Quyết định số 1352/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 1352/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1352/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1352/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ****** S :1352/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o (T trình s 9912/TTr-BGD T ngày 18 tháng 09 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 1280/TTr-BT TKT ngày 28 tháng 09 năm 2007), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph 106 cá nhân (có danh sách kèm theo), ã có thành tích xu t s c trong ch o, hu n luy n và thi u t i i h i Th d c Th thao Sinh viên ông Nam Á l n th XIII (tháng 12 năm 2006). i u 2. B trư ng B Giáo d c và ào t o, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen Trư ng Trung ương và các cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - B Giáo d c và ào t o; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b) Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH T NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1352Q -TTg, ngày 08/10/2007 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Ông Nguy n Danh Hoàng Vi t, Trư ng b môn Bóng bàn, Trư ng i h c Th d c th thao I. 2. Ông Trương Tu n Vũ, Cán b Phòng Th d c Th thao, C c Công tác chính tr , B Công an. 3. Ông Vũ Xuân Thành, Trư ng b môn Teakwondo, B Văn hóa-Th thao và Du l ch. 4. Ông Tr n Ninh Nghĩa, Cán b S Th d c Th thao thành ph H Chí Minh. 5. Ông Nguy n Văn Hùng, Cán b S Th d c Th thao t nh Thanh Hóa. 6. Bà Hoàng Thuý H ng, Cán b Bưu i n thành ph Hà N i. 7. Bà Nguy n Thuý Oanh, Cán b B Tư l nh thông tin, B Qu c phòng. 8. Bà Võ Th Thu Hà, Cán b S Th d c th thao thành ph Hà N i. 9. Ông B o Tài, Cán b S Th d c th thao t nh Th a Thiên Hu . 10. Ông ng Hoài An, Cán b Trư ng i h c Th d c th thao I.
  2. 11. Ông Nguy n Ng c Anh, Trư ng b môn Pencak Silat, B Văn hoá - Du l ch. 12. Ông Vũ Sơn Hà, Trư ng b môn Karatedo, B Văn hóa - Th thao và Du l ch. ã có thành tích xu t s c trong công tác ch o, hu n luy n các v n ng viên thi u giành nhi u Huy chương Vàng t i i h i Th d c th thao Sinh viên ông Nam Á l n th XIII (12/2006). 13. Em Lương Th Tám, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 14. Em Vũ Th Hà, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 15. Em oàn Ki n Qu c, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 16. Em Nguy n Nam H i, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 17. Em Tr n Tu n Quỳnh, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 18. Em Nguy n Th Thư, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 19. Em Hà Minh Tu n, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 20. Em Nguy n Trà M , Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 21. Em Cao Tr ng Trinh, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th .thao I. 22. Em Doãn Minh ăng, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 23. Em inh Thành Long, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 24. Em Nguy n Minh Hi u, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 25. Em Vũ Anh Tu n, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 26. Em Phan Hoàng Minh, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 27. Em ào Ng c Ly, Sinh viên Trư ng Cao ng Sư ph m Hà N i. 28. Em Văn Th Kim Thu, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 29. Em Lương Thu Trà, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 30. Em Nguy n Th Hoài Thu, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 31. Em Nguy n Th Ng c Trâm, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 32. Em Ph m Kim Hu , Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 33. Em Lê Th Mư i, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 34. Em Nguy n Th Th ng, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 35. Em Lê Th Tuy t, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 36. Em Huỳnh Th Ng c Linh, Sinh viên Trư ng i h c Sư ph m thành ph H Chí Minh. 37. Em Phan Th CNm H ng, Sinh viên Trư ng i h c Sư ph m thành ph H Chí Minh. 38. Em ng Th H ng, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 39. Em Lương Th Thanh, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 40. Em Nguy n Th Huy n, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 41. Em Nguy n Th Thu Ng c, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 42. Em Vũ Th Thu , Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 43. Em Ph m Th Y n, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 44.Em Nguy n Văn Huy, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 45 .Em Lê Thanh Tú, Sinh viên H c vi n Tài chính Hà N i. . 46.Em Hoàng Th B o Trâm, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 47.Em Võ Thành Ninh, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 48.Em Hoàng C nh Hu n, Sinh viên Trư ng Cao ng Th d c th thao à N ng.
  3. 49. Em Nguy n Quỳnh Anh, Trư ng i h c Ngo i thương thành ph H Chí Minh. 50. Em Lương Minh Hu , Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 51. Em Ph m c Th ng, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao II. 52. Em Bùi c Ti p, Sinh viên Trư ng i h c Công ngh , i h c Qu c gia Hà N i. 53. Em Ph m Lê Th o Nguyên, Sinh viên Trư ng i h c C n Thơ. 54. Em Nguy n Th H nh, Sinh viên Trư ng i h c Sư ph m H i Phòng. 55. Em Hoàng Xuân Thanh Khi t, Sinh viên Trư ng i h c Khoa h c, i h c Hu 56. Em Nguy n Th H ng Nhung, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I . 57. Em inh Công Sơn, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 58. Em Vũ Th Hoàng, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 59. Em Ph m Kim Hu , Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 60. Em Nguy n ăng Linh, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 61. Em Lê Quang Dũng, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 62. Em Vũ c Tu n, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 63. Em Hoàng Thanh Vi t, Sinh viên Trư ng i h c Sư ph m Th d c th thao thành ph H Chí Minh. 64. Em Lê Văn Dương, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao II. 65. Em Nguy n Văn Toàn, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 66. Em Bùi Văn Hà, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 67. Em Nguy n Th B c, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 68. Em H Thanh Sang, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 69. Em Nguy n Th Nh t Thanh, Sinh viên Trư ng Cao ng Th d c th thao à N ng. 70. Em Lê Th Phương, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 71. Em Nguy n Thu Cúc, Sinh viên Trư ng i h c Sư ph m Th d c th thao thành ph H Chí Minh. 72. Em Nguy n Duy B ng, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 73. Em Nguy n Th Ng c Tâm, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 74. Em Lê Ng c Phư ng, Sinh viên Trư ng i h c Sư ph m Th d c th thao thành ph H Chí Minh. 75. Em Mai Th Phư ng, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao II. 76. Em Hoàng Th Thu Hư ng, Sinh viên Trư ng i h c Sư ph m Thái Nguyên. 77. Em Trương Th Nguy t, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao II. 78. Em Nguy n Th Hòa, Sinh viên Trư ng Cao ng Th d c th thao à N ng 79. Em Nguy n ăng c B o, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao II. 80. Em Ph m Hoài Long, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 81. Em Nguy n B o Toàn, Sinh viên Trư ng i h c Sư ph m Hà N i. 82. Em Nguy n Th Ngà, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 83. Em Nguy n Th H i Y n, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 84. Em Vũ Th Nguy t Ánh, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 85. Em Bùi Vi t B ng, Sinh viên Trư ng i h c Qu n tr Kinh doanh Thames. 86. Em Vũ Minh Ng c, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I.
  4. 87. Em Lê Xuân Hùng, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 88. Em Nguy n Th Thu Hi n, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 89. Em Nguy n Ng c Chung, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 90. Em Nguy n B o Linh, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 91. Em Huỳnh Nguy n Kim Ngàn, Sinh viên trư ng i h c sư ph m ng Tháp. 92. Em Nguy n Ng c Pha Lê, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao II. 93. Em Hoàng Phương, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao II. 94. Em Tr nh Ng c Hoàng, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao II. 95. Em Nguy n Huy B o, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 96. Em ng Minh Tài, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao II. 97. Em Lê Ng c Anh, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 98. Em Lê Th Thanh Huy n, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 99. Em Tr nh H i Vương, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 100. Em Tr n Tr ng Tùng, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 101. Em Lê Ti n Tu n, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 102. Em Nguy n Th Thu Thu , Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 103. Em Nguy n Th Phương Anh, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 104. Em Lưu Tr ng Tu n, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 105. Em Phan Tú Phương, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. 106. Em Nguy n Như Thơm, Sinh viên Trư ng i h c Th d c th thao I. ã thi u xu t s c, giành ư c Huy chương Vàng t i i h i Th d c th thao Sinh viên ông Nam Á l n th XIII (12/2006)./.
Đồng bộ tài khoản