Quyết định số 135-CP

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
4
download

Quyết định số 135-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 135-CP về hệ thống giáo dục phổ thông mới do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 135-CP

  1. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 135-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 1981 QUYẾT ĐNNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 135-CP NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 1981 VỀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960. Căn cứ Nghị quyết số 14-NQ/TƯ ngày 11-1-1979 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng cộng sản Việt nam về cải cách giáo dục. Theo đề nghị của Uỷ ban cải cách giáo dục Trung ương. QUYẾT ĐNNH Điều 1- Hệ thống giáo dục phổ thông trong cả nước là hệ thống trường phổ thông 12 năm, được chia làm hai bậc: - Bậc phổ thông cơ sở, từ lớp 1 đến lớp 9. - Bậc phổ thông trung học, từ lớp 10 đến lớp 12. Điều 2- Bắc đầu từ năm học 1981-1982 các hệ thống giáo dục phổ thông hiện nay chuyển từng bước, có trọng điểm, sang hệ thống giáo dục phổ thông nói trong Điều 1. Việc mở rộng các trọng điểm bắt đầu từ năm học 1983-1984 nhằm bảo đảm tính liên tục và chất lượng của chương trình giáo dục phổ thông, và phải được chuNn bị chu đáo ngay từ năm học 1981-1982 này. Điều 3- Căn cứ chương trình do Uỷ ban cải cách giáo dục Trung ương đề ra, các Bộ giáo dục, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Uỷ ban Kế hoạch N hà nước và các ngành có liên quan khác, Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố và Đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chuNn bị những điều kiện cần thiết để chuyển hệ thống trường phổ thông hiện nay sang hệ thống giáo dục phổ thông 12 năm. Điều 4- Các đồng chí Bộ trưởng Phủ thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động, đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch N hà nước, các đồng chí thủ trưởng các ngành có liên quan. Các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phạm Văn Đồng
  2. (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản