ho c trư c ngày 22/4/2002 ( i v i các khu quy ho ch tái nh cư) và không vi ph m hành lang b o v các công trình h t ng k thu t ư c h tr không quá 70% ơn giá quy nh t i kho n 1, i u này. N u ã vi ph m và nh ng trư ng h p xây d ng t ngày 16/9/1998 n trư c ngày 20/12/2001( i v i Khu ô th m i Th Thiêm) thì ư c xét h tr không quá 30% ơn giá quy nh t i kho n 1, i u này. N u xây d ng t ngày 20/12/2001( i v i Khu ô th m i Th Thiêm) ho c t ngày 22/4/2002 ( i v i các Khu quy h ach tái nh cư) tr v sau thì không xét h tr .
 13. - Riêng i v i nhà xây d ng trên t có ngu n g c chi m d ngvà xây d ng t ngày 16/09/1998 ( i v i khu ô th Th Thiêm) ho c t ngày 22/4/2002 ( i v i các khu quy ho ch tái nh cư) tr v sau thì không xét h tr , ph i t di d i không i u ki n. 4. Nhà ch tháo d m t ph n nhưng không s d ng l i ư c và ph i tháo d toàn b thì tính n bù như nhà ph i tháo d toàn b . Nhà ch tháo d m t ph n nhưng còn s d ng ư c thì tính n bù ph n di n tích tháo d theo ơn giá n bù, h tr ã quy nh và ư c h tr thêm t 10% - 20% giá tr ph n xây d ng ư c n bù, h tr tùy theo quy mô di n tích c a ph n k t c u xây d ng b phá d và do H i ng n bù c a d án xác nh m c t l % c th . 5. i v i nhà nhi u h , nhi u t ng thì vi c tính giá tr n bù, h tr v tc a t ng h áp d ng theo quy nh t i i m a.2.1, m c a, kho n 2, i u 8 c a B n quy nh này. 6. i v i các lo i nhà sàn xây d ng không h p pháp trên sông và kênh, r ch : a) H i ng n bù c a d án l p ơn giá c th trên cơ s v n d ng ơn giá k t c u xây d ng nhà tương ng quy nh t i Quy t nh s 5184/Q -UB-KT ngày 09/11/1996 và s 15/2001/Q -UB ngày 23/02/2001 c a y ban nhân dân thành ph , nhân v i h s 1,2 và xem xét, gi i quy t m c h tr di d i như sau : b) i v i nhà xây d ng và s d ng t trư c ngày 15/10/1993 : b.1/ H tr không quá 70% tr giá nhà v i di n tích theo hi n tr ng xây d ng và ơn giá xây d ng nhà quy nh t i m c a, kho n 6 này. b.2/ H tr thêm không quá 30% tr giá t v i m c di n tích h tr theo di n tích xây d ng nhà nhưng không quá 40m2/h . ơn giá t tính h tr áp d ng theo quy nh t i m c a, kho n 2, i u 3 c a B n quy nh này. b.3/ ư c xem xét tái nh cư ho c t m cư t i các căn h chung cư c a d án theo phương án tái b trí do H i ng n bù c a d án l p, ư c c p có thNm quy n phê duy t. c) i v i nhà xây d ng và s d ng t ngày 15/10/1993 n trư c ngày 16/09/1998 ( i v i khu ô th Th Thiêm) ho c trư c ngày 22/4/2002 ( i v i các khu quy ho ch tái nh cư), không xét h tr v nhà và t, y ban nhân dân qu n t ch c v n ng các h thu x p v nơi cũ và có th xét h tr m t l n ti n v i m c không quá 10.000.000 /h . Trư ng h p c bi t h tr không quá 15.000.000 /h d/ i v i nhà xây d ng t ngày 16/09/1998 n trư c ngày 20/12/2001( i v i Khu ô th m i Th Thiêm) thì không xét h tr giá tr nhà và t. y ban nhân dân qu n t ch c v n ng các h thu x p v nơi cũ và có th xét h tr m t l n ti n v i m c không quá 5.000.000 /h . Trư ng h p c bi t, h tr không quá 10.000.000 /h . / i v i nhà xây d ng t ngày 20/12/2001( i v i khu ô th m i Th Thiêm) ho c t ngày 22/4/2002 ( i v i các Khu quy h ach tái nh cư) tr v sau : không xét h tr , ph i t di d i không i u ki n.
 14. e/ Các trư ng h p c bi t (v th i gian chi m ng , v hoàn c nh, v m c ích xây d ng...), H i ng n bù c a d án xem xét, th ng nh t gi i quy t c th t ng trư ng h p. 7. i v i nhà , công trình và v t ki n trúc khác sau khi ã chi tr ti n n bù, h tr thi t h i thì ch s d ng ph i t tháo d giao m t b ng cho ch d án và ư c s d ng toàn b v t li u phá d . i u 7.- n bù nhà, xư ng, v t ki n trúc c a các doanh nghi p và t ch c khác : 1. i v i nhà, xư ng, v t ki n trúc và tài s n khác c a các doanh nghi p và t ch c khác có th tháo r i và di chuy n l p t l i thì ch n bù các chi phí tháo d , v n chuy n, l p t và chi phí hao h t trong quá trình tháo d , v n chuy n, l p t theo chi phí th c t do H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án xác nh. 2. Trư ng h p di d i toàn b nhà, xư ng và v t ki n trúc khác thì tính n bù theo m c thi t h i th c t nhưng không th p hơn 60% giá tr c a nhà, công trình theo ơn giá quy nh t i kho n 1, i u 6 c a B n quy nh này. 3. Tr s cơ quan hành chánh s nghi p, trư ng h c, tr m y t ... ch b thu h i m t ph n di n tích t có v t ki n trúc s ư c ơn v ch u tư và H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án l p d toán chi phí phá d và xây d ng l i m i tương ng v i hi n tr ng k t c u xây d ng cũ. 4. i v i các công trình văn hóa, di tích l ch s , nhà th , ình, chùa...ph i di d i, H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án báo cáo Ch t ch UÛy ban nhân dân qu n, trình UÛy ban nhân dân thành ph quy t nh. 5. Trư ng h p cơ quan ơn v và t ch c ang s d ng nhà, t có ngu n g c thu c s h u Nhà nư c ang cho thuê thì t gi i quy t ch m d t h p ng v i bên thuê. i u 8.- i v i nhà thu c s h u Nhà nư c : 1. Các h gia ình và cá nhân ang s d ng nhà có ngu n g c thu c s h u nhà Nhà nư c (có quy t nh c a cơ quan, ơn v Nhà nư c có thNm quy n c p nhà, t m c p, t m giao, h p ng thuê nhà) ho c nhà do ngu n v n ngân sách Nhà nư c t o l p, b thu h i thì không ư c tính n bù thi t h i v nhà và t. Ngư i ang s d ng b thu h i ư c xem xét cho ti p t c thuê m t căn h chung cư theo quy t nh c a UÛy ban nhân dân qu n. - Trư ng h p không thuê căn h mà có yêu c u mua thì ư c gi i quy t mua m t căn h chung cư theo giá không kinh doanh. 2. Trư ng h p ngư i ang s d ng nhà ch p nh n t di chuy n, ư c h tr m t l n ti n như sau : a) M c h tr v giá tr t và nhà . a.1- Nhà ph và nhà có khuôn viên riêng : Tính h tr b ng 60% ơn giá t quy nh t i Quy t nh 05/Q -UB ngày 04/01/1995 và các văn b n i u ch nh, b sung
 15. có liên quan c a UÛy ban nhân dân thành ph và có h tr thêm, t ng c ng m c h tr b ng 60% m c giá n bù t có gi y t h p l v quy n s d ng t c a tư nhân có cùng v trí (quy nh t i ti t b.1.1, i m b.1, m c b. kho n 3 i u 3 c a B n quy nh này) và 60% ơn giá xây d ng nhà có cùng k t c u c a nhà có gi y t h p l v quy n s d ng nhà c a tư nhân (quy nh t i kho n 1 i u 6 c a B n quy nh này). a.2- Nhà chung cư, nhà t p th nhi u h nhi u t ng : a.2.1-H tr v giá tr t : ư c h tr giá t theo m c h tr quy nh t i i m a.1 trên (b ng 60% m c giá n bù t có gi y t h p l có cùng v trí) và ư c phân b tùy thu c t ng nhà theo h s như sau : M c h tr giá tr t x H s các t ng Chung Căn Căn Căn Căn cư h h h h t ng t l u l u tr t 1 2 l u 3 tr lên 2 t ng 60% 60% x x 0,7 0,5 3 t ng 60% 60% 60% x x x 0,7 0,5 0.4 4 t ng 60% 60% 60% 60% tr lên x x x x 0,7 0,5 0,4 0,3 a.2.2- i v i ph n giá tr nhà ang s d ng, tính h tr b ng 60% ơn giá xây d ng nhà như quy nh t i i m a.1 trên. a.3) S m2 sàn s d ng tính h tr là s m2 ghi trong quy t nh t m c p, t m giao hay h p ng thuê nhà ho c gi y c p nhà c a cơ quan Nhà nư c (do cơ quan, ơn v qu n lý căn nhà xác nh n). i v i h gia ình chung cư, trong m t căn nhà có nhi u h thì s m2 tính h tr tương ng v i di n tích sàn nhà c a m i h ang s d ng, không tính di n tích hành lang, ban công, l i i chung và di n tích l n chi m. a.4) V di n tích t tính h tr : - Di n tích t tính h tr là di n tích ghi trong gi y t h p l (quy t nh t m c p, t m giao, gi y c p nhà, h p ng thuê nhà).
 16. - Trư ng h p di n tích t ghi trong gi y t nh hơn di n tích th c t s d ng và di n tích ang s d ng này không l n hơn 200m2/h thì tính h tr cho toàn b di n tích th c t s d ng (n u không thu c di n l n chi m). - Trư ng h p di n tích ang s d ng l n hơn 200m2/h thì ph n di n tích ngoài 200m2 (không thu c di n l n chi m) ư c tính h tr b ng 60% ơn giá t tính n bù (quy nh t i ti t b.1.1, i m b.1, m c b, i u 3 c a B n quy nh này) tr i 100% ti n s d ng t ph i n p theo qui nh. b) Trư ng h p h gia ình ã t c i t o nâng c p, xây d ng m i, tăng thêm di n tích nhà, ư c cơ quan có thNm quy n cho phép thì ư c n bù 100% giá tr xây d ng. Trư ng h p t c i t o, xây d ng không phép trư c ngày 16/9/1998 ( i v i khu ô th m i Th Thiêm) ho c trư c ngày 22/4/2002 ( i v i các khu quy ho ch tái nh cư) thì ư c xét h tr b ng 70% giá tr xây d ng. N u c i t o, xây d ng t ngày 16/9/1998 ho c t ngày 22/4/2002 ( i v i các khu quy ho ch tái nh cư) tr v sau, thì có th xét h tr không quá 30% giá tr xây d ng. 3) Nhà có ngu n g c thu c s h u Nhà nư c b thu h i m t ph n t , nhà và còn s d ng l i ư c thì ngư i ang s d ng không ư c n bù thi t h i ph n di n tích nhà b phá d , và t b thu h i, nhưng s ư c h tr thi t h i. 4) Các h gia ình và cá nhân ang s d ng nhà có ngu n g c thu c s h u Nhà nư c nay ph i di chuy n, ư c hư ng các kho n h tr v nhà và t theo quy nh t i i u này và các kho n h tr khác quy nh t i i u 12 c a B n quy nh này. 5) Nhà thu c s h u nhà nư c ho c do các ngu n v n c a ngân sách Nhà nư c t o l p b chi m d ng không h p pháp, H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án báo cáo cho y ban nhân dân qu n ho c y ban nhân dân thành ph ra quy t nh thu h i không i u ki n. 6) Riêng i v i các h gia ình và cá nhân ang cư ng trong khuôn viên Trư ng h c và B nh vi n thu c s h u Nhà nư c (do thành ph qu n lý) thì áp d ng chính sách n bù, h tr di d i theo quy nh t i Quy t nh s 36/2002/Q -UB ngày 15/4/2002 c a y ban nhân dân thành ph . i u 9.- Trư ng h p ngư i ang s d ng nhà, t có ngu n g c ư c Nhà nư c giao cho các cơ quan, ơn v s d ng không ph i vào m c ích làm nhà và không ph i n p ti n s d ng t, nhưng các cơ quan, ơn v này ã t phân chia cho cá nhân làm nhà , thì giao S a chính – Nhà t th lý ph i h p v i H i ng n bù c a d án và y ban nhân dân qu n 2 xem xét, gi i quy t c th t ng trư ng h p theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. N u có vư ng m c thì báo cáo, xu t y ban nhân dân thành ph quy t nh. i u 10.- n bù v tài s n khác : 1. Nhà có h th ng i n tho i, i n, nư c (thuê bao), gi ng nư c ư c n bù : - i n tho i : Theo giá l p t m i ho c di d i c a Công ty i n tho i thành ph . - ng h i n chính (thuê bao) : Theo giá l p t m i ho c di d i c a Công ty i n l c Thành ph .
 17. - ng h nư c (thuê bao) : Theo giá l p t m i ho c di d i c a Công ty C p nư c Thành ph . - Gi ng nư c khoan : - 1.500.000 /gi ng (sâu dư i 30m/gi ng) - 3.000.000 /gi ng (sâu t 30m n dư i 50m/gi ng) - 5.000.000 /gi ng (sâu t 50m/gi ng tr lên) - Gi ng nư c ào th công : 80.000 /mét sâu. 2. Các v t ki n trúc khác : a) Các ki n trúc khác ư c n bù theo ơn giá ghi trong các Quy t nh s 5184/Q -UB-KT ngày 09/11/1996, s 5675/Q -UB-KT ngày 24/10/1998 và s 15/2001/Q -UB ngày 23/2/2001 c a UÛy ban nhân dân thành ph , nhân h s 1,2. b) i v i các công trình h t ng k thu t ( èn ư ng, cáp i n tho i, ư ng i n, ư ng c p thoát nư c ... ) s áp d ng phương án di d i c th cho t ng trư ng h p. Phương án di d i và n bù thi t h i do ơn v qu n lý tr c ti p công trình ó l p theo nh m c kinh t k thu t chuyên ngành, thông qua cơ quan có thNm quy n xét duy t. (M c n bù thi t h i b ng giá tr xây d ng m i c a công trình có tiêu chuNn k thu t tương ương v i công trình b phá d ). i u 11.- n bù hoa màu, cây tr ng, v t nuôi, m m : 1. i v i hoa màu, cây tr ng : áp d ng theo khung giá ghi trong B ng ph l c s 2 kèm theo B n quy nh này. i v i v t nuôi (tôm, cá) thì tính n bù giá tr s n lư ng th c t thi t h i c a v ó theo th i giá t i a phương. 2. n bù chi phí b c m và h tr chi phí c i táng như sau : -M t : : 1.000.000 /m - M xây thư ng, á ong : 1.500.000 /m - M xây bán kiên c : 2.500.000 /m - M xây kiên c : 4.000.000 /m - M c t c i táng : 400.000 /m - H tr ti n t c i táng : 2.000.000 /m - iv im c bi t kiên c ho c có ki n trúc ph c t p thì H i ng n bù c a d án xem xét, xác nh m c n bù h p lý cho t ng trư ng h p. - i v i m v ng ch , vô ch thì Ch u tư h p ng v i ơn v ph c v mai táng c a a phương t ch c b c m , c i táng (sau th i h n có Thông báo b c m ).
 18. Ph n 3: CÁC KHO N H TR KHÁC : i u 12.- Các t ch c, h gia ình và cá nhân b thu h i t (không thu c di n l n chi m) có nhà ph i di chuy n toàn b , ngoài m c n bù h tr thi t h i v nhà và t, ư c h tr thêm các kho n như sau : 1. H tr n nh v i s ng : ư c h tr m t l n 1.000.000 cho m i nhân khNu có h khNu thư ng trú t i căn nhà ph i di chuy n. i v i nh ng ngư i có h khNu g c t i thành ph ư c cơ quan Công an cho t m trú dài h n t i căn nhà ph i di chuy n và ã có th i h n t m trú t i thi u 5 năm, k c i tư ng thu c di n KT3, ư c nh n m c h tr như nhân khNu thư ng trú. 2. H tr chi phí tháo d , di d i nhà : a) H dân cư : 2.000.000 /căn/h c p 3 tr lên và 1.000.000 /căn/h c p 4, nhà t m, n u di chuy n trong ph m vi thành ph . Trư ng h p di chuy n n t nh khác ngoài ph m vi thành ph thì ư c h tr g p ôi m c h tr trên. b) Cơ quan, ơn v : H tr theo kh i lư ng và chi phí th c t di chuy n và do H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án xem xét, gi i quy t m c h tr c th cho t ng trư ng h p. 3. H tr thi t h i do ng ng s n xu t, kinh doanh : a) i v i căn h ang kinh doanh có gi y phép ho c có ăng ký kinh doanh : - H có doanh thu dư i 2.000.000 /tháng : ư c h tr 1.000.000 /h . - H có doanh thu t 2.000.000 /tháng n dư i 4.000.000 /tháng : ư c h tr 2.000.000 /h . - H có doanh thu t 4.000.000 /tháng n dư i 6.000.000 /tháng : ư c h tr 3.000.000 /h . - H có doanh thu t 6.000.000 /tháng n dư i 8.000.000 /tháng : ư c h tr 5.000.000 /h . - H có doanh thu t 8.000.000 /tháng n dư i 10.000.000 /tháng : ư c h tr 7.000.000 /h . - H có doanh thu t 10.000.000 /tháng tr lên : ư c h tr theo th c lãi trong 6 tháng, nhưng không th p hơn 8.000.000 /h . - Doanh thu và th c lãi tính h tr là doanh thu và th c lãi bình quân c a các tháng trong năm g n nh t (căn c theo s li u c a Chi c c Thu qu n cung c p) b) i v i các doanh nghi p ph i di chuy n cơ s :
 19. b.1- H tr ti n lương theo ch h tr ng ng vi c cho s CBCNV làm vi c t i a i m tr c ti p s n xu t kinh doanh ph i di chuy n trong 3 tháng. Căn c vào b ng tr lương c a b ph n này c a bình quân 6 tháng trư c ó, không tính h tr iv i CBCNV ơn v hành chánh s nghi p hư ng lương t ngân sách Nhà nư c và lao ng h p ng ng n h n. b.2- H tr th c lãi trong ba tháng (th c lãi tính h tr là th c lãi c a a i m tr c ti p s n xu t, kinh doanh ph i i u ch nh, di chuy n ư c th hi n trong quy t toán bình quân 06 tháng trư c ó, có phê duy t c a cơ quan có thNm quy n) c) i v i các h kinh doanh b thu h i và phá d m t ph n nhà , gây nh hư ng n ho t ng kinh doanh và h kinh doanh không có gi y phép ho c không có ăng ký kinh doanh nhưng có th c hi n nghĩa v thu i v i Nhà nư c thì ư c tính m c h tr không quá 50% m c h tr quy nh t i m c a, kho n 3 này. Các trư ng h p kinh doanh khác, H i ng n bù c a d án xem xét, gi i quy t m c h tr thi t h i v i m c không quá 1.000.000 /h . d) i v i các ch hi n h u ph i di d i thì H i ng n bù c a d án l p phương án di d i b trí nơi mua bán m i phù h p. 4. i v i gia ình chính sách, ư c h tr thêm cho m i h gia ình: a) Bà m Vi t Nam anh hùng, anh hùng L c lư ng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao ng : 5.000.000 /h . b) Thương binh, gia ình Li t sĩ (cha, m , v , ch ng, con là Li t sĩ) gia ình cán b cách m ng lão thành trư c tháng 8/1945 : 3.000.000 /h . c) Gia ình có công v i cách m ng và các i tư ng ang hư ng tr c p xã h i thư ng xuyên khác : 1.000.000 /h . d) Trư ng h p trong m t h gia ình có nhi u i tư ng chính sách thì ch tính m t m c h tr c a i tư ng có m c h tr cao nh t. 5. H tr chi phí ào t o chuy n i ngành ngh do b thu h i t: - Trong trư ng h p m t h b thu h i t 30% n 50% di n tích t nông nghi p ang s d ng h p pháp, h p l thì ư c m t su t h tr ; t trên 50% n 70% di n tích thì ư c 02 su t h tr ; trên 70% di n tích thì ư c h tr cho t ng s lao ng nông nghi p trong tu i có tên trong s h khNu c a h gia ình ó. M c chi phí h tr cho 1 su t không quá 2.000.000 , k c i tư ng lao ng trong tu i chưa có vi c làm n nh cũng ư c hư ng chi phí h tr này (không quá 2.000.000 /lao ng). - Trư ng h p các lao ng b nh hư ng có yêu c u ào t o ngh (không nh n chi phí h tr ) thì Ban Qu n lý khu ô th m i Th Thiêm ph i h p v i y ban nhân dân qu n 2 t ch c ào t o ngh cho các i tư ng này. 6. i v i các ch s d ng t b thu h i ch p hành t t ch trương, chính sách và k ho ch n bù gi i phóng m t b ng, s ư c thư ng b ng ti n v i m c không quá 5.000.000 /h . M c thư ng c th s do H i ng n bù các d án quy t nh.
 20. 7. i v i các h có nhà , t b thu h i và ph i di chuy n toàn b , (không thu c di n chi m d ng) thu c i tư ng ư c tái nh cư nhưng có yêu c u t lo nơi m i, không vào khu tái nh cư c a d án thì ư c h tr thêm không quá 20% giá tr n bù, h tr thi t h i v t theo biên b n xác nh giá tr n bù, h tr v t c a h ó và t ng giá tr n bù, h tr thi t h i v t c a h ó không th p hơn 25.000.000 /h . 8. Các trư ng h p s d ng t có ngu n g c chi m d ng b thu h i và ph i di d i ư c xem xét thêm kho n h tr v chi phí di chuy n nhà và n nh v i s ng quy nh t i kho n 1 và kho n 2 c a i u này. 9. i v i các h có hoàn c nh khó khăn c bi t s ư c xem xét h tr c bi t theo ngh th ng nh t c a H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án. Ph n 4: V VI C TÁI NNH CƯ ( I V I CÁC H DI CHUY N TOÀN B NHÀ T ) i u 13.- Ban Qu n lý u tư Xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm ch u trách nhi m ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a thành ph và H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án l p k ho ch c th v vi c xây d ng hoàn ch nh các khu nh cư m i cùng v i phương án tái b trí l i dân cư trong khu v c ph i di chuy n theo ch o và quy t nh c a y ban nhân dân thành ph . Vi c b trí l i dân cư ư c th c hi n theo các phương th c và nguyên t c sau ây : 1. Ap d ng các phương th c thích h p v i quy nh v n bù, h tr thi t h i và hoàn c nh c th c a các h dân cư : i u ch nh, hoán i, bán t, bán tr góp, cho thuê v i giá c phù h p v i kh năng thanh toán c a t ng i tư ng trên nguyên t c không kinh doanh, có s h tr c a Nhà nư c. 2. Qui ho ch các khu tái nh cư c a d án : - a i m, v trí quy mô, thi t k lo i hình, di n tích t , căn h chung cư t i các khu tái nh cư c a d án trên a bàn Qu n 2 s ư c xác nh và công b c th theo quy t nh c a UÛy ban nhân dân thành ph . Khu tái nh cư m b o hoàn ch nh v cơ s h t ng k thu t và h t ng xã h i. 3. Vi c xây d ng các khu tái nh cư hoàn ch nh n âu thì m i t ch c di d i dân n ó. Trư ng h p c n thi t ph i gi i phóng m t b ng ngay thi công thì s ư c b trí nơi t m cư hoàn ch nh. Chi phí nơi t m cư do ơn v ch u tư công trình chi tr . Trư ng h p các h t thu x p nơi t m cư thì ư c h tr chi phí t m cư v i m c 600.000 /h /tháng i v i h có t 4 nhân khNu tr xu ng. i v i h có t 5 nhân khNu tr lên thì m i nhân khNu ư c h tr 150.000 /ngư i/tháng trong su t th i gian ch b trí nơi m i. Ngoài ra, các trư ng h p t m cư này còn ư c h tr thêm chi phí di chuy n n nơi t m cư là 1.000.000 /h . 4. Chính sách h tr t i các khu tái nh cư :
Đồng bộ tài khoản