Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
63
lượt xem
4
download

Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg Ban hành Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ****** S : 135/2007/QĐ-TTg Hà N i, ngày 17 tháng 8 năm 2007 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY CH V MI N TH TH C CHO NGƯ I VI T NAM Đ NH CƯ NƯ C NGOÀI TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 28 tháng 4 năm 2000; Xét đ ngh c a B trư ng B Công an và B trư ng B Ngo i giao, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành Quy ch v mi n th th c cho ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 9 năm 2007. Đi u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BCĐ TW v phòng, ch ng tham nhũng; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng TW và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, QHQT (5b).310 QUY CH V MI N TH TH C CHO NGƯ I VI T NAM Đ NH CƯ NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 135/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ) Đi u 1. Đ i tư ng mi n th th c Ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài là v , ch ng, con c a công dân Vi t Nam ho c ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài đư c mi n th th c nh p c nh n u có đ các đi u ki n: 1. H chi u nư c ngoài ho c gi y t thay h chi u nư c ngoài (dư i đây g i t t là h chi u) còn giá tr ít nh t 6 tháng k t ngày nh p c nh. Trư ng h p ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c
  2. ngoài không có h chi u thì ph i có gi y t thư ng trú do nư c ngoài c p còn giá tr ít nh t 6 tháng k t ngày nh p c nh. 2. Gi y mi n th th c do cơ quan có th m quy n c a Vi t Nam c p. Đi u 2. Đ i tư ng không đư c mi n th th c 1. Không đ đi u ki n nêu t i Đi u 1. 2. Thu c di n "chưa đư c nh p c nh Vi t Nam" theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 8 Pháp l nh Nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam, c th : a) Gi m o gi y t , c ý khai sai s th t khi làm th t c xin nh p c nh; b) Vì lý do phòng, ch ng d ch b nh; c) Vi ph m nghiêm tr ng pháp lu t Vi t Nam trong l n nh p c nh trư c; d) Vì lý do b o v an ninh qu c gia, lý do đ c bi t khác theo quy đ nh c a B trư ng B Công an. Đi u 3. Gi y mi n th th c 1. Cơ quan có th m quy n c p Gi y mi n th th c g m: - Cơ quan đ i di n Vi t Nam nư c ngoài; - C c Qu n lý xu t nh p c nh thu c B Công an. 2. Gi y mi n th th c có giá tr đ n 5 năm và ng n hơn th i h n còn giá tr c a h chi u ho c gi y t thư ng trú do nư c ngoài c p ít nh t 6 tháng. 3. Gi y mi n th th c đư c c p cho t ng ngư i. Tr em dư i 14 tu i đi cùng h chi u v i cha ho c m , thì Gi y mi n th th c đư c c p cùng v i h chi u c a cha ho c m . 4. Cơ quan có th m quy n c p Gi y mi n th th c trong th i h n 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . 5. Ngư i đư c c p Gi y mi n th th c ph i n p phí x lý h sơ theo quy đ nh c a B Tài chính. Đi u 4. H sơ đ ngh c p Gi y mi n th th c: 1. H chi u nư c ngoài ho c ngư i chưa đư c c p h chi u nư c ngoài thì ph i có gi y t thư ng trú do nư c ngoài c p (kèm theo b n sao đ cơ quan có th m quy n lưu h sơ). 2. M t trong nh ng gi y t , tài li u ch ng minh là ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam ho c đi u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên ho c các gi y t đư c c p trư c đây dùng đ suy đoán v Qu c t ch g c ho c g c Vi t Nam. Trư ng h p không có gi y t ch ng minh là ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài, thì đương s có th xu t trình gi y b o lãnh c a H i đoàn c a ngư i Vi t Nam nư c đương s cư trú ho c công dân Vi t Nam b o đ m đương s là ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài. Ngư i nư c ngoài là v , ch ng, con c a ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài ho c công dân Vi t Nam thì ph i có gi y t ch ng minh quan h v , ch ng, con v i ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài ho c công dân Vi t Nam (gi y đăng ký k t hôn; gi y khai sinh; gi y xác nh n quan h cha, m , con và các gi y t có giá tr khác theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam). 3. Trư ng h p không có các gi y t quy đ nh t i kho n 2 Đi u này, đương s có th xu t trình gi y t do cơ quan có th m quy n c a nư c ngoài c p n u trong đó có ghi đương s là ngư i có qu c t ch g c ho c g c Vi t Nam đ cơ quan có th m quy n c a Vi t Nam xem xét c p Gi y mi n th th c. 4. T khai đ ngh c p Gi y mi n th th c (theo m u). Đi u 5. H y Gi y mi n th th c 1. Ngư i đư c c p Gi y mi n th th c sau đó n u phát hi n nh ng v n đ không đ đi u ki n theo quy đ nh t i Đi u 2 Quy ch này s b h y Gi y mi n th th c.
  3. 2. Cơ quan đ i di n Vi t Nam nư c ngoài th c hi n vi c h y Gi y mi n th th c đ i v i ngư i đư c c p đang nư c ngoài. Cơ quan qu n lý xu t nh p c nh thu c B Công an; l c lư ng ki m soát xu t nh p c nh thu c B Qu c phòng (B đ i Biên phòng) t i c a kh u th c hi n vi c h y Gi y mi n th th c đ i v i ngư i đư c c p đang t m trú Vi t Nam ho c đang c a kh u Vi t Nam. 3. Trư ng h p b h y Gi y mi n th th c không đư c hoàn tr phí x lý h sơ. Đi u 6. Th i h n t m trú t i Vi t Nam Ngư i nh p c nh Vi t Nam b ng Gi y mi n th th c, đư c t m trú t i Vi t Nam không quá 90 ngày cho m i l n nh p c nh. Ngư i t m trú quá 90 ngày ph i làm th t c xin c p th th c theo quy đ nh hi n hành trư c ho c sau khi nh p c nh Vi t Nam. Đi u 7. T ch c th c hi n 1. B Công an ch trì ph i h p v i B Ngo i giao và B Qu c phòng tri n khai th c hi n Quy ch này. B Công an ban hành m u Gi y mi n th th c, m u T khai đ ngh c p Gi y mi n th th c và m u Gi y b o lãnh, sau khi trao đ i th ng nh t v i B Ngo i giao. 2. B Ngo i giao thông báo cho các cơ quan đ i di n nư c ngoài t i Vi t Nam và ph i h p v i B Giao thông v n t i thông báo cho các hãng hàng không qu c t bi t, t o đi u ki n thu n l i cho ngư i mang Gi y mi n th th c đ n Vi t Nam. 3. B Tài chính hư ng d n ch đ thu, n p và s d ng phí x lý h sơ c p Gi y mi n th th c./.
Đồng bộ tài khoản